I Các Vua: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB11C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Lúc này vua Đa-vít đã già và cao tuổi, dù người ta đắp nhiều mền trên vua, vua vẫn không ấm. Vì vậy, những bề tôi của vua đã tâu với vua rằng: “Xin cho phép tìm một thiếu nữ đồng trinh, để nàng hầu hạ và chăm sóc bệ hạ, là chúa thượng của chúng tôi. Nàng sẽ nằm trong lòng bệ hạ để vua là chúa thượng của chúng tôi được ấm.”

Vì vậy, họ đã tìm kiếm trong toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên một thiếu nữ xinh đẹp, và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, rồi đem nàng đến cùng vua. Thiếu nữ ấy rất xinh đẹp. Nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không quan hệ tình dục với nàng.

A-đô-ni-gia muốn tiếm vương quyền

Lúc đó, A-đô-ni-gia, con trai của Ha-ghít, đã tự tôn mình lên và nói rằng: “Ta sẽ làm vua”. A-đô-ni-gia đã sắm cho mình những cỗ xe, những kỵ binh, và năm mươi người chạy trước mình. Cha của hoàng tử chẳng bao giờ quở trách hoàng tử để hỏi rằng: “Tại sao con làm như vậy?” A-đô-ni-gia là người thật tuấn tú. Mẹ của hoàng tử đã sanh hoàng tử sau Áp-sa-lôm. A-đô-ni-gia đã bàn mưu với Giô-áp, con của Xê-ru-gia, và với thầy tế lễ A-bia-tha; và họ đã theo giúp hoàng tử. Tuy nhiên thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không theo A-đô-ni-gia.

A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng chiên, bò, và thú béo bên vầng đá Xô-hê-lết, gần Ên Rô-ghên. A-đô-ni-gia đã mời tất cả các anh em của mình, là những hoàng tử, và tất cả những người Giu-đa, là bề tôi của vua. Tuy nhiên, A-đô-ni-gia không mời tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, hay em trai của hoàng tử là Sa-lô-môn.

Mưu kế của Na-than

Vì vậy, Na-than đã nói với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn rằng: “Bà không nghe A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít, đã trở thành vua, mà Đa-vít - chúa thượng của chúng ta - không biết chuyện đó hay sao? Xin hãy đến! Tôi sẽ trao cho bà một lời khuyên để bà có thể cứu mạng sống của chính mình, và mạng sống của con trai mình, là Sa-lô-môn.

Hãy lập tức đến gặp vua Đa-vít và nói với người rằng: ‘Tâu bệ hạ, là chúa của tôi! Không phải bệ hạ đã thề với tớ gái của bệ hạ rằng: Con trai của nàng, là Sa-lô-môn, chắc chắn sẽ kế vị ta và nó sẽ ngồi trên ngai của ta, hay sao? Nếu như vậy, tại sao A-đô-ni-gia đã trở thành vua?’ Và rồi, trong khi bà đang nói với vua như vậy, chính tôi cũng sẽ vào sau bà, và xác nhận lời của bà.”

Do đó, Bát Sê-ba đã vào trong ngự phòng gặp vua. Lúc này, vua đã rất già; A-bi-sác, người Su-nem, hầu hạ vua. Bát Sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Rồi vua hỏi:

Nàng cầu xin điều gì?

Bà thưa với vua:

Tâu chúa thượng của thiếp! Bệ hạ đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái của bệ hạ rằng: ‘Sa-lô-môn con trai của khanh sẽ kế vị ta, và nó sẽ ngồi trên ngai của ta.’ Nhưng bây giờ, hãy xem! A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chính bệ hạ, là chúa của thiếp, đến bây giờ vẫn chưa biết việc đó. A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo, và rất nhiều chiên, và đã mời tất cả những hoàng tử, thầy tế lễ A-bia-tha, quan chỉ huy quân đội Giô-áp, nhưng người đã không mời Sa-lô-môn, con của tiện thiếp. Tâu bệ hạ, là chúa của thiếp! Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều đang hướng mắt về bệ hạ, để bệ hạ nói cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. Nếu không, chuyện sẽ xảy ra đó là khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp, là Sa-lô-môn, sẽ bị xử như những kẻ phạm tội.”

Và ngay khi đó, lúc bà còn đang tâu với vua thì tiên tri Na-than cũng vào. Họ đã báo cho vua: “Có tiên tri Na-than ở đây!” Và khi Na-than tiếp kiến vua, ông sấp mình phủ phục dưới đất, trước mặt vua. Na-than nói: “Tâu bệ hạ là chúa của tôi! Có phải bệ hạ đã nói rằng: ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị trẫm và người sẽ ngồi trên ngai trẫm hay không?’ Bởi vì hôm nay, người đã đi xuống và đã dâng sinh tế bằng bò, thú béo, và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội, và thầy tế lễ A-bia-tha. Kìa, họ đang ăn uống trước mặt người và tung hô rằng: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ Tuy nhiên, tôi là đầy tớ của bệ hạ, thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, hay Sa-lô-môn, đầy tớ của bệ hạ, thì không được mời. Phải chăng việc nầy là do bệ hạ mà ra, và bệ hạ đã không cho đầy tớ của bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ, là chúa của tôi, hay không?”

Sa-lô-môn lên ngôi vua

Sau đó, vua Đa-vít đã đáp lời và nói: “Hãy gọi Bát Sê-ba cho ta!” Vì vậy, bà đã vào và đứng chầu trước sự hiện diện của vua. Đa-vít đã tuyên thệ và nói rằng: “Nguyện như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn, chứng giám! Đúng như ta đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với nàng rằng: ‘Chắc chắc con trai của nàng là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai thay vào chỗ của ta’, và ta sẽ thực hiện điều này ngay hôm nay.” Sau đó, Bát Sê-ba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua và tâu rằng: “Nguyện vua Đa-vít, chúa của thiếp, vạn tuế!”

Vua Đa-vít truyền: “Hãy gọi cho ta: thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa.” Vì vậy, họ đã đến trước mặt vua. Vua truyền cho họ: “Hãy mang theo những người phục vụ của chúa các ngươi cùng với các ngươi, và đưa Sa-lô-môn, con trai của ta, cưỡi trên con la của chính ta, rồi mang người xuống Ghi-hôn. Tại đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than sẽ xức dầu cho người làm vua của Y-sơ-ra-ên; và rồi hãy thổi kèn, và tung hô rằng: ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ Rồi các ngươi sẽ theo sau người đi lên, và người sẽ ngồi trên ngai của ta, và trị vì thế vào chỗ của ta. Bởi vì đó chính là người mà ta lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.”

Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa đáp lời vua: “A-men! Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ là chúa tôi cũng chuẩn y việc nầy. Như Đức Giê-hô-va đã ở với bệ hạ thể nào, nguyện Ngài cũng ở với Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngai của người còn cao trọng hơn ngai của vua Đa-vít, là chúa tôi!”

Vì vậy, thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít, và Phê-lê-thít đã đi xuống, có Sa-lô-môn cưỡi trên con la của vua Đa-vít, và đưa người xuống Ghi-hôn. Sau đó, thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng đựng dầu từ Lều Tạm và tấn phong Sa-lô-môn. Họ thổi kèn, và tất cả dân chúng cùng tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” Sau đó, tất cả dân chúng theo vua đi lên, dân chúng thổi sáo và lớn tiếng reo mừng đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

Lúc này, A-đô-ni-gia, cùng với tất cả những người khách đang ở với ông, vừa dự tiệc xong, đã nghe điều này. Và khi Giô-áp nghe tiếng kèn, ông hỏi: “Tại sao trong thành có tiếng động vang rền như vậy?”

Trong khi ông còn đang nói thì có Giô-na-than con của thầy tế lễ A-bia-tha đến. A-đô-ni-gia nói cùng người: “Hãy vào đây! Ông là một người đáng kính, và sẽ đem tin tức tốt lành.”

Sau đó, Giô-na-than đã trả lời và nói cùng A-đô-ni-gia rằng: “Không! Vua Đa-vít, chúa của chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. Vua đã sai thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Sa-lô-môn; họ đã đưa người cưỡi trên con la của vua. Tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. Sa-lô-môn cũng đã ngự trên ngai của vương quốc. Hơn nữa, các đầy tớ của vua đã đến chúc mừng vua Đa-vít, chúa của chúng ta, rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh của Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh của bệ hạ, và khiến cho ngai của Sa-lô-môn cao trọng hơn ngai của bệ hạ!’ Sau đó, chính vua đã sấp mình trên giường, và vua đã nói thế này: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con, mà chính mắt con nhìn thấy.’”

Vì vậy, tất cả những người khách đang hiện diện với A-đô-ni-gia đều run sợ, và đã đứng dậy, ai đi đường nấy.

Lúc này, A-đô-ni-gia khiếp sợ Sa-lô-môn nên đã đứng dậy, chạy vào, nắm các sừng của bàn thờ.

Có người đã đến thuật cho Sa-lô-môn rằng: “Nầy! A-đô-ni-gia khiếp sợ vua Sa-lô-môn. Nhìn kìa, ông ấy đã nắm các sừng của bàn thờ mà nói rằng: ‘Hôm nay, xin vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ của vua bằng gươm.’”

Sau đó, Sa-lô-môn đã nói: “Nếu hắn tỏ ra là người xứng đáng thì không một sợi tóc nào của hắn sẽ rơi xuống đất; nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi hắn thì hắn phải chết.”

Sau đó vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. Và A-đô-ni-gia đã đến sấp mình xuống trước vua Sa-lô-môn; và vua đã truyền cho A-đô-ni-gia rằng: “Hãy trở về nhà của ngươi.”


Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lúc này vua Đa-vít đã già và cao tuổi, dù người ta đắp nhiều lớp mền trên người, người vẫn không thấy ấm. 2. Vì vậy, những bề tôi của người đã tâu với người: “Xin cho tìm một thiếu nữ đồng trinh, để nàng hầu hạ và chăm sóc vua, là chúa thượng của chúng tôi. Nàng sẽ nằm trong lòng ngài để vua, là chúa thượng của chúng tôi, được ấm.” 3. Do đó họ đã tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp trong toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, rồi đem nàng đến với vua. 4. Thiếu nữ ấy thật yêu kiều. Nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không quan hệ tình dục với nàng.

A-đô-ni-gia muốn tiếm vương quyền

5. Bấy giờ, A-đô-ni-gia, con trai của Ha-ghít, tự tôn mình, nói rằng: “Ta sẽ làm vua”; và đã sắm cho mình những cỗ xe, những kỵ binh, và năm mươi người chạy trước mình. 6. Cha ông chẳng bao giờ quở trách ông để hỏi rằng: “Tại sao con làm như vậy?” Ông là người thật tuấn tú. Mẹ ông đã sanh ra ông sau Áp-sa-lôm. 7. Ông đã bàn mưu với Giô-áp, con của Xê-ru-gia, và với thầy tế lễ A-bia-tha; và họ đã theo và giúp ông. 8. Tuy nhiên thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không theo A-đô-ni-gia.

9. A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng chiên, bò, và thú béo bên vầng đá Xô-hê-lết, gần Ên Rô-ghên; ông mời tất cả các anh em của mình, là những hoàng tử, và tất cả những người Giu-đa, là bề tôi của vua. 10. Tuy nhiên, ông không mời tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, hay em trai của ông là Sa-lô-môn.

Mưu kế của Na-than

11. Vì vậy, Na-than đã nói với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn: “Bà không nghe rằng A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít, đã trở thành vua mà Đa-vít, chúa thượng của chúng ta, không biết việc đó hay sao? 12. Xin hãy đến! Tôi sẽ cho bà một lời khuyên để bà có thể cứu mạng sống của chính mình, và mạng sống của con trai bà, là Sa-lô-môn.

13. Hãy lập tức đến gặp vua Đa-vít và nói với người rằng: ‘Tâu bệ hạ, chúa tôi! Không phải bệ hạ đã thề với tớ gái của bệ hạ rằng: Con trai của nàng, là Sa-lô-môn, chắc chắn sẽ kế vị ta và nó sẽ ngồi trên ngai của ta, hay sao? Nếu như vậy, tại sao A-đô-ni-gia đã trở thành vua?’ 14. Và rồi, trong khi bà đang nói với vua như vậy, chính tôi cũng sẽ vào sau bà, và xác nhận lời của bà.”

15 Vì thế, Bát Sê-ba đã vào trong ngự phòng gặp vua. Lúc này, vua đã rất già; A-bi-sác, người Su-nem, hầu hạ vua. 16. Bát Sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Rồi vua hỏi: “Nàng cầu xin điều gì?”

17. Bà thưa với vua: “Tâu chúa thượng của thiếp! Bệ hạ đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái của bệ hạ rằng: ‘Sa-lô-môn con trai của khanh sẽ kế vị ta,và nó sẽ ngồi trên ngai của ta.’ 18. Nhưng bây giờ, xem kìa! A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chính bệ hạ, là chúa của thiếp, đến bây giờ vẫn chưa biết về việc đó. 19. Người đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo, và rất nhiều chiên, và đã mời tất cả những hoàng tử, thầy tế lễ A-bia-tha, quan chỉ huy quân đội Giô-áp, nhưng người đã không mời Sa-lô-môn, đầy tớ của bệ hạ. 20. Tâu bệ hạ, là chúa của thiếp! Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều hướng mắt về bệ hạ, để bệ hạ nói cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. 21. Nếu không, chuyện sẽ xảy ra: đó là khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp, là Sa-lô-môn, sẽ bị xử như những kẻ có tội.”

22. Và ngay lúc đó, khi bà đang tâu với vua thì tiên tri Na-than cũng vào. 23. Họ báo cho vua: “Có tiên tri Na-than ở đây!” Và khi Na-than tiếp kiến vua, ông sấp mình phủ phục dưới đất, trước mặt vua. 24. Na-than nói: “Tâu bệ hạ là chúa của tôi! Có phải bệ hạ đã nói rằng: ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị trẫm và người sẽ ngồi trên ngai trẫm hay không?’ 25. Bởi vì hôm nay, người đã đi xuống và đã dâng sinh tế bằng bò, thú béo, và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội, và thầy tế lễ A-bia-tha. Kìa, họ đang ăn uống trước mặt người và tung hô rằng: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26. Tuy nhiên, tôi là đầy tớ của bệ hạ, thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, hay Sa-lô-môn, là đầy tớ của bệ hạ, thì không được mời. 27. Phải chăng việc nầy là do bệ hạ mà ra, và bệ hạ đã không cho đầy tớ của bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ, là chúa của tôi, hay không?”

Sa-lô-môn lên ngôi vua

28. Sau đó, vua Đa-vít đã trả lời và nói: “Hãy gọi Bát Sê-ba cho ta!” Vì vậy, bà đã vào và đứng chầu trước sự hiện diện của vua. 29. Đa-vít đã tuyên thệ và nói rằng: “Nguyện như Đức Giê-hô-va hằng sống - là Đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn - chứng giám! 30. Đúng như ta đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với nàng rằng: ‘Chắc chắc con trai của nàng là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai thay vào chỗ của ta’, ta sẽ thực hiện điều này ngay hôm nay.” 31. Sau đó, Bát Sê-ba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước vua và tâu: “Nguyện vua Đa-vít, chúa của thiếp, vạn tuế!”

32. Vua Đa-vít truyền: “Hãy gọi cho ta: thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa.” Vì vậy, họ đã đến trước vua. 33. Vua truyền cho họ: “Hãy mang theo những người phục vụ của chúa các ngươi cùng với các ngươi, và Sa-lô-môn, con trai của ta, cưỡi trên con la của chính ta, rồi đưa người xuống Ghi-hôn. 34. Tại đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than xức dầu cho người làm vua Y-sơ-ra-ên; và rồi hãy thổi kèn, và tung hô rằng: ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ 35. Rồi các ngươi sẽ theo sau người để đi lên, và người sẽ ngồi trên ngai của ta, và trị vì thế vào chỗ của ta. Bởi vì đó chính là người mà ta đã lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.”

36. Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa đáp lại lời vua: “A-men! Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ là chúa tôi cũng chuẩn y việc nầy. 37. Như Đức Giê-hô-va đã ở với bệ hạ thể nào, nguyện Ngài cũng ở với Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngai của người còn cao trọng hơn ngai của vua Đa-vít, là chúa tôi!”

38. Vì vậy, thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít, và Phê-lê-thít đã đi xuống, có Sa-lô-môn cưỡi trên con la của vua Đa-vít, và đưa người xuống Ghi-hôn. 39. Sau đó, thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng đựng dầu từ Lều Tạm và tấn phong Sa-lô-môn. Họ thổi kèn, và tất cả dân chúng cùng tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40. Sau đó, tất cả dân chúng đã theo vua đi lên, dân chúng thổi sáo và lớn tiếng reo mừng đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

41. Lúc này, A-đô-ni-gia cùng tất cả những người khách đang ở với ông nghe điều này, khi vừa dự tiệc xong. Và khi Giô-áp nghe tiếng kèn, ông hỏi: “Tại sao trong thành có tiếng động vang rền như thế?” 42. Trong khi ông đang nói, có Giô-na-than con của thầy tế lễ A-bia-tha đến. A-đô-ni-gia nói cùng người: “Hãy vào đây! Ông là một người đáng kính, và sẽ đem tin tức tốt lành.” 43. Sau đó, Giô-na-than đã đáp lại và nói cùng A-đô-ni-gia: “Không! Vua Đa-vít, chúa của chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. 44. Vua đã sai thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Sa-lô-môn; họ đã đưa người cưỡi trên con la của vua. 45. Tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. 46. Sa-lô-môn cũng đã ngự trên ngai của vương quốc. 47. Hơn nữa, các đầy tớ của vua đã đến chúc mừng vua Đa-vít, chúa của chúng ta, rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh của Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh của bệ hạ, và khiến cho ngai của Sa-lô-môn cao trọng hơn ngai của bệ hạ!’ Sau đó, chính vua đã sấp mình trên giường, 48. và vua đã nói thế này: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con, mà chính mắt con nhìn thấy.’”

49. Vì vậy, tất cả những người khách đang hiện diện với A-đô-ni-gia đều run sợ, và đã đứng dậy, ai đi đường nấy.

50. Lúc này, A-đô-ni-gia sợ Sa-lô-môn nên đã đứng dậy, chạy vào, nắm các sừng của bàn thờ.

51. Có người đã đến thuật cho Sa-lô-môn rằng: “Nầy! A-đô-ni-gia khiếp sợ vua Sa-lô-môn. Nhìn kìa, ông ấy đã nắm các sừng của bàn thờ mà nói rằng: ‘Hôm nay, xin vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ của vua bằng gươm.’”

52. Sau đó, Sa-lô-môn đã nói: “Nếu ông ấy tỏ ra là người xứng đáng thì không một sợi tóc nào của ông ấy sẽ rơi xuống đất; nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi ông ấy thì ông ấy phải chết.”

53. Sau đó, vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. Và ông ấy đã đến sấp mình xuống trước vua Sa-lô-môn; và vua đã truyền cho ông ấy rằng: “Hãy trở về nhà của ngươi.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lúc này vua Đa-vít đã già và cao tuổi, dù người ta đắp nhiều lớp mền trên người, người vẫn không thấy ấm. 2. Vì vậy, những bề tôi của người đã tâu với người: “Xin cho tìm một thiếu nữ đồng trinh, để nàng hầu hạ và chăm sóc vua, là chúa thượng của chúng tôi. Nàng sẽ nằm trong lòng ngài để vua, là chúa thượng của chúng tôi, được ấm.” 3. Do đó họ đã tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp trong toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, rồi đem nàng đến với vua. 4. Thiếu nữ ấy thật yêu kiều. Nàng chăm sóc và hầu hạ vua, nhưng vua không biết nàng.

5. Bấy giờ, A-đô-ni-gia, con trai của Ha-ghít, tự tôn mình, nói rằng: “Ta sẽ làm vua”; và đã sắm cho mình những cỗ xe, những kỵ binh, và năm mươi người chạy trước mình. 6. Cha ông chẳng bao giờ quở trách ông để hỏi rằng: “Tại sao con làm như vậy?” Ông là người thật tuấn tú. Mẹ ông đã sanh ra ông sau Áp-sa-lôm. 7. Ông đã bàn mưu với Giô-áp, con của Xê-ru-gia, và với thầy tế lễ A-bia-tha; và họ đã theo và giúp ông. 8. Tuy nhiên thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, tiên tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Đa-vít không theo A-đô-ni-gia.

9. A-đô-ni-gia đã dâng sinh tế bằng chiên, bò, và thú béo bên vầng đá Xô-hê-lết, gần Ên Rô-ghên; ông mời tất cả các anh em của mình, là những hoàng tử, và tất cả những người Giu-đa, là bề tôi của vua. 10. Tuy nhiên, ông không mời tiên tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, hay em trai của ông là Sa-lô-môn.

11. Vì vậy, Na-than đã nói với Bát Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn: “Bà không nghe rằng A-đô-ni-gia, con của Ha-ghít, đã trở thành vua mà Đa-vít, chúa thượng của chúng ta, không biết việc đó hay sao? 12. Xin hãy đến! Tôi sẽ cho bà một lời khuyên để bà có thể cứu mạng sống của chính mình, và mạng sống của con trai bà, là Sa-lô-môn.

13. Hãy lập tức đến gặp vua Đa-vít và nói với người rằng: ‘Tâu bệ hạ, chúa tôi! Không phải bệ hạ đã thề với tớ gái của bệ hạ rằng: Con trai của nàng, là Sa-lô-môn, chắc chắn sẽ kế vị ta và nó sẽ ngồi trên ngai của ta, hay sao? Nếu như vậy, tại sao A-đô-ni-gia đã trở thành vua?’ 14. Và rồi, trong khi bà đang nói với vua như vậy, chính tôi cũng sẽ vào sau bà, và xác nhận lời của bà.”

15 Vì thế, Bát Sê-ba đã vào trong ngự phòng gặp vua. Lúc này, vua đã rất già; A-bi-sác, người Su-nem, hầu hạ vua. 16. Bát Sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Rồi vua hỏi: “Nàng cầu xin điều gì?”

17. Bà thưa với vua: “Tâu chúa thượng của thiếp! Bệ hạ đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ mà thề với tớ gái của bệ hạ rằng: ‘Sa-lô-môn con trai của khanh sẽ kế vị ta,và nó sẽ ngồi trên ngai của ta.’ 18. Nhưng bây giờ, xem kìa! A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chính bệ hạ, là chúa của thiếp, đến bây giờ vẫn chưa biết về việc đó. 19. Người đã dâng sinh tế bằng bò đực, thú béo, và rất nhiều chiên, và đã mời tất cả những hoàng tử, thầy tế lễ A-bia-tha, quan chỉ huy quân đội Giô-áp, nhưng người đã không mời Sa-lô-môn, đầy tớ của bệ hạ. 20. Tâu bệ hạ, là chúa của thiếp! Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều hướng mắt về bệ hạ, để bệ hạ nói cho họ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ. 21. Nếu không, chuyện sẽ xảy ra: đó là khi bệ hạ an giấc với các tổ phụ, thì thiếp và con trai của thiếp, là Sa-lô-môn, sẽ bị xử như những kẻ có tội.”

22. Và ngay lúc đó, khi bà đang tâu với vua thì tiên tri Na-than cũng vào. 23. Họ báo cho vua: “Có tiên tri Na-than ở đây!” Và khi Na-than tiếp kiến vua, ông sấp mình phủ phục dưới đất, trước mặt vua. 24. Na-than nói: “Tâu bệ hạ là chúa của tôi! Có phải bệ hạ đã nói rằng: ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị trẫm và người sẽ ngồi trên ngai trẫm hay không?’ 25. Bởi vì hôm nay, người đã đi xuống và đã dâng sinh tế bằng bò, thú béo, và rất nhiều chiên, cùng mời tất cả các hoàng tử, các quan tướng quân đội, và thầy tế lễ A-bia-tha. Kìa, họ đang ăn uống trước mặt người và tung hô rằng: ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26. Tuy nhiên, tôi là đầy tớ của bệ hạ, thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa, hay Sa-lô-môn, là đầy tớ của bệ hạ, thì không được mời. 27. Phải chăng việc nầy là do bệ hạ mà ra, và bệ hạ đã không cho đầy tớ của bệ hạ biết ai là người sẽ ngồi trên ngai kế vị bệ hạ, là chúa của tôi, hay không?”

28. Sau đó, vua Đa-vít đã trả lời và nói: “Hãy gọi Bát Sê-ba cho ta!” Vì vậy, bà đã vào và đứng chầu trước sự hiện diện của vua. 29. Đa-vít đã tuyên thệ và nói rằng: “Nguyện như Đức Giê-hô-va hằng sống - là Đấng đã giải cứu trẫm khỏi mọi hoạn nạn - chứng giám! 30. Đúng như ta đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với nàng rằng: ‘Chắc chắc con trai của nàng là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai thay vào chỗ của ta’, ta sẽ thực hiện điều này ngay hôm nay.” 31. Sau đó, Bát Sê-ba sấp mặt xuống đất, phủ phục trước vua và tâu: “Nguyện vua Đa-vít, chúa của thiếp, vạn tuế!”

