Ê-sai: Chương 53

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C053)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? 2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

4. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

7. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8. Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 9. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.

10. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 11. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

12. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Bản Dịch 2011

1. Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?
Và quyền năng của CHÚA đã được bày tỏ cho ai?
2. Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,
Như một cái rễ đội đất mọc lên giữa vùng đất khô;
Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;
Diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta.
3. Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ,
Một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bịnh tật;
Người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.
Người đã bị người đời khinh khi hất hủi,
Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
4. Mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bịnh tật của chúng ta;
Người đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta,
Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
5. Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương,
Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.
Nhờ hình phạt Người chịu, chúng ta được bình an;
Nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành.
6. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;
CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.
7. Người đã bị bức hiếp và hành hạ đau đớn,
Nhưng Người chẳng hề mở miệng than van.
Như chiên con bị đưa đi làm thịt,
Như con chiên im lặng trước mặt thợ hớt lông,
Người chẳng hề mở miệng.
8. Sau khi bị xét xử một cách bức hiếp và bất công,
Người đã bị đem đi hành quyết.
Ai biết được dòng dõi của Người rồi đây sẽ ra sao,
Vì Người đã bị dứt bỏ khỏi đất của người sống,
Và đã bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi?
9. Người đã bị sắp đặt để chết chung với những kẻ gian ác,
Nhưng lúc đem chôn, Người lại được chôn trong mộ của người giàu,
Mặc dù Người chẳng làm điều gì hung bạo,
Và miệng Người chẳng hề nói một lời dối trá nào.
10. Dầu vậy CHÚA đã vui lòng để cho Người chịu tan da nát thịt;
Ngài đã để cho Người mang lấy đau đớn sầu khổ,
Hầu sau khi Người đã dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội,
Người sẽ thấy được dòng dõi của mình, và đời Người sẽ dài ra.
Nhờ tay Người, thánh ý của Ðức Chúa Trời sẽ thành tựu.
11. Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.
Nhờ những gì Người đã trải qua, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,
Vì Người sẽ gánh lấy tội của họ.
12. Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những vĩ nhân;
Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những anh hùng dũng mãnh,
Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,
Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;
Nhưng kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,
Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Tài Liệu