Dân Số Ký: Chương 13

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB04C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy sai người đi trinh sát xứ Ca-na-an mà Ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi chi tộc hãy gởi một người, tức là một trong những lãnh đạo của họ.

3. Vì vậy, từ hoang mạc Pha-ran, Môi-se đã sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả đều là những người lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên. 4. Đây là tên của họ: Chi tộc Ru-bên: Sam-mua, con trai Xa-cu. 5. Chi tộc Si-mê-ôn: Sa-phát, con trai của Hô-ri. 6. Chi tộc Giu-đa: Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. 7. Chi tộc Y-sa-ca: Di-ganh, con trai của Giô-sép. 8. Chi tộc Ép-ra-im: Hô-sê con trai của Nun. 9. Chi tộc Bên-gia-min: Phan-thi, con trai của Ra-phu. 10. Chi tộc Sa-bu-lôn: Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi. 11. Chi tộc Giô-sép, tức chi tộc Ma-na-se: Ga-đi, con trai của Su-si. 12. Chi tộc Đan: A-mi-ên, con trai của Ghê-ma-li. 13. Chi tộc A-se: Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên. 14. Chi tộc Nép-ta-li: Nách-bi, con trai của Vấp-si. 15. Chi tộc Gát: Gu-ên, con trai của Ma-ki. 16. Đó là tên của những người mà Môi-se sai đi trinh sát xứ. Môi-se đã đặt tên cho Hô-sê, con trai của Nun, là Giô-suê.

17. Khi Môi-se sai họ trinh sát xứ Ca-na-an, ông dặn họ: Các ngươi hãy đến Nê-ghép rồi đi lên vùng núi. 18. Hãy xem đất đai như thế nào, dân chúng sống tại đó mạnh hay yếu, nhiều hay ít, 19. xứ đang ở là tốt hay xấu, những thành phố, những doanh trại, những đồn lũy ở chỗ nào, 20. đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không. Hãy can đảm, và mang về một ít trái cây của xứ. - Lúc đó là mùa nho đang chín đợt nhất.

21. Vì vậy, họ đã đi lên để trinh sát xứ từ hoang mạc Xin cho đến Rê-hốp gần lối vào Ha-mát. 22. Họ đã đi xuyên qua Nê-ghép, đến Hếp-rôn, là nơi sinh sống của A-hi-man, Sê-sai, và Thanh-mai, thuộc dòng dõi của A-nác. Hếp-rôn đã được xây trước Xô-an của Ai-cập bảy năm. 23. Họ đã đến thung lũng Ếch-côn, tại đó họ đã cắt một cành có vỏn vẹn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. 24. Địa điểm đó được gọi là thung lũng Ếch-côn, bởi vì dân Y-sơ-ra-ên đã cắt chùm nho tại đó.

25. Sau khi trinh sát xứ bốn mươi ngày, họ đã quay về. 26. Họ đến gặp Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên tại Ca-đe, thuộc hoang mạc Pha-ran. Họ tường thuật lại cho những người nầy và tất cả hội chúng. Họ cũng cho xem trái cây của xứ. 27. Họ thuật lại rằng: Chúng tôi đã đến xứ mà quý vị đã sai chúng tôi đi. Đó thật sự là nơi đượm sữa và mật. Đây là trái cây của xứ. 28. Tuy nhiên, dân sống trong xứ rất mạnh, các thành phố có đồn lũy. Ngoài ra, chúng tôi cũng thấy có con cháu của A-nác tại đó. 29. Người A-ma-léc ở trong xứ Nê-ghép. Người Hê-tít, Giê-bu-sít, và A-mô-rít ở trên vùng đồi núi. Người Ca-na-an sống gần biển và dọc theo sông Giô-đanh.

30. Ca-lép làm cho dân chúng trước mặt Môi-sê yên lặng, ông nói: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ ngay lập tức, bởi vì chúng ta có thừa sức để đắc thắng. 31. Tuy nhiên những người đã cùng đi với ông nói: Chúng ta không thể nào đi lên đánh nổi dân đó bởi vì họ mạnh hơn chúng ta. 32. Những người nầy đã báo cáo sai lạc cho dân Y-sơ-ra-ên về xứ mà họ đã do thám rằng: Vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt cư dân của nó. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. 33. Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ - con cháu của A-nác thuộc dòng dõi của những người khổng lồ - Chúng tôi đã thấy mình như những con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy sai những người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi; mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. 3. Tùy theo mạng Đức Giê-hô-va, Môi-se từ đồng vắng Pha-ran sai các người nầy đi; hết thảy là quan trưởng của dân Y-sơ-ra-ên.

4. Đây là tên của các người ấy: Về chi phái Ru-bên, Sam-mua, con trai Xa-cu; 5. về chi phái Si-mê-ôn, Sa-phát, con trai của Hô-ri; 6. về chi phái Giu-đa, Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê; 7. về chi phái Y-sa-ca, Di-ganh, con trai của Giô-sép; 8. về chi phái Ép-ra-im, Hô-sê, con trai của Nun; 9. về chi phái Bên-gia-min, Phan-thi, con trai của Ra-phu; 10. về chi phái Sa-bu-lôn, Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi; 11. về chi phái Giô-sép, nghĩa là về chi phái Ma-na-se, Ga-đi, con trai của Su-si; 12. về chi phái Đan, A-mi-ên, con trai của Ghê-ma-li; 13. về chi phái A-se, Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên; 14. về chi phái Nép-ta-li, Nách-bi, con trai của Vấp-si; 15. về chi phái Gát, Gu-ên, con trai của Ma-ki.

16. Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Vả, Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.

17. Vậy, Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an, và dặn rằng: Từ đây hãy lên Nam phương, và vào miền núi; 18. rồi sẽ thấy xứ ra sao, dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều; 19. xứ dân đó ở thế nào, nếu tốt hay xấu; các thành dân đó ở làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy; 20. đất ra làm sao, nếu màu mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và hái lấy trái cây xứ đó. Bấy giờ nhằm mùa nho sớm.

21. Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp, đi về Ha-mát. 22. Họ bắt từ hướng Nam đi lên, đến thành Hếp-rôn, là nơi có A-hi-man, Sê-sai và Tanh-mai, con cái của A-nác. Vả, thành Hếp-rôn đã xây từ bảy năm trước Xô-an, là thành của xứ Ê-díp-tô. 23. Các người đến khe Ếch-côn, cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho; và hai người khiêng lấy bằng cây sào, luôn những trái lựu và trái vả. 24. Người ta gọi chỗ nầy là khe Ếch-côn, vì có chùm nho mà dân Y-sơ-ra-ên đã cắt tại đó.

25. Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về. 26. Tới rồi, bèn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Y-sơ-ra-ên, trong đồng vắng Pha-ran, tại Ca-đe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ.

27. Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây. 28. Mà, dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có thấy con cái của A-nác ở đó. 29. Dân A-ma-léc ở miền Nam, dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở trong núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc dài theo mé Giô-đanh.

30. Ca-lép bèn làm cho dân sự, đang lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. 31. Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. 32. Trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. 33. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.

Bản Dịch 2011

Mười Hai Thám Tử Dọ Thám Xứ Ca-na-an

1 CHÚA phán với Môi-se, 2 “Hãy sai các thám tử vào do thám xứ Ca-na-an, xứ Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên. Cứ mỗi chi tộc các ngươi sẽ phái một người. Người ấy phải là một người lãnh đạo trong chi tộc mình.”

3 Vậy Môi-se sai họ từ Ðồng Hoang Pa-ran ra đi, theo như lệnh CHÚA đã truyền. Tất cả thám tử ấy đều là những người lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên. 4 Sau đây là danh sách những người ấy:

Chi tộc Ru-bên: Sam-mua con trai Xác-cua;

5 Chi tộc Si-mê-ôn: Sa-phát con trai Hô-ri;

6 Chi tộc Giu-đa: Ca-lép con trai Giê-phu-nê;

7 Chi tộc I-sa-ca: I-ganh con trai Giô-sép;

8 Chi tộc Ép-ra-im: Hô-sê-a con trai Nun;

9 Chi tộc Bên-gia-min: Pan-ti con trai Ra-phu;

10 Chi tộc Xê-bu-lun: Gát-đi-ên con trai Sô-đi;

11 Chi tộc Giô-sép, tức chi tộc Ma-na-se: Gát-đi con trai Su-si;

12 Chi tộc Ðan: Am-mi-ên con trai Ghê-man-li;

13 Chi tộc A-se: Sê-thưa con trai Mi-chên;

14 Chi tộc Náp-ta-li: Na-bi con trai Vốp-si;

15 Chi tộc Gát: Ghê-u-ên con trai Ma-khi.

16 Ðó là tên của những người Môi-se sai đi do thám xứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê-a con trai Nun là Giô-suê.

17 Môi-se sai họ đi do thám xứ Ca-na-an và căn dặn, “Hãy lên đó, đi từ miền nam lên miền đồi núi, 18 để xem xứ đó như thế nào, dân sống trong đó mạnh hay yếu, thưa thớt hay đông đúc, 19 xứ của họ ở tốt hay xấu, những thành của họ là lều trại giữa đồng trống hay có tường lũy kiên cố, 20 đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ ấy.” Vả, bấy giờ là mùa nho chín đợt nhất.

21 Vậy họ đi lên và do thám xứ. Họ đi từ Ðồng Hoang Xin cho đến Rê-hốp, gần Lê-bô Ha-mát. 22 Họ đi vào miền nam, rồi đến Hếp-rôn, nơi có A-hi-man, Sê-sai, và Tanh-mai, là các con cháu của A-nác ở đó –Thành Hếp-rôn đã được xây dựng bảy năm trước thành Xô-an ở Ai-cập– 23 Họ đi đến Khe Ếch-côn và tại đó họ chặt một nhánh nho có một chùm nho mà phải cần hai người khiêng bằng sào. Họ cũng hái một ít trái lựu và trái vả mang theo nữa. 24 Nơi đó được gọi là Khe Ếch-côn, vì chùm nho mà người I-sơ-ra-ên đã chặt ở đó.

Báo Cáo của Các Thám Tử

25 Sau bốn mươi ngày do thám xứ, họ trở về. 26 Họ đến với Môi-se, A-rôn, và cả hội chúng I-sơ-ra-ên tại Ca-đe trong Ðồng Hoang Pa-ran. Họ báo cáo cho những vị ấy và cho toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên về cuộc dọ thám. Họ cũng chỉ cho mọi người xem những trái cây của xứ mà họ đã mang về. 27 Họ nói với Môi-se, “Chúng tôi đã đến xứ ông sai chúng tôi đi. Ðó là một xứ đượm sữa và mật, và đây là những trái cây của xứ ấy. 28 Tuy nhiên dân sống ở đó thật hùng mạnh, các thành phố của họ đều có tường lũy kiên cố và rất lớn. Ngoài ra chúng tôi cũng thấy có con cháu của A-nác ở đó nữa. 29 Dân A-ma-léc sống ở miền nam; dân Hít-ti, dân Giê-bu-si, và dân A-mô-ri sống ở miền đồi núi; còn dân Ca-na-an sống ở ven biển và dọc theo Sông Giô-đanh.”

30 Bấy giờ Ca-lép làm cho dân yên lặng trước mặt Môi-se, ông nói, “Xin chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ ấy ngay, vì chúng ta có thừa sức để thắng.”

31 Nhưng những người đã đi với ông nói, “Chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta.” 32 Họ báo cáo cho dân I-sơ-ra-ên một cách bi quan về xứ họ đã do thám rằng, “Xứ chúng tôi đã đi do thám là một xứ ăn nuốt dân của họ. Tất cả những người chúng tôi đã thấy trong xứ ấy đều cao lớn. 33 Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy.”

Tài Liệu