32. Vua Đa-vít truyền: “Hãy gọi cho ta: thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia con trai Giê-hô-gia-đa.” Vì vậy, họ đã đến trước vua. 33. Vua truyền cho họ: “Hãy mang theo những người phục vụ của chúa các ngươi cùng với các ngươi, và Sa-lô-môn, con trai của ta, cưỡi trên con la của chính ta, rồi đưa người xuống Ghi-hôn. 34. Tại đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than xức dầu cho người làm vua Y-sơ-ra-ên; và rồi hãy thổi kèn, và tung hô rằng: ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ 35. Rồi các ngươi sẽ theo sau người để đi lên, và người sẽ ngồi trên ngai của ta, và trị vì thế vào chỗ của ta. Bởi vì đó chính là người mà ta đã lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.”

36. Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa đáp lại lời vua: “A-men! Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ là chúa tôi cũng chuẩn y việc nầy. 37. Như Đức Giê-hô-va đã ở với bệ hạ thể nào, nguyện Ngài cũng ở với Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngai của người còn cao trọng hơn ngai của vua Đa-vít, là chúa tôi!”

38. Vì vậy, thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít, và Phê-lê-thít đã đi xuống, có Sa-lô-môn cưỡi trên con la của vua Đa-vít, và đưa người xuống Ghi-hôn. 39. Sau đó, thầy tế lễ Xa-đốc lấy sừng đựng dầu từ Lều Tạm và xức dầu cho Sa-lô-môn. Họ thổi kèn, và tất cả dân chúng cùng tung hô: “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40. Sau đó, tất cả dân chúng đã theo vua đi lên, dân chúng thổi sáo và lớn tiếng reo mừng đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

41. Lúc này, A-đô-ni-gia cùng tất cả những người khách đang ở với ông nghe điều này, khi vừa dự tiệc xong. Và khi Giô-áp nghe tiếng kèn, ông hỏi: “Tại sao trong thành có tiếng động vang rền như thế?” 42. Trong khi ông đang nói, có Giô-na-than con của thầy tế lễ A-bia-tha đến. A-đô-ni-gia nói cùng người: “Hãy vào đây! Ông là một người đáng kính, và sẽ đem tin tức tốt lành.” 43. Sau đó, Giô-na-than đã đáp lại và nói cùng A-đô-ni-gia: “Không! Vua Đa-vít, chúa của chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. 44. Vua đã sai thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia con trai của Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít đi theo Sa-lô-môn; họ đã đưa người cưỡi trên con la của vua. 45. Tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua. Rồi họ đã từ đó đi lên giữa những tiếng reo mừng và cả thành đều vang động. Đó chính là tiếng huyên náo mà các ông đã nghe. 46. Sa-lô-môn cũng đã ngự trên ngai của vương quốc. 47. Hơn nữa, các đầy tớ của vua đã đến chúc mừng vua Đa-vít, chúa của chúng ta, rằng: ‘Nguyện Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho danh của Sa-lô-môn rạng ngời hơn danh của bệ hạ, và khiến cho ngai của Sa-lô-môn cao trọng hơn ngai của bệ hạ!’ Sau đó, chính vua đã sấp mình trên giường, 48. và vua đã nói thế này: ‘Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng hôm nay đã ban một người ngồi trên ngai của con, mà chính mắt con nhìn thấy.’”

49. Vì vậy, tất cả những người khách đang hiện diện với A-đô-ni-gia đều run sợ, và đã đứng dậy, ai đi đường nấy.

50. Lúc này, A-đô-ni-gia sợ Sa-lô-môn nên đã đứng dậy, chạy vào, nắm các sừng của bàn thờ.

51. Có người đã đến thuật cho Sa-lô-môn rằng: “Nầy! A-đô-ni-gia khiếp sợ vua Sa-lô-môn. Nhìn kìa, ông ấy đã nắm các sừng của bàn thờ mà nói rằng: ‘Hôm nay, xin vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ của vua bằng gươm.’”

52. Sau đó, Sa-lô-môn đã nói: “Nếu ông ấy tỏ ra là người xứng đáng thì không một sợi tóc nào của ông ấy sẽ rơi xuống đất; nhưng nếu người ta phát hiện có điều gian ác nào nơi ông ấy thì ông ấy phải chết.”

53. Sau đó, vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. Và ông ấy đã đến sấp mình xuống trước vua Sa-lô-môn; và vua đã truyền cho ông ấy rằng: “Hãy trở về nhà của ngươi.”

Bản Dịch 1925

1. Vua Đa-vít đã già; tuổi cao; và mặc dầu người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được. 2. Các tôi tớ người nói với người rằng: Xin tìm cho vua chúa tôi một gái trẻ đồng trinh, để hầu hạ vua và săn sóc vua. Nàng sẽ nằm trong lòng vua, thì vua chúa tôi có thể ấm được. 3. Vậy người ta tìm trong khắp địa phận Y-sơ-ra-ên một người gái trẻ đẹp, và gặp được A-bi-sác, người Su-nem, dẫn nàng đến cùng vua. 4. Người gái trẻ này rất là lịch sự. Nàng săn sóc và hầu hạ vua; nhưng vua không thân cận nàng.

5. Vả, A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, tự tôn mà rằng: Ta sẽ làm vua. Người sắm xe và quân kỵ, cùng năm mươi người chạy trước mặt mình. 6. Cha người chẳng hề phiền lòng người mà hỏi rằng: Cớ sao mầy làm như vậy? Vả lại, A-đô-ni-gia rất đẹp, sanh ra kế sau Áp-sa-lôm. 7. Người bàn tính với Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia và với thầy tế lễ A-bia-tha; hai người theo phe A-đô-ni-gia và giúp đỡ người. 8. Nhưng thầy tế lễ Xa-đốc và Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, Na-than, thầy tiên tri, Si-mê-i, Rê-i, và các dõng sĩ của Đa-vít không theo phe A-đô-ni-gia. 9. A-đô-ni-gia dâng những chiên, bò, và bò con mập bên hòn đá Xô-hê-lết, ở cạnh giếng Ên-Rô-ghên; rồi mời anh em mình, là các con trai của vua, và hết thảy những người Giu-đa phục sự vua. 10. Nhưng người chẳng mời Na-than, là đấng tiên tri, Bê-na-gia, các dõng sĩ, cùng Sa-lô-môn, em mình.

11. Bấy giờ, Na-than nói với Bát-Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn, mà rằng: Bà há chẳng hay rằng A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, đã làm vua, mà Đa-vít, chúa ta, chẳng hay biết sao? 12. Thế thì, bây giờ, hãy nghe; tôi sẽ cho bà một kế để bà cứu mạng sống mình và mạng sống của Sa-lô-môn. 13. Hãy đi ra mắt vua Đa-vít, và tâu rằng: Ôi vua, chúa tôi! chúa há chẳng có thề cùng con đòi của chúa rằng: Con trai ngươi là Sa-lô-môn ắt sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta, hay sao? Vậy, cớ sao A-đô-ni-gia trị vì? 14. Trong lúc bà tâu với vua như vậy, thì chính tôi cũng sẽ đi vào sau, làm cho quả quyết các lời của bà.

15. Vậy, Bát-Sê-ba đi đến cùng vua, tại trong phòng. Vua đã già lắm có A-bi-sác, người Su-nem, hầu hạ người. 16. Bát-Sê-ba cúi mình xuống và lạy trước mặt vua. Vua hỏi rằng: Ngươi muốn chi? 17. Bà tâu rằng: Chúa tôi ôi! chúa đã nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúa thề cùng con đòi của chúa rằng: Sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vì kế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta. 18. Ôi vua chúa tôi! nhưng bây giờ, A-đô-ni-gia làm vua, mà chúa chẳng biết chi đến. 19. Người lại có giết bò đực, bò tơ mập, và chiên rất nhiều, cũng có mời hết thảy các vương tử với A-bia-tha, thầy tế lễ, và Giô-áp, quan tổng binh; nhưng người không mời Sa-lô-môn, kẻ tôi tớ vua. 20. Ôi vua chúa tôi! cả Y-sơ-ra-ên đều xây mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua phải ngồi trên ngai của vua, là chúa tôi. 21. Chẳng vậy, khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ, thì tôi và con trai tôi là Sa-lô-môn sẽ bị xử như kẻ có tội.

22. Bà đang còn tâu với vua, thì tiên tri Na-than đến. 23. Người ta đến thưa cùng vua rằng: Nầy có tiên tri Na-than. Na-than ra mắt vua, sấp mình xuống trước mặt người mà lạy. 24. và nói rằng: Ôi vua chúa tôi! có phải vua đã phán rằng: A-đô-ni-gia sẽ trị vì kế ta và ngồi trên ngai ta, chăng? 25. Thật vậy, ngày nay, người đã đi xuống giết bò, bò tơ mập, và chiên rất nhiều, cùng mời hết thảy các vương tử, quan tướng, và thầy tế lễ A-bia-tha; kìa, họ ăn uống tại trước mặt người, và la lên rằng: A-đô-ni-gia vạn tuế! 26. Còn tôi là kẻ tôi tớ vua, thầy tế lễ Xa-đốc, Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, và Sa-lô-môn, tôi tớ vua, thì người chẳng có mời. 27. Việc này há phải bởi vua chúa tôi mà ra? Và lại vua không cho các tôi tớ vua biết ai là người kế vua, phải ngồi trên ngai của vua chúa tôi.

28. Vua Đa-vít đáp rằng: Hãy gọi Bát-Sê-ba cho ta. Bà vào và đứng trước mặt vua. 29. Đa-vít bèn thề mà rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã giải cứu mạng sống ta khỏi các hoạn nạn! 30. Ta nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề cùng ngươi rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn, con trai ngươi, sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta; thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó. 31. Bát-Sê-ba cúi mặt xuống đất và lạy trước mặt vua, mà tâu rằng: Nguyện vua Đa-vít, chúa tôi, vạn tuế!

32. Đoạn, vua Đa-vít nói: Hãy gọi cho ta thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, và Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa. Mấy người ấy bèn ra mắt vua. 33. Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn. 34. Ở đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than phải xức dầu cho người làm vua Y-sơ-ra-ên. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng: 35. Vua Sa-lô-môn vạn tuế! Các ngươi sẽ theo sau người trở lên, người sẽ đến ngồi trên ngai ta, và trị vì thế cho ta. Ấy là người mà ta đã lập làm vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.

36. Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa tâu cùng vua rằng: A-men! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua chúa tôi, cũng phán định như vậy. 37. Đức Giê-hô-va đã ở cùng vua chúa tôi thể nào, nguyện Ngài cũng ở cùng Sa-lô-môn thể ấy, và khiến ngôi người còn cao trọng hơn ngôi của vua Đa-vít, là chúa tôi! 38. Đoạn, thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, những người Kê-rê-thít và Phê-lê-thít, đều đi xuống, đỡ Sa-lô-môn lên cỡi con la của vua Đa-vít rồi đưa người đến Ghi-hôn. 39. Thầy tế lễ Xa-đốc lấy cái sừng dầu trong Đền tạm, và xức cho Sa-lô-môn. Người ta thổi kèn, cả dân sự đều hô lên rằng: Vua Sa-lô-môn vạn tuế! 40. Chúng đều theo người đi lên, thổi sáo, và vui mừng khôn xiết, đến nỗi đất rúng động bởi tiếng la của họ.

41. A-đô-ni-gia và hết thảy kẻ dự tiệc với mình đều nghe tiếng này khi vừa ăn xong. Lúc Giô-áp nghe tiếng kèn, thì nói: Sao trong thành có tiếng xôn xao ấy? 42. Người hãy còn nói, kìa Giô-na-than, con trai thầy tế lễ A-bia-tha, chợt đến. A-đô-ni-gia nói với người rằng: Hãy vào, vì ngươi là một tay dõng sĩ, chắc ngươi đem những tin lành. 43. Nhưng Giô-na-than đáp với A-đô-ni-gia rằng: Thật trái hẳn. Vua Đa-vít, chúa chúng ta, đã lập Sa-lô-môn làm vua. 44. Vua có sai thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, người Kê-rê-thít cùng người Phê-lê-thít đi theo người, và họ đã đỡ người lên cỡi con la của vua. 45. Đoạn, tại Ghi-hôn, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua; họ đã từ đó trở lên cách reo mừng, và cả thành đều vang động. Đó là tiếng xôn xao mà các ông đã nghe. 46. Lại, Sa-lô-môn đã ngồi trên ngôi nước; 47. các tôi tớ của vua đến chúc phước cho vua Đa-vít, chúa chúng ta, mà tâu rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của vua làm cho danh Sa-lô-môn tôn vinh hơn danh của vua, và khiến cho ngôi người cao trọng hơn ngôi của vua! Rồi vua cúi lạy nơi giường mình; 48. và có nói như vầy: Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy.

49. Bấy giờ, hết thảy các người dự tiệc với A-đô-ni-gia đều bắt sợ hãi, đứng dậy, ai đi đường nấy. 50. A-đô-ni-gia cũng sợ Sa-lô-môn, đứng dậy, chạy nắm các sừng bàn thờ. 51. Có người đến thuật cho Sa-lô-môn hay điều đó, rằng: Nầy, A-đô-ni-gia sợ vua Sa-lô-môn; kìa người đã nắm các sừng bàn thờ, mà nói rằng: Hôm nay, vua Sa-lô-môn hãy thề với tôi rằng vua sẽ không giết đầy tớ người bằng gươm. 52. Sa-lô-môn đáp rằng: Nếu người ăn ở ra người tử tế, thì chẳng một sợi tóc nào của người sẽ rụng xuống đất; bằng có thấy sự ác nơi người, ắt người sẽ chết. 53. Vua Sa-lô-môn sai kẻ đem người xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia đến sấp mình xuống trước mặt Sa-lô-môn; Sa-lô-môn bèn nói với người rằng: Hãy trở về nhà ngươi.

Bản Dịch 2011

Tranh Giành Kế Vị

1 Vua Ða-vít đã già và cao tuổi. Mặc dù người ta đắp cho ông mấy lớp áo, ông vẫn cảm thấy không đủ ấm. 2 Bề tôi của ông tâu với ông, “Xin để người ta tìm cho chúa thượng của hạ thần một trinh nữ trẻ, để nàng hầu hạ và chăm sóc hoàng thượng. Xin hãy để nàng nằm trong lòng hoàng thượng, như thế chúa thượng của hạ thần mới có thể ấm được.” 3 Vậy họ phái người đi tìm một thiếu nữ xinh đẹp trong khắp lãnh thổ I-sơ-ra-ên, và họ tìm được A-bi-sắc người Su-nem; rồi họ đem nàng đến với vua. 4 Người thiếu nữ ấy rất đẹp. Nàng hầu hạ và săn sóc vua, nhưng vua không có liên hệ tình dục với nàng.

5 Bấy giờ Hoàng Tử A-đô-ni-gia con trai Hoàng Phi Hắc-ghít tự tôn mình lên rằng, “Ta sẽ làm vua.” A-đô-ni-gia sắm cho ông các xe chiến mã, những người đánh xe, và năm mươi người chạy trước mặt ông. 6 Cha ông chẳng hề quở trách ông lấy một lời, mà hỏi rằng, “Tại sao con làm như thế?” Ông lại là một người tuấn tú, sanh kế sau Hoàng Tử Áp-sa-lôm. 7 Ông bàn mưu với Giô-áp con của bà Xê-ru-gia và Tư Tế A-bi-a-tha. Họ đồng lòng ủng hộ A-đô-ni-gia. 8 Nhưng Tư Tế Xa-đốc, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, Tiên Tri Na-than, Si-mê-i, Rê-i, và các dũng sĩ của Ða-vít không theo phe A-đô-ni-gia.

9 A-đô-ni-gia tổ chức một buổi lễ dâng các chiên, bò, và thú mập làm các vật hiến tế trên một vầng đá ở Xô-hê-lết, gần Ên Rô-ghên. Ông mời tất cả anh em ông, tức các hoàng tử, và tất cả các quan trong triều đang ở Giu-đa; 10 nhưng ông không mời Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia, các dũng sĩ, hay Sa-lô-môn em trai ông.

11 Bấy giờ Na-than nói với Bát-sê-ba mẹ Sa-lô-môn rằng, “Bà không nghe Hoàng Tử A-đô-ni-gia con của Hắc-ghít đã tự xưng làm vua, và Ða-vít chúa của chúng ta không hay biết gì sao? 12 Vậy bây giờ hãy lại đây để tôi bày kế cho, hầu có thể cứu mạng bà và mạng Sa-lô-môn con trai bà. 13 Hãy lập tức đi gặp Vua Ða-vít và tâu với vua rằng: ‘Tâu hoàng thượng: Chẳng phải hoàng thượng đã thề với nữ tỳ của hoàng thượng rằng ‘Con ngươi là Sa-lô-môn chắc chắn sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta’ chăng? Thế mà sao bây giờ A-đô-ni-gia lại làm vua?’ 14 Rồi khi bà còn ở đó tâu với vua, tôi sẽ vào sau bà và xác nhận những lời bà nói.”

15 Vậy Bát-sê-ba đến gặp vua trong ngự phòng. Bấy giờ vua đã già yếu lắm, và có A-bi-sắc người Su-nem hầu hạ vua. 16 Bát-sê-ba sấp mình phủ phục trước mặt vua. Vua hỏi, “Bà muốn gì?”

17 Bà nói, “Tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã thề với tiện thiếp trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của hoàng thượng, rằng, ‘Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta để làm vua. Nó sẽ ngồi trên ngai ta.’ 18 Nhưng bây giờ đột nhiên A-đô-ni-gia đã trở thành vua, mà chúa thượng của tiện thiếp vẫn chưa hay biết gì cả. 19 A-đô-ni-gia đã dâng các con vật hiến tế bằng bò, thú mập, và thật nhiều chiên. Hoàng tử ấy đã mời tất cả các hoàng tử khác, luôn cả Tư Tế A-bi-a-tha, Quan Tổng Binh Giô-áp, nhưng tôi tớ của hoàng thượng là Sa-lô-môn thì không được mời. 20 Tâu hoàng thượng, mọi mắt của cả I-sơ-ra-ên đang nhìn vào hoàng thượng để chờ nghe hoàng thượng bảo họ biết ai sẽ ngồi trên ngai kế vị hoàng thượng. 21 Nếu không, rồi đây khi hoàng thượng đã về an giấc cùng tổ tiên mình, thì tiện thiếp và Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ bị xem như những kẻ tội đồ.”

22 Ðang khi bà còn tâu với vua, Tiên Tri Na-than bước vào. 23 Người ta tâu với vua, “Có Tiên Tri Na-than đến.” Khi vị tiên tri đến trước mặt vua, ông sấp mặt xuống đất bái kiến vua. 24 Tiên Tri Na-than nói, “Tâu chúa thượng của hạ thần, có phải chúa thượng đã nói rằng, ‘A-đô-ni-gia sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta’ chăng? 25 Vì hôm nay hoàng tử ấy đã đi xuống dâng những con vật hiến tế bằng bò, thú mập, và rất nhiều chiên. Hoàng tử ấy cũng đã mời tất cả các con trai của chúa thượng, Quan Tổng Binh Giô-áp, và Tư Tế A-bi-a-tha. Bây giờ họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và chúc mừng rằng, ‘Vua A-đô-ni-gia vạn tuế!’ 26 Nhưng hạ thần tôi tớ của chúa thượng, hay Tư Tế Xa-đốc, hay Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, hay tôi tớ của chúa thượng là Sa-lô-môn đều không được mời. 27 Phải chăng việc này là do chúa thượng của hạ thần đã sắp đặt như thế, và ngài không muốn cho bầy tôi của ngài biết trước ai sẽ ngồi trên ngai chúa thượng của hạ thần để kế vị?”

Sa-lô-môn Lên Ngôi Làm Vua

28 Vua Ða-vít nói, “Hãy truyền Bát-sê-ba đến gặp ta.” Người ta đưa bà vào triều kiến vua, và bà đứng trước mặt vua. 29 Vua thề rằng, “Nguyện CHÚA là Ðấng hằng sống, Ðấng đã cứu mạng ta khỏi mọi nghịch cảnh, làm chứng. 30 Như ta đã thề với ngươi trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, rằng ‘Con trai ngươi là Sa-lô-môn sẽ kế vị ta để làm vua, và nó sẽ ngồi trên ngai ta thay cho ta.’ Hôm nay ta sẽ thực hiện điều đó.”

31 Bát-sê-ba liền quỳ sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua, và tâu, “Nguyện chúa của tiện thiếp, Vua Ða-vít, sống đời đời!”

32 Vua Ða-vít phán, “Hãy triệu cho ta Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, và Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa.” Khi họ đến trước mặt vua, 33 vua bảo họ, “Các ngươi hãy đem các tôi tớ của chúa các ngươi đi theo, đỡ Sa-lô-môn con trai ta, cỡi trên con lừa của ta, rồi đem nó xuống Ghi-hôn. 34 Tại đó Tư Tế Xa-đốc và Tiên Tri Na-than hãy xức dầu cho nó làm vua trên I-sơ-ra-ên. Rồi các ngươi hãy thổi kèn và hô lên rằng, ‘Vua Sa-lô-môn vạn tuế!’ 35 Sau đó các ngươi hãy theo nó đi lên. Hãy đưa nó vào triều và ngồi trên ngai ta. Nó sẽ làm vua thế cho ta, vì ta chỉ định nó trị vì trên toàn cõi I-sơ-ra-ên và Giu-đa.”

36 Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa tâu với vua, “A-men! Nguyện CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúa thượng của hạ thần, chuẩn y như vậy. 37 Nguyện CHÚA, Ðấng đã ở với chúa thượng của hạ thần, sẽ ở với Sa-lô-môn và làm cho ngôi nước người lớn hơn ngôi nước của Vua Ða-vít, chúa của hạ thần.”

38 Vậy Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi và đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đi xuống, đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của Vua Ða-vít và dẫn Sa-lô-môn đi xuống Ghi-hôn. 39 Tại đó Tư Tế Xa-đốc lấy cái sừng đựng dầu trong Ðền Tạm xức dầu cho Sa-lô-môn. Rồi họ thổi kèn và mọi người reo vang, “Vua Sa-lô-môn vạn tuế!” 40 Toàn thể dân chúng theo Sa-lô-môn đi lên, họ thổi sáo và reo mừng rất lớn, đến nỗi đất rúng động vì tiếng reo hò của họ.

41 A-đô-ni-gia và tất cả quan khách của ông đều nghe tiếng reo hò đó vào lúc vừa mãn tiệc. Khi Giô-áp nghe tiếng kèn thì hỏi, “Tại sao trong thành náo nhiệt như thế?” 42 Khi ông còn đang nói, Giô-na-than con của Tư Tế A-bi-a-tha vừa đến. A-đô-ni-gia nói, “Hãy vào đây, ông là một người được kính trọng; thế nào ông cũng đem tin mừng.”

43 Giô-na-than đáp lời A-đô-ni-gia, “Không đâu! Vì Vua Ða-vít chúa của chúng ta đã lập Sa-lô-môn làm vua rồi. 44 Hoàng thượng đã sai Tư Tế Xa-đốc, Tiên Tri Na-than, Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, các cận vệ người Kê-rê-thi, cùng đội quân hộ giá người Pê-lê-thi đã đi với Sa-lô-môn, và họ đã đỡ Sa-lô-môn cỡi lên con lừa của vua. 45 Tư Tế Xa-đốc và Tiên Tri Na-than đã xức dầu cho Sa-lô-môn làm vua tại Ghi-hôn, và họ đã reo mừng và đi lên. Ðó là tiếng huyên náo trong thành. Ðó chính là tiếng reo hò mà quý vị đã nghe. 46 Sa-lô-môn bây giờ đang ngồi trên ngai vua. 47 Hơn nữa các triều thần đã đến chúc mừng chúa thượng của chúng ta là Vua Ða-vít rằng, ‘Nguyện Ðức Chúa Trời làm cho danh của Sa-lô-môn trỗi hơn danh của hoàng thượng và ngôi nước của người trỗi hơn ngôi nước của hoàng thượng.’ Nhà vua đã sấp mình xuống nơi giường của người để thờ lạy 48 và nhà vua đã cầu nguyện thế này, ‘Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng hôm nay đã cho con có người ngồi trên ngai con và cho mắt con được chứng kiến cảnh ấy.’”

49 Bấy giờ tất cả các quan khách của A-đô-ni-gia đều đứng dậy, run sợ, và ai đi đường nấy. 50 A-đô-ni-gia sợ Sa-lô-môn, nên ông đi lên nắm lấy sừng bàn thờ. 51 Người ta báo cáo cho Sa-lô-môn điều đó, rằng, “A-đô-ni-gia đang sợ Vua Sa-lô-môn. Kìa, ông ấy đang nắm lấy sừng bàn thờ và nói rằng, ‘Xin Vua Sa-lô-môn thề với tôi hôm nay rằng vua sẽ không giết tôi tớ của người bằng gươm.’”

52 Vậy Sa-lô-môn đáp, “Nếu anh ấy cứ chứng tỏ anh ấy là một người xứng đáng, thì không một sợi tóc nào của anh ấy sẽ bị rơi xuống đất; nhưng kể từ nay, nếu anh ấy có điều chi gian ác, anh ấy ắt phải chết.” 53 Rồi Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia liền đến bái kiến Vua Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn bảo ông, “Anh hãy về nhà anh đi.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành