Thi Thiên: Chương 26

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C026)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm, Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó.
2. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò xét và thử thách tôi, Rèn luyện lòng dạ tôi,
3. Vì sự nhân từ Chúa ở trước mặt tôi, Tôi đã đi theo lẽ thật của Chúa.
4. Tôi không ngồi chung cùng người dối trá, Cũng chẳng đi với kẻ giả hình.
5. Tôi ghét bọn làm ác, Chẳng chịu ngồi chung với kẻ dữ.
6. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài;
7. Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài, Và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.
9. Cầu Chúa chớ cất linh hồn tôi chung với tội nhân, Cũng đừng trừ mạng sống tôi với người đổ huyết;
10. Trong tay chúng nó có gian ác, Tay hữu họ đầy dẫy hối lộ.
11. Còn tôi, tôi sẽ bước đi trong sự thanh liêm, Xin hãy chuộc tôi, và thương xót tôi.
12. Chân tôi đứng trên đường bằng thẳng; Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va trong các hội chúng.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Ðoái Thăm và Phù Hộ
Thơ của Ða-vít
1. CHÚA ôi, xin minh oan cho con,
Vì con đã bước đi cách thanh liêm,
Vì con đã tin cậy CHÚA một cách không nao núng.
2. CHÚA ôi, xin tra xét con và thử nghiệm con,
Xin dò xem lòng dạ con và tâm trí con;
3. Vì tình thương của Ngài hằng ở trước mặt con,
Và con đã bước đi trong chân lý của Ngài.
4. Con không ngồi chung với những kẻ dối gian;
Con cũng không đi chung với những kẻ đạo đức giả.
5. Con ghét sự hội hiệp của những kẻ bất lương;
Con sẽ không ngồi chung với những kẻ gian ác.
6. Con rửa tay để xác định con vô tội đối với việc chúng làm.
CHÚA ôi, con sẽ đi với ban phụng tế quanh bàn thờ Ngài,
7. Ðể con có thể cất tiếng tạ ơn Ngài,
Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.
8. CHÚA ôi, con yêu mến nhà Ngài, nơi Ngài ngự,
Nơi vinh hiển của Ngài hiện diện.
9. Xin đừng cất linh hồn con chung với những kẻ tội lỗi;
Hoặc lấy mạng con chung với kẻ gây đổ máu người ta,
10. Những kẻ mà trong tay đã có sẵn âm mưu hiểm độc,
Và trong tay phải chúng đã nắm đầy của hối lộ.
11. Nhưng con, con sẽ bước đi trong sự thanh liêm;
Xin giải cứu con, và tỏ lòng khoan dung đối với con.
12. Nguyện chân con được đứng vững trên nơi bằng phẳng;
Ðể ở giữa các đại hội, con sẽ chúc tụng CHÚA.

Tài Liệu