Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 8

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 15:33, ngày 9 tháng 9 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Tai họa thứ hai: Ếch nhái

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn rồi nói với hắn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy để cho dân của Ta đi để họ phục vụ Ta. 2. Nếu ngươi từ chối không chịu cho đi, nầy, Ta sẽ giáng ếch nhái trên khắp bờ cõi của ngươi. 3. Sông sẽ đầy ếch nhái, và rồi chúng sẽ vào trong nhà của ngươi, vào trong phòng ngủ của ngươi, lên trên giường của ngươi, vào trong nhà các quần thần của ngươi, và trong nhà dân chúng của ngươi, vào trong các lò nướng, vào trong các chậu nhồi bột của các ngươi. 4. Ếch nhái sẽ bò lên ngươi, lên dân chúng của ngươi, và tất cả quần thần của ngươi.

5. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy nói với A-rôn, anh của con: Hãy giang cây gậy trong tay của ngươi trên các dòng suối, trên các con sông, trên các ao hồ, khiến cho ếch nhái tràn lên xứ Ai-cập.

6. A-rôn đã đưa tay của mình ra trên những chỗ có nước tại Ai-cập. Ếch nhái đã tràn lên, bao phủ khắp cả xứ Ai-cập. 7. Các thuật sĩ cũng dùng những pháp thuật của họ đem ếch nhái tràn khắp xứ Ai-cập.

8. Pha-ra-ôn đã gọi Môi-se và A-rôn đến rồi nói: Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến ếch nhái lìa khỏi ta và dân của ta, thì ta sẽ để cho dân của các ngươi ra đi, để họ dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. 9. Môi-se nói với Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy cho tôi biết khi nào tôi sẽ được vinh dự cầu thay cho bệ hạ, cho quần thần, và cho dân chúng của bệ hạ, để ếch nhái bị tiêu diệt khỏi bệ hạ và nhà của bệ hạ, và chúng chỉ còn lại dưới sông Nin mà thôi. 10. Ông nói: Ngày mai. Môi-se nói: Việc nầy sẽ xảy ra y như lời bệ hạ đã nói, để bệ hạ biết rằng không có ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi. 11. Ếch nhái sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi những đền đài của bệ hạ, khỏi quần thần của bệ hạ, và khỏi dân chúng của bệ hạ. Chúng sẽ chỉ còn tại sông Nin mà thôi.

12. Sau đó Môi-se và A-rôn đã rời khỏi Pha-ra-ôn, Môi-se đã cầu xin Đức Giê-hô-va về nạn ếch nhái mà Ngài đã đem đến để trừng phạt Pha-ra-ôn. 13. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã làm theo lời Môi-se cầu xin. Ếch nhái chết trong nhà, trong cung, ngoài đồng. 14. Chúng bị gom lại thành nhiều đống, và hôi thối khắp cả xứ. 15. Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy ông đã được thoát nạn, thì ông lại cứng lòng - không chịu nghe lời của họ - đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

Tai họa thứ ba: Muỗi

16. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy nói với A-rôn rằng: Hãy giơ cây gậy của anh ra, rồi đập trên đất bụi, để chúng biến thành muỗi khắp xứ Ai-cập.

17. Và họ đã làm như vậy. A-rôn đã giang cây gậy trong tay của mình, rồi đập xuống bụi đất. Bụi đất trở thành muỗi bám lên người và thú vật. Tất cả bụi trong xứ đã biến thành muỗi trong cả nước Ai-cập. 18. Các thuật sĩ đã dùng ma thuật để hóa muỗi, nhưng họ không thể làm được. Vì vậy muỗi cứ bám trên người và thú vật. 19. Các thuật sĩ tâu với Pha-ra-ôn: Đây là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng lòng Pha-ra-ôn đã cứng cõi, không chịu nghe lời của họ, đúng như lời của Đức Giê-hô-va phán.

Tai họa thứ tư: Ruồi

20. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy dậy thật sớm và đứng chờ Pha-ra-ôn lúc hắn đi ra dạo bên sông, rồi nói với hắn: Đức Giê-hô-va phán như thế nầy: Hãy cho dân của Ta đi để chúng phụng sự Ta. 21. Nếu ngươi không để cho dân của Ta đi, Ta sẽ sai ruồi đến trên ngươi, trên quần thần của ngươi, và trên dân chúng của ngươi. Chúng sẽ vào trong các cung điện của ngươi. Nhà của dân Ai-cập sẽ đầy ruồi, và chúng cũng phủ trên mặt đất. 22. Nhưng trong lúc đó, Ta sẽ biệt riêng vùng Gô-sen, là nơi dân Ta đang ở. Tại nơi đó sẽ không có ruồi, để ngươi có thể biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va tại xứ nầy. 23 Ta tạo sự khác biệt giữa dân của Ta và dân của ngươi. Ngày mai dấu lạ nầy sẽ xảy ra.

