Ê-sai: Chương 38

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C038)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong lúc đó, Ê-xê-chia lâm bịnh hầu chết; đấng tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến chầu vua, và tâu rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết, không sống được nữa. 2. Ê-xê-chia bèn xây mặt vào tường, cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành trước mặt Ngài! Đoạn, Ê-xê-chia khóc dầm dề.

4. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: 5. Hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ ngươi, phán như vầy: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi. Nầy, ta sẽ thêm cho ngươi mười lăm tuổi. 6. Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành nầy khỏi tay vua A-si-ri, và ta sẽ binh vực thành nầy.

7. Nầy là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi để nghiệm biết Đức Giê-hô-va sẽ làm hoàn thành lời mình đã phán: 8. trên bàn trắc ảnh A-cha, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đang đi và đã đi quá, lui lại mười độ. Vậy thì trên bàn trắc ảnh, bóng mặt trời đã lui lại mười độ mà nó đã đi quá rồi.

9. Nầy là lời chép của Ê-xê-chia, vua Giu-đa, khi đã lâm bịnh và được lành bịnh:

10. Tôi từng nói: Vậy thì, đang khi giữa trưa của đời tôi, tôi hầu vào cửa âm phủ, còn mấy năm thừa bị cất mất! 11. Tôi từng nói: Tôi sẽ chẳng thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi chẳng còn thấy loài người ở cùng dân cư thế gian. 12. Nhà của tôi bị triệt đi, dời xa khỏi tôi như cái trại của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải nó; Chúa sẽ cắt tôi khỏi khung cửi; từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi!

13. Tôi làm thinh cho đến sáng mai: như Ngài đã xé cả xương tôi như sư tử vậy. Từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi! 14. Tôi rầm rì như chim hạc chim yến; gù như chim bò câu; mắt tôi nhìn trên cao nên nỗi mỏi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đang cơn sầu khổ, xin Ngài bảo lãnh tôi.

15. Tôi còn nói gì? Ngài đã phán cùng tôi thì Ngài cũng đã làm thành việc nầy. Trọn đời tôi sẽ ăn ở cách khiêm nhường vì cớ trong lòng cay đắng. 16. Hỡi Chúa, người ta được sống là nhờ đó; thần linh tôi được sống cũng nhờ đó! Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống. 17. Nầy, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát; vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài.

18. Nơi âm phủ chẳng ngợi khen Ngài được, và sự chết chẳng tôn vinh Ngài được; những kẻ đã xuống mồ rồi chẳng còn trông cậy sự thành thật của Ngài nữa. 19. Duy kẻ sống, kẻ sống mới hay tôn vinh Ngài, như tôi làm ngày nay; kẻ làm cha sẽ cho con cái mình biết sự thành thật của Ngài. 20. Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va!

21. Vả, Ê-sai có nói rằng: Hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên mụt ung độc, vua sẽ được lành. 22. Ê-xê-chia đáp rằng: Có dấu nào cho ta biết rằng ta còn được lên nhà Đức Giê-hô-va nữa chăng?

Bản Dịch 2011

Ê-xê-chia Ðược Chữa Lành

(2 Vua 20:1-11; 2 Sử 32:24-26)

1 Trong lúc ấy Ê-xê-chia bị bịnh và sắp qua đời. Tiên tri Ê-sai con của A-mô đến thăm ông và nói, “CHÚA phán thế này: Hãy sắp xếp việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời chứ không sống nữa đâu.”

2 Bấy giờ Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với CHÚA. 3 Ông nói, “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài nhớ đến con, thể nào con đã bước đi trước mặt Ngài cách trung tín và trọn lòng thành; con đã hết sức làm những điều tốt đẹp trước mắt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia bật lên khóc nức nở.

4 Bấy giờ có lời của CHÚA phán với Ê-sai, 5 “Hãy đi và nói với Ê-xê-chia: CHÚA, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt ngươi. Này Ta sẽ thêm cho đời ngươi mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua A-sy-ri. Ta sẽ bảo vệ thành này. 7 Ðây là dấu hiệu CHÚA ban cho ngươi, để ngươi biết rằng CHÚA sẽ làm điều Ngài đã phán: 8 Này, Ta sẽ làm cho bóng mát mặt trời giọi trên các bục cấp định giờ do vua A-khát xây dựng lui lại mười bậc.” Thế là bóng mát do mặt trời chiếu xuống lui lại mười bậc trên các bục cấp định giờ.

9 Ðây là bài ca của Ê-xê-chia vua Giu-đa sáng tác, khi ông bị bịnh và được chữa lành:

10 “Tôi nói,

Vào cao điểm nhất của đời tôi,

Tôi bị bắt phải đi vào cổng của âm phủ;

Tôi bị tước đoạt những năm còn lại của đời mình.

11 Tôi nói,

Tôi sẽ không thấy CHÚA, CHÚA ngự trong cõi người sống, nữa;

Tôi sẽ không còn thấy người ta, những dân cư sống trên thế gian, nữa.

12 Ðời tôi xong rồi,

Nó bị cất đi khỏi tôi như chiếc lều của người chăn;

Giống như người thợ dệt, tôi cứ mãi mê lo dệt đời mình,

Bỗng dưng Ngài cắt tôi đứt lìa khỏi khung cửi;

Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.

13 Tôi trăn trở cho đến sáng;

Như sư tử xé xác con mồi, Ngài bẻ gãy tất cả các xương tôi;

Từ ngày đến đêm Ngài làm cho đời tôi kết thúc.

14 Như con én, như con nhạn, tôi kêu lên chíp chíp;

Tôi thở than như tiếng bồ câu gù;

Tôi ngửa trông lên trời cho đến khi mắt tôi sụp xuống.

CHÚA ôi, con bị áp lực đến độ tinh thần con suy sụp;

Cầu xin Ngài bảo hộ con.

15 Tôi sẽ nói gì đây?

Ngài đã phán với tôi,

Và chính Ngài đã làm điều ấy;

Nên tôi sẽ bước đi cách cẩn trọng suốt đời mình,

Vì nỗi cay đắng của linh hồn tôi.

16 Lạy CHÚA, người ta sống được là nhờ vào những điều ấy;

Sự sống của tâm linh con cũng nhờ vào mọi điều ấy mà thôi.

Ôi cầu xin Ngài chữa lành con và cho con được tiếp tục sống.

17 Thật vậy vì sức khỏe của con mà con đã cay đắng rất nhiều;

Nhưng Ngài đã đoái thương và cứu mạng con khỏi hố tử vong,

Vì Ngài đã vứt mọi tội lỗi của con ra sau lưng Ngài;

18 Vì âm phủ không thể biết ơn Ngài,

Tử thần không thể ca ngợi Ngài;

Những kẻ đi xuống huyệt mả không thể hy vọng vào đức thành tín của Ngài,

19 Nhưng chỉ những người còn sống,

Phải, chỉ những người còn sống sẽ cảm tạ Ngài,

Như con đang làm hôm nay.

Hỡi những người làm cha mẹ,

Hãy dạy con cái mình biết đức thành tín của Ngài.

20 CHÚA đã cứu con,

Nên chúng con sẽ hòa theo tiếng đàn mà ca hát,

Trong nhà của CHÚA trọn đời chúng con.”

21 Bấy giờ Ê-sai bảo, “Hãy lấy một cái bánh làm bằng trái vả, đắp trên chỗ ung độc, thì vua sẽ được bình phục.” 22 Ê-xê-chia cũng đã hỏi, “Có dấu hiệu nào cho tôi biết rằng tôi sẽ được lên nhà của CHÚA chăng?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu