Ê-xê-chi-ên: Chương 26

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB26C026)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ mười một, ngày mồng một đầu tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, Ty-rơ đã nói về Giê-ru-sa-lem rằng: Hay! hay! thành làm cửa của các dân, đã vỡ nát rồi! Nó đã trở về cùng ta; rày nó đã trở nên hoang vu, thì ta sẽ được đầy dẫy. 3. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi Ty-rơ! Nầy, ta địch cùng mầy. Ta sẽ khiến nhiều nước dấy nghịch cùng mầy, như sóng biển dấy lên vậy. 4. Chúng nó sẽ hủy phá những vách thành Ty-rơ, và Xô-đổ tháp của nó; ta sẽ cào bụi, khiến nó làm một vầng đá sạch láng. 5. Nó sẽ làm một chỗ người ta phơi lưới ở giữa biển; vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta đã phán. Nó sẽ làm mồi của các nước. 6. Các con gái nó ở đồng ruộng nó sẽ bị giết bằng gươm; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.

7. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là vua của các vua, với những ngựa, những xe, những lính kỵ, cùng đạo quân, và dân đông từ phương bắc đến nghịch cùng thành Ty-rơ. 8. Người sẽ dùng gươm giết các con gái của mầy ngoài đồng ruộng, sẽ lập đồn đắp lũy, và dấy cái thuẫn lên nghịch cùng mầy. 9. Người sẽ đặt máy phá vách thành, và dùng búa phá các tháp mầy. 10. Ngựa của người nhiều lắm đến nỗi bụi đất che mầy đi. Các vách thành mầy rúng động vì tiếng của lính kỵ, của xe chở đồ, và của xe binh, khi kẻ nghịch vào bởi các cửa mầy, như vào trong một thành đã bị thua. 11. Người sẽ dẵm vó ngựa trên các đường phố mầy; người sẽ giết dân mầy bằng gươm, và những trụ của sức mạnh mầy sẽ bị ném xuống đất. 12. Đoạn, quân nghịch mầy sẽ lấy của báu mầy, cướp hàng hóa mầy, phá đổ vách thành mầy; chúng nó sẽ phá đền đài mầy, và quăng những đá, gỗ, và bụi đất của mầy dưới nước. 13. Ta sẽ làm cho dứt tiếng hát của mầy, và người ta sẽ không còn nghe tiếng đàn cầm của mầy nữa. 14. Ta sẽ khiến mầy nên vầng đá sạch láng; mầy sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới, và không được cất dựng lại nữa; vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

15. Chúa Giê-hô-va phán cùng thành Ty-rơ rằng: Nghe tiếng mầy đổ xuống, kẻ bị thương rên siếc, sự giết lát làm ra giữa mầy, các cù lao nghe vậy, há chẳng rúng động sao? 16. Hết thảy các quan trưởng miền biển điều xuống khỏi ngai mình; cổi áo chầu ra, và lột bỏ những áo thêu. Họ như là mang lấy sự run rẩy và ngồi xuống đất. Họ sẽ sợ sệt luôn, và lấy làm lạ vì cớ mầy. 17. Họ sẽ vì mầy hát bài ca thương, mà nói cùng mầy rằng: Hỡi thành có tiếng, vững bền ở giữa biển, là chỗ người đi biển ở; nó với dân cư nó làm cho hết thảy người ở đó khiếp sợ, mầy bị hủy phá là dường nào! 18. Bây giờ các cù lao sẽ run rẩy nơi ngày mầy đổ nát, và các cù lao trong biển sẽ kinh khiếp về sự diệt mất của mầy!

19. Thật thế, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi ta sẽ làm cho mầy ra thành hoang vu, như những thành không có dân ở; khi ta sẽ khiến sóng của vực sâu phủ lên trên mầy, và các dòng nước lớn che lấp mầy, 20. bấy giờ ta sẽ khiến mầy với những kẻ đã xuống hố đến cùng dân đời xưa. Ta sẽ khiến mầy ở trong những nơi rất thấp của đất, trong những chỗ hoang vu từ đời xưa, với những kẻ đã xuống hố, hầu cho mầy không có dân ở nữa; song ta sẽ đặt vinh hiển trong đất người sống. 21. Ta sẽ dùng mầy làm một sự kinh khiếp. Mầy sẽ không còn nữa; và dầu người ta tìm mầy, sẽ không hề thấy mầy nữa, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Tuyên Án Dân Ty-rơ

1 Trong năm thứ mười một, vào ngày thứ nhất trong tháng, lời của CHÚA đến với tôi,

2 “Bởi vì Ty-rơ nói về Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ðáng đời!

Cổng thành của muôn dân đã gãy đổ rồi.

Cơ hội đã mở toang cho ta.

Bây giờ tới phiên ta được giàu có,

Và nó sẽ bị hoang phế.”

3 Do đó CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Này, hỡi Ty-rơ, Ta chống lại ngươi.

Ta sẽ làm cho các dân nổi lên chống lại ngươi.

Giống như biển khơi dậy sóng, liên tục đập vào bờ,

4 Chúng sẽ phá tan các tường thành của Ty-rơ và đập phá các tháp của nó.

Ta sẽ cạo đất thịt khỏi nó, để nó chỉ còn trơ sỏi đá.

5 Nó sẽ trở thành một nơi để phơi lưới bên bờ biển,

Vì Ta đã phán vậy.”

CHÚA Hằng Hữu phán,

“Nó sẽ thành đối tượng cho các dân cướp bóc.

6 Dân trong các thị trấn phụ thuộc của nó ngoài đồng trống sẽ bị giết bằng gươm.

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

7 Thật vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ đem Nê-bu-cát-nê-xa vua ở phương bắc, vua của các vua, cùng các chiến mã, các xe chiến mã, các kỵ binh, và một đại quân hùng hậu đến tấn công Ty-rơ.”

8 “Dân trong các thị trấn phụ thuộc của ngươi ngoài đồng trống sẽ bị nó giết bằng gươm.

Nó sẽ đắp chiến lũy bao vây ngươi,

Ðào chiến hào để hãm đánh ngươi,

Và dựng một tường chắn bằng khiên để đối phó với ngươi.

9 Nó sẽ dùng các dàn chiến cụ phá tường để phá vỡ các tường thành của ngươi,

Và dùng búa rìu để đốn ngã các tháp của ngươi.

10 Các chiến mã của nó nhiều vô kể,

Bụi do các vó ngựa của nó tạo nên cũng đủ phủ lấp ngươi.

Tiếng động do các đơn vị kỵ binh, các xe chở quân nhu, và các xe chiến mã của nó sẽ làm cho các tường thành của ngươi rúng động.

Nó sẽ vào cổng thành của ngươi giống như người ta đi vào một tường thành đã bị chọc thủng.

11 Các móng ngựa của nó sẽ giẫm nát mọi đường phố của ngươi.

Nó sẽ dùng gươm giết dân ngươi.

Các trụ vững chắc của ngươi sẽ ngã nhào xuống đất.

12 Chúng sẽ cướp lấy của cải ngươi,

Và cướp đoạt các hàng hóa của ngươi.

Chúng sẽ phá đổ các tường thành ngươi,

Và phá tan các nhà cửa dinh thự ngươi.

Chúng sẽ xô các tảng đá, các cột gỗ, và đổ đất của ngươi vào lòng biển.

13 Ta sẽ làm cho im bặt tiếng ca hát của ngươi,

Và âm thanh tiếng nhạc của ngươi sẽ không còn được nghe nữa.

14 Ta sẽ làm cho ngươi chỉ còn trơ sỏi đá,

Thành một nơi để người ta phơi lưới.

Ngươi sẽ không bao giờ được xây dựng lại,

Vì Ta, CHÚA, đã phán như thế.”

CHÚA Hằng Hữu phán.

15 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy về Ty-rơ, “Dân cư ở các miền duyên hải không run sợ khi nghe tin ngươi sụp đổ, khi nghe tiếng kêu la của những kẻ bị thương, và tin tức về cuộc tàn sát đã xảy ra ở giữa ngươi sao? 16 Khi ấy mọi lãnh tụ ở miền duyên hải sẽ bước xuống khỏi ngai của chúng. Chúng sẽ lột bỏ áo choàng và cởi bỏ y phục sang trọng của chúng. Chúng sẽ mặc lấy nỗi run sợ và ngồi bệt xuống đất. Chúng sẽ run sợ từng giây phút và sững sờ trước những gì xảy đến cho ngươi. 17 Chúng sẽ cất tiếng hát khúc ai ca thương tiếc ngươi và nói với ngươi,

‘Hỡi thành danh tiếng,

Làm sao ngươi lại bị diệt mất khỏi bờ biển,

Ngươi và dân ngươi,

Những kẻ đã từng gây kinh hoàng cho mọi nơi ngươi chinh phục.

18 Bây giờ các miền duyên hải run sợ trong ngày ngươi sụp đổ;

Dân ở các miền dọc theo bờ biển kinh hoàng khi thấy ngươi bị diệt vong.’”

19 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta biến ngươi ra một thành hoang phế, giống những thành không có người ở, khi Ta đem nước của đại dương phủ trên ngươi, các ngọn sóng to tràn ngập ngươi, 20 Ta sẽ đem ngươi xuống nơi ở của những kẻ đã xuống vực sâu, đến với những kẻ đã ra người thiên cổ. Ta sẽ cho ngươi sống ở tận miền sâu của lòng đất, ở những chốn hoang vu thời thượng cổ, cùng những kẻ đã bị đày xuống vực thẳm, để ngươi không bao giờ có ai ở nữa, và Ta sẽ được hiển vinh trong đất của người sống. 21 Ta sẽ bắt ngươi phải chuốc lấy hậu quả kinh hoàng, để ngươi không còn nữa; dù người ta có cố tìm kiếm ngươi, nhưng chẳng ai sẽ tìm được ngươi,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu