Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB05C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, chúng ta đã quay lại rồi đi vào hoang mạc theo hướng Biển Đỏ như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho ta, và rồi chúng ta đã đi vòng quanh núi Sê-i-rơ nhiều ngày.

2. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 3. Các ngươi đã đi vòng quanh núi nầy lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. 4. Hãy truyền cho dân chúng rằng: Các ngươi sẽ đi ngang qua lãnh thổ của anh em các ngươi, là con cháu của Ê-sau, đang sống tại Sê-i-rơ. Họ sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải cẩn thận. 5. Đừng khiêu chiến với họ vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ của họ, dù chỉ là một miếng đất bằng bàn chân. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. 6. Các ngươi phải dùng tiền mua bánh của họ để ăn, và các ngươi phải dùng tiền mua nước của họ để uống. 7. Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết các ngươi phải đi xuyên qua hoang mạc mênh mông nầy. Trong bốn mươi năm, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi, và các ngươi không thiếu thốn gì cả.

8. Vì vậy, chúng ta đã đi ngang qua xứ của anh em chúng ta, là các con cháu của Ê-sau sống tại Sê-i-rơ. Chúng ta đã chuyển hướng rồi đi theo con đường đến hoang mạc Mô-áp, tránh con đường đến A-ra-ba, tránh xa con đường đến Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be. 9. Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng: Đừng gây hấn hay khiêu chiến với dân Mô-áp là con cháu của Lót, bởi vì Ta sẽ không cho ngươi đất đai thuộc sản nghiệp của họ mà Ta đã ban A-rơ cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. - 10. Trước kia người Ê-mim đã ở tại đó. Họ là một dân lớn, đông, và cao như người A-na-kim. 11. Giống như người A-na-kim, người ta xem họ là người Rê-pha-im, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. 12. Dân Hô-rít trước kia đã ở tại Sê-i-rơ; tuy nhiên con cháu của Ê-sau đã trục xuất và tiêu diệt họ, rồi chiếm lấy xứ sở của họ, giống như Y-sơ-ra-ên đã làm tại xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ làm sản nghiệp.- 13. Bây giờ, hãy đứng dậy, vượt qua lưu vực của sông Xê-rết. Vì vậy chúng ta đã vượt qua lưu vực của sông Xê-rết. 14. Thời gian từ khi chúng ta rời khỏi Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi vượt qua lưu vực của sông Xê-rết là ba mươi tám năm. Cả một thế hệ của những người chống đối ở giữa chúng ta đã bị tiêu diệt, như điều mà Đức Giê-hô-va đã thề với họ. 15. Thật vậy, chính tay của Đức Giê-hô-va đã chống lại họ, tiêu diệt họ khỏi doanh trại, cho đến khi tất cả đều bị hủy diệt.

16. Vì vậy, khi tất cả những người chống đối trong dân chúng đã chết, 17. Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta rằng: 18. Hôm nay ngươi sẽ vượt qua biên giới của Mô-áp tại A-rơ. 19. Khi đến gần con cháu của Am-môn, đừng gây hấn hay khiêu chiến với họ. Ta sẽ không ban đất của người Am-môn cho các ngươi làm sản nghiệp, bởi vì Ta đã ban sản nghiệp đó cho con cháu của Lót. - 20. Đó là nơi được xem là đất của người Rê-pha-im. Trước kia người Rê-pha-im đã ở đó, nhưng người Am-môn gọi những người đó là Xam-xu-mim, 21. là một dân lớn, đông, và cao như người A-na-kim, nhưng Đức Giê-hô-va đã tiêu diệt chúng trước mặt người Am-môn. Họ đã trục xuất và tiêu diệt những người đó rồi cư ngụ tại chỗ của những người đó. 22. Ngài đã làm như vậy cho con cháu của Ê-sau sống tại Sê-i-rơ, khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít trước mặt họ. Họ đã trục xuất những người đó, rồi cư ngụ tại chỗ của những người đó cho đến ngày nay. 23. Còn người A-vim, những người đã sống trong những ngôi làng trải dài đến tận Ga-xa, đã bị dân Cáp-tô-rim từ Cáp-tô đến tiêu diệt rồi cư ngụ tại chỗ của họ. - 24. Hãy đứng dậy, khởi hành, vượt qua sông Ạt-nôn. Kìa, Ta đã ban Si-hôn, vua của Hết-bôn là người A-mô-rít, và xứ sở người vào tay của các ngươi. Hãy bắt đầu chiến trận với người rồi chiếm xứ. 25. Hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân tộc ở dưới bầu trời kinh khiếp và sợ hãi các ngươi. Khi nghe nói đến các ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và sầu khổ bởi vì các ngươi.

26. Từ hoang mạc Kê-đê-mốt, ta đã sai sứ giả đến với Si-hôn, vua của Hết-bôn, với những lời hòa dịu như sau: 27. Xin cho tôi đi ngang qua xứ của ngài. Tôi sẽ chỉ đi trên đường, không quay qua bên phải hay bên trái. 28. Ngài sẽ bán thức ăn lấy tiền để tôi có thể ăn. Ngài sẽ bán nước lấy tiền để tôi có thể uống. Chỉ xin phép ngài cho tôi được đi ngang qua, 29. giống như con cháu của Ê-sau tại Sê-i-rơ, và dân Mô-áp ở A-rơ, đã làm, cho đến khi chúng tôi vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi đã ban cho chúng tôi.

30. Tuy nhiên, Si-hôn, vua của Hết-bôn, đã không cho chúng ta đi ngang qua, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã làm cho tâm linh của ông cứng cỏi và tấm lòng của ông chai lỳ, để Ngài nộp ông vào tay của các ngươi như các ngươi đã thấy ngày nay. 31. Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta: Hãy xem! Ta bắt đầu ban Si-hôn và xứ sở của hắn cho các ngươi. Các ngươi hãy bắt đầu chiếm xứ sở của hắn để làm sản nghiệp.

32. Si-hôn và tất cả những người của ông đã kéo ra tranh chiến chống lại chúng ta tại Gia-hát. 33. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đã trao ông vào tay của chúng ta. Chúng ta đã giết ông, các con của ông, và tất cả những người của ông. 34. Lúc đó, chúng ta đã chiếm lấy tất cả các thành của ông. Tại mỗi thành, chúng ta đã tuyệt diệt những người nam, những người nữ, và trẻ em - không một ai còn sống sót. 35. Chúng ta chỉ giữ lại cho mình gia súc và những chiến lợi phẩm thu được từ những thành đã chiếm. 36. Từ A-rô-e bên bờ sông Ạt-nôn, và từ thành trong lưu vực đó cho đến tận Ga-la-át không có một thành nào quá kiên cố đối với chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban tất cả cho chúng ta. 37. Tuy nhiên, các ngươi đã không tiến vào vùng đất của con cháu Am-môn dọc theo sông Gia-bốc và những thành trên vùng đồi núi, hay là những nơi nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đã cấm.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng Biển đỏ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ.

2. Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng: 3. Các ngươi đi vòng núi nầy cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc. 4. Hãy truyền lịnh nầy cho dân sự: Các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình, 5. chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến nỗi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. 6. Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống. 7. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi; Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao nầy. Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết.

8. Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta, là con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng, cùng Ê-lát và Ê-xi-ôn-Ghê-be.

9. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp; vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. 10. (Lúc trước, dân Ê-mim ở tại đó. Ấy là một dân lớn, đông, hình giềnh giàng như dân A-na-kim vậy. 11. Người ta cũng cho dân nầy là dân giềnh giàng như dân A-na-kim; nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. 12. Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-rơ; song con cháu Ê-sau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Y-sơ-ra-ên làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho người làm sản nghiệp). 13. Bây giờ, hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Xê-rết. Vậy, chúng ta có đi ngang khe Xê-rết.

14. Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó. 15. Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết.

16. Xảy khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự, 17. thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng: 18. Ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp, 19. và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó; vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp. 20. (Nguyên xứ nầy gọi là xứ Rê-pha-im. Xưa kia dân Rê-pha-im ở đó, dân Am-môn gọi là Xam-xu-mim; 21. ấy là một dân lớn, đông, hình giềnh giàng như dân A-na-kim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rê-pha-im trước mặt dân Am-môn; dân Am-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho. 22. Ấy Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau; họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay. 23. Còn dân A-vim, ở trong những làng cho đến Ga-xa, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ, và ở thế vào cho). 24. Hãy đứng dậy đi ngang qua khe Ạt-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn, là người A-mô-rít, cùng xứ người vào tay ngươi; hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người. 25. Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi.

26. Bấy giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn, vua Hết-bôn, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng: 27. Xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua; tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả. 28. Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn; sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn, 29. cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ, và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy, cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đanh, đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi. 30. Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ương ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay.

31. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: kìa, từ bây giờ, ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp. 32. Vậy, Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Gia-hát. 33. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người. 34. Trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ, và các con trẻ, không chừa lại một ai. 35. Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được. 36. Từ A-rô-e, ở trên mé khe Ạt-nôn, và cái thành ở trong trũng, cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết. 37. Chỉn ngươi không có lại gần xứ của con cháu Am-môn, ở dọc khắp mé khe Gia-bốc, hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy.

Bản Dịch 2011

Những Năm Sống Lang Thang trong Ðồng Hoang

1 Sau đó anh chị em đã quay lại và đi vào đồng hoang, về hướng Hồng Hải, như CHÚA đã truyền cho tôi, và chúng ta đã đi lòng vòng quanh Núi Sê-i-rơ nhiều ngày. 2 Sau đó CHÚA phán với tôi, 3 ‘Các ngươi đã đi lòng vòng quanh vùng cao nguyên này khá lâu. Hãy đi về hướng bắc, 4 và truyền cho dân như sau: Các ngươi sắp sửa đi qua lãnh thổ của bà con các ngươi, dòng dõi của Ê-sau, sống ở vùng Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi. Tuy nhiên các ngươi hãy cẩn thận, 5 chớ giao chiến với chúng, vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ sở của chúng, dù là một thẻo đất đặt bàn chân cũng không, vì Ta đã ban cho Ê-sau Núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp. 6 Các ngươi phải dùng tiền để mua bánh của chúng mà ăn, và các ngươi phải dùng tiền để mua nước của chúng mà uống. 7 Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, đã ban phước cho các ngươi trong mọi việc các ngươi làm. Ngài biết các ngươi phải đi qua đồng hoang mênh mông này, nên trong bốn mươi năm ấy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, hằng ở với các ngươi; các ngươi chẳng thiếu thốn gì.’ 8 Vậy chúng ta đi ngang qua xứ của bà con chúng ta, tức các con cháu của Ê-sau sống tại Sê-i-rơ, bỏ lại sau lưng con đường đi A-ra-ba, bỏ lại sau lưng Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be.

Khi chúng ta chuyển hướng, đi theo con đường dọc Ðồng Hoang Mô-áp, 9 CHÚA phán với tôi, ‘Ðừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu đối với Mô-áp hoặc gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban một phần đất nào trong xứ của chúng cho các ngươi làm sản nghiệp đâu, bởi Ta đã ban Thành A-rơ làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót.” (10 Dân Ê-mim, một dân có vóc dáng to lớn, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, trước kia đã sống ở đó. 11 Giống như dân A-na-kim, họ thường được xem là những người khổng lồ, dầu người Mô-áp gọi họ là dân Ê-mim. 12 Ngoài ra dân Hô-ri trước kia đã sống ở Sê-i-rơ, nhưng các con cháu của Ê-sau đã đuổi họ đi, tiêu diệt họ, và chiếm lấy xứ của họ, như dân I-sơ-ra-ên đã làm đối với những dân trong xứ mà CHÚA ban cho họ làm sản nghiệp.) 13 “Vậy bây giờ hãy tiến qua Suối Xê-rết.’ Thế là chúng ta đã tiến qua Suối Xê-rết. 14 Thời gian chúng ta đã đi, từ khi rời khỏi Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi băng qua Suối Xê-rết là ba mươi tám năm, tức cho đến khi toàn thể thế hệ chiến sĩ đời trước đều lần lượt qua đời khỏi doanh trại, như CHÚA đã thề với họ. 15 Thật vậy chính tay CHÚA đã chống lại họ, để nhổ họ ra khỏi doanh trại, cho đến khi tất cả họ đều qua đời.

16 Vừa khi tất cả những chiến sĩ của thế hệ trước đều qua đời khỏi đoàn dân, 17 CHÚA phán với tôi, 18 ‘Hôm nay các ngươi sẽ băng qua biên giới của Mô-áp gần Thành A-rơ. 19 Khi các ngươi đến đầu biên giới của dân Am-môn, đừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu mà đối với chúng, và cũng đừng kiếm cớ gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban xứ của dân Am-môn cho các ngươi làm sản nghiệp, bởi Ta đã ban xứ đó làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót rồi.’ (20 Xứ đó vốn được gọi là xứ của người khổng lồ, vì những người khổng lồ trước kia đã sống ở đó, mặc dù dân Am-môn gọi họ là Xam-xum-mim; 21 đó là một giống dân mạnh mẽ, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, nhưng CHÚA đã tiêu diệt chúng trước mặt dân Am-môn, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy xứ của chúng. 22 Ngài cũng làm như thế cho con cháu của Ê-sau, sống ở Sê-i-rơ, bằng cách tiêu diệt dân Hô-ri trước mặt họ, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy ở cho đến ngày nay. 23 Còn dân A-vim, những kẻ đã định cư ở các miền phụ cận của Ga-xa, đã bị dân Cáp-tô-rim, những kẻ từ Cáp-tô đến, tiêu diệt và chiếm lấy xứ của chúng.) 24 ‘Hãy tiếp tục cuộc hành trình và đi qua Suối Ạc-nôn. Này Ta sẽ trao Vua Si-hôn người A-mô-ri trị vì ở Hếch-bôn và xứ sở của nó vào tay ngươi. Hãy khởi sự giao chiến với nó và chiếm lấy xứ sở của nó. 25 Hôm nay Ta sẽ bắt đầu giáng sự sợ hãi và kinh hoảng về các ngươi xuống các dân khắp nơi dưới bầu trời, đến nỗi khi nghe báo cáo về các ngươi, chúng sẽ sợ run và khổ não vì sợ các ngươi.’

Vua Si-hôn Bị Ðánh Bại

26 Vậy tôi phái các sứ giả từ đồng hoang Kê-đê-mốt đến gặp Vua Si-hôn ở Hếch-bôn với những lời lẽ ôn hòa như sau: 27 ‘Xin ngài cho phép tôi đi ngang qua xứ của ngài. Tôi sẽ chỉ đi trên đường cái. Tôi sẽ không tẻ qua bên phải hoặc bên trái. 28 Ngài sẽ bán thức ăn cho tôi và lấy tiền để tôi có thể ăn; ngài sẽ bán nước cho tôi và lấy tiền để tôi có thể uống. Chỉ xin ngài cho tôi được đi ngang qua xứ của ngài, 29 giống như con cháu của Ê-sau sống ở Sê-i-rơ đã làm cho tôi, và giống như dân Mô-áp sống ở A-rơ đã làm cho tôi, cho đến khi tôi qua Sông Giô-đanh để vào trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, ban cho chúng tôi.’ 30 Nhưng Vua Si-hôn ở Hếch-bôn không muốn chúng ta đi ngang qua xứ của ông, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho tâm linh ông cứng cỏi và lòng ông chai lỳ, hầu trao ông vào tay anh chị em như anh chị em đã thấy ngày nay.

31 CHÚA phán với tôi, ‘Này, Ta bắt đầu ban Si-hôn và xứ sở của nó cho ngươi. Hãy chiếm lấy xứ sở của nó.’ 32 Vì thế khi Si-hôn kéo quân ra tấn công chúng ta, tức khi ông và toàn thể quân đội của ông ra giao tranh ở trận Gia-ha, 33 CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã trao ông vào tay chúng ta. Chúng ta đã đánh ông ngã chết, cùng với các con ông, và toàn thể quân đội của ông. 34 Lúc đó chúng ta đã chiếm lấy tất cả các thành của ông. Trong mỗi thành, chúng ta đã tận diệt hoàn toàn, nam, nữ, và trẻ em. Chúng ta chẳng chừa ai sống sót, 35 ngoại trừ các súc vật. Chúng ta đã chừa chúng lại để làm chiến lợi phẩm cho mình. Chúng ta đã tước đoạt những của cải trong các thành mà chúng ta đã đánh bại. 36 Từ A-rô-e bên Suối Ạc-nôn, kể luôn cái thành ở bên bờ suối, cho đến Ghi-lê-át, không có thành trì nào là quá cao đối với chúng ta. CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã ban mọi sự cho chúng ta. 37 Tuy nhiên anh chị em đã không xâm phạm vào xứ của dân Am-môn, đã tránh toàn vùng nằm trên thượng lưu Suối Gia-bốc, cùng tất cả các thành trên miền cao nguyên, y như CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã truyền.

Tài Liệu