Dân Số Ký: Chương 34

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C034)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên: Khi các ngươi vào trong xứ Ca-na-an, là xứ mà các ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp, xứ Ca-na-an sẽ có những ranh giới như sau:

3. Ranh giới phía nam của các ngươi sẽ từ hoang mạc Xin chạy dọc theo biên thùy nước Ê-đôm, ranh giới phía nam của các ngươi sẽ trải dài từ cuối của Biển Muối đi về hướng đông; 4. ranh giới của các ngươi sẽ chạy vòng về phía nam, lên Ạc-ráp-bim, tiếp tục đến Xin, đi tiếp về phía nam đến Ca-đe Ba-nê-a, đến Hát-sa Át-đa, rồi đi tiếp đến Át-môn. 5. Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua nguồn nước của Ai-cập, rồi dừng lại ở biển.

6. Ranh giới phía tây của các ngươi sẽ là Biển Lớn. Đây là ranh giới phía tây của các ngươi.

7. Ranh giới phía bắc của các ngươi được đánh dấu từ Biển Lớn cho đến núi Hô-rơ. 8. Các ngươi hãy đánh dấu ranh giới từ núi Hô-rơ cho đến lối vào của Ha-mát, theo hướng đến biên giới của Xê-đát, 9. đi tiếp đến biên giới của Xíp-rôn, rồi kết thúc tại Hát-sa Ê-nan. Đó là ranh giới của các ngươi về phía bắc.

10. Các ngươi hãy đánh dấu ranh giới ở phía đông từ Hát-sa Ê-nan đến Sê-pham, 11. ranh giới sẽ chạy từ Sê-pham xuống Ríp-la, về hướng đông của A-in, rồi chạy xuống nữa cho đến bờ biển Ki-nê-rết về hướng đông; 12. ranh giới sẽ tiếp tục chạy dọc xuống Giô-đanh, rồi chấm dứt tại Biển Muối.

Ðó sẽ là xứ sở của các ngươi với những ranh giới chung quanh của nó.

13. Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên: Đây là vùng đất mà các ngươi sẽ bắt thăm để nhận làm sản nghiệp, là vùng đất mà Đức Giê-hô-va đã truyền để ban cho chín chi tộc rưỡi; 14. bởi vì chi tộc của con cháu Ru-bên theo các gia tộc của họ, chi tộc của con cháu Gát theo các gia tộc của họ, cùng với phân nửa chi tộc Ma-na-se, đã nhận rồi. 15. Hai chi tộc rưỡi đã nhận phần sản nghiệp của họ tại bên nầy của sông Giô-đanh, về phía đông của Giê-ri-cô, bên hướng mặt trời mọc.

16. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 17. Ðây là tên của những người sẽ chia xứ cho các ngươi làm sản nghiệp: Tư Tế Ê-lê-a-sa và Giô-suê, con trai của Nun, 18. cùng với mỗi chi tộc một lãnh đạo. Lãnh đạo của mỗi chi tộc sẽ nhận phần đất được chia làm sản nghiệp. 19. Ðây là tên của những người nầy. Chi tộc Giu-đa: Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. 20. Chi tộc Si-mê-ôn: Sê-mu-ên, con trai của Am-mi-hút. 21. Chi tộc Bên-gia-min: Ê-li-đát con trai của Kít-lon. 22. Chi tộc Đan: Lãnh đạo Bu-ki, con trai của Giốc-li. 23. Trong các con cháu của Giô-sép: Chi tộc Ma-na-se: Lãnh đạo Ha-ni-ên, con trai của Ê-phát, 24. và Chi tộc Ép-ra-im: Lãnh đạo Kê-mu-ên, con trai của Síp-tan. 25. Chi tộc Sa-bu-lôn: Lãnh đạo Ê-lít-sa-phan, con trai của Phác-nát. 26. Chi tộc Y-sa-ca: Lãnh đạo Pha-ti-ên, con trai của A-xan. 27. Chi tộc A-se: Lãnh đạo A-hi-hút, con trai của Sê-lô-mi. 28. Chi tộc Nép-ta-li: Lãnh đạo Phê-đa-ên, con trai của A-mi-hút. 29. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va đã truyền để chia đất cho dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ca-na-an.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền điều nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an đặng lãnh xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Ca-na-an khắp bốn bề: 3. Miền nam sẽ thuộc về các ngươi, từ đồng vắng Xin chạy dài theo Ê-đôm. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía nam sẽ chạy từ đầu Biển-mặn về bên hướng đông. 4. Giới hạn nầy chạy vòng phía nam của núi Ạc-ráp-bim, đi ngang về hướng Xin và giáp phía nam Ca-đe-Ba-nê-a; đoạn chạy qua Hát-sa-Át-đa, và đi ngang hướng Át-môn. 5. Từ Át-môn giới hạn chạy vòng về lối suối Ê-díp-tô và giáp biển.

6. Còn về giới hạn phía tây thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn, ấy sẽ là giới hạn về phía Tây.

7. Nầy là giới hạn của các ngươi về phía Bắc: Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hô-rơ làm hạn; 8. từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm tại đầu Ha-mát làm hạn; rồi giới hạn sẽ giáp tại Xê-đát. 9. Giới hạn sẽ chạy về hướng Xíp-rôn và ăn cuối Hát-sa-Ê-nan, đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc.

10. Phía đông các ngươi sẽ chấm ranh mình từ Hát-sa-Ê-nan tới Sê-pham; 11. rồi chạy từ Sê-pham xuống đến Ríp-la về hướng đông của A-in; đoạn chạy xuống và giáp gành biển Ki-nê-rết về phía đông. 12. Rốt lại, giới hạn sẽ chạy xuống về phía sông Giô-đanh và giáp Biển-mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới hạn nó xung quanh vậy.

13. Môi-se bèn truyền lịnh nầy cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho chín chi phái và phân nửa của một chi phái. 14. Vì chi phái con cháu Ru-bên, tùy theo tông tộc mình, và chi phái con cháu Gát, tùy theo tông tộc mình, cùng phân nửa chi phái Ma-na-se đã lãnh phần sản nghiệp mình rồi. 15. Hai chi phái và nửa chi phái nầy đã nhận lãnh sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô về hướng đông, tức về phía mặt trời mọc.

16. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 17. Đây là tên những người sẽ đứng chia xứ: Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và Giô-suê, con trai Nun. 18. Các ngươi cũng phải cử mỗi chi phái chọn một quan trưởng đặng chia xứ ra.

19. Đây là tên các người đó: Về chi phái Giu-đa, Ca-lép, con trai Giê-phu-nê; 20. về chi phái con cháu Si-mê-ôn, Sê-mu-ên, con trai A-mi-hút; 21. về chi phái Bên-gia-min, Ê-li-đát, con trai Kít-lon; 22. về chi phái con cháu Đan, một quan trưởng tên là Bu-ki, con trai Giốc-li; 23. về con cháu Giô-sép; về chi phái con cháu Ma-na-se, một quan trưởng tên là Ha-ni-ên, con trai Ê-phát; 24. và về chi phái con cháu Ép-ra-im, một quan trưởng tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan; 25. về chi phái con cháu Sa-bu-lôn, một quan trưởng tên là Ê-lít-sa-phan, con trai Phác-nát; 26. về chi phái con cháu Y-sa-ca, một quan trưởng tên là Pha-ti-ên, con trai A-xan; 27. về chi phái con cháu A-se, một quan trưởng tên là A-hi-hút, con trai Se-lu-mi; 28. và về chi phái con cháu Nép-ta-li, một quan trưởng tên là Phê-đa-ên, con trai A-mi-hút. 29. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Y-sơ-ra-ên trong xứ Ca-na-an.

Bản Dịch 2011

Ranh Giới Xứ Ca-na-an

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy truyền cho dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ca-na-an, xứ các ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp, xứ Ca-na-an đó có ranh giới như sau:

3 Ranh giới miền nam của các ngươi sẽ từ Ðồng Hoang Xin chạy dọc theo biên thùy nước Ê-đôm, hay nói rõ hơn ranh giới miền nam của các ngươi sẽ bắt đầu từ phía đông ở cuối Biển Muối; 4 ranh giới của các ngươi sẽ từ đó chạy vòng xuống phía nam, giáp các ngọn núi Ạc-ráp-bim, rồi băng ngang qua Ðồng Hoang Xin đến ranh giới phía nam của Ca-đe Ba-nê-a, chạy tiếp đến Ha-xa Át-đa, và tiếp tục cắt ngang qua A-xơ-môn; 5 từ A-xơ-môn đường ranh giới sẽ vòng xuống Suối Ai-cập, và chạy dọc theo suối ra đến biển.

6 Về ranh giới phía tây, các ngươi sẽ có Biển Lớn, và nó sẽ làm biên thùy phía tây.

7 Ðây là ranh giới phía bắc của các ngươi: từ Biển Lớn các ngươi sẽ vạch một đường cho đến Núi Hô-rơ; 8 từ Núi Hô-rơ các ngươi sẽ kéo một đường đến Lê-bô Ha-mát; từ đó đường ranh giới sẽ đến và bao gồm cả Xê-đát, 9 rồi từ đó sẽ chạy đến Xíp-phơ-rôn, và chấm dứt tại Ha-xa Ê-nan. Ðó sẽ là ranh giới phía bắc của các ngươi.

10 Các ngươi sẽ làm dấu ranh giới ở phía đông bắt đầu từ Ha-xa Ê-nan chạy đến Sê-pham; 11 đường ranh giới của các ngươi sẽ chạy từ Sê-pham xuống Ríp-la về phía đông của A-in; rồi đường ranh giới sẽ tiếp tục đi xuống cho đến triền đồi phía đông của Biển Kin-nê-rét; 12 đường ranh giới sẽ tiếp tục chạy dọc xuống theo Sông Giô-đanh và chấm dứt tại Biển Muối.

Ðó sẽ là xứ sở của các ngươi với các ranh giới chung quanh.”

13 Môi-se truyền lịnh cho dân I-sơ-ra-ên rằng, “Ðó là xứ sở anh chị em sẽ bốc thăm để chia nhau ở; đó là xứ mà CHÚA đã truyền ban cho chín chi tộc rưỡi còn lại, 14 vì chi tộc của con cháu Ru-bên theo các gia tộc của họ, chi tộc của con cháu Gát theo các gia tộc của họ, cùng với phân nửa chi tộc Ma-na-se, 15 tức hai chi tộc rưỡi đã nhận phần sản nghiệp của họ bên phía đông Sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, tức bên phía mặt trời mọc rồi.”

Những Người Lãnh Ðạo Dân I-sơ-ra-ên

16 CHÚA phán với Môi-se, 17 “Ðây là tên những người sẽ chia xứ cho các ngươi làm sản nghiệp: Tư Tế Ê-lê-a-xa và Giô-suê con của Nun. 18 Các ngươi cũng phải lấy thêm trong mỗi chi tộc một người lãnh đạo để hiệp với các ngươi chia đất cho dân làm sản nghiệp. 19 Ðây là tên những người ấy:

Chi tộc Giu-đa, Ca-lép con của Giê-phu-nê.

20 Chi tộc Si-mê-ôn, Sê-mu-ên con của Am-mi-hút.

21 Chi tộc Bên-gia-min, Ê-li-đát con của Kích-lôn.

22 Chi tộc Ðan, Thủ Lãnh Búc-ki con của Gióp-li.

23 Trong con cháu Giô-sép:

Chi tộc Ma-na-se, Thủ Lãnh Han-ni-ên con của Ê-phốt;

24 Và chi tộc Ép-ra-im, Thủ Lãnh Kê-mu-ên con của Síp-phơ-tan.

25 Chi tộc Xê-bu-lun, Thủ Lãnh Ê-li-xa-phan con của Pạc-nách.

26 Chi tộc I-sa-ca, Thủ Lãnh Pan-ti-ên con của A-xan.

27 Chi tộc A-se, Thủ Lãnh A-hi-hút con của Sê-lô-mi.

28 Chi tộc Náp-ta-li, Thủ Lãnh Pê-đa-hên con của Am-mi-hút.”

29 Ðó là những người CHÚA đã truyền có trách nhiệm phải chia đất cho dân I-sơ-ra-ên, để họ nhận làm sản nghiệp trong xứ Ca-na-an.

Tài Liệu