Thi Thiên: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, Xem xét sự suy gẫm tôi.
2. Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
3. Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.
4. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ; Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.
5. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
6. Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối; Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận.
7. Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.
9. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyệt mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh.
10. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó; Nguyện họ sa ngã trong mưu chước mình; Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ; Vì họ đã phản nghịch cùng Chúa.
11. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.
12. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Hướng Dẫn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với Ống Sáo

1 CHÚA ôi, xin lắng nghe những lời con cầu xin;

2 Xin đoái đến những lời con than thở.

Ôi Vua của con và Ðức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng con kêu cầu,

Vì con cầu nguyện cùng Ngài.

3 CHÚA ôi, sáng sớm xin Ngài nghe tiếng con;

Hừng sáng con trình duyên cớ con lên Ngài, rồi trông đợi.

4 Vì Ngài chẳng phải là Ðức Chúa Trời ưa thích điều ác;

Kẻ ác chẳng sống nổi trước mặt Ngài.

5 Kẻ khoác lác sẽ chẳng đứng nổi trước thánh nhan Ngài;

Ngài ghét tất cả những kẻ làm ác.

6 Ngài tiêu diệt những kẻ nói dối;

CHÚA gớm ghiếc những kẻ khát máu và lừa gạt.

7 Nhưng con, nhờ lòng thương xót dồi dào của Ngài con sẽ vào nhà Ngài;

Con sẽ hướng về đền thánh Ngài mà thờ phượng Ngài với lòng kính sợ.

8 CHÚA ôi, vì cớ những kẻ thù của con,

Xin dẫn dắt con đi trong đường công chính của Ngài;

Xin làm cho đường lối Ngài bằng phẳng trước mặt con.

9 Thật chẳng có gì đáng tin cậy nơi miệng chúng;

Tâm địa chúng đầy ý đồ hủy diệt;

Cổ họng chúng khác nào phần mộ mở ra;

Lưỡi chúng nói toàn những lời dua nịnh.

10 Ðức Chúa Trời ôi, xin bắt chúng phải đền tội;

Xin để chúng sụp ngã trên mưu chước chúng;

Xin đuổi chúng đi vì tội chúng quá nhiều,

Vì chúng đã dám nổi loạn chống lại Ngài.

11 Nhưng xin cho những ai để lòng tin cậy Ngài được vui mừng;

Họ sẽ hoan ca mãi mãi,

Vì Ngài bảo vệ những người ấy,

Ðể ai yêu mến danh Ngài sẽ được vui thỏa trong Ngài.

12 Vì CHÚA ôi, chính Ngài sẽ ban phước cho người ngay lành;

Ngài sẽ lấy ơn huệ Ngài che chở người ấy như thuẫn khiên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu