Thi Thiên: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C021)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!
2. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.
3. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người: Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.
4. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng.
5. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặt cho người sự sang trọng oai nghi.
6. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.
7. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, Nhờ sự nhân từ của Đấng Chí cao, người sẽ không rúng động.
8. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa; Tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài.
9. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng; Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, Và lửa sẽ thiêu đốt họ đi.
10. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, Và dòng dõi họ khỏi giữa con cái loài người.
11. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, Sanh mưu kế mà chúng nó không thế làm thành được.
12. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng, Sửa dây cung Chúa lẩy mặt chúng nó.
13. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.

Bản Dịch 2011

Ca Mừng Vì Ðược Giải Cứu
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. CHÚA ôi, nhờ sức mạnh của Ngài, vua được vui mừng;
Nhờ chiến thắng Ngài ban, người vui vẻ biết bao!
2. Ngài đã ban cho người điều lòng người ao ước;
Ngài đã không giữ lại điều gì môi người cầu xin. (Sê-la)
3. Ngài đã đón tiếp người bằng biết bao phước hạnh;
Ngài đã đội trên đầu người một vương miện bằng vàng ròng.
4. Người cầu xin Ngài được bảo toàn mạng sống,
Ngài cho người được trường thọ cao niên.
5. Người được vinh hiển lớn nhờ Ngài ban chiến thắng;
Ngài cho người được huy hoàng và uy nghi lẫm liệt.
6. Ngài ban phước hạnh cho người đến muôn đời,
Vì Ngài muốn cho người luôn được vui thỏa trước mặt Ngài,
7. Bởi vì vua tin cậy CHÚA;
Nhờ được Ðấng Tối Cao xót thương, nên người không bị rúng động.
8. Tay Ngài sẽ tìm ra tất cả quân thù của Ngài;
Tay phải Ngài sẽ bắt hết những kẻ ghét Ngài.
9. Trong cơn giận, Ngài sẽ biến chúng thành một lò lửa hực;
Trong cơn thịnh nộ, CHÚA sẽ nuốt chửng chúng, và lửa hừng sẽ thiêu đốt chúng.
10. Ngài sẽ diệt trừ dòng dõi chúng khỏi mặt đất,
Và con cháu chúng khỏi giữa con cái loài người.
11. Dù chúng có lập kế hoạch thâm độc chống lại Ngài,
Dù chúng có toan tính một âm mưu đen tối,
Chúng sẽ không bao giờ thành công,
12. Vì Ngài sẽ làm cho chúng phải quay lưng bỏ chạy,
Khi Ngài giương cung nhắm ngay mặt chúng bắn vào.
13. CHÚA ôi, Ngài luôn được tôn cao vì quyền năng của Ngài.
Chúng con sẽ ca hát và chúc tụng quyền năng của Ngài.

Tài Liệu