24. Và rồi, Đức Giê-hô-va đã làm như vậy. Những đàn ruồi dày đặc đã kéo vào cung điện của Pha-ra-ôn, và nhà của các quần thần. Đất đai đã bị tàn phá vì ruồi khắp cả xứ Ai-cập.

25. Sau đó, Pha-ra-ôn đã gọi Môi-se và A-rôn, rồi nói: Hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời của các ngươi trong xứ nầy. 26. Nhưng Môi-se nói rằng: Làm như vậy thì không tốt, bởi vì người Ai-cập ghê tởm những sinh tế mà chúng tôi dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Nếu chúng tôi dâng những sinh tế ghê tởm trong mắt của người Ai-cập, liệu họ không ném đá chúng tôi hay sao? 27. Chúng tôi sẽ đi vào trong hoang mạc ba ngày đường để dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi như Ngài đã truyền cho chúng tôi. 28. Pha-ra-ôn nói: Ta sẽ để các ngươi đi dâng sinh tế cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi trong hoang mạc, nhưng không được đi quá xa. Hãy đi cầu nguyện cho ta. 29. Môi-se đáp: Vâng, tôi sẽ rời khỏi bệ hạ và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Ngày mai ruồi sẽ rời khỏi bệ hạ, khỏi quần thần của ngài, và dân chúng của ngài. Nhưng xin Pha-ra-ôn đừng lừa gạt mà không cho dân chúng đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va.

30. Môi-se đã rời khỏi Pha-ra-ôn, và cầu xin với Đức Giê-hô-va. 31. Đức Giê-hô-va đã làm theo lời của Môi-se, Ngài cất ruồi khỏi Pha-ra-ôn, khỏi quần thần của ông, và dân chúng của ông - không còn lại một con nào. 32. Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn cũng cứng lòng, không cho dân chúng ra đi.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn, và tâu cùng người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. 2. Nếu ngươi không tha cho đi, nầy ta sẽ giáng tai nạn ếch nhái khắp bờ cõi ngươi. 3. Sông sẽ sanh đông đúc ếch nhái, bò lên vào cung điện, phòng ngủ, và trên giường ngươi, vào nhà đầy tớ và dân sự ngươi, trong lò bếp, cùng nơi nhồi bột làm bánh của ngươi. 4. Ếch nhái sẽ bò lên mình ngươi, lên mình dân sự và mọi đầy tớ ngươi.

5. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy cầm gậy giơ tay ra trên rạch, trên sông và trên bàu, khiến ếch nhái tràn lên xứ Ê-díp-tô. 6. A-rôn giơ tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ. 7. Các thuật sĩ cũng cậy phù chú mình làm y như vậy, đặng khiến ếch nhái bò lên xứ Ê-díp-tô.

8. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va, để Ngài khiến ếch nhái cách xa ta và dân sự ta; thì ta sẽ tha dân Hê-bơ-rơ đi tế Đức Giê-hô-va. 9. Môi-se bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Xin hãy định chừng nào tôi phải vì bệ hạ, đầy tớ cùng dân sự bệ hạ mà cầu khẩn Đức Giê-hô-va, để trừ ếch nhái lìa khỏi bệ hạ và cung điện, chỉ còn dưới sông mà thôi. 10. Vua đáp rằng: Đến ngày mai. Môi-se rằng: Sẽ làm y theo lời, hầu cho bệ hạ biết rằng chẳng có ai giống như Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. 11. Vậy, ếch nhái sẽ lìa xa bệ hạ, cung điện, tôi tớ, cùng dân sự của bệ hạ; chỉ còn lại dưới sông mà thôi. 12. Môi-se và A-rôn bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn; Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc ếch nhái mà Ngài đã khiến đến cho Pha-ra-ôn. 13. Đức Giê-hô-va làm y theo lời Môi-se; ếch nhái trong nhà, trong làng, ngoài đồng đều chết hết. 14. Người ta dồn ếch nhái lại từ đống, và cả xứ hôi thúi lắm. 15. Nhưng Pha-ra-ôn thấy được khỏi nạn, bèn rắn lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

16. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất: bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô. 17. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật; hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô. 18. Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy, để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, muỗi bu người và súc vật. 19. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời; nhưng Pha-ra-ôn cứng lòng, chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

20. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nầy Pha-ra-ôn sẽ ngự ra mé sông, ngươi hãy dậy sớm, đi ra mắt người, mà tâu rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. 21. Vì nếu ngươi không cho đi, nầy, ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi; nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy, và khắp trên đất nữa. 22. Nhưng ngày đó, ta sẽ phân biệt xứ Gô-sen ra, là nơi dân ta ở, không có ruồi mòng, hầu cho ngươi biết rằng ta, Giê-hô-va, có ở giữa xứ. 23. Ta sẽ phân biệt dân ta cùng dân ngươi. Đến mai, dấu lạ nầy tất sẽ có. 24. Đức Giê-hô-va bèn làm y như lời. Vậy, trong cung điện Pha-ra-ôn, nhà cửa của quần thần người cùng cả xứ Ê-díp-tô đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại.

25. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. 26. Nhưng Môi-se tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, là một điều gớm ghê cho người Ê-díp-tô. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ê-díp-tô, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao? 27. Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng, chừng ba ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. 28. Pha-ra-ôn bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn. Hãy cầu nguyện cho ta với! 29. Môi-se tâu rằng: Nầy, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho; ngày mai ruồi mòng sẽ lìa xa Pha-ra-ôn, quần thần, và dân sự người. Nhưng xin Pha-ra-ôn chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. 30. Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, và cầu nguyện Đức Giê-hô-va; 31. Ngài làm y như lời Môi-se, ruồi mòng lìa xa Pha-ra-ôn, quần thần, và dân sự người, không còn lại một con nào. 32. Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi.

Bản Dịch 2011

Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái

1 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đến gặp Pha-ra-ôn và nói với nó, ‘CHÚA phán thế này: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 2 Nếu ngươi từ chối không cho chúng đi, Ta sẽ giáng họa để cả nước ngươi bị nạn ếch nhái. 3 Sông sẽ đầy nhung nhúc ếch nhái; chúng sẽ vào trong cung điện ngươi, vô trong phòng ngủ ngươi, ở trên giường ngươi, vào trong nhà quần thần ngươi và nhà dân ngươi, vào ngay cả các lò nướng bánh và các chậu nhồi bột làm bánh của các ngươi. 4 Ếch nhái sẽ nhảy trên mình ngươi, trên mình các quần thần ngươi, và trên mình dân ngươi.’”

5 CHÚA lại phán với Môi-se, “Hãy nói với A-rôn anh ngươi, ‘Hãy cầm cây gậy của anh, rồi đưa tay anh ra trên các sông ngòi, các kinh rạch, các hồ ao, khiến cho ếch nhái ngoi lên trên xứ Ai-cập.’” 6 Vậy A-rôn đưa tay ông ra trên những nơi có nước ở Ai-cập; ếch nhái bèn ngoi lên và phủ khắp xứ Ai-cập. 7 Các phù thủy cũng dùng các pháp thuật của họ làm được như vậy; họ khiến ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập.

8 Bấy giờ Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn vào và nói, “Hãy cầu nguyện xin CHÚA khiến ếch nhái rời khỏi ta và dân ta, thì ta sẽ để dân đi, để dâng tế lễ lên CHÚA.”

9 Môi-se nói với Pha-ra-ôn, “Xin bệ hạ cho tôi biết khi nào bệ hạ muốn tôi cầu nguyện cho bệ hạ, cho quần thần bệ hạ, và cho dân bệ hạ, để ếch nhái rời khỏi bệ hạ và các cung điện của bệ hạ, mà chỉ ở dưới Sông Nin thôi.”

10 Ông nói, “Ngày mai.”

Môi-se đáp, “Sự việc sẽ xảy ra y như lời bệ hạ nói, để bệ hạ biết rằng không có một vị thần nào giống như CHÚA là Ðức Chúa Trời của chúng tôi cả. 11 Ếch nhái sẽ rời khỏi bệ hạ, các cung điện của bệ hạ, quần thần bệ hạ, và dân bệ hạ. Chúng sẽ chỉ còn dưới Sông Nin mà thôi.”

12 Sau đó Môi-se và A-rôn rời khỏi Pha-ra-ôn. Môi-se kêu cầu CHÚA về họa ếch nhái Ngài đã giáng trên Pha-ra-ôn. 13 CHÚA nhậm lời cầu nguyện của Môi-se. Các ếch nhái ngã ra chết khắp nơi trong nhà, ngoài sân, và ngoài đồng. 14 Người ta dồn chúng lại từng đống, và cả xứ nặc mùi hôi thối. 15 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy tai qua nạn khỏi, ông cứng lòng trở lại và không nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước.

Tai Họa Thứ Ba: Muỗi

16 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy nói với A-rôn, ‘Hãy đưa tay anh ra đập vào bụi đất, để chúng biến thành muỗi khắp xứ Ai-cập.’” 17 Họ làm y như vậy. A-rôn cầm cây gậy, đưa tay ra, và đập xuống bụi đất, muỗi bèn bu chích người ta và súc vật. Tất cả bụi đất đều biến thành muỗi trong khắp đất Ai-cập. 18 Các phù thủy cố gắng dùng các pháp thuật của họ để làm ra muỗi, nhưng họ không làm được. Muỗi xuất hiện khắp nơi, bu chích người ta và súc vật. 19 Các phù thủy tâu với Pha-ra-ôn, “Ðây đúng là ngón tay Ðức Chúa Trời hành động.” Nhưng lòng của Pha-ra-ôn đã cứng; ông không nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước.

Tai Họa Thứ Tư: Ruồi Nhặng

20 CHÚA phán với Môi-se, “Sáng mai, ngươi hãy dậy sớm, đi đón gặp Pha-ra-ôn, khi nó ra bờ sông. Ngươi hãy nói với nó, ‘CHÚA phán thế này: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 21 Vì nếu ngươi không để dân Ta đi, Ta sẽ sai vô số ruồi nhặng đến trên ngươi, trên quần thần ngươi, và trên dân ngươi. Chúng sẽ vào trong các cung điện ngươi, rồi nhà của người Ai-cập sẽ đầy ruồi nhặng, và hễ nơi nào có người ở, nơi đó sẽ có đầy ruồi nhặng. 22 Nhưng trong ngày ấy, Ta sẽ biệt riêng vùng Gô-sen, nơi dân Ta ở, để nơi ấy không có ruồi nhặng, hầu ngươi có thể biết rằng Ta là CHÚA trong xứ này. 23 Ta sẽ làm như thế để phân biệt giữa dân Ta và dân ngươi. Dấu lạ này sẽ xảy ra ngày mai.’”

24 CHÚA làm y như vậy. Một đám ruồi nhặng rất lớn đen nghịt cả vùng trời bay vào cung điện của Pha-ra-ôn và các tư dinh của quần thần ông. Cả xứ Ai-cập đều bị tàn phá vì nạn ruồi nhặng ấy.

25 Pha-ra-ôn bèn cho triệu Môi-se và A-rôn vào và nói, “Hãy đi, dâng tế lễ lên Ðức Chúa Trời của các ngươi ở trong nước này.”

26 Nhưng Môi-se đáp, “Chúng tôi không làm như vậy được, vì của tế lễ chúng tôi dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, sẽ làm mích lòng người Ai-cập. Nếu chúng tôi dâng của tế lễ trước mắt người Ai-cập, mà làm cho họ tức giận, há họ chẳng ném đá chúng tôi sao? 27 Chúng tôi phải đi ba ngày vào đồng hoang để dâng tế lễ lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, như Ngài đã truyền.”

28 Pha-ra-ôn nói, “Ta sẽ để các ngươi đi dâng tế lễ lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, trong đồng hoang, miễn là các ngươi không được đi quá xa. Hãy cầu nguyện cho ta.”

29 Môi-se đáp, “Khi tôi rời khỏi bệ hạ, tôi sẽ cầu xin CHÚA khiến ruồi nhặng ngày mai rời khỏi Pha-ra-ôn, khỏi quần thần bệ hạ, và khỏi dân bệ hạ, chỉ mong rằng Pha-ra-ôn đừng gạt mà không để cho dân đi dâng tế lễ lên CHÚA thôi.”

30 Sau đó Môi-se rời khỏi Pha-ra-ôn và cầu xin CHÚA. 31 CHÚA làm theo điều Môi-se cầu xin. Ngài khiến ruồi nhặng rời khỏi Pha-ra-ôn, khỏi quần thần ông, và khỏi dân ông; không còn lại một con ruồi nhặng nào. 32 Nhưng lần này Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng và không chịu để dân ra đi.

Tài Liệu