Gióp : Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB18C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sô-pha, người Na-a-ma, đáp lại và nói:

2. Bời vì có quá nhiều lời, không lẽ không trả lời? Đâu có phải ai nói nhiều thì được kể là công chính?

3. Không lẽ những lời rỗng tuếch của anh làm cho người ta phải nín lặng? Khi anh mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám sửa anh?

4. Anh đã nói: Đạo lý của con là thuần khiết. Con trong sạch trong mắt của Ngài.

5. Ôi, ước gì Đức Chúa Trời phán, ước gì Ngài mở môi nói với anh.

6. Ước gì Ngài bày tỏ cho anh những bí ẩn của sự khôn ngoan - bởi vì sự khôn ngoan có hai phía - để anh biết rằng Đức Chúa Trời đã bỏ qua một phần tội lỗi của anh.

7. Có thể nào anh dò thấu được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, hay khám phá ra những giới hạn của Đấng Toàn Năng?

8. Những điều đó cao hơn các tầng trời, anh có thể làm gì được, và sâu hơn âm phủ, làm sao anh có thể thấu hiểu được?

9. Kích thước của chúng dài hơn cả đất và rộng hơn cả biển.

10. Nếu Ngài đi ngang qua, bắt giam, rồi gom lại xét xử, ai có thể ngăn cản Ngài?

11. Bởi vì Ngài biết những con người giả dối, và khi Ngài thấy sự gian ác, lẽ nào Ngài không suy xét hay sao?

12. Lúc nào lừa hoang sinh ra một người, thì kẻ ngu đần mới trở nên thông sáng!

13. Nếu anh hướng lòng của mình và đưa tay hướng về Ngài,

14. Nếu trong tay anh có tội lỗi, hãy quăng xa nó đi, đừng để sự gian ác trú ngụ trong những lều trại của anh.

15. Thì chắc chắn anh sẽ ngẩng mặt lên, không một chút hoen ố, vững vàng, không hề sợ hãi.

16. Bởi vì anh sẽ quên đi sự khốn khổ và chỉ nhớ đến nó như những dòng nước đã chảy qua.

17. Cuộc đời anh sẽ sáng lạng hơn cả ban trưa, và bóng tối của anh sẽ trở thành ánh bình minh.

18. Anh sẽ vững tâm bởi vì có hy vọng. Vâng! Anh sẽ được chở che và sẽ được an nghỉ.

19. Anh sẽ nằm nghỉ, không ai làm cho anh sợ hãi, và nhiều người sẽ tìm kiếm ân huệ của anh

20. Tuy nhiên mắt của kẻ gian ác sẽ bị kết liễu, chúng không có lối thoát, niềm trông mong của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.

Bản Dịch 1925

1. Sô-pha, người Na-a-ma, đáp lại, mà rằng:
2. Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công bình ư?
3. Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao? Khi ông nhạo báng, há không có ai bỉ mặt ông ư?
4. Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Đạo lý tôi là thanh tịnh; Tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa.
5. À! Chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán, Và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông,
6. Ước chi Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan! Vì Ngài thông hiểu bội phần. Vậy, khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông.
7. Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao?
8. Sự ấy vốn cao bằng các từng trời: Vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ: ông hiểu biết sao đặng?
9. Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất, Và rộng lớn hơn biển cả.
10. Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù, Và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được?
11. Vì Ngài biết những người giả hình, Xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến.
12. Nhưng chừng nào lừa con rừng sanh ra làm người, Thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng!
13. Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng, Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;
14. Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình, Chẳng để sự bất công ở trong trại mình,
15. Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, Thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi;
16. Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình, Và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.
17. Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa; Dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng.
18. Ông sẽ bình an vô sự, vì có sự trông cậy; Ông sẽ tìm tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự.
19. Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho mình sợ hãi, Và lắm người sẽ tìm ơn của ông.
20. Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn; Nó chẳng có nơi ẩn núp, Và điều nó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi.

Bản Dịch 2011

Xô-pha Cho Rằng Gióp Có Tội Nên Mới Bị Như Vậy

1 Bấy giờ Xô-pha người Na-a-mát đáp lời và nói:

2 Chẳng lẽ những lời nói nhiều ấy không ai trả lời nổi?

Hay nhờ khéo ăn nói mà người ta được kể là công chính hay sao?

3 Chẳng lẽ vì những lời lảm nhảm của anh mà người ta phải im hơi lặng tiếng hay sao?

Khi anh nói những lời mỉa mai, chẳng lẽ không ai dám làm anh phải hổ thẹn sao?

4 Anh đã nói, “Lý lẽ của con trong sáng;

Con là người trong sạch trước mắt Ngài.”

5 Ôi, ước gì Ðức Chúa Trời hạ mình và lên tiếng;

Ước gì Ngài mở môi trực tiếp nói cho anh nghe.

6 Phải chi Ngài bày tỏ cho anh các bí ẩn của sự khôn ngoan, vì sự khôn ngoan thật thiên hình vạn trạng;

Bấy giờ anh sẽ biết rằng những gì Ðức Chúa Trời bắt anh phải chịu quả là ít hơn tội anh đáng bị phạt biết bao.

7 Anh có thể dò ra những gì sâu nhiệm về Ðức Chúa Trời chăng?

Anh có thể biết đến cùng tột những gì về Ðấng Toàn Năng sao?

8 Chúng cao hơn cả thiên đàng, anh có thể làm gì được?

Chúng sâu hơn âm phủ, anh có thể biết được bao nhiêu?

9 Nếu lấy thước mà đo, chúng dài hơn cả trái đất,

Chúng rộng hơn cả biển rộng bao la.

10 Nếu Ngài đi qua và bắt ai giam lại,

Rồi kêu ra hầu tòa để bị xét xử, ai dám ngăn cản Ngài chăng?

11 Vì Ngài biết rõ kẻ nào giả dối;

Khi Ngài thấy gian tà, Ngài há sẽ bỏ qua sao?

12 Kẻ ngu dại bỗng nhiên được trở nên khôn sáng,

Chỉ khi nào lừa cái đẻ ra người thì chuyện đó mới có mà thôi.

13 Nếu anh sửa đổi lòng anh lại cho ngay lành thánh thiện,

Ðưa hai tay anh lên, hướng về Ngài để kêu cầu;

14 Nếu trong tay anh có tội lỗi, anh phải bỏ nó đi;

Chớ để sự gian ác trú ngụ trong các lều anh ở.

15 Bấy giờ anh mới có thể ngẩng mặt lên mà không còn hổ thẹn;

Anh có thể vững tâm và chẳng sợ hãi chi;

16 Anh sẽ quên đi khổ đau anh đã gặp;

Nó sẽ được nhớ như dòng nước đã chảy qua.

17 Ðời anh sẽ sáng sủa hơn mặt trời khi chính ngọ;

Cảnh tối tăm của anh rồi sẽ rực sáng tựa bình minh;

18 Anh sẽ vững tâm vì có niềm hy vọng;

Phải, anh sẽ được chở che và được nghỉ ngơi an toàn.

19 Anh sẽ nằm xuống ngủ ngon và không ai làm anh lo sợ;

Bấy giờ lắm người sẽ tìm đến anh và xin anh giúp đỡ;

20 Nhưng mắt kẻ ác sẽ mờ dần trong hốc hác;

Chúng sẽ chẳng còn một lối thoát nào đâu;

Hy vọng của chúng chỉ là được trút hơi thở cuối cùng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành