Ê-sai: Chương 53

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C053)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

4. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

7. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 9. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.

10. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 11. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

12. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Bản Dịch 2011

'

1 Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?

Và cánh tay CHÚA đã được bày tỏ cho ai?

2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,

Như một cái rễ mọc lên nơi đất khô.

Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;

Diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta.

3 Người đã bị người ta khinh khi và loại bỏ;

Một người kinh nghiệm đau khổ và quen thuộc với bịnh tật;

Một người mà ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.

Người đã bị khinh khi hất hủi,

Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.

4 Mà kỳ thật Người đã gánh lấy những bịnh tật của chúng ta;

Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta,

Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị thương,

Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.

Nhờ hình phạt Người chịu chúng ta được bình an;

Nhờ thương tích Người mang chúng ta được chữa lành.

6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;

CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.

7 Người đã bị áp bức và hành hạ,

Nhưng Người chẳng hề mở miệng.

Như chiên con bị đưa đi làm thịt,

Như con chiên im lặng trước thợ hớt lông,

Người chẳng hề mở miệng.

8 Sau khi bị xét xử cách bức hiếp và bất công,

Người đã bị đem đi hành quyết.

Nhưng trong thế hệ của Người nào có ai lên tiếng cho Người rằng,

Người đã bị dứt bỏ khỏi đất người sống,

Và bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi chăng?

9 Người đã bị sắp đặt để chôn chung mộ với phường gian ác,

Nhưng lúc chết Người lại được chôn trong mộ của người giàu,

Bởi vì Người chẳng làm điều gì hung bạo,

Và trong miệng Người chẳng có lời gian dối nào.

10 Dầu vậy thánh ý của CHÚA là để cho Người chịu tan da nát thịt;

Ngài để cho Người chịu đau khổ,

Hầu sau khi dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội,

Người sẽ thấy dòng dõi mình, và những ngày của Người sẽ dài ra;

Thánh ý của CHÚA nhờ tay Người sẽ thành tựu.

11 Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.

Nhờ kiến thức mình, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,

Vì Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

12 Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những đại vĩ nhân;

Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những người dũng mãnh,

Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,

Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;

Mà kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,

Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu