Ê-xơ-tê: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB17C010)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Mạc-đô-chê được tuyên dương

1. Vua A-suê-ru đã quy định việc triều cống trên đất và trên các hải đảo. 2. Tất cả những công trạng thuộc về quyền lực và uy thế của nhà vua, cùng ký thuật về việc vua thăng tiến cho Mạc-đô-chê được cao trọng, không phải những điều đó đã được chép trong các sách biên niên sử của các vua nước Mê-đi và Ba Tư hay sao?

3. Mạc-đô-chê, người Do Thái, làm tể tướng của vua A-suê-ru, được tôn trọng giữa những người Do Thái, và được nhiều anh em của ông quý mến bởi vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc của mình, và lên tiếng để đem lại an ninh cho tất cả những đồng hương của mình.

Bản Dịch Đại Chúng

Mạc-đô-chê được tuyên dương

Vua A-suê-ru đã quy định việc triều cống trên đất và trên các hải đảo.

Tất cả những công trạng thuộc về quyền lực và uy thế của nhà vua, cùng ký thuật về việc vua thăng tiến cho Mạc-đô-chê được cao trọng, không phải những điều đó đã được chép trong các sách biên niên sử của các vua nước Mê-đi và Ba Tư hay sao?

Mạc-đô-chê, người Do Thái, làm tể tướng của vua A-suê-ru, được tôn trọng giữa những người Do Thái, và được nhiều anh em của ông quý mến bởi vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc của mình, và lên tiếng để đem lại an ninh cho tất cả những đồng hương của mình.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vua A-suê-ru đã quy định việc triều cống trong xứ và trên các hải đảo. 2. Tất cả những công trạng thuộc về quyền lực và uy thế của nhà vua, cùng ký thuật về việc vua thăng tiến cho Mạc-đô-chê được cao trọng, không phải những điều đó đã được chép trong các sách biên niên sử của các vua Mê-đi và Ba Tư sao? 3. Mạc-đô-chê, người Do Thái, là người thứ nhì sau vua A-suê-ru, được tôn trọng giữa những người Do Thái, và được nhiều anh em của ông quý mến bởi vì ông mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc của mình, và lên tiếng để đem lại an ninh cho tất cả những đồng hương của mình.

Bản Dịch 1925

1. Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. 2. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. 3. Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình.

Bản Dịch 2011

Lời Kết

1 Vua A-ha-suê-ru bắt dân trong các xứ và các hải đảo xa xăm phải nộp thuế. 2 Tất cả các công việc để biểu dương uy quyền và thế lực của vua, cùng mọi điều vua đã làm để khiến cho Mạc-đô-chê được tôn trọng, tức những lần vua thăng chức cho ông, há không phải chúng đã được chép trong các sách Sử Ký của Các Vua Mê-đi và Ba-tư sao? 3 Thật vậy Mạc-đô-chê người Do-thái được ban cho quyền hành đứng hàng thứ nhì sau Vua A-ha-suê-ru. Ông là người có quyền giữa vòng người Do-thái và luôn được đông đảo đồng bào ông thương mến, bởi vì ông luôn làm những gì có lợi cho dân tộc ông, và lên tiếng binh vực cho quyền lợi của đồng bào ông.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)