Thi Thiên: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thi Thiên của Ða-vít sáng tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm, con trai của ông

1. Đức Giê-hô-va ôi! Nhiểu người nổi lên chống lại con. Những kẻ gây khó khăn cho con gia tăng biết chừng nào. 2. Nhiều người nói về con rằng: "Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!" (Sê-la).

3. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là cái khiên của con, là vinh quang của con, và là Đấng nâng đầu con ngước lên.

4. Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va; từ núi thánh của Ngài, Ngài lắng nghe tôi. (Sê-la).

5. Tôi nằm xuống, rồi ngủ, và thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. 6. Tôi sẽ không sợ hàng vạn người vây quanh chống lại tôi.

7. Đức Giê-hô-va ôi! Xin chỗi dậy. Đức Chúa Trời của con! Xin giải cứu con. Vì Ngài đã đánh vào gò má mọi kẻ thù của con và bẻ gãy răng của những kẻ hung ác.

8. Nguyện sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên dân của Ngài. (Sê-la).

Bản Dịch Ngữ Căn

Thi Thiên của Ða-vít sáng tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm, con trai của ông

1. Đức Giê-hô-va ôi! Nhiểu người nổi lên chống lại con. Những kẻ gây khó khăn cho con gia tăng biết chừng nào. 2. Nhiều người nói về con rằng: "Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu!" (Sê-la).

3. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là cái khiên của con, là vinh quang của con, và là Đấng nâng đầu con ngước lên.

4. Tôi cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va; từ núi thánh của Ngài, Ngài lắng nghe tôi. (Sê-la).

5. Tôi nằm xuống, rồi ngủ, và thức dậy, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. 6. Tôi sẽ không sợ hàng vạn người vây quanh chống lại tôi.

7. Đức Giê-hô-va ôi! Xin chỗi dậy. Đức Chúa Trời của con! Xin giải cứu con. Vì Ngài đã đánh vào gò má mọi kẻ thù của con và bẻ gãy răng của những kẻ hung ác.

8. Nguyện sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên dân của Ngài. (Sê-la).

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao! Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!
2. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng: Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó.
3. Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi; Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
4. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.
5. Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.
6. Tôi sẽ không nao muôn người Vây tôi khắp bốn bên.
7. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi dậy; Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi! Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi, Và bẻ gãy răng kẻ ác.
8. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài!

Bản Dịch 2011

Bài Cầu Nguyện Buổi Sáng

Xin CHÚA Giúp Ðỡ Lúc Bị Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con trai ông

1 CHÚA ôi, kẻ thù của con thật nhiều thay!

Nhiều kẻ đã dấy lên chống lại con.

2 Lắm kẻ đã nói về con rằng,

“Ðức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” (Sê-la)

3 Nhưng CHÚA ôi, Ngài là thuẫn khiên của con, vinh hiển của con,

Và là Ðấng làm cho đầu con ngước lên.

4 Tôi hướng về CHÚA lớn tiếng kêu cầu;

Từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Sê-la)

5 Tôi đã nằm xuống và ngủ;

Tôi đã thức dậy, vì CHÚA đã gìn giữ tôi.

6 Tôi sẽ không sợ muôn người,

Dù họ vây quanh chống lại tôi.

7 CHÚA ôi, xin trỗi dậy!

Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con;

Xin Ngài đánh vào hàm tất cả kẻ thù của con;

Xin Ngài đập gãy răng những kẻ gian ác.

8 Nguyện ơn cứu rỗi đến từ CHÚA.

Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên con dân Ngài. (Sê-la)

Tài Liệu