Thi Thiên: Chương 40

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C040)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
2. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, Khỏi vũng bùn lấm; Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, Và làm cho bước tôi vững bền.
3. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, Tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, Và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.
4. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!
5. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, Không thể sắp đặt trước mặt Chúa; Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến, Thật lấy làm nhiều quá không đếm được.
6. Chúa không thích đẹp hi sinh hoặc của lễ chay: Chúa đã sỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội.
7. Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi;
8. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.
9. Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình; Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại, Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.
10. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi; Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa; Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.
11. Đức Giê-hô-va ôi! đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài; Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn.
12. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi; Các gian ác tôi đã theo kịp tôi, Đến nỗi không thể ngước mắt lên được; Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi, Lòng tôi đã thất kinh.
13. Đức Giê-hô-va ôi! xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi.
14. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, Nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả; Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, Nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục.
15. Các kẻ nói về tôi: Ha, ha! Nguyện chúng nó bị sửng sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó.
16. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa, Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa; Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa, Hằng nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay?
17. Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn; Dầu vậy, Chúa tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi, và là Đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ôi! xin chớ trễ hoãn.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Cứu Giúp
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Tôi đã kiên tâm trông đợi CHÚA;
Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi.
2. Ngài đã đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy;
Ngài đã đặt chân tôi trên một vầng đá;
Ngài đã lập vững những bước chân tôi.
3. Ngài đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới,
Một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời của chúng ta.
Nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi,
Rồi họ tin cậy CHÚA.
4. Phước cho người nào để lòng tin cậy CHÚA,
Không kính trọng những kẻ kiêu ngạo, và không tin cậy các thần tượng giả dối hư không.
5. Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, những việc lạ lùng của Ngài thật nhiều thay;
Những mỹ ý Ngài dành cho chúng con thật không thể nào kể lại với Ngài hết được.
Nếu con muốn rao ra và nói về những điều ấy,
Chúng thật quá nhiều, con không thể đếm hết được.
6. Ngài không muốn con vật hiến tế và các lễ vật, nhưng Ngài đã mở tai con để con hiểu rằng:
Thật ra, không phải Ngài đòi của lễ thiêu và của lễ chuộc tội.
7. Bấy giờ con nói, “Nầy, con đến đây;
Trong sách có viết về con.
8. Ðức Chúa Trời của con ôi, con rất vui làm theo ý Ngài;
Luật pháp Ngài đang ở trong lòng con.”
9. Con đã công bố tin mừng về ơn giải cứu giữa đại hội;
Thật vậy, con đã không kiềm giữ môi con trong việc ấy,
CHÚA ôi, Ngài đã biết rõ cả rồi.
10. Con không thể giữ kín ơn giải cứu của Ngài trong lòng mình;
Con đã nói ra đức thành tín và ơn cứu rỗi của Ngài;
Con không giấu tình thương và đức thành tín của Ngài giữa đại hội.
11. CHÚA ôi, xin đừng giữ lại lòng thương xót của Ngài đối với con;
Xin tình thương và đức thành tín của Ngài tiếp tục gìn giữ con,
12. Bởi vì vô số tai họa đang vây quanh con;
Những tội lỗi của con đã đuổi kịp con, khiến con không thể định hướng được nữa;
Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con;
Vì thế lòng con sờn ngã trong con.
13. CHÚA ôi, xin giải cứu con;
CHÚA ôi, xin mau chóng đến giúp đỡ con.
14. Nguyện những kẻ tìm cách tiêu diệt mạng sống con sẽ cùng nhau bị hổ thẹn và sỉ nhục;
Nguyện những kẻ vui mừng khi con bị hoạn nạn sẽ phải rút lui và bị nhục.
15. Nguyện những kẻ cười nhạo con rằng, “A ha! A ha!” sẽ thất kinh trước những nhục nhã của chúng.
16. Nguyện những người tìm kiếm Ngài sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những người yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài sẽ tiếp tục nói rằng, “CHÚA thật đáng tôn cao!”
17. Nầy, con đang bị khốn cùng và rất cần được cứu giúp;
Cầu xin CHÚA nhớ đến con,
Vì Ngài là nguồn giúp đỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài đừng chậm trễ.

Tài Liệu