Thi Thiên: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Dùng với ống sáo

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe lời con, xin xem xét lời thầm nguyện của con. 2. Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con! Xin nghe tiếng kêu van của con, vì con cầu nguyện cùng Ngài. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng xin nghe tiếng của con, buổi sáng con hướng về Ngài và trông đợi.

4. Vì Ngài không phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác, kẻ ác cũng không sống nổi với Ngài. 5. Kẻ kiêu ngạo sẽ không đứng nổi trong cái nhìn của Ngài; Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác. 6. Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những kẻ dối gạt và làm đổ máu. 7. Nhưng con - nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài - con sẽ vào trong nhà của Ngài; con sẽ hướng về đền thánh của Ngài thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

8. Đức Giê-hô-va ôi! Vì những kẻ thù nghịch của con, xin dẫn con đi trong sự công chính của Ngài, xin làm cho đường lối của Ngài bằng phẳng trước mặt con. 9. Bởi vì miệng của chúng không đáng tin cậy, bên trong của chúng đầy sự hủy diệt, họng của chúng như mồ mả mở ra, lưỡi của chúng nói lời dua nịnh. 10. Đức Chúa Trời ôi! Xin buộc tội chúng! Hãy làm cho chúng sa bại trong mưu chước của chúng, xin đuổi chúng đi vì tội ác quá nhiều, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài.

11. Nhưng tất cả những người để lòng tin cậy Ngài sẽ vui mừng, họ sẽ hoan ca mãi mãi, bởi vì Ngài bảo vệ họ, để những người yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài. 12. Bởi vì Ngài sẽ ban phước cho người công chính. Đức Giê-hô-va lấy ơn của Ngài bao phủ người như một cái khiên.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít - Cho trưởng ban nhạc - Dùng với ống sáo

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng tai nghe lời con, xin xem xét lời thầm nguyện của con. 2. Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con! Xin nghe tiếng kêu van của con, vì con cầu nguyện cùng Ngài. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng xin nghe tiếng của con, buổi sáng con hướng về Ngài và trông đợi.

4. Vì Ngài không phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác, kẻ ác cũng không sống nổi với Ngài. 5. Kẻ kiêu ngạo sẽ không đứng nổi trong cái nhìn của Ngài; Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác. 6. Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc những kẻ dối gạt và làm đổ máu. 7. Nhưng con - nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài - con sẽ vào trong nhà của Ngài; con sẽ hướng về đền thánh của Ngài thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

8. Đức Giê-hô-va ôi! Vì những kẻ thù nghịch của con, xin dẫn con đi trong sự công chính của Ngài, xin làm cho đường lối của Ngài bằng phẳng trước mặt con. 9. Bởi vì miệng của chúng không đáng tin cậy, bên trong của chúng đầy sự hủy diệt, họng của chúng như mồ mả mở ra, lưỡi của chúng nói lời dua nịnh. 10. Đức Chúa Trời ôi! Xin buộc tội chúng! Hãy làm cho chúng sa bại trong mưu chước của chúng, xin đuổi chúng đi vì tội ác quá nhiều, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ngài.

11. Nhưng tất cả những người để lòng tin cậy Ngài sẽ vui mừng, họ sẽ hoan ca mãi mãi, bởi vì Ngài bảo vệ họ, để những người yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài. 12. Bởi vì Ngài sẽ ban phước cho người công chính. Đức Giê-hô-va lấy ơn của Ngài bao phủ người như một cái khiên.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi.
2. Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
3. Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.
4. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.
5. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
6. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận.
7. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.
9. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh.
10. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó; Nguyện họ sa ngã trong mưu chước mình; Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ; Vì họ đã phản nghịch cùng Chúa.
11. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.
12. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Hướng Dẫn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với Ống Sáo

1 CHÚA ôi, xin lắng nghe những lời con cầu xin;

2 Xin đoái đến những lời con than thở.

Ôi Vua của con và Ðức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng con kêu cầu,

Vì con cầu nguyện cùng Ngài.

3 CHÚA ôi, sáng sớm xin Ngài nghe tiếng con;

Hừng sáng con trình duyên cớ con lên Ngài, rồi trông đợi.

4 Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;

Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.

5 Kẻ khoác lác sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;

Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.

6 Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;

CHÚA gớm ghiếc những kẻ khát máu và lừa gạt.

7 Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;

Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

8 CHÚA ôi, vì cớ những kẻ thù của con,

Xin dẫn dắt con đi trong đường công chính của Ngài;

Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.

9 Thật chẳng có gì đáng tin cậy nơi miệng chúng;

Tâm địa chúng đầy ý đồ hủy diệt;

Cổ họng chúng khác nào phần mộ mở ra;

Lưỡi chúng nói toàn những lời dua nịnh.

10 Ðức Chúa Trời ôi, xin bắt chúng phải đền tội;

Xin để chúng sụp ngã trên mưu chước chúng;

Xin đuổi chúng đi vì tội chúng quá nhiều,

Vì chúng đã dám nổi loạn chống lại Ngài.

11 Nhưng xin cho những ai để lòng tin cậy Ngài được vui mừng;

Họ sẽ hoan ca mãi mãi,

Vì Ngài bảo vệ những người ấy,

Ðể ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.

12 Vì CHÚA ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho người ngay lành;

Ngài sẽ lấy ơn huệ Ngài che chở người ấy như thuẫn khiên.

Tài Liệu