Dân Số Ký: Chương 27

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C027)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Các con gái của Xê-lô-phát, con trai của Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-se, thuộc về các gia tộc Ma-na-se là dòng dõi của Giô-sép, đã đến. Tên của những cô gái nầy là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-sa. 2. Họ đã đứng trước mặt Môi-se, trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-sa, trước mặt các vị lãnh đạo và toàn thể hội chúng tại cửa Lều Hội Kiến, rồi nói: 3. Cha của chúng tôi đã qua đời trong hoang mạc. Ông không thuộc vào số những người đã toa rập với nhau để chống lại Đức Giê-hô-va trong nhóm của Cô-rê, nhưng ông đã qua đời vì tội riêng của mình, và ông không có con trai. 4. Tại sao tên của cha chúng tôi bị loại bỏ gia tộc của ông chỉ vì ông không có con trai? Hãy cho chúng tôi phần đất làm sản nghiệp ở giữa các anh em của cha chúng tôi. 5. Môi-se đã đem trường hợp của họ đến trước mặt Đức Giê-hô-va.

6. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 7. Các con gái của Xê-lô-phát nói rất đúng. Ngươi phải cho họ hưởng một phần sản nghiệp ở giữa những anh em của cha họ, và hãy trao phần sản nghiệp của cha họ cho họ. 8. Và rồi ngươi hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu người nào chết mà không có con trai, các ngươi phải trao phần sản nghiệp của người đó cho con gái của người đó. 9. Nếu người đó không có con gái, các ngươi hãy trao phần sản nghiệp của người đó cho những anh em của người đó. 11. Nếu cha của người đó không có anh em, các ngươi hãy trao phần sản nghiệp đó cho người bà con nào gần nhất trong gia đình của người đó, và người ấy sẽ được hưởng phần sản nghiệp đó. Ðiều nầy sẽ thành một quy luật để phân xử trong dân Y-sơ-ra-ên, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se.

12. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy lên trên núi A-ba-rim nầy và ngắm nhìn xứ mà Ta đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 13. Khi ngươi đã thấy nó rồi, ngươi sẽ quy về với tổ tiên của ngươi như A-rôn, anh của ngươi, 14 bởi vì ngươi đã chống lại mạng lệnh để tôn thánh Ta trước mắt dân chúng khi ban nước cho họ vào lúc hội chúng gây sự với Ta tại hoang mạc Xin. Việc nước uống nầy xảy ra tại Mê-ri-ba ở Ca-đe trong hoang mạc Xin.

15. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: 16. Nguyện Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của linh hồn mọi loài xác thịt! Xin Ngài hãy lập một người trên hội chúng, 17. một người sẽ đi ra, đi vào trước mặt họ, một người sẽ dẫn họ ra đi và đem họ trở về, để hội chúng của Đức Giê-hô-va sẽ không phải như chiên không có người chăn.

18. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy dẫn theo với ngươi: Giô-suê, con trai của Nun, là người có Thần Linh ngự vào, và hãy đặt tay của ngươi trên người. 19. Hãy đem người ra mắt Tư Tế Ê-lê-a-sa cùng toàn thể hội chúng, rồi ủy thác trách nhiệm cho người trước mắt họ. 20. Ngươi hãy trao cho người quyền hành của ngươi, để toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên có thể vâng phục. 21. Người sẽ đứng trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-sa, để ông dùng U-rim để cầu hỏi thánh ý cho người trước mặt Đức Giê-hô-va. Theo mệnh lệnh của người, họ sẽ đi ra; theo mệnh lệnh của người họ sẽ đi vào - người và tất cả dân Y-sơ-ra-ên đang ở với người, tức là toàn thể hội chúng.

22. Môi-se đã làm đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Ông dẫn Giô-suê đến trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-sa và trước mặt cả hội chúng. 23. Ông đặt tay trên Giô-suê và ủy thác trách nhiệm cho người, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông.

Bản Dịch 1925

1. Các con gái của Xê-lô-phát, là con trai Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chắt của Ma-ki, chít của Ma-na-se, thuộc về họ hàng Ma-na-se, là con trai của Giô-sép, đến gần; đây là tên của con gái người: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa. 2. Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, các quan trưởng, và cả hội chúng tại cửa hội mạc, mà nói rằng: 3. Cha chúng tôi đã chết trong đồng vắng; người chẳng phải về phe đảng của kẻ hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va tức là phe đảng Cô-rê; nhưng người chết vì tội lỗi mình, và không có con trai. 4. Cớ sao danh cha chúng tôi bị trừ ra khỏi giữa họ người, bởi không có con trai? Hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng tôi.

5. Môi-se bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 7. Các con gái Xê-lô-phát nói có lý; ngươi phải cho chúng nó một phần sản nghiệp giữa anh em của cha chúng nó, tức là phải giao cho chúng nó sản nghiệp của cha chúng nó. 8. Ngươi cũng phải nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi một người nào chết không có con trai, thì các ngươi phải giao sản nghiệp của người lại cho con gái người. 9. Nhược bằng không có con gái, thì phải giao sản nghiệp cho anh em người. 10. Ví bằng người không có anh em, thì phải giao sản nghiệp cho chú bác người. 11. Nếu không có chú bác, thì phải giao sản nghiệp người cho người bà con gần hơn hết; và người ấy sẽ được lấy làm của. Ấy sẽ là một luật lệ để định cho dân Y-sơ-ra-ên, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

12. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên trên núi A-ba-rim nầy và nhìn xem xứ mà ta đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 13. Ngươi sẽ nhìn xem xứ đó, rồi ngươi cũng sẽ được về cùng tổ phụ, như A-rôn, anh ngươi, đã được về vậy; 14. bởi vì, tại đồng vắng Xin, các ngươi có bội nghịch mạng lịnh ta, trong lúc hội chúng cãi cọ, và vì trước mặt chúng nó, các ngươi không tôn ta nên thánh về việc nước. Ấy là nước về sự cãi cọ tại Ca-đe, trong đồng vắng Xin.

15. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: 16. Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của thần linh mọi xác thịt, xin Ngài lập trên hội chúng một người 17. để vào ra trước mặt chúng nó khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn.

18. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm động; phải đặt tay trên mình người; 19. rồi đem người ra mắt Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cả hội chúng, truyền lịnh cho người trước mặt họ, 20. và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên nghe người. 21. Người phải ra mắt Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, rồi người sẽ vì Giô-suê cầu hỏi sự xét đoán của u-rim trước mặt Đức Giê-hô-va; theo lịnh Ê-lê-a-sa, người và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra và đi vào.

22. Vậy, Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình, chọn lấy Giô-suê để trước mặt Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và trước mặt cả hội chúng, 23. đặt tay trên mình người, và truyền lịnh cho, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn vậy.

Bản Dịch 2011

Các Con Gái của Xê-lô-phê-hát

(Dân 36:1-12)

1 Bấy giờ các con gái của Xê-lô-phê-hát đến gần. Xê-lô-phê-hát là con của Hê-phe, cháu của Ghi-lê-át, chắt của Ma-khia, chít của Ma-na-se, thuộc về chi tộc Ma-na-se con trai Giô-sép. Tên các con gái của ông là Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca, và Tiệc-xa. 2 Họ đứng trước mặt Môi-se, Tư Tế Ê-lê-a-xa, các vị lãnh đạo, và toàn thể hội chúng, ở trước cửa Lều Hội Kiến và nói, 3 “Cha chúng tôi đã qua đời trong đồng hoang. Cha chúng tôi không phải là người trong số những người đã toa rập với nhau chống lại CHÚA trong nhóm của Cô-ra, nhưng ông đã qua đời vì tội riêng của mình, và ông không có con trai. 4 Tại sao tên của cha chúng tôi bị loại bỏ khỏi danh sách của dòng họ mình chỉ vì ông không có con trai? Xin hãy cho chúng tôi một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha chúng tôi.”

5 Môi-se trình duyên cớ họ lên trước mặt CHÚA. 6 CHÚA phán với Môi-se, 7 “Các con gái của Xê-lô-phê-hát nói rất đúng. Ngươi phải cho họ hưởng một phần sản nghiệp giữa các anh em của cha họ, và hãy trao phần sản nghiệp của cha họ cho họ. 8 Ngươi cũng hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: nếu người nào qua đời mà không có con trai, người ấy phải trao phần sản nghiệp của mình cho con gái mình. 9 Nếu người ấy không có con gái, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của người ấy. 10 Nếu người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho các anh em của cha người ấy. 11 Nếu cha người ấy không có anh em, hãy trao phần sản nghiệp đó cho người bà con nào gần nhất trong dòng họ của người ấy, và người đó sẽ được hưởng phần sản nghiệp đó. Ðiều ấy sẽ thành một quy luật để phân xử trong dân I-sơ-ra-ên, như CHÚA đã truyền cho Môi-se.”

Giô-suê Ðược Chọn Kế Vị Môi-se

12 Sau đó CHÚA phán với Môi-se, “Ngươi hãy đi lên núi này, đến Rặng A-ba-rim, và ngắm xem xứ mà Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. 13 Khi ngươi đã thấy nó rồi, ngươi sẽ quy về với tổ tông ngươi như A-rôn anh ngươi, 14 vì ngươi đã cãi lời Ta trong Ðồng Hoang Xin, khi hội chúng gây sự với Ta. Ngươi đã không tôn thánh Ta trước mắt chúng trong việc cung cấp nước.” Ðó là vụ nước ở Mê-ri-ba trong vùng Ca-đe ở Ðồng Hoang Xin.

15 Môi-se thưa với CHÚA, 16 “Cầu xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của linh khí mọi loài xác thịt, chỉ định một người để lãnh đạo hội chúng, 17 một người sẽ đi ra đi vào trước mặt họ, một người sẽ dẫn họ ra đi và đem họ về, để hội chúng của CHÚA sẽ không như chiên không có người chăn.”

18 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, một người có Thần ngự bên trong. Ngươi hãy đặt tay trên ông ấy. 19 Hãy dẫn ông ấy ra mắt Tư Tế Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng, rồi trao quyền cho ông ấy trước mắt họ. 20 Ngươi hãy trao cho ông ấy quyền hành của ngươi, để toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên vâng lệnh ông ấy. 21 Ông ấy sẽ đứng trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-xa, người sẽ dùng U-rim để cầu hỏi thánh ý cho ông ấy trước mặt CHÚA. Rồi cứ theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi ra, và theo lệnh ông ấy mà họ sẽ đi vào, ông ấy và mọi người I-sơ-ra-ên ở với ông ấy, tức toàn thể hội chúng.”

22 Môi-se làm y như CHÚA đã truyền cho ông. Ông dẫn Giô-suê đến trước mặt Tư Tế Ê-lê-a-xa và toàn thể hội chúng. 23 Ông đặt tay trên ông ấy và trao quyền cho ông ấy, như CHÚA đã phán qua Môi-se.

Tài Liệu