Thi Thiên: Chương 22

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc

1. Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con? Sao Ngài lánh xa không giúp đỡ con và không nghe lời kêu van của con? 2. Ðức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu, nhưng Ngài không trả lời; ban đêm con cũng không hề yên lặng.

3. Nhưng Ngài là Ðấng Thánh đang ngự trị trong sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên. 4. Tổ phụ của chúng con đã nhờ cậy Ngài, họ đã nhờ cậy Ngài và đã được giải cứu. 5. Họ đã kêu cầu Ngài, rồi đã được giải cứu; họ đã tin cậy Ngài, và họ đã chẳng thất vọng.

6. Nhưng con là sâu bọ - không phải là loài người - con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi. 7. Tất cả nhưng ai trông thấy con đều mỉa mai. Họ trề môi, lắc đầu, rồi nói rằng: 8. “Nó tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài cứu nó. Hãy để Ngài giải cứu nó, vì Ngài yêu thích nó!”

9. Nhưng Ngài là Đấng đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con, Ngài đã khiến con tin cậy từ lúc còn trên ngực của mẹ con. 10. Từ lúc sinh ra, con đã được giao phó cho Ngài; kể từ khi con lọt khỏi lòng mẹ, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con. 11. Xin đừng xa lánh con, bởi vì sự gian truân gần kề và không ai cứu giúp.

12. Nhiều bò đực bao quanh con, những bò đực hung bạo của Ba-san vây lấy con. 13. Chúng hả miệng rộng như sư tử đang gầm thét hăm he con. 14. Con bị tuôn đổ ra như nước, tất cả xương cốt của con đều rã rời, trái tim của con giống như sáp, tan chảy từ bên trong của con. 15. Còn sức lực của con thì khô như một mảnh gốm, lưỡi con dính lủng lẳng với xương hàm, Ngài đã đặt con vào chốn tro bụi của tử vong. 16. Bởi vì mấy con chó vây quanh con, một lũ hung ác vây bọc con, chúng đâm thủng tay và chân của con. 17. Con có thể đếm tất cả những xương của con, chúng nhìn chăm chú vào con. 18. Chúng chia nhau trang phục của con, rồi bắt thăm lấy áo choàng của con.

19. Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng xa cách con. Đấng quyền năng của con! Xin mau đến giúp con. 20. Xin giải cứu con khỏi gươm, và sinh mạng con khỏi quyền lực của loài chó. 21. Ngài đã nhậm lời của con, đã cứu con khỏi hàm sư tử, và khỏi các sừng của những bò hoang.

22. Con sẽ công bố danh Ngài cho những anh em của con, và ca ngợi Ngài ở giữa hội chúng. 23. Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. Hỡi tất cả con cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài. Hỡi tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài. 24. Bởi vì Ngài không xem thường hoặc ghê tởm cảnh đau thương của người bị thương đau, Ngài không ẩn mặt Ngài khỏi người, nhưng khi người kêu cầu, Ngài đã lắng nghe người.

25. Lời ca ngợi của con tại giữa một hội chúng rất lớn là thuộc về Ngài. Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài. 26. Những người nghèo sẽ ăn và được thỏa thuê, những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ tôn ngợi Ngài, nguyện tấm lòng của các anh chị em sẽ sống mãi mãi.

27. Khắp cùng trái đất sẽ tưởng nhớ rồi trở về cùng Đức Giê-hô-va; mọi gia tộc của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài. 28. Bởi vì vương quốc thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đang trị vì các nước. 29. Tất cả những người giàu có trên đất sẽ ăn uống và thờ phượng; tất cả những kẻ đi vào tro bụi sẽ quỳ lạy trước mặt Ngài, kể cả những linh hồn không thể bảo tồn sinh mạng của mình. 30. Những kẻ hậu sinh sẽ phục vụ Ngài, và thuật về Chúa cho thế hệ mai sau. 31. Họ sẽ đến và rao truyền sự công chính của Ngài cho những người sẽ được sinh ra rằng: Ngài đã làm như vậy.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhân sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siếc tôi?
2. Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi kêu cầu ban ngày, nhưng Chúa chẳng đáp lại; Ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu
3. Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.
4. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, Họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho.
5. Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.
6. Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự.
7. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi. Trề môi, lắc đầu, mà rằng:
8. Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người; Ngài khá giải cứu người, vì Ngài yêu mến người!
9. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, Khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi.
10. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.
11. Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân hầu gần, Chẳng có ai tiếp cứu cho.
12. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, Những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi.
13. Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, Khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét.
14. Tôi bị đổ ra như nước, Các xương cốt tôi đều rời rã; Trái tim tôi như sáp, Tan ra trong mình tôi.
15. Sức lực tôi khô như miếng gốm, Và lưỡi tôi dính nơi ổ gà; Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết.
16. Vì những chó bao quanh tôi, Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi;
17. Tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi;
18. Chúng nó chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm về áo dài tôi.
19. Đức Giê-hô-va ôi! chớ đứng xa tôi; Hỡi Đấng cứu tiếp tôi ôi! hãy mau mau đến giúp đỡ tôi.
20. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm, Và mạng sống tôi khỏi loài chó.
21. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử, Từ các sừng của trâu rừng, Chúa đã nhậm lời tôi.
22. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi, Và ngợi khen Chúa giữa hội chúng.
23. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài; Ớ hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài;
24. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, Cũng không giấu mặt Ngài cùng người; Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài, thì bèn nhậm lời.
25. Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra; Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa.
26. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời.
27. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va; Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài.
28. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân.
29. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lạy; Mọi kẻ trở lại bụi đất, và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình, Sẽ quì xuống trước mặt Ngài.
30. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài; Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa.
31. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài, Thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.

Bản Dịch 2011

Lời Than Khóc Trong Cơn Thống Khổ và Bài Ca Tôn Vinh CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Ðức Chúa Trời của con ôi, Ðức Chúa Trời của con ôi, sao Ngài lìa bỏ con?

Sao Ngài quá xa vời trong khi con kêu van xin cứu giúp?

2 Ðức Chúa Trời của con ôi, ban ngày con khóc, nhưng Ngài chẳng đáp lời;

Còn ban đêm, con nào có lặng thinh.

3 Dầu vậy Ngài vẫn là Ðấng Thánh,

Đấng ngự trị trên những lời chúc tụng của I-sơ-ra-ên.

4 Tổ tiên chúng con đã tin cậy Ngài;

Họ đã tin cậy Ngài, và Ngài đã giải thoát họ.

5 Họ đã kêu cầu Ngài, và họ đã được giải cứu;

Họ đã tin cậy Ngài, và họ đã chẳng thất vọng.

6 Nhưng con là sâu bọ chứ nào phải loài người;

Con bị người ta sỉ nhục và bị thiên hạ khinh khi.

7 Tất cả ai trông thấy con đều mỉa mai con;

Họ trề môi, lắc đầu, và nói rằng,

8 “Nó tin cậy CHÚA, hãy để Ngài giải cứu nó;

Hãy để Ngài giải thoát nó, vì Ngài yêu thích nó kia mà!”

9 Nhưng Ngài là Đấng đã đem con ra từ dạ của mẹ con;

Ngài đã cho con tin cậy Ngài từ khi còn nằm trên bầu sữa mẹ.

10 Từ khi chào đời, con đã được giao phó cho Ngài;

Từ trong bụng mẹ, Ngài đã là Ðức Chúa Trời của con.

11 Xin Ngài đừng lìa bỏ con, vì nỗi gian truân của con đã cận kề,

Và chẳng ai giúp đỡ con cả.

12 Nhiều bò dữ bao quanh con;

Ðàn bò hung bạo ở Ba-san vây lấy con.

13 Chúng hả miệng rộng toác,

Như sư tử gầm, chực ăn tươi nuốt sống con.

14 Mạng sống con bị đổ ra như nước,

Các xương con rời khớp,

Tim con mềm nhũn như sáp và tan chảy ở trong con.

15 Sức lực con khô khan như một miếng sành,

Lưỡi con dính chặt vào cuống họng;

Ngài để con nếm trải bụi tử vong.

16 Một bầy chó bao quanh con;

Một bọn người hung ác vây lấy con;

Chúng đâm thủng hai tay và hai chân con.

17 Con có thể đếm được các xương mình;

Chúng nhìn con và hả hê ngắm nghía con;

18 Chúng chia nhau y phục con;

Còn áo dài của con, chúng bắt thăm nhau lấy.

19 Nhưng Ngài, CHÚA ôi, xin đừng lìa bỏ con;

Nguồn Sức Mạnh của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con.

20 Xin giải cứu linh hồn con thoát lưỡi gươm;

Xin giải cứu sinh mạng con khỏi quyền lực của bọn chó.

21 Xin cứu con thoát khỏi mồm sư tử,

Và khỏi các sừng của đàn bò điên.

Ngài đã nhậm lời con!

22 Con sẽ rao truyền danh Ngài cho đồng bào con biết;

Con sẽ ca tụng Ngài giữa đại hội đông người.

23 Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài;

Hỡi các con cháu của Gia-cốp, hãy tôn vinh Ngài;

Hỡi dòng dõi của I-sơ-ra-ên, hãy kính sợ Ngài;

24 Vì Ngài không khinh thường hoặc gớm ghê cảnh khốn cùng của người cùng khốn;

Ngài chẳng ẩn mặt Ngài khỏi người ấy bao giờ;

Nhưng khi người ấy kêu xin giúp đỡ, Ngài đã lắng nghe.

25 Ngài là nguồn cảm hứng cho con ca ngợi Ngài giữa đại hội.

Tôi sẽ trả xong những gì tôi đã hứa nguyện trước sự hiện diện của những người kính sợ Ngài.

26 Những người đói khổ sẽ ăn uống và được no nê.

Những người tìm kiếm CHÚA sẽ ca ngợi Ngài.

Nguyện tâm hồn vui thỏa của anh chị em sống đời đời!

27 Người ở mọi chân trời góc bể sẽ nhớ lại và quay về với CHÚA;

Mọi dòng họ của muôn dân sẽ thờ phượng trước mặt Ngài,

28 Vì vương quyền thuộc về CHÚA;

Ngài trị vì trên các quốc gia.

29 Những người giàu sang ở thế gian sẽ ăn mừng và thờ phượng Ngài;

Mọi kẻ trở thành tro bụi sẽ sấp mình xuống trước mặt Ngài;

Ngay cả kẻ không thể giữ được mạng mình cũng làm như vậy.

30 Một đàn con cháu hậu lai sẽ phụng sự Ngài;

Họ sẽ nói về Chúa cho các thế hệ tương lai.

31 Họ sẽ đến và công bố đức công chính Ngài cho một dân sẽ sinh ra,

Rằng Ngài đã làm những điều ấy.

Tài Liệu