Thi Thiên: Chương 112

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C112)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài!
2. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.
3. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, Và sự công bình người còn đến đời đời.
4. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình.
5. Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực.
6. Người cũng chẳng hề bị lay động; Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời.
7. Người không sợ cái tin hung; Lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
8. Lòng người kiên định, chẳng sợ chi, Cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo.
9. Người vải tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn; Sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển.
10. Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận, Nghiến răng, và bị tiêu tan; Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi.

Bản Dịch 2011

Phước của Người Kính Sợ CHÚA

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Phước cho người nào kính sợ CHÚA,

Người thích thú vô vàn các mạng lịnh Ngài.

2 Con cháu người ấy sẽ được cường thịnh trên đất.

Dòng dõi người chính trực sẽ được phước.

3 Giàu sang và phú quý sẽ ở trong nhà người ấy.

Ðức công chính của người ấy sẽ còn lại đời đời.

4 Ánh sáng bừng lên trong tăm tối cho người chính trực,

Tức cho người nhân từ, thương xót, và ngay lành;

5 Phước cho người hay làm ơn và cho vay bất vụ lợi;

Một người điều hành công việc của mình theo lẽ phải.

6 Chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ bị lung lay.

Người ngay lành sẽ được tưởng nhớ đến muôn đời.

7 Người ấy sẽ không sợ các hung tin.

Người ấy cứ vững lòng tin cậy CHÚA.

8 Người ấy luôn an tâm và chẳng sợ hãi gì,

Cho đến khi người ấy nhìn kẻ thù mình một cách đắc thắng.

9 Người ấy rải của mình ra giúp người nghèo khó.

Ðức công chính của người ấy trường tồn mãi mãi.

Sừng người ấy sẽ ngước cao trong vinh hiển.

10 Kẻ ác thấy thế bèn nổi điên tức giận.

Nó nghiến răng tức tối rồi bị tiêu tan.

Ước vọng của kẻ ác sẽ hoàn toàn mất tiệt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu