Thi Thiên: Chương 19

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C019)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.
2. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
3. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.
4. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời;
5. Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ.
6. Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.
7. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.
8. Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.
9. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.
10. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.
11. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.
12. Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.
13. Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.
14. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!

Bản Dịch 2011

Tác Phẩm của Ðức Chúa Trời
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Các tầng trời rao truyền vinh hiển của Ðức Chúa Trời;
Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.
2. Ngày ngày truyền rao sứ điệp;
Ðêm đêm bày tỏ tri thức.
3. Không dùng lời, chẳng cần tiếng;
Chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao;
4. Nhưng âm thanh của chúng đã lan truyền khắp đất,
Lời của chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.
Ngài đã lập một chỗ ở cho mặt trời trong chúng.
5. Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,
Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến của mình.
6. Mặt trời mọc lên từ phương trời nầy,
Chạy vòng đến phương trời kia;
Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.
7. Luật pháp của CHÚA thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
Quy tắc của CHÚA thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
8. Luật lệ của CHÚA thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
Ðiều răn của CHÚA thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
9. Ðộng cơ kính sợ CHÚA thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
Phán quyết của CHÚA thật chính đáng, cả thảy đều công bình.
10. Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.
11. Hơn nữa, nhờ những điều ấy, kẻ tôi tớ Ngài được cảnh giác;
Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
12. Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi của mình?
Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
13. Xin giữ kẻ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
Và con sẽ không phạm tội nặng.
14. Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài;
Lạy CHÚA, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.

Tài Liệu