Gióp : Chương 22

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB18C022)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ê-li-pha, người Thê-man, bèn đáp rằng:
2. Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mình mà thôi.
3. Dầu ông công bình, Đấng Toàn năng có vui chi chăng? tánh hạnh ông trọn vẹn, ấy được ích lợi gì cho Ngài sao?
4. Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt, Và xét đoán ông chăng?
5. Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư?
6. Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ, Và lột quần áo của kẻ bị trần truồng.
7. Ông không cho kẻ khát xin nước uống, Chẳng ban cho người đói bánh ăn.
8. Còn người cường thạnh, đất tất thuộc về người; Ai được nể vì đã ở tại đó.
9. Ông có đuổi kẻ góa bụa đi tay không, Bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi.
10. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây, Và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực;
11. Hoặc tối tăm ngăn cản cho ông không thấy, Và nước tràn chìm ngập ông.
12. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các từng trời cao kia sao? Hãy xem chót các ngôi sao: cao biết bao nhiêu!
13. Còn ông nói: Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tăm tối đen kịch sao?
14. Đám mây mịt mịt che phủ Ngài, nên Ngài chẳng thấy; Ngài bước đi trên bầu các từng trời.
15. Ông sẽ giữ theo lối xưa, Mà các kẻ gian ác đã đi sao?
16. Chúng nó bị truất diệt trước kỳ định, Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi;
17. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi; Lại rằng: Đấng Toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta?
18. Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt: Nguyện các mưu chước kẻ ác hãy cách xa tôi!
19. Người công bình thấy điều đó, và vui mừng; Còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó, mà rằng:
20. Kẻ dấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt, Và kẻ nào lại của chúng lửa đã thiêu đốt đi.
21. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài. Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông.
22. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài. Và để các lời Ngài vào lòng của mình.
23. Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình,
24. Ném bửu vật mình vào bụi đất, Và quăng vàng Ô phia giữa các hòn đá của khe,
25. Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc quí cho ông.
26. Vì bấy giờ, ông sẽ được vui sướng nơi Đấng Toàn năng, Và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời.
27. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình, Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình.
28. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành; Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình.
29. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng: Hãy chổi lên! Còn kẻ khiêm nhường Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi;
30. Đến đỗi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội; Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu.

Bản Dịch 2011

Ê-li-pha Cho Rằng Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

1 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:

2 Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?

Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?

3 Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?

Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?

4 Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,

Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?

5 Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,

Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?

6 Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,

Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.

7 Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;

Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại đấy sao.

8 Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;

Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.

9 Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;

Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.

10 Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;

Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.

11 Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;

Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.

12 Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?

Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;

Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.

13 Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?

Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?

14 Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được cả;

Hơn nữa Ngài bước đi xa tít bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”

15 Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;

Tức con đường phường gian ác đã đi sao?

16 Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;

Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.

17 Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.

Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”

18 Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,

Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.

19 Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;

Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,

20 “Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;

Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”

21 Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;

Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.

22 Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;

Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.

23 Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,

Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.

24 Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;

Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.

25 Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;

Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.

26 Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;

Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.

27 Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;

Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.

28 Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;

Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.

29 Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”

Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.

30 Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;

Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu