Dân Số Ký: Chương 36

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C036)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các trưởng tộc của Ga-la-át, là con trai của Ma-ki, cháu của Ma-na-se, thuộc dòng dõi Giô-sép, đã đến trước Môi-se và các nhà lãnh đạo, là những trưởng tộc của dân Y-sơ-ra-ên. 2. Họ nói: Đức Giê-hô-va đã truyền cho chúa của tôi chia đất cho dân Y-sơ-ra-ên để làm sản nghiệp. Chúa của tôi đã được Đức Giê-hô-va truyền hãy giao sản nghiệp của anh chúng tôi là Xê-lô-phát cho các con gái anh ấy. 3. Nhưng nếu các cô ấy lập gia đình với người ngoài chi tộc chúng tôi, thì một phần sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị lấy đi mà đem nhập vào sản nghiệp của chi tộc của những người chồng của các cô ấy; như vậy sản nghiệp đã được chia cho tổ tiên của chúng tôi sẽ bị lấy đi mất. 4. Đến Năm Hân Hỉ của dân Y-sơ-ra-ên, phần sản nghiệp của họ sẽ được sáp nhập vĩnh viễn vào sản nghiệp của chi tộc chồng của họ. Như vậy, sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị mất đi phần sản nghiệp của họ.

5. Môi-se đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên lời của Đức Giê-hô-va: Con cháu của chi tộc thuộc Giô-sép nói đúng. 6. Đây là điều Đức Giê-hô-va đã truyền liên quan đến các con gái của Xê-lô-phát: Họ muốn kết hôn với ai tùy ý, nhưng họ chỉ được kết hôn với người trong gia đình thuộc chi tộc của tổ phụ họ, 7 để không một phần sản nghiệp nào của dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị chuyển từ chi tộc nầy sang chi tộc khác, bởi vì mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ gìn sản nghiệp thuộc về chi tộc của tổ phụ mình. 8. Mỗi người con gái được hưởng một phần sản nghiệp trong các chi tộc của Y-sơ-ra-ên phải kết hôn với một người trong gia đình thuộc gia tộc của chi tộc của tổ phụ mình. Như vậy, mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên sẽ sở hữu phần sản nghiệp của tổ phụ mình. 9. Không một sản nghiệp nào được chuyển từ chi tộc này sang chi tộc khác, bởi vì mỗi chi tộc Y-sơ-ra-ên sẽ giữ gìn sản nghiệp thuộc về chi tộc của tổ phụ mình.

10. Các con gái của Xê-lô-phát đã làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 11. Các con gái của Xê-lô-phát là Mách-la, Tiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a đều kết hôn cùng các con trai của những anh em của cha họ. 12. Họ lập gia đình với các con cháu trong dòng họ Ma-na-se, con của Giô-sép, nên sản nghiệp của họ vẫn được giữ trong chi tộc của cha ông họ.

13. Đó là những mệnh lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se tại bình nguyên Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

Bản Dịch 1925

1. Vả, những trưởng tộc Ga-la-át, là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Giô-sép, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Y-sơ-ra-ên, 2. mà rằng: Đức Giê-hô-va có phán cùng chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, và chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Xê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. 3. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp chúng nó sẽ truất khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về; như vậy phần đó phải truất khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. 4. Khi đến năm hân hỉ cho dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về; như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ truất khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi.

5. Môi-se bèn truyền các lịnh nầy của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Chi phái con cháu Giô-sép nói có lý. 6. Nầy là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Xê-lô-phát: Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. 7. Như vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái nầy đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. 8. Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Y-sơ-ra-ên, thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Y-sơ-ra-ên hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. 9. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái nầy đem qua chi phái kia; nhưng mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên sẽ giữ sản nghiệp mình vậy.

10. Các con gái Xê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 11. Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca, và Nô-a, các con gái của Xê-lô-phát, đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. 12. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Ma-na-se, là con trai Giô-sép, và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình.

13. Đó là các mạng lịnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên, tại trong đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

Bản Dịch 2011

Luật Về Phụ Nữ Ðang Hưởng Sản Nghiệp và Ði Lấy Chồng

1 Lúc đó các vị trưởng tộc các dòng họ của con cháu Ghi-lê-át con trai Ma-khia, cháu Ma-na-se, dòng dõi Giô-sép, đến đứng trước mặt Môi-se và các vị lãnh đạo, tức những thủ lãnh các chi tộc I-sơ-ra-ên và nói với các vị ấy. 2 Họ nói rằng, “CHÚA đã truyền cho ngài bắt thăm chia đất để làm sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên; CHÚA cũng đã truyền cho ngài phải chia phần sản nghiệp của anh em chúng tôi là Xê-lô-phê-hát cho các con gái của ông ấy. 3 Nhưng nếu các cô ấy lập gia đình với những người nam khác chi tộc trong dân I-sơ-ra-ên, thì một phần sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị lấy đi mà đem nhập vào sản nghiệp của chi tộc các chồng các cô ấy; như vậy sản nghiệp đã được trúng thăm cho tổ tiên chúng tôi sẽ bị mất đi một phần. 4 Rồi năm hoan hỉ của dân I-sơ-ra-ên đến, bấy giờ phần sản nghiệp của họ sẽ vĩnh viễn được sáp nhập vào sản nghiệp của chi tộc chồng họ; như thế sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị mất đi phần sản nghiệp của mình.”

5 Theo lệnh của CHÚA, Môi-se truyền cho dân I-sơ-ra-ên rằng, “Các con cháu của Giô-sép nói rất đúng. 6 Ðây là những gì CHÚA đã truyền về các con gái của Xê-lô-phê-hát, ‘Các cô ấy muốn lập gia đình với ai cũng được, miễn là với những người trong chi tộc của họ, 7 để không một phần sản nghiệp nào của dân I-sơ-ra-ên sẽ bị chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác, vì toàn dân I-sơ-ra-ên sẽ phải bảo toàn phần sản nghiệp của chi tộc mình.

8 Hễ người con gái nào được hưởng sản nghiệp trong các chi tộc I-sơ-ra-ên, người con gái đó phải lập gia đình với một người trong chi tộc của tổ tiên mình, để toàn dân I-sơ-ra-ên có thể tiếp tục làm chủ sản nghiệp do tổ tiên để lại. 9 Không một phần sản nghiệp nào được chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác, vì mỗi chi tộc I-sơ-ra-ên đều phải bảo toàn phần sản nghiệp của mình.’”

10 Các con gái của Xê-lô-phê-hát làm y như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 11 Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa, các con gái của Xê-lô-phê-hát, lập gia đình với các con trai của chú bác mình. 12 Họ lập gia đình với các con cháu trong dòng họ Ma-na-se con Giô-sép, và sản nghiệp của họ vẫn được giữ trong chi tộc của cha ông họ.

13 Ðó là những điều răn và luật lệ CHÚA đã truyền qua Môi-se cho dân I-sơ-ra-ên, trong Ðồng Bằng Mô-áp, bên bờ Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

Tài Liệu