Lê-vi Ký: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB03C023)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh.

3. Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.

4. Nầy là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định.

5. Đến ngày mười bốn tháng giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ Vượt-qua của Đức Giê-hô-va; 6. qua ngày rằm tháng nầy, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va; các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày. 7. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. 8. Trong bảy ngày các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên; đến ngày thứ bảy, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa, các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết.

9. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 10. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. 11. Qua ngày sau lễ sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. 12. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tì vít chi, đặng làm của lễ thiêu; 13. và dâng thêm một của lễ chay bằng hai phần mười bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với một phần tư hin rượu, làm lễ quán. 14. Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đang ở trong gié cho đến chính ngày nầy, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lệ định đời đời cho con cháu các ngươi.

15. Kể từ ngày sau lễ sa-bát, là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính bảy tuần lễ trọn: 16. các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. 17. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại; bánh đó làm bằng hai phần mười bột lọc hấp có pha men: ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. 18. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh, bảy chiên con giáp năm chẳng tì vít chi, một con bò tơ, và hai con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va: ấy là một của lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 19. Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội, và hai chiên con giáp năm, đặng làm của lễ thù ân. 20. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa, và hai chiên con, dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va; các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, và thuộc về thầy tế lễ. 21. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó; phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào.

22. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

23. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 24. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày mồng một tháng bảy, sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. 25. Chớ làm một công việc xác thịt nào; phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

26. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: 27. Ngày mồng mười tháng bảy nầy là ngày lễ chuộc tội; các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh; hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. 28. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào, vì là ngày chuộc tội, trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình. 29. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình, sẽ bị truất khỏi dân sự mình. 30. Và hễ ai làm một công việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. 31. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết, ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. 32. Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi; các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mồng chín tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa-bát mình, từ chiều nay đến chiều mai.

33. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 34. Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày rằm tháng bảy nầy là lễ lều tạm, trải qua bảy ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. 35. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. 36. Trong bảy ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; qua ngày thứ tám, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể; chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết.

37. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va, mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. 38. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý.

39. Nhưng đến ngày rằm tháng bảy, khi các ngươi đã thâu-hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong bảy ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ tám cũng sẽ là ngày nghỉ. 40. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm, và cây dương liễu, rồi vui mừng trong bảy ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. 41. Mỗi năm, vào tháng bảy, các ngươi phải giữ lễ nầy cho Đức Giê-hô-va như vậy trong bảy ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. 42. Hết thảy ai sanh trong dòng Y-sơ-ra-ên sẽ ở nơi trại trong bảy ngày, 43. hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta cho họ ở trong những trại: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

44. Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào.

Bản Dịch 2011

Những Ngày Lễ

1 CHÚA phán với Môi-se rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Ðây là những ngày lễ để tôn kính CHÚA mà các ngươi phải công bố để triệu tập những cuộc nhóm họp thánh. Những ngày lễ Ta đã định như sau:

Ngày Sa-bát

3 Các ngươi sẽ làm việc trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để nghỉ ngơi, một ngày nhóm họp thánh, nên các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðó là ngày nghỉ để tôn kính CHÚA tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.

4 Sau đây là những ngày lễ do CHÚA định, những ngày nhóm họp thánh mà các ngươi phải cử hành vào ngày đã ấn định:

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

(Xuất 12:14-20; Dân 28:16-25; Phục 16:1-8)

5 Trong tháng thứ nhất, vào ngày mười bốn của tháng ấy, khi trời chạng vạng tối là thời điểm cử hành Lễ Vượt Qua để tôn kính CHÚA. 6 Ngày mười lăm của tháng ấy sẽ có Lễ Bánh Không Men để tôn kính CHÚA. Các ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày. 7 Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 8 Các ngươi sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ trong bảy ngày. Ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.”

Lễ Dâng Hoa Màu Ðầu Mùa

9 CHÚA phán với Môi-se rằng, 10 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Ta ban cho các ngươi và bắt đầu gặt hái mùa màng, các ngươi hãy đem một bó lúa đầu mùa đến với tư tế. 11 Tư tế sẽ cầm bó lúa ấy đưa lên để dâng trước mặt CHÚA hầu lòng biết ơn của các ngươi được nhậm. Tư tế sẽ cử hành nghi thức đưa bó lúa lên vào ngày hôm sau của ngày Sa-bát. 12 Vào ngày các ngươi đem bó lúa để đưa lên dâng hầu cảm tạ, các ngươi cũng sẽ dâng một con chiên một tuổi, không tì vết, để làm của lễ thiêu dâng lên CHÚA. 13 Của lễ chay kèm theo sẽ là hai ký bột thượng hạng trộn dầu. Ðó là lễ vật dùng lửa dâng có mùi thơm bay lên CHÚA. Còn của lễ quán kèm theo sẽ là một lít rượu. 14 Các ngươi sẽ không ăn bánh, hoặc gạo rang, hoặc gạo mới cho đến ngày ấy, tức ngày các ngươi đem của lễ đến dâng lên Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ðây là một quy luật vĩnh viễn, trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.

Lễ Ngũ Tuần

(Dân 28:26-31; Phục 16:9-12)

15 Kể từ ngày sau ngày Sa-bát, tức ngày các ngươi mang bó lúa đến để đưa lên dâng, các ngươi sẽ tính thêm bảy tuần nữa, bảy tuần trọn. 16 Các ngươi sẽ tính cho đến ngày hôm sau của ngày Sa-bát thứ bảy, tức năm mươi ngày, bấy giờ các ngươi sẽ dâng một của lễ chay mới lên CHÚA. 17 Các ngươi sẽ đem từ nơi các ngươi ở hai ổ bánh để làm của lễ đưa lên dâng; mỗi ổ sẽ làm bằng hai ký bột thượng hạng trộn men rồi đem nướng; các bánh đó là hoa màu đầu mùa dâng lên CHÚA. 18 Các ngươi sẽ dâng kèm theo với các bánh đó bảy con chiên một tuổi, không tì vết, một con bò tơ, và hai con chiên đực. Các con vật đó sẽ làm của lễ thiêu dâng lên CHÚA, cùng với của lễ chay, và của lễ quán. Ðó là một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA. 19 Các ngươi cũng sẽ dâng một con dê đực để làm của lễ chuộc tội và hai con chiên đực một tuổi để làm các con vật hiến tế cho lễ cầu an. 20 Tư tế sẽ nâng chúng lên cùng với bánh làm bằng hoa màu đầu mùa để làm của lễ đưa lên dâng trước mặt CHÚA. Các ổ bánh đó cùng với hai con chiên sẽ trở thành thánh cho CHÚA, và chúng sẽ là phần của tư tế. 21 Các ngươi phải rao báo cho mọi người biết ngày hôm đó sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ cho các ngươi, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở.

22 Khi các ngươi gặt hái mùa màng trong ruộng rẫy của mình, các ngươi đừng gặt hái đến sát bờ hoặc gặt mót hoa màu bị sót. Các ngươi phải chừa chúng lại cho những người nghèo và các kiều dân. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

Lễ Bán Niên

(Dân 29:1-6)

23 CHÚA phán với Môi-se rằng, 24 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Cứ đến tháng bảy, vào ngày mồng một của tháng ấy, các người sẽ nghỉ một ngày, và làm thành một ngày nhóm họp thánh để tưởng nhớ và reo mừng cùng với tiếng kèn trỗi lên vang lừng. 25 Các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy, và sẽ dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ.”

Lễ Chuộc Tội

(Lê 16:2-34; Dân 29:7-11)

26 CHÚA phán với Môi-se rằng, 27 “Ngoài ra ngày mười của tháng bảy là ngày lễ chuộc tội. Ðó là ngày nhóm họp thánh cho các ngươi. Các ngươi phải kiêng ăn sám hối và dùng lửa dâng lên CHÚA một của lễ. 28 Các ngươi sẽ không làm công việc chi trong ngày đó, vì đó là ngày lễ chuộc tội, để chuộc tội lỗi của các ngươi trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. 29 Kẻ nào không kiêng ăn sám hối trong ngày đó sẽ bị khai trừ khỏi dân. 30 Kẻ nào làm bất cứ việc gì trong ngày đó, Ta sẽ khai trừ nó khỏi dân. 31 Các ngươi chớ làm công việc chi cả. Ðây là một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ, tại bất cứ nơi nào các ngươi ở. 32 Ngày lễ đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, để các ngươi kiêng ăn sám hối. Từ chiều tối mồng chín tháng đó cho đến chiều tối ngày hôm sau, các ngươi phải giữ ngày Sa-bát của mình.”

Lễ Lều Tạm

(Dân 29:12-39; Phục 16:13-17)

33 CHÚA phán với Môi-se rằng, 34 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên: Ngày mười lăm của tháng bảy sẽ là Lễ Lều Tạm để tôn kính CHÚA; lễ ấy sẽ kéo dài bảy ngày. 35 Ngày thứ nhất sẽ có một cuộc nhóm họp thánh; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy. 36 Liên tiếp bảy ngày, các ngươi phải dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ. Ngày thứ tám các ngươi sẽ có một cuộc nhóm họp thánh và dùng lửa dâng lên CHÚA những của lễ. Ðó là một cuộc hội họp long trọng; các ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy.

37 Ðó là những ngày lễ đã được ấn định để tôn kính CHÚA mà các ngươi phải rao báo để tổ chức những cuộc nhóm họp thánh, hầu dâng lên CHÚA các lễ vật dùng lửa dâng lên, tức các của lễ thiêu, các của lễ chay, các con vật hiến tế, và các của lễ quán, mỗi thứ của lễ dâng vào mỗi ngày đã quy định, 38 ngoài những ngày Sa-bát của CHÚA, ngoài những của dâng, ngoài những của lễ do khấn hứa, và ngoài những của lễ do lạc ý mà các ngươi đem dâng lên CHÚA.

39 Vậy ngày mười lăm tháng bảy, sau khi đã thu hoạch hoa màu của đồng ruộng, các ngươi hãy giữ lễ để tôn kính CHÚA, một kỳ lễ kéo dài bảy ngày. Ngày thứ nhất các ngươi phải nghỉ làm hoàn toàn, và ngày thứ tám các ngươi cũng phải nghỉ làm hoàn toàn. 40 Bắt đầu từ ngày thứ nhất các ngươi hãy lấy những cành cây tốt, những nhánh lá kè, những cành lá sum suê, và những cành liễu bên suối mà bày tỏ nỗi vui mừng trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi trong bảy ngày. 41 Các ngươi sẽ giữ lễ này để tôn kính CHÚA bảy ngày trong một năm. Các ngươi phải giữ lễ ấy vào tháng bảy như một quy luật vĩnh viễn trải qua các thế hệ. 42 Các ngươi phải ở trong lều bảy ngày. Mọi người trong dân I-sơ-ra-ên sẽ ở trong lều, 43 để con cháu các ngươi sinh ra sau này biết rằng dân I-sơ-ra-ên đã sống trong các lều khi Ta đem họ ra khỏi đất Ai-cập. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

44 Môi-se nói lại cho dân I-sơ-ra-ên biết những ngày lễ đã do CHÚA ấn định.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu