Nê-hê-mi: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB16C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Và rồi, chuyện đã xảy ra khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem là người Ả-rập, và những kẻ thù còn lại của chúng tôi nghe tin rằng tôi đã xây lại tường thành và không còn chỗ nào đổ vỡ nữa – dù cho đến lúc đó tôi vẫn chưa tra các cửa vào những cổng thành.

San-ba-lát và Ghê-sem đã sai người đến nói với tôi: “Hãy đến, chúng ta hãy gặp nhau giữa những làng trong đồng bằng Ô-nô.” Thật ra họ âm mưu hãm hại tôi.

Do đó, tôi đã sai các sứ giả đến nói với họ: “Tôi đang thực hiện một công trình trọng đại, cho nên không thể xuống được. Lẽ nào công việc phải ngưng lại và tôi phải rời bỏ công việc để đi xuống với các ông hay sao?”

Nhưng họ đã gởi thông điệp nầy cho tôi bốn lần, và tôi đã trả lời cho họ y như vậy.

Lần thứ năm, cũng như những lần trước, San-ba-lát sai đầy tớ của mình đến với tôi, cầm bức

thư mở trống nơi tay. Trong đó viết: “Theo điều được tường trình trong các quốc gia - và chính Ghê-sem cũng nói như vậy - ông và những người Do Thái dự định dấy loạn cho nên mới xây lại tường thành; và cũng theo những lời đồn này, ông có thể trở thành vua của họ. Ông đã lập những tiên tri để công bố về ông tại Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Có một vua tại Giu-đa!’ Bây giờ những vấn đề này sẽ được tường trình cho nhà vua. Vì vậy, hãy đến, để chúng ta bàn luận với nhau.”

Tôi sai người nói với ông ấy: “Không hề có những chuyện như điều ông đã nói, nhưng ông đã tạo dựng ra những điều đó từ trong lòng của mình.”

Bởi vì tất cả bọn họ muốn làm cho chúng tôi sợ hãi, nên đã nói rằng: “Tay của chúng sẽ suy yếu mòn mỏi vì công việc - và công việc sẽ không thể hoàn tất được.” Vì vậy, bây giờ, xin Chúa hãy làm cho tay con được mạnh mẽ.

Sau đó, tôi đến nhà của Sê-ma-gia, con trai của Đê-la-gia, là con trai của Mê-hê-ta-bê-ên, một kẻ mật báo. Hắn nói: “Chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, bên trong đền thờ, và chúng ta hãy đóng các cửa đền thờ lại bởi vì họ đang đến để giết ông; thật vậy, đêm nay họ sẽ đến giết ông.”

Và tôi đã trả lời: “Một người như tôi mà lại chạy trốn sao? Và có ai như tôi phải vào trong đền thờ để cứu mạng mình sao? Tôi sẽ không vào đâu!”

Và rồi tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời không sai hắn đến, nhưng hắn đã nói lời tiên tri đó để chống lại tôi, bởi vì Tô-bi-gia và San-ba-lát đã mướn hắn. Chính vì lý do này mà hắn được mướn, làm cho tôi sợ hãi, rồi hành động như vậy và phạm tội, để họ lấy cớ đó bêu xấu, và họ có thể sỉ nhục tôi.

“Đức Chúa Trời của con! Xin nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát tùy theo những công việc mà họ đã làm; và hãy nhớ đến nữ tiên tri Nô-a-đia cùng với những tiên tri khác, là những người muốn làm cho con sợ hãi!”

Tường Thành Được Hoàn Tất

Như vậy, tường thành được hoàn tất vào ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, trong vòng năm mươi hai ngày. Và rồi khi tất cả những kẻ thù của chúng tôi nghe điều này và thấy những điều này, tất cả những quốc gia chung quanh chúng tôi kinh hãi trong lòng khi chính họ được chứng kiến bằng mắt của mình; bởi vì họ nhận biết rằng công việc này được hoàn tất là bởi Đức Chúa Trời.

Cũng trong những ngày ấy, các quý tộc của Giu-đa gửi nhiều thư cho Tô-bi-gia, và thư của Tô-bi-gia cũng gửi cho họ. Bởi vì nhiều người tại Giu-đa đã bị ràng buộc phải hứa nguyện với ông, vì ông là con rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và con trai của ông là Giô-ha-nan đã cưới con gái của Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia. Họ cũng thuật những việc tốt của ông trước mặt tôi, và đã tường thuật những lời của tôi với ông. Tô-bi-gia đã gửi thư để làm cho tôi sợ hãi.

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và rồi chuyện xảy ra khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem là người Ả-rập, và những kẻ thù còn lại của chúng tôi nghe tin rằng tôi đã xây lại tường thành, và không còn chỗ nào đổ vỡ nữa - dù cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa tra các cửa vào những cổng. 2. San-ba-lát và Ghê-sem đã sai người đến nói với tôi: “Hãy đến, chúng ta hãy gặp nhau giữa những làng trong đồng bằng Ô-nô.” Tuy nhiên họ suy tính làm hại tôi.

3. Do đó tôi đã sai các sứ giả đến nói với họ: “Tôi đang thực hiện một công trình trọng đại, cho nên không thể xuống được. Tại sao công việc phải ngưng lại và tôi phải rời bỏ công việc để đi xuống với các ông?”

4. Nhưng họ đã gởi thông điệp nầy cho tôi bốn lần, và tôi đã trả lời họ y như nhau.

5. Lần thứ năm, cũng như những lần trước, San-ba-lát sai đầy tớ của mình đến với tôi, cầm bức thư mở trống nơi tay. 6. Trong đó viết: “Theo điều được tường trình trong các quốc gia, và chính Ghê-sem cũng nói, ông và những người Do Thái dự định dấy loạn, cho nên mới xây lại tường thành; và cũng theo những lời đồn này, ông có thể làm vua của họ. 7. Ông đã lập những tiên tri để công bố về ông tại Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Có một vua tại Giu-đa!’ Bây giờ những vấn đề này sẽ được tường trình cho vua. Vì vậy, hãy đến, để chúng ta bàn luận với nhau.”

8. Tôi sai người nói với ông ấy: “Không hề có những chuyện như điều ông đã nói, nhưng ông đã tạo dựng ra những điều đó từ trong lòng của mình.”

9. Bởi vì tất cả bọn họ muốn làm cho chúng tôi sợ hãi, nên đã nói rằng: “Tay của chúng sẽ suy yếu trong công việc, và công việc sẽ không thể hoàn tất được.” Vì vậy, bây giờ, xin Chúa hãy làm cho tay con được mạnh mẽ.

10. Sau đó, tôi đến nhà của Sê-ma-gia, con trai của Đê-la-gia, là con trai của Mê-hê-ta-bê-ên, một kẻ mật báo. Hắn nói: “Chúng ta hãy gặp nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, bên trong đền thờ, và chúng ta hãy đóng các cửa đền thờ lại, vì họ đang đến để giết ông; thật vậy, đêm nay họ sẽ đến giết ông.”

11. Và tôi đã trả lời: “Một người như tôi mà lại chạy trốn sao? Và có ai như tôi phải vào trong đền thờ để cứu mạng mình? Tôi sẽ không vào đâu!”

12. Rồi tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời không sai hắn đến, nhưng hắn nói đã lời tiên tri đó chống lại tôi, bởi vì Tô-bi-gia và San-ba-lát đã mướn hắn. 13. Chính vì lý do này mà hắn được mướn, để làm cho tôi sợ hãi, rồi hành động như vậy và phạm tội, để họ lấy cớ đó bêu xấu, và họ có thể sỉ nhục tôi.

14. “Đức Chúa Trời của con! Xin nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát tùy theo những công việc mà họ đã làm; và hãy nhớ đến nữ tiên tri Nô-a-đia cùng với những tiên tri khác, là những người muốn làm cho con sợ hãi!”

Tường Thành Được Hoàn Tất

15. Như vậy, tường thành được hoàn tất vào ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, trong vòng năm mươi hai ngày. 16. Và khi tất cả những kẻ thù của chúng tôi nghe điều này và thấy những điều này, tất cả những quốc gia chung quanh chúng tôi kinh hãi trong lòng khi chính họ được chứng kiến bằng mắt của mình; bởi vì họ nhận biết rằng công việc này được hoàn tất là bởi Đức Chúa Trời.

17. Cũng trong những ngày ấy, các quý tộc của Giu-đa gửi nhiều thư cho Tô-bi-gia, và thư của Tô-bi-gia cũng gửi cho họ. 18. Bởi vì nhiều người tại Giu-đa đã bị ràng buộc phải hứa nguyện với ông, vì ông là con rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và con trai của ông là Giô-ha-nan đã cưới con gái của Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia. 19. Họ cũng thuật những việc tốt của ông trước mặt tôi, và đã tường thuật những lời của tôi với ông. Tô-bi-gia đã gửi thư để làm cho tôi sợ hãi.

Bản Dịch 1925

1. Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem, là người A rạp, và các thù nghịch chúng tôi khác, hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa, 2. thì San-ba-lát và Ghê-sem, sai đến nói với tôi rằng: Hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ô-nô. Nhưng chúng có ý làm hại tôi. 3. Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng: Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng. Lẽ nào để công việc dứt trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? 4. Chúng sai nói với tôi bốn lượt như vậy; song tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. 5. Lần thứ năm, San-ba-lát sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay; 6. trong thơ có viết rằng: Trong các dân tộc người ta nghe đồn và Gát-mu nói rằng: Ông và người Giu-đa toan nhau dấy loạn; tại cớ ấy, nên ông mới xây sửa vách thành; và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. 7. Lại ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Giê-ru-sa-lem rằng: Có một vua trong xứ Giu-đa! Bây giờ người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy; vậy, hãy đến, để chúng ta nghị luận với nhau. 8. Tôi sai nói với người rằng: Những điều ngươi nói, chẳng có ai làm chút nào; nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra. 9. Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ.

10. Đoạn, tôi đi đến nhà của Sê-ma-gia, con trai của Đê-la-gia, cháu của Mê-hê-ta-bê-ên (người ấy đã rút ẩn ở đó); người nói rằng: Chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại; vì chúng nó sẽ đến giết ông; ấy lúc ban đêm mà chúng nó toan đến giết ông. 11. Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. 12. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tô-bi-gia và San-ba-lát đã mướn người vậy. 13. Vì tại đó, người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa, và làm sỉ nhục tôi. 14. Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin hãy nhớ Tô-bi-gia và San-ba-lát, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm; xin cũng nhớ đến Nô-a-đia, nữ tiên tri, và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi! 15. Vậy, ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, vách thành sửa xong, hết năm mươi hai ngày. 16. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. 17. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giu-đa gởi lắm thơ từ cho Tô-bi-gia và Tô-bi-gia đáp thơ gởi lại cho chúng.

18. Vì tại Giu-đa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Sê-ca-nia, con trai của A-ra; và Giô-ha-nan, con trai người, đã cưới con gái của Mê-su-lam, là con trai của Bê-rê-kia. 19. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tô-bi-gia gởi thơ để làm cho tôi sợ hãi.

Bản Dịch 2011

Ðối Phó với Thù Trong Giặc Ngoài

1 Sau việc ấy khi San-ba-lát, Tô-bi-a, Ghê-sem người Ả-rập, và những kẻ thù còn lại của chúng tôi đã nghe báo cáo rằng tôi đã xây lại xong tường thành và không còn chỗ nào bị đổ vỡ nữa, dù lúc đó tôi chưa tra các cánh cửa ở các cổng thành vào. 2 San-ba-lát và Ghê-sem sai sứ giả đến gặp tôi và nói, “Hãy đến, chúng ta hãy gặp nhau tại một làng trong số các làng ở Ðồng Bằng Ô-nô.” Số là họ đã lập mưu để hại tôi. 3 Vì thế tôi sai các sứ giả đến gặp họ và nói, “Tôi đang bận thực hiện công việc trọng đại nên không thể xuống gặp các ông được. Làm sao tôi có thể ngưng lại và bỏ dở công việc để xuống gặp các ông chứ?” 4 Họ sai người đến nói với tôi bốn lần như thế, và mỗi lần tôi đều trả lời như nhau. 5 Lần thứ năm San-ba-lát sai sứ giả đến gặp tôi, trong tay mang một bức thư không niêm, 6 trong đó viết, “Theo như lời của Ghê-sem nói, người ta đã đồn trong các dân các nước rằng ông và người Do-thái đang mưu đồ phản loạn, vì lẽ đó nên ông đã cho xây lại tường thành, và cũng theo các tin đồn đó, ông tính sẽ làm vua của họ. 7 Hơn nữa ông đã lập các tiên tri để rao báo về ông ở Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Có một vua ở Giu-đa.’ Tin tức này thế nào cũng sẽ được tâu trình về vua. Vì thế mời ông đến để chúng ta bàn bạc với nhau.”

8 Tôi bèn sai người đến nói với hắn, “Không hề có chuyện như lời ông nói. Tất cả đều do ông tưởng tượng đặt điều.” 9 Quả vậy cả bọn họ đều muốn làm cho chúng tôi lo sợ; họ bảo nhau, “Phải làm cho tay chúng yếu đi mà buông xuôi, và công việc sẽ bị bỏ dở.” Vì thế, “Ðức Chúa Trời ôi, xin Ngài làm cho tay con được mạnh mẽ.”

10 Sau đó tôi đến nhà của Sê-ma-gia con của Ðê-la-gia, con của Mê-hê-ta-bên, một kẻ làm nội tuyến, vì hắn đã nói với tôi, “Chúng ta hãy đến gặp nhau trong Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời. Chúng ta sẽ vào bên trong và khóa cửa lại, vì họ sẽ đến để giết ông. Thế nào đêm về họ cũng sẽ đến để ám sát ông.”

11 Tôi nói với hắn, “Một người như tôi mà chạy trốn sao? Một người như tôi mà phải chạy vào Ðền Thờ để giữ mạng sao? Tôi sẽ không vào đâu.” 12 Vì tôi đã nhận biết rằng Ðức Chúa Trời không sai bảo hắn, nhưng vì Tô-bi-a và San-ba-lát đã thuê hắn để hắn nói tiên tri chống lại tôi. 13 Họ đã có chủ mưu khi mướn hắn. Họ muốn làm cho tôi hoảng sợ mà làm theo đề nghị của hắn, hầu tôi sẽ mắc tội, và như thế họ sẽ có lý do để buộc tội tôi và làm mất uy tín tôi.

14 “Ðức Chúa Trời của con ôi, xin Ngài nhớ đến Tô-bi-a và San-ba-lát về những việc ấy của chúng. Xin Ngài cũng nhớ đến Nữ Tiên Tri Nô-a-đi-a và các tiên tri a dua theo bà ấy, những kẻ muốn làm cho con phải lo sợ.”

15 Cuối cùng tường thành cũng đã được xây lại xong vào ngày hai mươi lăm tháng Ê-lun, trong vòng năm mươi hai ngày. 16 Khi toàn thể quân thù của chúng tôi nghe việc ấy, tất cả các nước chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và mất tinh thần. Họ đều nhận biết rằng nhờ Ðức Chúa Trời phù hộ nên công trình ấy mới được hoàn tất.

17 Ngoài ra trong những ngày ấy các nhà quyền quý của Giu-đa đã gởi nhiều thư đến Tô-bi-a, và Tô-bi-a cũng đã gởi nhiều thư đến với họ. 18 Thật vậy có nhiều người ở Giu-đa đã lập lời thề với hắn, vì hắn là con rể của Sê-ca-ni-a con của A-ra; con trai hắn là Giê-hô-ha-nan đã cưới con gái của Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-ki-a. 19 Hơn nữa những người ấy đã nói tốt về hắn trước mặt tôi và tâu lại với hắn những gì tôi đã nói. Chính Tô-bi-a này là người đã gởi các thư đe dọa tôi.

Tài Liệu Nghiên Cứu Kinh Thánh

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành