Thi Thiên: Chương 11

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va; Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?
2. Vì kìa, kẻ ác gương cung, Tra tên mình trên dây, Đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng.
3. Nếu các nền bị phá đổ, Người công bình sẽ làm sao?
4. Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời; Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người.
5. Đức Giê-hô-va thử người công bình; Nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo.
6. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm; Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó.
7. Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Che Chở

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Tôi nương náu mình nơi CHÚA.

Thế mà sao các người lại bảo linh hồn tôi rằng,

“Hãy làm như con chim và bay lên núi trốn đi”?

2 Vì kìa, kẻ ác đã giương cung;

Chúng đã đặt mũi tên vào dây cung,

Ðể từ trong bóng tối nhắm bắn người có lòng ngay thẳng.

3 Nếu các nền tảng bị phá hủy,

Người ngay lành còn có thể làm gì?

4 CHÚA ngự trong đền thánh Ngài;

CHÚA ngự trên ngôi Ngài trên thiên đàng.

Mắt Ngài nhìn thấy rõ hết;

Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người.

5 CHÚA thử nghiệm người ngay lành,

Nhưng linh hồn Ngài ghét kẻ ác và kẻ ham mến bạo tàn.

6 Ngài sẽ giáng mưa than lửa và diêm sinh xuống kẻ gian ác,

Gió phỏng sẽ là phần trong chén của chúng.

7 Vì CHÚA là Ðấng công chính.

Ngài yêu mến sự công chính.

Người ngay lành sẽ được nhìn thấy thánh nhan Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu