Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 7

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy xem, Ta đã lập con như là Đức Chúa Trời của Pha-ra-ôn, còn A-rôn, anh của con, sẽ làm kẻ tiên tri của con. 2. Con hãy thuật lại tất cả những gì Ta đã truyền cho con, còn A-rôn, anh của con, sẽ nói với Pha-ra-ôn để hắn cho dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi nước của hắn. 3. Nhưng Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và sẽ thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ của Ta trong xứ Ai-cập. 4. Bởi vì Pha-ra-ôn sẽ không nghe con, cho nên Ta sẽ giáng tay của Ta trên Ai-cập với những cơn đoán phạt nặng nề, để đem đạo quân của Ta, dân của Ta, là dòng dõi Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ai-cập. 5. Khi Ta giang tay của Ta chống lại Ai-cập để đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa họ, thì người Ai-cập sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

6. Môi-se và A-rôn đã làm như vậy. Họ đã làm theo như Đức Giê-hô-va đã truyền cho họ. 7. Môi-se đã được tám mươi tuổi và A-rôn được tám mươi ba tuổi, khi họ yết kiến Pha-ra-ôn.

8. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và A-rôn rằng: 9. Khi Pha-ra-ôn bảo các con: Chính các ngươi hãy tỏ cho ta một phép lạ, thì con hãy nói với A-rôn rằng: Hãy cầm cây gậy của anh, rồi ném nó xuống trước mặt Pha-ra-ôn, thì nó sẽ biến thành một con rắn.

10. Vì vậy Môi-se và A-rôn đã đến với Pha-ra-ôn, và làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền. A-rôn ném cây gậy của mình trước mặt Pha-ra-ôn và trước mặt các triều thần của ông, cây gậy đã biến thành một con rắn. 11. Pha-ra-ôn đã triệu tập các nhà thông thái và những thuật sĩ - các phù thủy của Ai-cập đã dùng ma thuật của họ cũng làm như vậy. 12. Mỗi người đều quăng cây gậy của mình xuống, chúng biến thành những con rắn; tuy nhiên cây gậy của A-rôn đã nuốt tất cả những cây gậy của họ. 13. Lòng của Pha-ra-ôn trở nên cứng cỏi, không lắng nghe họ - y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.

Tai họa thứ nhất: Nước biến thành máu

14. Sau đó Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se: Lòng của Pha-ra-ôn đã cứng cõi, từ chối không để cho dân chúng ra đi. 15. Hãy đến gặp Pha-ra-ôn vào buổi sáng, lúc hắn đi ra bờ sông. Con hãy đứng chờ để gặp hắn bên bờ sông Nin. Con hãy cầm trong tay cây gậy đã biến thành con rắn. 16. Con hãy nói với hắn rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, đã sai tôi đến để nói với ngài rằng: Hãy để cho dân của Ta đi để chúng thờ phượng Ta trong đồng hoang, nhưng cho đến bây giờ ngươi vẫn không chịu nghe. 17. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã phán: Bởi việc nầy ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ đập cây gậy trong tay tôi trong nước sông Nin, và chúng sẽ biến thành máu. 18. Cá dưới sông Nin sẽ chết; sông Nin sẽ hôi thối; và người Ai-cập sẽ kinh tởm mà uống nước sông Nin.

19. Sau đó, Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se: Hãy nói với A-rôn: Hãy cầm cây gậy của anh, giang tay của anh trên các dòng nước của Ai-cập, trên những suối, trên những sông, trên những ao, và trên tất cả các hồ, để chúng sẽ biến thành máu - và rồi nước trong cả xứ Ai-cập sẽ biến thành máu, ngay cả nước trong các thùng gỗ hay trong các vại đá cũng như vậy.

20. Môi-se và A-rôn đã làm đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền. Ông đã giơ gậy lên đập xuống nước sông Nin, trước mặt Pha-ra-ôn và trước mặt những người phục vụ ông: Tất cả nước sông Nin đều biến thành máu. 21. Cá dưới sông Nin chết; sông Nin bị hôi thối; và người Ai-cập không thể uống nước sông Nin - bởi vì nước trong cả xứ Ai-cập đều biến thành máu. 22. Các phù thủy Ai-cập cũng dùng các pháp thuật của họ làm được như vậy; do đó lòng của Pha-ra-ôn cứng cỏi hơn; ông không chịu nghe lời họ như Đức Giê-hô-va đã phán. 23. Pha-ra-ôn trở về cung điện, không chút bận tâm về điều đó.

24. Vì vậy, dân Ai-cập đã đào lỗ dọc theo sông Nin để tìm nước uống, bởi vì họ không thể uống nước sông Nin. 25. Bảy ngày đã trôi qua sau khi Đức Giê-hô-va giáng tai họa trên sông Nin.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xem, ta lập ngươi như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn, còn A-rôn, anh ngươi, sẽ làm kẻ tiên tri của ngươi. 2. Hãy nói lại mọi lời ta sẽ truyền dạy ngươi, rồi A-rôn, anh ngươi, sẽ tâu cùng Pha-ra-ôn, đặng người thả dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình. 3. Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, và thêm nhiều dấu lạ phép kỳ của ta trong xứ Ê-díp-tô. 4. Nhưng Pha-ra-ôn sẽ chẳng nghe các ngươi đâu; ta sẽ tra tay vào đất Ê-díp-tô, dùng những sự đoán-phạt nằng-nề, đặng rút khỏi xứ đó các quân đội ta, là dân Y-sơ-ra-ên. 5. Khi nào ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 6. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 7. Vả, khi hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, thì Môi-se tuổi đã được tám mươi, còn A-rôn tám mươi ba.

8. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 9. Khi nào Pha-ra-ôn truyền cho các ngươi: Hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy gậy của anh, liệng trước mặt Pha-ra-ôn, gậy sẽ hóa thành một con rắn. 10. Vậy, Môi-se và A-rôn đến cùng Pha-ra-ôn và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. 11. Còn Pha-ra-ôn bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú, là những thuật-sĩ Ê-díp-tô; phần họ, cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống in như vậy. 12. Mỗi người liệng gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. 13. Thế mà lòng Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi, chẳng nghe Môi-se và A-rôn, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán.

14. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Pha-ra-ôn đã rắn lòng, từ chối không để cho dân sự đi. 15. Sớm mai Pha-ra-ôn sẽ ngự ra bờ sông, ngươi hãy ra mắt người và cầm theo tay cây gậy đã biến ra con rắn đó. 16. Ngươi hãy tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, sai tôi đến gần bệ hạ, đặng tâu rằng: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng; mà đến bây giờ ngươi không nghe ta chút nào. 17. Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Vì việc nầy, ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va: Nầy ta lấy gậy trong tay ta mà đập nước ở dưới sông, nước sẽ trở nên huyết. 18. Cá dưới sông sẽ chết, và sông sẽ hôi thúi đi; người Ê-díp-tô uống nước sông lấy làm ghê gớm.

19. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn rằng: Cầm lấy cây gậy anh, giơ tay ra trên nước xứ Ê-díp-tô, trên rạch, sông, bàu, và khắp mọi nơi có nước trong xứ, hầu cho nước hóa thành huyết; cả xứ Ê-díp-tô, và trong những bình chứa nước bằng gỗ, bằng đá đều sẽ có huyết hết thảy. 20. Vậy, Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, A-rôn giơ gậy lên, đập nước sông, hết thảy nước sông bèn hóa thành huyết. 21. Cá dưới sông chết, nước sông hôi-thúi, người Ê-díp-tô không thể uống được; vậy, huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô. 22. Song các thuật sĩ cậy phù chú mình cũng làm được như vậy, lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. 23. Pha-ra-ôn xây đi về đền mình, lòng chẳng để về mấy điều đó chút nào. 24. Vả, vì hết thảy người Ê-díp-tô uống nước sông chẳng được, nên đào xung quanh sông tìm nước mà uống. 25. Sau khi Đức Giê-hô-va đập sông thì được bảy ngày.

Bản Dịch 2011

Chúa Lập A-rôn Làm Phát Ngôn Viên cho Môi-se

1 CHÚA phán với Môi-se, “Này, Ta đã lập ngươi như một vị thần đối với Pha-ra-ôn, và A-rôn anh ngươi sẽ là tiên tri của ngươi. 2 Ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, rồi A-rôn anh ngươi sẽ nói lại với Pha-ra-ôn, để dân I-sơ-ra-ên rời khỏi nước của nó. 3 Nhưng Ta sẽ để cho Pha-ra-ôn cứng lòng, rồi Ta sẽ thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ trong đất Ai-cập. 4 Pha-ra-ôn sẽ không nghe ngươi, nên Ta sẽ áp đặt tay Ta trên Ai-cập, để đem các đội ngũ của Ta, tức dân I-sơ-ra-ên của Ta, ra khỏi xứ Ai-cập bằng những cơn đoán phạt nặng nề. 5 Bấy giờ dân Ai-cập sẽ biết rằng Ta là CHÚA, khi Ta đưa tay ra chống lại Ai-cập và đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ của chúng.”

6 Môi-se và A-rôn làm y như vậy. Họ làm đúng như những gì CHÚA đã truyền cho họ. 7 Môi-se được tám mươi tuổi và A-rôn được tám mươi ba tuổi khi họ đến nói với Pha-ra-ôn.

Cây Gậy của A-rôn

8 CHÚA phán với Môi-se và A-rôn, 9 “Khi Pha-ra-ôn bảo các ngươi, ‘Hãy làm một phép lạ,’ ngươi hãy nói với A-rôn, ‘Lấy cây gậy của anh và thảy xuống đất trước mặt Pha-ra-ôn,’ và nó sẽ biến thành con rắn.”

10 Vậy Môi-se và A-rôn đến gặp Pha-ra-ôn và làm y như CHÚA đã truyền. A-rôn thảy cây gậy của ông xuống trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần của ông ấy; cây gậy liền biến thành con rắn.

11 Pha-ra-ôn cho triệu các pháp sư và các thuật sĩ đến; các phù thủy Ai-cập cũng dùng pháp thuật của họ mà làm phép lạ như vậy. 12 Mỗi người đều thảy cây gậy của họ xuống đất, và chúng đều biến thành rắn. Nhưng cây gậy của A-rôn nuốt tất cả các cây gậy của họ. 13 Tuy nhiên Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng; ông không chịu nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước.

Tai Họa Thứ Nhất: Nước Biến Thành Máu

14 CHÚA phán với Môi-se, “Lòng của Pha-ra-ôn đã cứng cỏi; nó từ chối không để dân đi. 15 Sáng mai ngươi hãy đến gặp Pha-ra-ôn khi nó đi ra bờ sông. Ngươi hãy đứng sẵn ở bờ sông đợi nó. Hãy cầm cây gậy đã biến thành con rắn trong tay ngươi. 16 Ngươi hãy nói với nó, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, sai tôi đến nói với ngài, “Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta trong đồng hoang,” nhưng cho đến nay ngươi vẫn không chịu nghe. 17 CHÚA phán thế này, “Bởi điều này ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.” Hãy xem, tôi sẽ đập cây gậy trong tay tôi vào nước Sông Nin, và nước sẽ biến thành máu. 18 Cá trong sông sẽ chết, sông sẽ trở nên hôi thối, và người Ai-cập sẽ không thể uống nước Sông Nin.’”

19 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy nói với A-rôn, ‘Hãy lấy cây gậy của anh giơ trên các mặt nước của Ai-cập, trên các sông ngòi, các kinh rạch, các hồ ao, và tất cả các vũng nước, để chúng sẽ biến thành máu; rồi nước trong cả xứ Ai-cập sẽ biến thành máu, ngay cả nước trong các thùng gỗ hay các vại đá cũng vậy.’”

20 Môi-se và A-rôn làm như CHÚA đã truyền cho họ. Trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần của ông ấy, ông giơ cây gậy lên và đập vào nước sông; tất cả nước dưới sông đều biến thành máu. 21 Cá dưới sông đều chết. Sông trở nên hôi thối đến nỗi dân Ai-cập không thể uống nước sông. Nước trong cả xứ Ai-cập đều cũng biến thành máu.

22 Các phù thủy Ai-cập cũng dùng các pháp thuật của họ và làm được như vậy. Vì thế lòng của Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi; ông không chịu nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước.

23 Pha-ra-ôn quay về, đi vào cung điện của ông, và không bận tâm gì đến việc ấy. 24 Người Ai-cập phải đào lỗ dọc hai bên bờ Sông Nin để kiếm nước uống, bởi vì họ không thể uống nước sông.

25 Bảy ngày trôi qua sau khi CHÚA giáng họa trên Sông Nin.

Tài Liệu