Ê-sai: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB23C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. 2. Người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Vả, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang. 3. Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. 4. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy?

5. Nầy, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. 6. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa.

7. Vả, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la.

8. Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ! 9. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời nầy: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở! 10. Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được một ê-pha.

11. Khốn thay cho kẻ dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chầy đến ban đêm, phát nóng vì rượu! 12. Trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va; họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài.

13. Vậy nên, dân ta phải bắt làm phu tù, vì không hiểu biết; kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. 14. Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều sa xuống đó. 15. Kẻ hèn bị khuất; kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống; 16. song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chánh, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình. 17. Bấy giờ những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình, người ngụ cư sẽ ăn ruộng hoang của kẻ giàu.

18. Khốn thay cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau, và như dùng đỏi xe kéo tội lỗi; 19. họ nói: Xin vội vã kíp làm nên công việc Ngài, hầu cho chúng tôi thấy! Nguyền xin mưu của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên hãy lại gần, hãy tới đến, cho chúng tôi được biết!

20. Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. 21. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng!

22. Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say; 23. vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình, và cướp lấy sự công bình của người nghĩa!

24. Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thể nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thể ấy; vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân, và khinh lời của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên.

25. Nhân đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó; núi non đều rúng động: xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.

26. Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách, và xuýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất; và nầy, họ lật đật chạy đến, kíp và mau. 27. Trong đám họ không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê; không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây giày đứt. 28. Tên của họ đã nhọn, cung đã giương; vó ngựa cứng dường đá, bánh xe như gió lốc. 29. Tiếng gầm khác nào sư tử cái; rống như sư tử con; chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được. 30. Trong ngày đó, sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó khác nào tiếng sóng biển ầm ầm; nếu người ta nó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn: sự sáng sẽ bị che tối bởi các chòm mây.

Bản Dịch 2011

Vườn Nho Không Ra Trái Tốt

1 Tôi sẽ hát cho người tôi yêu mến một bài ca về vườn nho của người ấy:

Người tôi yêu mến có một vườn nho trên một sườn đồi rất phì nhiêu màu mỡ.

2 Anh ấy đào xới và dẹp bỏ mọi sỏi đá trong vườn,

Rồi anh trồng vào đó một giống nho rất quý.

Anh cũng xây một tháp canh ngay ở giữa vườn;

Anh lại đào một bồn đạp nho trong vườn;

Anh mong vườn nho của anh sẽ sinh ra nho tốt,

Nhưng nó chỉ sinh toàn nho dại.

3 “Bây giờ hỡi dân cư ở Giê-ru-sa-lem và hỡi dân chúng ở Giu-đa,

Các ngươi hãy xét đoán giữa Ta và vườn nho của Ta.

4 Có gì cần phải làm nữa cho vườn nho của Ta mà Ta đã chẳng làm chăng?

Tại sao Ta mong nó sinh ra nho tốt,

Nó lại sinh toàn nho dại?

5 Bây giờ Ta nói cho các ngươi biết Ta sẽ làm gì với vườn nho của Ta:

Ta sẽ dẹp bỏ hàng rào của nó, để nó bị cắn phá tan hoang;

Ta sẽ phá dỡ bức tường của nó, để nó bị giày đạp tả tơi.

6 Ta sẽ biến vườn ấy thành một nơi hoang phế;

Chẳng ai sẽ tỉa sửa hay vun xới nó nữa;

Bụi gai và gai dại sẽ mọc lên trong nó.

Ta sẽ truyền cho mây đừng đổ mưa xuống nó nữa.”

7 Vườn nho của CHÚA các đạo quân là nhà I-sơ-ra-ên,

Còn dân Giu-đa là những cây nho quý đã trồng;

Ngài mong thấy công lý, nhưng chỉ thấy toàn đổ máu;

Ngài muốn thấy công chính, nhưng chỉ nghe những tiếng khóc than.

Sứ Ðiệp Chống Lại Những Bất Công Xã Hội

8 Khốn cho các ngươi là những kẻ mua nhà thêm nhà, mua ruộng thêm ruộng,

Cho đến khi không còn chỗ nào để mua nữa mà chỉ còn lại các ngươi,

Và các ngươi đã độc quyền sống giữa xứ.

9 CHÚA các đạo quân đã phán vào tai tôi rằng, “Chắc chắn nhiều căn nhà sẽ trở nên hoang phế;

Những căn nhà rộng lớn và đẹp đẽ sẽ không có người ở,

10 Vì mười mẫu vườn nho chỉ sản xuất được một thùng rượu nhỏ;

Một tạ lúa giống chỉ cho được một giạ lúa ăn.”

11 Khốn cho các ngươi là những kẻ thức dậy sớm kiếm rượu để uống,

Khề khà mãi đến khuya để rượu thiêu đốt ruột gan.

12 Ðó là những kẻ chỉ biết ăn chơi tiệc tùng với hạc cầm, đàn lia, trống con, ống sáo, và rượu nồng,

Nhưng chẳng màng gì đến công việc CHÚA,

Và không quan tâm đến công việc của tay Ngài!

13 Bởi vậy dân Ta phải bị lưu đày vì thiếu hiểu biết;

Những người quý phái sang trọng phải chết vì đói,

Còn dân chúng phải khô khan vì khát.

14 Do đó âm phủ đã mở rộng miệng ra để ăn nuốt cho đã thèm;

Miệng nó mở to đến mức đo không thấu;

Những người sang trọng và dân cư ở Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau xuống đó;

Tất cả những kẻ ham say sưa nhậu nhẹt và những kẻ chỉ biết ăn chơi trụy lạc đều đi vào đó.

15 Loài người sẽ bị hạ xuống;

Nhân loại sẽ trở nên thấp hèn;

Mắt kiêu ngạo sẽ ra hèn hạ.

16 Nhưng CHÚA các đạo quân sẽ được tôn cao vì công lý của Ngài;

Ðức Chúa Trời thánh khiết sẽ được tôn thánh vì đức công chính của Ngài.

17 Bấy giờ những chiên con sẽ gặm cỏ trong đồng cỏ của chúng;

Những kiều dân sẽ kiếm sống ở những nơi trước kia thuộc về những người giàu có.

18 Khốn cho các ngươi là những kẻ dùng dây gian dối kéo tội lỗi theo mình,

Dùng thừng kéo xe lôi tội lỗi đi theo.

19 Ðó là những kẻ nói rằng,

“Chúa có giỏi thì hãy làm lẹ đi,

Hãy mau mau thực hiện công việc của Ngài đi,

Ðể chúng tôi thấy nó ra thế nào.

Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên có giỏi thì hãy làm ứng nghiệm chương trình của Ngài mau đi,

Ðể chúng tôi biết nó ra sao.”

20 Khốn cho các ngươi là những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu, cho tối là sáng, cho sáng là tối, cho ngọt là đắng, cho đắng là ngọt.

21 Khốn cho các ngươi là những kẻ cho mình là khôn ngoan theo mắt mình,

Cho mình là thông sáng theo quan điểm mình.

22 Khốn cho các ngươi là những anh hùng nhưng say sưa bên rượu,

Dũng mãnh nhưng ghiền rượu pha;

23 Vì của hối lộ mà cho kẻ có tội là ngay lành,

Và cướp lấy lẽ công chính của người vô tội.

Cảnh Cáo về Quân Ngoại Bang Xâm Lăng

24 Vì thế như ngọn lửa thiêu rụi gốc rạ thể nào,

Như cỏ khô bị lửa cháy trụi đi thể nào,

Gốc rễ của họ sẽ bị mục rữa,

Và bông hoa của họ sẽ bị bay đi như bụi đất cũng thể ấy.

Bởi vì họ đã loại bỏ luật pháp của CHÚA các đạo quân,

Họ khinh bỉ lời Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,

25 Nên cơn giận của CHÚA đã bùng lên nghịch lại con dân Ngài;

Ngài đưa tay Ngài ra đánh phạt họ.

Núi non rúng động;

Xác họ như phân bừa bãi khắp các ngả đường.

Dù như thế cơn giận của Ngài vẫn chưa nguôi,

Nên Ngài thẳng tay đánh phạt họ.

26 Ngài sẽ phất cờ làm hiệu cho những nước ở xa;

Ngài sẽ huýt gió truyền lịnh cho những dân ở tận cùng trái đất.

Kìa, chúng sẽ đến, nhanh chóng và lẹ làng.

27 Chẳng người nào mệt mỏi;

Không một ai vấp ngã;

Chẳng có ai buồn ngủ;

Không một người ngủ gục;

Nịt lưng chúng không lơi;

Quai giày chúng không đứt;

28 Mũi tên chúng bén nhọn;

Cây cung chúng giương lên;

Vó ngựa chúng cứng như đá lửa;

Bánh xe của chúng lăn tới, ào ạt tựa cuồng phong;

29 Tiếng gào của chúng như sư tử rống,

Tựa như tiếng của những sư tử tơ gầm thét tìm mồi;

Chúng rống lên rồi nhào tới bắt mồi;

Chúng mang con mồi đi và không ai giải cứu được.

30 Trong ngày ấy chúng gầm lên như đại dương gầm thét;

Nếu lúc đó ai nhìn vào xứ sẽ thấy toàn xứ tối tăm mù mịt và hoạn nạn thảm sầu,

Vì ánh sáng đã bị mây mù che khuất.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu