Dân Số Ký: Chương 32

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C032)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Con cháu của Ru-bên và con cháu của Gát có rất nhiều bầy súc vật. Khi họ thấy xứ Gia-ê-xe và xứ Ga-la-át là khu vực thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật, 2. con cháu của Gát và con cháu của Ru-bên đã đến thưa với Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-sa, và các lãnh đạo của hội chúng rằng: 3. A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô, và Bê-ôn, 4. xứ sở mà Đức Giê-hô-va đã chinh phục trước mặt hội chúng Y-sơ-ra-ên, là đất thích hợp cho việc chăn nuôi súc vật. Các đầy tớ của ông có nhiều súc vật. 5. Vì vậy, họ nói: Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin hãy ban những vùng đất đó cho các tôi tớ của ông làm sản nghiệp. Xin đừng đem chúng tôi qua bên kia sông Giô-đanh.

6. Môi-se nói với con cháu của Gát và con cháu của Ru-bên: Anh em của các ngươi sẽ ra trận, còn các ngươi ở lại đây hay sao? 7. Tại sao các ngươi làm nản lòng dân Y-sơ-ra-ên trong việc đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ? 8. Đây là điều mà tổ phụ của các ngươi đã làm khi ta sai họ đến Ca-đe Ba-nê-a để nhìn thấy xứ. 9. Bởi vì khi họ đến thung lũng Ếch-côn, nhìn thấy xứ, họ đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên nản lòng, không muốn đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ. 10. Trong ngày đó, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên, và Ngài đã thề rằng: 11. Không một người nào đã đi ra khỏi Ai-cập, từ hai mươi tuổi trở lên, sẽ nhìn thấy xứ mà Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, bởi vì họ không hết lòng theo Ta, 12. ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, người Kê-nít; và Giô-suê, con trai của Nun, bởi vì họ đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va. 13. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên cùng dân Y-sơ-ra-ên, Ngài khiến họ phải đi lang thang trong hoang mạc bốn mươi năm cho đến khi cả thế hệ làm điều ác trong mắt của Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt. 14. Và giờ đây, các ngươi được gây dựng lên đứng vào chỗ của tổ phụ mình, là những con người tội lỗi, mà vẫn còn làm gia tăng cơn giận của Đức Giê-hô-va đối với Y-sơ-ra-ên nữa hay sao? 15. Bởi vì nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, một lần nữa Ngài sẽ lìa bỏ dân nầy trong hoang mạc, và các ngươi sẽ tiêu diệt tất cả đoàn dân nầy.

16. Họ đến gần ông và thưa rằng: Chúng tôi sẽ xây chuồng súc vật và các thành cho con cái của chúng tôi, 17. nhưng chúng tôi sẽ trang bị vũ khí, sẵn sàng đi trước dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi đem họ vào những nơi chốn của họ. Con cái của chúng tôi sẽ ở lại trong những thành kiên cố bởi vì dân bản xứ. 18. Chúng tôi sẽ không quay trở về nhà của chúng tôi cho đến khi mọi người dân Y-sơ-ra-ên nhận sản nghiệp của họ. 19. Chúng tôi sẽ không nhận sản nghiệp với dân Y-sơ-ra-ên ở bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn nữa, bởi vì chúng tôi đã nhận sản nghiệp của mình tại bên nầy, ở phía đông của sông Giô-đanh.

20. Môi-se nói với họ: Nếu các ngươi làm điều đó, nếu các ngươi trang bị vũ khí chinh chiến trước mặt Đức Giê-hô-va, 21. và nếu tất cả những người trang bị vũ khí của các ngươi đều vượt qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va, cho đến khi Ngài đuổi hết quân thù ra khỏi trước mặt Ngài. 22. Khi nào cả xứ đã bị khuất phục trước mặt Đức Giê-hô-va, sau đó các ngươi sẽ trở về, và sẽ không có lỗi với Đức Giê-hô-va và với Y-sơ-ra-ên. Khi đó, đất nầy sẽ là sản nghiệp của các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. 23. Nhưng nếu các ngươi không làm như vậy, hãy biết rằng các ngươi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và chắc chắn rằng tội lỗi của các ngươi sẽ tìm các ngươi. 24. Hãy xây thành cho con cái và hãy dựng chuồng cho bầy súc vật như lời các ngươi đã nói.

25. Con cháu của Gát và con cháu của Ru-bên đã thưa với Môi-se: Các đầy tớ của ông sẽ thực hiện như chúa của chúng tôi đã truyền. 26. Những con trẻ của chúng tôi, vợ của chúng tôi, những đàn súc vật chúng tôi, và tất cả bầy gia súc của chúng tôi sẽ ở lại trong các thành của Ga-la-át, 27. còn tất cả những đầy tớ của ông, là những người được trang bị vũ khí để ra trận, sẽ vượt qua sông để chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va, như chúa của chúng tôi nói.

28. Môi-se truyền lệnh liên quan đến họ cho Tư Tế Ê-lê-a-sa, cho Giô-suê con trai của Nun, và cho các lãnh đạo những chi tộc của Y-sơ-ra-ên. 29. Môi-se nói với họ: Nếu con cháu của Gát và con cháu của Ru-bên, mỗi người được trang bị vũ khí đều vượt qua sông để chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va cho đến khi xứ sở bị khuất phục trước mặt các ngươi, các ngươi hãy ban cho họ xứ Ga-la-át để làm sản nghiệp. 30. Nhưng nếu họ không vượt qua để chiến đấu cùng các ngươi, thì họ sẽ nhận sản nghiệp ở giữa các ngươi tại xứ Ca-na-an. 31. Con cháu của Gát và con cháu của Ru-bên trả lời: Chúng tôi sẽ làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cho các đầy tớ của ông. 32. Chúng tôi sẽ vượt qua sông để chiến đấu trước mặt Đức Giê-hô-va trong xứ Ca-na-an, nhưng phần sản nghiệp mà chúng tôi sở hữu sẽ nằm về phía bên nầy của sông Giô-đanh.

33. Vì vậy, Môi-se đã ban cho con cháu của Gát, con cháu của Ru-bên và phân nửa chi tộc của Ma-na-se - là con cháu của Giô-sép, vương quốc của Si-hôn - vua của dân A-mô-rít, và vương quốc của Óc - vua của Ba-san, đất đai, cùng với các thành trong ranh giới của chúng, và các thành ở chung quanh. 34. Con cháu của Gát xây cất Đi-bôn, A-ta-rốt, A-rô-e, 35. Ạt-rốt Sô-phan, Gia-ê-xe, Giô-bê-ha, 36. Bết Nim-ra và Bết Ha-ran - là những thành kiên cố, cùng với những chuồng cho những bầy súc vật. 37. Con cháu của Ru-bên xây cất Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-ta-im, 38. Nê-bô, Ba-anh Mê-ôn - tên của các thành nầy đã thay đổi - và Síp-ma. Họ đã đặt tên cho những thành mà họ xây cất. 39. Con cháu của Ma-ki, là con trai của Ma-na-se, đã đến Ga-la-át, chiếm nó, rồi đuổi người A-mô-rít ra khỏi đó. 40. Vì vậy Môi-se đã ban Ga-la-át cho Ma-ki, con trai của Ma-na-se, rồi ông định cư tại đó. 41. Giai-rơ, con trai của Ma-na-se, đến chiếm những làng nhỏ, rồi gọi chúng là những ngôi làng của Giai-rơ. 42. Nô-bách đến chiếm Kê-nát và các làng của nó, rồi gọi nó là Nô-bách, theo tên của ông.

Bản Dịch 1925

1. Vả, con cháu Ru-bên cùng con cháu Gát có bầy súc vật rất nhiều; thấy xứ Gia-ê-xe và xứ Ga-la-át là đất tiện hiệp nuôi bầy súc vật: 2. bèn đến thưa cùng Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các hội trưởng mà rằng: 3. A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn, 4. xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Y-sơ-ra-ên, là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. 5. Lại tiếp rằng: Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ nầy cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh.

6. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gát và con cháu Ru-bên rằng: Anh em các ngươi há sẽ đi trận, còn các ngươi ở lại đây sao? 7. Sao các ngươi xui dân Y-sơ-ra-ên trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? 8. Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy khi ở từ Ca-đe-Ba-nê-a, ta sai họ đi do thám xứ. 9. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ếch-côn, thấy xứ, rồi xui dân Y-sơ-ra-ên trở lòng, không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. 10. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng: 11. Những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi sắp lên, sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì các người đó không theo ta cách trung thành, 12. trừ ra Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nun: hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. 13. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Y-sơ-ra-ên, Ngài làm cho dân đó đi lưu lạc trong đồng vắng bốn mươi năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. 14. Nầy các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình, là dòng dõi tội nhân, đặng gia thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng Y-sơ-ra-ên nữa. 15. Vì nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để dân nầy ở trong đồng vắng, và các ngươi làm cho dân chết sạch hết vậy.

16. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng: Tại đây, chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi; 17. rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Y-sơ-ra-ên cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ. Còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố, vì cớ dân bổn xứ. 18. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Y-sơ-ra-ên chưa lãnh được sản nghiệp mình. 19. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Y-sơ-ra-ên về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên nầy sông Giô-đanh, về phía đông.

20. Môi-se đáp cùng các người rằng: Nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, 21. nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sống Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va, cho đến khi nào đuổi quân-nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, 22. và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất nầy sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. 23. Còn nếu không làm như vậy, nầy các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. 24. Vậy, hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuồng cho bầy súc vật và làm điều các ngươi đã nói.

25. Con cháu Gát và con cháu Ru-bên bèn nói cùng Môi-se rằng: Các tôi tớ ông sẽ làm điều mà chúa tôi phán dặn. 26. Con trẻ, vợ, bầy chiên, và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở đây trong những thành xứ Ga-la-át; 27. còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí, đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, như chúa tôi đã phán dặn.

28. Vậy, Môi-se về phần các người đó truyền lịnh cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, cho Giô-suê, con trai Nun, và cho các quan trưởng của những chi phái dân Y-sơ-ra-ên, 29. mà rằng: Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu xứ phục các ngươi, thì các ngươi phải ban cho họ xứ Ga-la-át làm sản nghiệp. 30. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Ca-na-an.

31. Con cháu Gát và con cháu Ru-bên thưa rằng: Chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông. 32. Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Ca-na-an trước mặt Đức Giê-hô-va; nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên nầy sông Giô-đanh.

33. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gát, con cháu Ru-bên, và phân nữa chi phái Ma-na-se, là con trai của Giô-sép, nước của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, và nước của Óc, vua xứ Ba-san, tức là ban xứ với những thành nó và các thành địa-hạt ở chung quanh.

34. Con cháu Gát bèn xây cất Đi-bôn, A-ta-rốt, A-rô-e, 35. Ạt-rốt-Sô-phan, Gia-ê-xe, Giô-bê-ha, 36. Bết-Nim-ra, và Bết-Ha-ran, là những thành kiên cố. Cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. 37. Con cháu Ru-bên xây cất Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-ta-im, 38. Nê-bô, Ba-anh-Mê-ôn, tên các thành nầy bị đổi, và Síp-ma; rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. 39. Con cháu Ma-ki, là con trai Ma-na-se, đi vào chiếm xứ Ga-la-át và đuổi người A-mô-rít ở trong đó ra. 40. Vậy, Môi-se ban xứ Ga-la-át cho Ma-ki, là con trai Ma-na-se, và người ở tại đó. 41. Giai-rơ, là con trai Ma-na-se, đi chiếm các thôn dân A-mô-rít, đặt tên là thôn Giai-rơ. 42. Nô-bách đi lấy thành Kê-nát với các thành địa hạt, đặt tên là Nô-bách theo chính danh mình.

Bản Dịch 2011

Cuộc Chinh Phục và Chia Ðất Phía Ðông Sông Giô-đanh

1 Lúc bấy giờ con cháu Ru-bên và con cháu Gát đã làm chủ nhiều đàn súc vật đông đúc. Khi họ thấy miền Gia-xe và miền Ghi-lê-át là nơi thích hiệp để nuôi các đàn súc vật, 2 con cháu Ru-bên và con cháu Gát đến nói với Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, và các vị lãnh đạo của hội chúng rằng, 3 “A-ta-rốt, Ði-bôn, Gia-xe, Nim-ra, Hếch-bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô, và Bê-ôn, 4 những vùng mà CHÚA đã đánh bại trước mặt hội chúng I-sơ-ra-ên là những vùng thật tốt cho việc nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có nhiều bầy súc vật.” 5 Họ nói tiếp, “Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin ban những vùng đất ấy cho các tôi tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng bắt chúng tôi phải qua bên kia Sông Giô-đanh.”

6 Nhưng Môi-se nói với con cháu Gát và con cháu Ru-bên, “Anh em của anh em sẽ ra trận mà anh em ngồi đây sao? 7 Tại sao anh em làm nản lòng dân I-sơ-ra-ên trong việc đi qua chiếm xứ mà CHÚA đã ban cho họ? 8 Tổ phụ anh em đã làm như vậy khi tôi sai họ từ Ca-đe Ba-nê-a đi do thám xứ. 9 Khi họ đến Khe Ếch-côn và nhìn thấy xứ, rồi trở về xui cho dân I-sơ-ra-ên nản lòng không muốn vào xứ mà CHÚA đã ban cho họ. 10 CHÚA đã nổi giận trong ngày đó và thề rằng, 11 ‘Chắc chắn không một ai trong dân đã ra khỏi Ai-cập từ hai mươi tuổi trở lên sẽ thấy xứ mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, vì chúng đã không hết lòng tin tưởng và theo Ta, 12 ngoại trừ Ca-lép con của Giê-phu-nê người Kê-ni-xi, và Giô-suê con của Nun, vì họ đã hết lòng tin tưởng và theo CHÚA.’ 13 Cơn giận của CHÚA đã nổi bừng lên đối với dân I-sơ-ra-ên. Ngài đã khiến họ đi lang thang bốn mươi năm trong đồng hoang, cho đến khi mọi người trong thế hệ đã làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA đó đều qua đời. 14 Này, bây giờ anh em tính nổi lên thay cho cha anh mình, những người tội lỗi, làm gia tăng cơn giận của CHÚA đối với I-sơ-ra-ên nữa sao? 15 Nếu anh em quyết định lìa bỏ Ngài, Ngài sẽ lìa bỏ anh em trong đồng hoang, và như thế anh em sẽ tiêu diệt cả dân này.”

16 Những người đó đến gần Môi-se và nói, “Chúng tôi xin được xây cất các ràn cho các đàn chiên chúng tôi, xây dựng thành trì cho các con nhỏ chúng tôi, 17 rồi chúng tôi sẽ lập tức cầm binh khí mình đi tiên phong trước dân I-sơ-ra-ên cho đến khi chúng tôi đem họ vào nơi sẽ được chia cho họ, trong khi đó các con nhỏ chúng tôi đã được ở trong các thành kiên cố, vì các dân bản xứ vẫn còn đó. 18 Chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi toàn thể dân I-sơ-ra-ên đã vào nhận lấy phần cơ nghiệp của mình. 19 Chúng tôi sẽ không chia phần cơ nghiệp với họ bên kia Sông Giô-đanh hoặc những vùng xa hơn ở bên đó, bởi vì phần cơ nghiệp của chúng tôi ở phía đông này của Sông Giô-đanh.”

20 Môi-se nói với họ, “Nếu anh em làm điều này: Anh em sẽ cầm lấy binh khí mình đi trước mặt CHÚA vào trận mạc, 21 tất cả anh em phải mang vũ khí mình đi qua Sông Giô-đanh trước mặt CHÚA cho đến khi Ngài đã đuổi tất cả quân thù của Ngài khỏi mặt Ngài, 22 và cả xứ bị khuất phục trước mặt CHÚA, rồi sau đó anh em mới trở về, bấy giờ anh em sẽ được xem như đã làm xong trách nhiệm đối với CHÚA và đối với dân I-sơ-ra-ên, rồi xứ này sẽ được xem là phần sản nghiệp của anh em trước mặt CHÚA. 23 Nếu anh em không làm điều ấy, anh em sẽ mắc tội trước mặt CHÚA; và chắc chắn anh em sẽ chuốc lấy hậu quả của tội lỗi đó cho mình. 24 Hãy xây dựng thành trì cho các con nhỏ của anh em, hãy xây cất các ràn cho các đàn chiên và dê của anh em, và hãy nhớ giữ lời anh em đã hứa.”

25 Bấy giờ con cháu Gát và con cháu Ru-bên nói với Môi-se, “Các tôi tớ chúa sẽ làm y như chúa truyền. 26 Các con trẻ chúng tôi, vợ chúng tôi, các đàn súc vật chúng tôi, và tất cả bầy gia súc của chúng tôi sẽ ở lại trong các thành trong miền Ghi-lê-át, 27 nhưng các tôi tớ của chúa sẽ đi qua Sông Giô-đanh. Ai nấy sẽ trang bị để ra chiến trường, hầu đánh trận cho CHÚA, như ngài truyền.”

28 Môi-se ban lịnh về họ cho Tư Tế Ê-lê-a-xa, cho Giô-suê con của Nun, và cho các thủ lãnh của các chi tộc I-sơ-ra-ên. 29 Môi-se nói với họ, “Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên mỗi người đều mang lấy khí giới của mình đi ra đánh trận trước mặt CHÚA, nếu họ cùng đi qua Sông Giô-đanh với anh em và nếu đất đó bị khuất phục trước mặt anh em, anh em hãy ban cho họ miền Ghi-lê-át làm sản nghiệp; 30 nhưng nếu họ không mang lấy vũ khí đi qua Sông Giô-đanh với anh em, họ sẽ nhận phần sản nghiệp của họ ở giữa anh em trong đất Ca-na-an.”

31 Con cháu Gát và con cháu Ru-bên bèn trả lời, “Như CHÚA đã truyền cho các tôi tớ Ngài thế nào, chúng tôi sẽ làm y như thế đó. 32 Chúng tôi sẽ mang vũ khí đi qua sông trước mặt CHÚA, để vào chiếm đất Ca-na-an, nhưng phần sản nghiệp chúng tôi sẽ nằm phía bên này Sông Giô-đanh.”

33 Môi-se ban cho họ –tức các con cháu Gát, các con cháu Ru-bên, và phân nửa chi tộc Ma-na-se con trai Giô-sép– vương quốc của Si-hôn vua dân A-mô-ri và vương quốc của Óc vua Ba-san, tức lãnh thổ và các thành của các xứ ấy, và đất đai chung quanh các thành đó.

34 Con cháu Gát xây dựng lại các thành Ði-bôn, A-ta-rốt, A-rô-e, 35 A-trốt Sô-phan, Gia-xe, Gióp-bê-ha, 36 Bết Nim-ra, và Bết Ha-ran trở nên những thành kiên cố, và họ cũng xây cất các ràn để giữ chiên và dê.

37 Con cháu Ru-bên xây dựng lại các thành Hếch-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-tha-im, 38 Nê-bô, Ba-anh Mê-ôn (các thành này đã đổi tên), và Síp-ma. Họ đặt tên lại cho các thành họ tái xây dựng.

39 Con cháu của Ma-khia con trai Ma-na-se đến Ghi-lê-át, chiếm lấy miền đó, và đuổi người A-mô-ri ở đó đi. 40 Vì thế Môi-se ban miền Ghi-lê-át cho Ma-khia con trai Ma-na-se, và ông định cư tại đó.

41 Giai-rơ con trai Ma-na-se đến chiếm lấy các thị trấn trong miền đó và đặt tên lại là Ha-vốt Giai-rơ.

42 Nô-ba đến chiếm lấy thành Kê-nát và các thị trấn trực thuộc thành đó, rồi lấy tên mình là Nô-ba mà đặt tên cho cả vùng đó.

Tài Liệu