Yên Chăng? Êm Chăng?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Peace, Perfect Peace
  • Tựa đề: Yên Chăng, Êm Chăng?
  • Lời: Edward H. Bickersteth, 1825-1906
  • Nhạc: George T. Caldbeck, 1851-1912
  • Tài Liệu:
  • Alexander's Male Choir #7

Lời Anh

Peace, Perfect Peace
1. Peace, perfect peace, in this dark world of sin?
The blood of Jesus whispers peace within.
2. Peace, perfect peace, by thronging duties pressed?
To do the will of Jesus, this is rest.
3. Peace, perfect peace, with sorrows surging round?
On Jesus’ bosom naught but calm is found.
4. Peace, perfect peace, with loved ones far away?
In Jesus’ keeping we are safe, and they.
5. Peace, perfect peace, our future all unknown?
Jesus we know, and He is on the throne.
6. Peace, perfect peace, death shadowing us and ours?
Jesus has vanquished death and all its powers.
7. It is enough: earth’s struggles soon shall cease,
And Jesus call us to Heaven’s perfect peace.
8. Peace, perfect peace, ’mid suffering’s sharpest throes?
The sympathy of Jesus breathes repose.

Lời Việt

Yên Chăng, Êm Chăng?
1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm nay?
Lòng do huyết báu ứng đáp ngay
Yên ninh hoài!
2. Yên chăng, êm chăng trong lúc vất vả bâng khuâng?
Làm theo ý Chúa, Đấng chí nhân
Yên bội phần!
3. Yên chăng, êm chăng khi bão tố, lúc đau thương?
Ngực Jêsus ấy chỗ ta nương
Yên ninh thường!
4. Yên chăng, êm chăng khi cách khuất kẻ yêu thương?
Nhờ Jêsus giữ cho đôi đường
Yên lạ dường!
5. Yên chăng, êm chăng u ám bấy cảnh tương lai?
Lòng duy biết có Chúa trên ngai
Yên vui hoài!
6. Yên chăng, êm chăng sự chết phủ khắp ta nay?
Jêsus thắng, sức nó tan ngay
Yên vui rày!
7. Yên thay, êm thay tranh chiến sắp dứt nay mai
Ngài kêu ta đến nơi lạc đài
Yên ninh hoài!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo