Y Sĩ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội Dung

Ma-thi-ơ 9:11-12; Mác 2:17; Lu-ca 5:31-32

Ma-thi-ơ 9:11-12

11. Người Pha-ri-si thấy vậy, thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? 12. Đức Chúa Jêsus nghe đều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh

Mác 2:17

17. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với họ: “Những người mạnh khỏe không cần y sĩ, nhưng những người đang đau ốm. Ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi những người tội lỗi.”

Lu-ca 5:31-32

31. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. 32. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.

Tài Liệu