Thi Thiên: Chương 80

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C080)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Theo điệu Hoa Huệ của Giao Ước - Thơ của A-sáp

1. Lạy Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, là Đấng hướng dẫn dòng dõi Giô-sép như một bầy chiên - Xin hãy lắng tai! Đấng ngự trên các Chê-ru-bim ôi - Xin hãy chiếu sáng! 2. Xin bày tỏ quyền năng của Ngài trước Ép-ra-im, Bên-gia-min và Ma-na-se! Xin hãy đến và giải cứu chúng con. 3. Ðức Chúa Trời ôi! Xin phục hồi chúng con. Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.

4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân - Ngài còn giận dữ với lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ? 5. Ngài đã cho họ ăn bánh từ những giọt lệ và uống đầy nước mắt. 6. Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài tranh luận cho những người lân cận chúng con; và làm trò cười giữa vòng những kẻ thù của chúng con. 7. Ðức Chúa Trời của các đạo quân - Xin hãy phục hồi chúng con! Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.

8. Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai-cập, Ngài đã xua đuổi các dân tộc đi, và rồi đã trồng nó. 9. Ngài đã chuẩn bị cho nó, để rễ của nó mọc thật sâu, và rồi loan ra cả xứ. 10. Những ngọn núi phủ bóng của nó và các nhánh của nó như những cây bá hương vững mạnh. 11. Các cành của nó vươn ra đến tận biển, và những chồi của nó vươn theo những dòng sông. 12. Nhưng vì sao Ngài lại phá hủy những hàng rào của nó, để tất cả những người qua lại lặt bẻ nó? 13. Những con heo rừng đã bức gốc của nó và các thú rừng ăn nuốt nó.

14. Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi - Xin hãy trở lại! Chúng con nài xin Ngài từ trời nhìn xuống, đoái xem, và thăm viếng cây nho nầy, 15. là chồi mà tay phải của Ngài đã trồng, là đứa con mà Ngài đã gây dựng cho chính mình. 16. Nó đã bị lửa đốt, bị chặt, bị hủy diệt vì sự nghiêm trách của mặt Ngài. 17. Nguyện tay Ngài phù hộ trên người thuộc về tay phải của Ngài, trên con người mà Ngài đã làm vững mạnh cho Ngài. 18. Để rồi chúng con sẽ không bao giờ lìa bỏ Ngài. Xin cho chúng con được sống lại, để chúng con sẽ cầu khẩn danh Ngài. 19. Ðức Chúa Trời của các đạo quân! Xin phục hồi chúng con. Xin tỏa sáng mặt Ngài để chúng con được cứu.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đấng chăn giữ Y-sơ-ra-ên, hỡi Đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, Hãy lắng tai nghe. Hỡi Đấng ngự trên chê-ru-bin, Hãy sáng sự rực rỡ Ngài ra.
2. Trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min, và Ma-na-se, xin hãy giục giã năng lực Ngài, Và đến cứu chúng tôi.
3. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại, Và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.
4. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào?
5. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ, Và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu.
6. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, Và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi.
7. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.
8. Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy;
9. Cũng xở đất cho nó, Nó bèn châm rễ và bò đầy đất.
10. Các núi bị bóng nó che phủ, Và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời.
11. Các nhành nó gie ra đến biển, Và chồi nó lan đến sông.
12. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, Để cho các kẻ đi qua lảy lặt nó?
13. Heo rừng cắn phá nó, Và các thú đồng ăn nó.
14. Đức Chúa Trời vạn quân ôi! xin hãy trở lại, Từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho nầy,
15. Là tượt nho mà tay hữu Chúa đã trồng, Và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình.
16. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt: Vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất.
17. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, Tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình:
18. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa.
19. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Cứu Dân Ngài Khỏi Hoạn Nạn

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ của Giao Ước”

1 Lạy Ðấng Chăn Giữ I-sơ-ra-ên, xin lắng nghe chúng con;

Ngài là Ðấng dẫn dắt Gia-cốp như dẫn dắt một đàn chiên;

Ngài là Ðấng đang ngự trị giữa các chê-ru-bim,

Xin chiếu rạng vinh quang Ngài ra!

2 Xin khởi động quyền năng Ngài trước mặt Ép-ra-im, Bên-gia-min, và Ma-na-se,

Và xin đến cứu chúng con.

3 Ðức Chúa Trời ôi, xin khôi phục chúng con;

Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.

4 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,

Ngài còn giận mà không muốn nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài đến bao lâu nữa?

5 Ngài đã cho họ ăn bánh chan hòa những giọt lệ;

Ngài đã để họ uống nước pha với nước mắt.

6 Ngài đã làm cho chúng con thành đề tài giễu cợt cho các lân bang của chúng con;

Những kẻ thù của chúng con đã chế nhạo chúng con.

7 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin khôi phục chúng con;

Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con, để chúng con được cứu.

8 Từ Ai-cập, Ngài đã bứng lên một cây nho;

Ngài đuổi các dân tộc kia đi, rồi trồng cây nho ấy xuống.

9 Ngài đã làm sạch mảnh đất cho nó;

Nó đâm rễ và tràn ra khắp xứ.

10 Các núi rừng bị bóng nó phủ che;

Các nhánh nó cứng mạnh như cây bá hương tươi tốt.

11 Các cành nó nhô ra đến tận đại dương;

Các chồi nó vươn dài đến bờ Sông Lớn.

12 Nhưng sao Ngài nỡ dỡ rào nó xuống,

Ðể ai qua lại cũng có thể ngắt bứt nó thỏa tay,

13 Ðể các heo rừng cùng nhau cắn phá nó,

Và những thú hoang cấu xé nó tan tành?

14 Ðức Chúa Trời của các đạo quân ôi, xin Ngài quay trở lại;

Xin Ngài từ trời nhìn xuống và đoái xem chúng con;

Xin Ngài thăm viếng cây nho này,

15 Tức gốc nho do cánh tay phải Ngài đã trồng,

Là đứa con Ngài đã gây dựng cho mình.

16 Bây giờ cây nho ấy đang bị đốn chặt và bị đốt cháy;

Vì khi Ngài nghiêm mặt quở trách, họ liền bị diệt vong.

17 Xin đặt cánh tay Ngài trên người bên phải Ngài,

Tức trên người Ngài đã gây dựng cho mình;

18 Ðể chúng con không quay lưng lìa bỏ Ngài.

Xin phục hưng chúng con, để chúng con cầu khẩn danh Ngài.

19 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, xin khôi phục chúng con;

Xin cho thánh nhan Ngài tỏa rạng trên chúng con để chúng con được cứu.

Tài Liệu