Ô-sê: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. 2. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. 3. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi.

4. Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở trách! Vì dân ngươi giống như những người cãi lẫy cùng thầy tế lễ. 5. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày; chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ diệt mẹ ngươi. 6. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. 7. Chúng nó sanh sản nhiều ra bao nhiêu, thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu: ta sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sỉ nhục. 8. Chúng nó ăn tội lỗi dân ta; ham hố sự gian ác của nó. 9. Sẽ xảy ra dân thể nào thì thầy tế lễ cũng thể ấy: ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó làm.

10. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sanh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va không nghĩ đến Ngài nữa. 11. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng nó. 12. Dân ta hỏi tượng gỗ nó, thì gậy nó trả lời; vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. 13. Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi; đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẽ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên, con gái các ngươi hành dâm, và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. 14. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình; vì những đàn ông đi riêng với đồ điếm đĩ, và dâng của lễ với đàn bà dâm đãng. Vậy nên dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ.

15. Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu ngươi tà dâm, Giu-đa cũng không nên phạm tội! Vậy chớ vào nơi Ghinh-ganh! Chớ lên nơi Bết-A-ven! Chớ có thề mà rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. 16. Vì Y-sơ-ra-ên đã bạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng rộng. 17. Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó! 18. Đồ chúng nó uống đã chua đi; chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi. Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. 19. Gió đã lấy cánh cuốn nó, và chúng nó sẽ mang xấu hổ vì của lễ mình.

Bản Dịch 2011

Tình Trạng Ðạo Ðức Suy Ðồi

1 Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của CHÚA, vì CHÚA có vấn đề với dân trong xứ:

Trong xứ nầy người ta không trung thành, không thương người, và không biết Ðức Chúa Trời.

2 Chưởi thề, gạt gẫm, sát nhân, trộm cắp, và ngoại tình đầy dẫy khắp nơi;

Máu đổ tiếp theo máu đổ.

3 Vì thế đất phải than khóc,

Mọi người sống trong xứ đều héo hon tiều tụy;

Ngay các thú đồng, các chim trời, và cả các thứ cá dưới biển đều cũng bị diệt dần.

Các Tư Tế Bị Kết Tội

4 “Thế mà chẳng ai lên tiếng phản đối, và không ai lên án.

Vì thế, hỡi kẻ làm tư tế, vì cớ dân ngươi, Ta lên án ngươi.

5 Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày;

Kẻ làm tiên tri sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm;

Ta sẽ cất lấy mạng sống mẹ ngươi.

6 Dân Ta bị diệt mất vì thiếu tri thức.

Vì ngươi đã loại bỏ tri thức, nên Ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi chức tư tế của Ta.

Vì ngươi đã từ bỏ luật pháp của Ðức Chúa Trời, nên Ta sẽ từ bỏ con cái của ngươi.

7 Các tư tế càng nhiều bao nhiêu, chúng càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;

Vì thế Ta sẽ biến vinh hiển của chúng ra sỉ nhục.

8 Chúng đã trở nên mập béo vì dân Ta phạm tội,

Nên lòng chúng thầm mong cho dân Ta cứ phạm tội cho nhiều.

9 Quả thật dân thế nào thì tư tế thế ấy;

Nên Ta sẽ phạt cả dân lẫn tư tế vì các đường lối của chúng;

Ta sẽ báo trả chúng theo các việc làm của chúng.

Thờ Hình Tượng và Nếp Sống Sa Ðọa

10 Chúng sẽ ăn nhưng không được no;

Chúng sẽ làm điếm nhưng chẳng sinh thêm được người nào;

Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA mà bám theo các thần khác.

11 Ngoại tình, rượu cũ, và rượu mới đã làm cho dân Ta mất hết trí khôn.

12 Dân Ta cầu vấn với những tượng gỗ và cầu xin cây gậy thờ của chúng những lời chỉ dẫn,

Vì tinh thần làm điếm đã khiến chúng đi sai lạc;

Chúng đã làm điếm và lìa bỏ Ðức Chúa Trời của chúng.

13 Chúng đã dâng của tế lễ trên các đỉnh núi;

Chúng đã dâng hương trên các đỉnh đồi, dưới bóng các cây sồi, các cây dương, và các cây thông.

Vì lẽ đó con gái các ngươi sẽ làm điếm, và con dâu các ngươi sẽ phạm tội ngoại tình.

14 Ta sẽ không phạt con gái các ngươi khi chúng làm điếm,

Hay phạt con dâu các ngươi khi chúng phạm tội ngoại tình;

Bởi vì chính bọn đàn ông các ngươi đã dắt gái điếm vào phòng riêng và đã cùng với bọn gái điếm phục vụ ở các đền thờ các tà thần dâng các của tế lễ theo nghi thức dâm ô của chúng.

Một dân không hiểu biết ắt phải bị diệt vong.

Cảnh Cáo I-sơ-ra-ên và Giu-đa

15 Hỡi I-sơ-ra-ên, dầu ngươi phạm tội ngoại tình, chớ để Giu-đa mang tội lây.

Chớ vào Ghinh-ganh, chớ lên Bết A-vên, và chớ thề rằng ‘Nguyện CHÚA hằng sống chứng giám.’

16 I-sơ-ra-ên ương ngạnh như một con bò cái tơ bất trị;

Bây giờ có thể nào CHÚA phải chăn nuôi nó như một con chiên trong đồng cỏ mênh mông chăng?

17 Ép-ra-im đã gắn bó với thần tượng rồi, hãy để mặc nó.

18 Bọn đàn ông của nó nhậu nhẹt xong, chúng rủ nhau đi tìm gái điếm truy hoan.

Những kẻ lãnh đạo của nó quả đã đam mê những điều xấu hổ.

19 Một trận cuồng phong sẽ cuốn hút nó đi;

Cuối cùng chúng sẽ bị sỉ nhục, vì các của lễ chúng đã cúng tế cho thần tượng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành