Gióp : Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB18C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tâm hồn tôi chán ngán cuộc sống của mình, lời oán trách cứ tuôn đổ trên tôi, tôi thốt lên khi tâm hồn tôi cay đắng.

2. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời: Xin đừng kết án con! Xin cho con biết vì sao Ngài buộc tội con.

3. Có gì tốt đẹp để Ngài áp bức, để Ngài gớm ghiếc công việc của tay Ngài, và làm tỏa rạng âm mưu của những kẻ ác.

4. Không lẽ Ngài có mắt xác thịt, hay là Ngài chỉ thấy như loài người nhìn thấy?

5. Có phải những ngày của Chúa cũng giống những ngày của loài người, và những năm của Chúa cũng như những năm của con người?

6. Để Ngài tìm những tội của con, và kiếm những lỗi lầm của con?

7. Dù Ngài biết con không phải là người gian ác, nhưng không ai có thể giải thoát khỏi tay của Ngài.

8. Tay Ngài đã dựng nên con và đã sắp đặt để tạo nên hình hài của con, nhưng Ngài lại muốn tiêu diệt con.

9. Con cầu xin Ngài nhớ lại rằng: Ngài đã làm ra con từ đất sét, và Ngài lại muốn con trở về bụi đất hay sao?

10. Không phải Ngài đã đổ con ra như sữa, rồi vắt chặt con như phó-mát hay sao?

11. Chúa đã mặc cho con da và thịt, kết nối con bằng xương và gân.

12. Ngài ban cho con sự sống với ân huệ, và Ngài chăm sóc gìn giữ linh hồn của con.

13. Ngài giấu những điều này bên trong, nhưng con biết điều này ở trong Ngài.

14. Nếu con phạm tội, Ngài sẽ ghi nhận, không dung tha sự gian ác của con.

15. Nếu con làm ác, thì khốn nạn cho con! Nếu con công chính, con cũng không thể ngẩng đầu lên, bởi vì con đầy sỉ nhục và chỉ nhìn thấy sự bất hạnh.

16. Nếu con được tôn lên, Ngài sẽ săn con như sư tử, Ngài sẽ bày tỏ quyền năng diệu kỳ của Ngài để chống lại con.

17. Ngài đưa ra bằng chứng mới để chống lại con, gia tăng sự giận dữ trên con, rồi thay đổi lực lượng để tranh chiến với con.

18. Vì vậy, tại sao Ngài lại đem con ra khỏi lòng mẹ? Ước gì con đã hư mất để không có mắt nào có thể thấy con.

19. Từ lòng mẹ đi thẳng đến mộ phần, như vậy con không phải trải qua những gì con đã trải qua.

20. Năm tháng của con không còn bao nhiêu nữa. Xin hãy dừng lại! Xin hãy để con một mình, cho con được thanh thản một chút.

21. Trước lúc con phải ra đi, đến xứ tối tăm và bóng của tử thần, và rồi con sẽ không hề trở lại nữa.

22. Là cõi mù mịt như bóng tối, như bóng của tử thần, không có trật tự, thậm chí ánh sáng tại nơi đó cũng chỉ là bóng tối.

Bản Dịch 1925

1. Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi; Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi, Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi.
2. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi.
3. Chúa há đẹp lòng đè ép, Khinh bỉ công việc của tay Ngài, Và chiếu sáng trên mưu chước của kẻ ác sao?
4. Chúa có mắt xác thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao?
5. Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao?
6. Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, Tìm kiếm tội lỗi tôi,
7. Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, Và không ai giải thoát khỏi tay Chúa?
8. Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt trót mình tôi; Nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi!
9. Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm; Mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao?
10. Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa, Làm tôi ra đặc như bánh sữa ư?
11. Chúa đã mặc cho tôi da và thịt, Lấy xương và gân đang tréo tôi.
12. Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ; Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.
13. Dầu vậy, Chúa giấu các điều nầy nơi lòng Chúa; Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài.
14. Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, Chẳng dung tha gian ác tôi.
15. Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay! Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, Vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.
16. Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử, và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài.
17. Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi, Và gia thêm sự giận cùng tôi: Đau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi.
18. Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi!
19. Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có; Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mã!
20. Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi, Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút,
21. Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại;
22. Tức đất tối đen như mực, Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, Và ánh sáng không khác hơn tối tăm.

Bản Dịch 2011

Gióp Chán Sống

1 Tôi đã chán ghét cuộc sống của tôi rồi;

Tôi sẽ để cho lời phàn nàn trong lòng tôi cứ tuôn ra;

Tôi sẽ nói ra cảm nghĩ của mình khi linh hồn tôi cay đắng.

2 Tôi sẽ thưa với Ðức Chúa Trời rằng, “Xin đừng kết án con;

Xin cho con biết tại sao Ngài đem con ra cáo tội?

3 Chẳng lẽ Ngài lấy làm thích thú khi đàn áp con,

Khi Ngài khinh bỉ công việc của tay Ngài,

Và mỉm cười ủng hộ mưu đồ của phường gian ác?

4 Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt?

Hoặc Ngài nhìn vấn đề như cách nhìn của phàm nhân?

5 Phải chăng những ngày của đời Ngài cũng ngắn ngủi như của phàm nhân?

Hoặc những năm của đời Ngài cũng chóng qua như của nhân thế?

6 Mà Ngài phải vội vàng tra xét xem phải chăng con đã có tội,

Và điều tra xem con đã có lỗi hay chăng.

7 Mặc dù Ngài đã biết con không phải là người xấu xa gian ác,

Thế nhưng không ai có khả năng tự giải thoát khỏi tay Ngài.

8 Chính tay Ngài đã dựng nên con và tạo nên hình hài con,

Bây giờ Ngài lại đổi ý và tiêu diệt con sao?

9 Cầu xin Ngài nhớ lại rằng Ngài đã nặn nên con như đất sét,

Mà bây giờ Ngài muốn con trở về lại đất bụi hay sao?

10 Há chẳng phải Ngài đã đổ con ra như sữa lỏng,

Rồi làm cho con đặc lại như bơ sao?

11 Ngài đã mặc cho con bằng da bằng thịt;

Ngài đã kết các xương con và gân cốt con lại với nhau.

12 Ngài đã ban cho con sự sống và tình yêu;

Sự chăm sóc của Ngài đã giữ cho tâm linh con sống động.

13 Nhưng có những điều Ngài lại giữ kín trong lòng;

Con biết Ngài đã có chủ tâm khi làm như thế:

14 Nếu con phạm tội, Ngài sẽ quan tâm theo dõi;

Ngài sẽ không bỏ qua tội phạm của con đâu.

15 Nếu con phạm tội, thật khốn cho con thay!

Nếu con ngay lành, con cũng không thể ngẩng đầu lên, vì thân con mang đầy nhục nhã;

Xin Ngài xem, con đau khổ biết bao!

16 Nếu con ngẩng đầu lên, Ngài sẽ săn đuổi con như sư tử săn đuổi con mồi;

Ngài sẽ biểu dương quyền năng khủng khiếp của Ngài, để con phải hạ mình khiêm tốn.

17 Ngài luôn đem các chứng cớ mới chống lại con, và cơn giận của Ngài đối với con mỗi ngày một gia tăng cường độ;

Ngài áp đảo con dồn dập tợ các đợt xung phong ngoài chiến trận.

18 Vậy tại sao Ngài đã đem con ra khỏi lòng mẹ của con làm chi?

Phải chi con đã tắt thở trước khi mắt ai thấy con sống động.

19 Ðược như thế con đã thoát khỏi khổ đau đang gánh chịu;

Con đã được đem thẳng từ lòng mẹ đến phần mộ rồi.

20 Chẳng phải những ngày của đời con quá ít và sắp hết rồi sao?

Xin Ngài để mặc con, hầu con được một vài phút thanh thản,

21 Trước khi con ra đi, đến nơi con không thể trở về được nữa,

Ðến xứ của tối tăm và có bóng dáng của tử thần,

22 Ðến miền tối tăm đen kịt, nơi bóng của tử thần ngự trị,

Nơi hỗn loạn trị vì, và ánh sáng chỉ là tăm tối mịt mùng.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành