Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 9

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 15:34, ngày 9 tháng 9 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Tai họa thứ năm: Dịch bệnh trên gia súc

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy đi gặp Pha-ra-ôn rồi nói với hắn rằng: Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, phán như vầy: Hãy để cho dân của Ta ra đi để họ phục vụ Ta. 2. Bởi vì nếu ngươi từ chối không cho họ đi, và cầm giữ họ lại. 3. Nầy, tay của Đức Giê-hô-va sẽ giáng một nạn dịch rất tàn khốc trên những gia súc của ngươi ở ngoài đồng: Trên ngựa, lừa, lạc đà, bò, và chiên. 4. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt giữa gia súc của dân Y-sơ-ra-ên và gia súc của dân Ai-cập: Không một con nào thuộc về dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị chết. 5. Đức Giê-hô-va đã ấn định thời hạn và phán rằng: Ngày mai, Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều đó trong xứ nầy.

6. Ngày hôm sau, Đức Giê-hô-va đã làm như vậy. Tất cả các gia súc của dân Ai-cập bị chết, nhưng không một con nào trong các gia súc của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. 7. Pha-ra-ôn đã sai người đi kiểm chứng. Thật vậy, không có một con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. Tuy nhiên lòng của Pha-ra-ôn đã trở nên cứng cỏi, và ông không cho dân chúng ra đi.

Tai họa thứ sáu: Dịch bệnh ung nhọt

8. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: Hãy hốt tro trong lò, đầy bàn tay của các con; và rồi Môi-se sẽ tung nó vào khoảng không trước sự chứng kiến của Pha-ra-ôn. 9. Nó sẽ trở thành bụi trong cả xứ Ai-cập, và nó sẽ tạo thành ung nhọt, nung mủ trên người và thú vật trong cả xứ Ai-cập.

10. Họ đã lấy tro trong lò, đứng trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se tung nó vào khoảng không, và nó đã tạo thành ung nhọt, nung mủ trên người và thú vật. 11. Các thuật sĩ không thể đứng trước mặt Môi-se, bởi vì ung nhọt nổi trên các thuật sĩ và tất cả người Ai-cập. 12. Tuy nhiên Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng của Pha-ra-ôn cứng cỏi; ông không lắng nghe lời của họ, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.

Tai họa thứ bảy: Mưa đá

13. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy dậy sớm, đứng chầu Pha-ra-ôn, và hãy nói với hắn rằng: Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán như vầy: Hãy để cho dân của Ta ra đi để họ phục vụ Ta. 14. Bởi vì lần nầy Ta sẽ giáng những tai họa xuống trên ngươi, trên quần thần của ngươi, và trên dân của ngươi, để ngươi biết rằng trên cả thế gian không có ai như Ta. 15. Bởi vì nếu ngay bây giờ, Ta giang tay của Ta ra, đánh ngươi và dân của ngươi bằng dịch bệnh, thì các ngươi sẽ bị biến mất khỏi mặt đất. 16. Nhưng đây là lý do tại sao Ta để cho ngươi sống: Đó là để quyền năng của Ta được bày tỏ cho ngươi, để danh của Ta được công bố khắp đất - 17. Dù cho ngươi vẫn tự cao, chống lại dân của Ta, và không để cho họ ra đi. 18. Ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ khiến mưa đá thật lớn đổ xuống - Đây là điều chưa từng thấy tại Ai-cập, kể từ lúc lập quốc cho đến bây giờ. 19. Vì vậy, hãy thông báo để đem súc vật và những gì thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào. Người nào hay súc vật nào còn ở ngoài đồng, không vào trong nhà, sẽ bị chết khi mưa đá trút xuống.

20. Những người kính sợ lời của Đức Giê-hô-va trong số các triều thần của Pha-ra-ôn đã vội vàng đem các tôi tớ và súc vật của họ vào nhà. 21. Tuy nhiên những kẻ xem thường lời của Đức Giê-hô-va vẫn để những tôi tớ và súc vật của họ ở ngoài đồng.

22. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se: Hãy đưa tay của ngươi lên trời, để mưa đá giáng xuống khắp mọi nơi tại Ai-cập - trên người ta, trên thú vật, và trên mọi cây cối ngoài đồng trong khắp cả xứ tại Ai-cập.

23. Vì vậy Môi-se đã giơ gậy của ông lên trời, Đức Giê-hô-va gởi sấm sét, mưa đá, và tia chớp đến trên đất, rồi Đức Giê-hô-va giáng mưa đá xuống trên xứ Ai-cập. 24. Có mưa đá và chớp nhoáng quyện vào nhau. Mưa đá rất lớn đến nỗi kể từ khi lập quốc của nước Ai-cập cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. 25. Mưa đá tàn phá tất cả những gì ở ngoài đồng trong cả xứ Ai-cập - từ loài người cho đến loài thú, và tất cả những hoa màu ngoài đồng. Mưa đá đã tàn phá mọi cây cối ở ngoài đồng. 26. Chỉ có xứ Gô-sen, nơi dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ, thì không có mưa đá.

27. Sau đó, Pha-ra-ôn đã triệu tập Môi-se và A-rôn, rồi nói: Lần nầy ta đã phạm tội. Đức Giê-hô-va là công chính. Ta và dân của ta là những kẻ gian ác. 28. Hãy khẩn cầu Đức Giê-hô-va bởi vì đã đủ. Hãy xin Ngài ngừng sấm sét và mưa đá thì ta sẽ để cho các ngươi ra đi, và các ngươi không cần phải ở lại đây nữa.

29. Môi-se trả lời ông: Ngay khi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay hướng về Đức Giê-hô-va. Sấm sét sẽ ngừng, sẽ không còn mưa đá nữa, để bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. 30. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần của bệ hạ chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

31. Lúc nầy cây đay và lúa mạch bị tàn phá, bởi vì lúa mạch đã trổ bông và cây lanh đã có nụ. 32. Nhưng lúa mì và tiểu mạch không bị thiệt hại, bởi vì chúng mọc muộn hơn.

33. Khi Môi-se rời khỏi Pha-ra-ôn, đi ra ngoài thành, giơ tay hướng về Đức Giê-hô-va, thì sấm sét và mưa đá ngưng lại, mưa cũng không còn đổ xuống trên đất nữa. 34. Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mưa đã ngưng, mưa đá và sấm sét không còn nữa, thì ông lại phạm tội - Lòng của ông và của những quần thần của ông cứng trở lại. 35. Lòng của Pha-ra-ôn chai cứng, không để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta; 2. vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, 3. nầy tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên: sẽ có dịch lệ rất lớn. 4. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Y-sơ-ra-ên cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. 5. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. 6. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết; nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào. 7. Pha-ra-ôn sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Y-sơ-ra-ên chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn rắn lòng, chẳng cho dân sự đi.

8. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. 9. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô, và sanh nhiều ghẻ chốc cương mủ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô. 10. Vậy, hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pha-ra-ôn, rồi Môi-se vải tro lên trời, thì sanh ra ghẻ chốc cương mủ trên mình người ta và súc vật. 11. Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẻ chốc đã sanh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô. 12. Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.

13. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm, ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta; 14. vì lần nầy ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần, và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. 15. Nếu bây giờ, ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bịnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. 16. Nhưng vì cớ nầy ta để ngươi còn sống, là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. 17. Nếu ngươi còn cản trở, không để cho dân ta đi, 18. thì mai, tại giờ nầy, ta sẽ làm một đám mưa đá lớn, đến đỗi tại xứ Ê-díp-tô từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy. 19. Thế thì, bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người và vật đang ở ngoài đồng không vào nhà, thì sẽ chết hết. 20. Những kẻ nào trong quần thần Pha-ra-ôn có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà; 21. còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va, thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng.

22. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, làm mưa đá rớt xuống trên cả xứ Ê-díp-tô, trên mình người, súc vật, và khắp rau cỏ ngoài đồng. 23. Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời, Đức Giê-hô-va làm cho sấm động, mưa đá sa, lửa chạy trên mặt đất. Vậy, Đức Giê-hô-va khiến mưa đá sa trên xứ Ê-díp-tô. 24. Vả, có mưa đá sa xuống và lửa cháy rất mạnh pha lộn với, đến nỗi từ khi xứ Ê-díp-tô lập quốc đến giờ, chẳng có giống như vậy. 25. Thế thì, trong cả xứ Ê-díp-tô, mưa đá làm hại mọi vật ở ngoài đồng, nào người ta, nào súc vật, nào rau-cỏ, và làm gãy cây cối nữa. 26. Chỉ đất Gô-sen, là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở, chẳng có mưa đá mà thôi.

27. Pha-ra-ôn bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Lần nầy trẫm đã phạm tội; Đức Giê-hô-va là công bình; trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội. 28. Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, hầu cho tan sấm sét và mưa đá; rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. 29. Môi-se bèn đáp rằng: Vừa khi tôi ra khỏi thành, tôi sẽ giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét sẽ lặng, mưa đá sẽ tan, hầu cho bệ hạ biết rằng trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va. 30. Nhưng tôi biết rằng bệ hạ và quần thần chưa kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 31. Vả, trong lúc đó, lúa mạch trổ bông, cây gai có hoa, nên lúa mạch và gai bị đập nát; 32. còn lúa mì và tiểu mạch trổ muộn, nên không bị đập. 33. Vậy, Môi-se lui khỏi Pha-ra-ôn, đi ra thành, giơ tay lên Đức Giê-hô-va, sấm sét và mưa đá tạnh, mưa bèn ngớt hột trên mặt đất. 34. Khi Pha-ra-ôn thấy mưa, mưa đá và sấm sét đã tạnh rồi, người và quần thần lại rắn lòng, cứ phạm tội nữa. 35. Vậy Pha-ra-ôn cứng lòng, không tha dân Y-sơ-ra-ên đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se mà phán.

Bản Dịch 2011

Tai Họa Thứ Năm: Súc Vật Bị Ôn Dịch

1 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đến gặp Pha-ra-ôn và nói với nó, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế này: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 2 Vì nếu ngươi từ chối không để chúng đi mà cứ giữ chúng lại, 3 tay CHÚA sẽ giáng ôn dịch trên các súc vật của ngươi ở ngoài đồng: ngựa, lừa, lạc đà, các đàn bò, và các đàn chiên dê sẽ chết. 4 Nhưng CHÚA sẽ phân biệt giữa các súc vật của người I-sơ-ra-ên và các súc vật của người Ai-cập, để không một con nào trong các súc vật của người I-sơ-ra-ên bị chết.’” 5 CHÚA ấn định thời gian và bảo rằng, “Ngày mai CHÚA sẽ làm điều ấy trên cả nước.”

6 Ngày hôm sau CHÚA làm y như vậy. Tất cả các súc vật của người Ai-cập đều chết, nhưng các súc vật của người I-sơ-ra-ên không chết một con nào. 7 Pha-ra-ôn ra lịnh điều tra, và này, không một con nào trong các súc vật của người I-sơ-ra-ên bị chết. Dù vậy lòng của Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi; ông không chịu để dân ra đi.

Tai Họa Thứ Sáu: Ung Nhọt

8 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn, “Hãy hốt hai nắm tro trong lò, để Môi-se tung tro ấy trong không khí trước mặt Pha-ra-ôn. 9 Tro ấy sẽ biến thành bụi trên khắp xứ Ai-cập, và chúng sẽ làm cho ung nhọt nổi lên và mưng mủ trên cơ thể loài người và loài thú trong khắp xứ Ai-cập.”

10 Vậy họ lấy tro trong lò và đứng trước mặt Pha-ra-ôn; Môi-se tung nó lên trong không khí. Tro ấy làm cho cơ thể loài người và loài thú nổi ung nhọt và mưng mủ. 11 Các phù thủy không thể đứng nổi trước mặt Môi-se, vì họ bị ung nhọt, bởi ung nhọt cũng nổi trên mình các phù thủy giống như mọi người dân Ai-cập. 12 Nhưng CHÚA để cho lòng Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước với Môi-se.

Tai Họa Thứ Bảy: Sấm Sét và Mưa Ðá

13 CHÚA phán với Môi-se, “Sáng mai ngươi hãy dậy sớm và đến gặp Pha-ra-ôn. Ngươi hãy nói với nó, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế này: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 14 Vì lần này Ta sẽ giáng các tai họa xuống trên ngươi, trên quần thần ngươi, và trên dân ngươi, để ngươi biết rằng không có thần nào như Ta trên cả thế gian. 15 Vì ngay bây giờ Ta có thể đưa tay Ta đánh hạ ngươi và dân ngươi bằng bịnh dịch, và các ngươi sẽ bị biến mất khỏi mặt đất. 16 Nhưng đây là lý do tại sao Ta để cho ngươi sống: ấy là để quyền năng của Ta được bày tỏ và danh Ta được vang ra khắp đất. 17 Nếu ngươi vẫn chống đối dân Ta và không để chúng ra đi, 18 thì ngày mai, vào giờ này, Ta sẽ khiến mưa đá lớn đổ xuống trên đất Ai-cập, đến nỗi từ ngày lập quốc cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. 19 Vậy hãy thông báo để các súc vật và mọi thứ chi ngoài đồng trống phải được đem vào những nơi an toàn. Người nào hay súc vật nào ở ngoài đồng trống và không ẩn núp dưới nơi an toàn sẽ chết khi mưa đá rơi trên chúng.’”

20 Những triều thần nào của Pha-ra-ôn kính sợ lời CHÚA đều hối thúc các tôi tớ và súc vật của họ vào trú ẩn ở những nơi an toàn. 21 Nhưng những kẻ không coi lời CHÚA ra gì vẫn cứ để các tôi tớ và súc vật của chúng ngoài đồng trống.

22 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi lên trời để khiến mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật, và trên mọi cây cối ngoài đồng trong đất Ai-cập.”

23 Khi Môi-se đưa cây gậy ông lên trời, CHÚA khiến sấm sét, mưa đá, và lửa giáng xuống đất. CHÚA tuôn đổ mưa đá trên đất Ai-cập. 24 Mưa đá và chớp loé lên liên tục giữa trận mưa đá. Mưa đá lớn khủng khiếp trút xuống trên đất Ai-cập đến nỗi kể từ khi lập quốc đến bấy giờ chưa hề có như vậy. 25 Mưa đá tàn phá tất cả những gì ở ngoài đồng trống trong khắp đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Mưa đá cũng tàn phá tất cả những hoa màu ngoài đồng và làm gãy nát mọi cây cối ngoài đồng. 26 Duy chỉ xứ Gô-sen, nơi người I-sơ-ra-ên sống, là không bị mưa đá.

27 Bấy giờ Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn vào và nói với họ, “Lần này ta đã có tội. CHÚA thật đúng. Ta và dân ta đều có lỗi. 28 Hai ngươi hãy cầu nguyện với CHÚA. Sấm sét và mưa đá lớn kinh thần như thế thật quá đủ để ta phục. Ta để cho các ngươi đi. Các ngươi không cần phải ở đây thêm nữa.”

29 Môi-se nói với ông, “Khi tôi ra khỏi kinh thành, tôi sẽ đưa hai tay lên hướng về CHÚA; sấm sét sẽ ngừng, mưa đá sẽ dứt, để bệ hạ biết rằng thế gian này thuộc về CHÚA. 30 Nhưng tôi biết bệ hạ và quần thần của bệ hạ vẫn chưa kính sợ CHÚA là Ðức Chúa Trời đâu.”

31 Vả, lúc ấy chỉ có cây lanh và lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã trổ bông và cây lanh đã có nụ. 32 Nhưng lúa mì và lúa miến không bị thiệt hại, vì chúng mọc lên muộn hơn.

33 Môi-se rời Pha-ra-ôn và ra khỏi kinh thành. Ông đưa hai tay lên hướng về CHÚA, sấm sét và mưa đá ngưng lại, mưa cũng ngừng tuôn đổ xuống đất. 34 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mưa đã tạnh, mưa đá và sấm sét đã ngưng, ông phạm tội nữa, lòng ông và lòng của quần thần ông cứng trở lại. 35 Vậy lòng của Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không để cho dân I-sơ-ra-ên đi, như CHÚA đã phán trước với Môi-se.

Tài Liệu