Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 15:30, ngày 9 tháng 9 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Bây giờ con sẽ thấy những gì Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn. Bằng bàn tay quyền năng của Ta, hắn sẽ để cho họ ra đi; bằng bàn tay quyền năng của Ta, hắn sẽ đuổi họ ra khỏi xứ.

2. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se: Ta là Đức Giê-hô-va. 3. Ta đã xuất hiện với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, như là Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng Ta chưa hề tỏ cho họ biết Ta là Giê-hô-va. 4. Ta cũng đã lập giao ước với họ để ban đất Ca-na-an cho họ, là đất mà họ đã cư ngụ như những ngoại kiều. 5. Ta đã nghe những lời kêu van của dân Y-sơ-ra-ên đang bị làm nô lệ tại Ai-cập, và Ta đã nhớ lại giao ước của Ta. 6. Vì vậy, hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ giải cứu các con khỏi những lao khổ mà người Ai-cập đặt để trên các con. Ta sẽ giải thoát các con khỏi ách nô lệ. Ta sẽ giang tay ra cứu chuộc các con và đoán phạt chúng bằng những đại họa. 7. Ta sẽ nhận các con làm dân của Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Các con sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, là Đấng đã giải cứu các con khỏi những lao khổ của người Ai Cập. 8. Ta sẽ đem các con vào xứ mà Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp. Ta sẽ ban xứ đó cho các con làm sản nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va.

9. Môi-se đã thuật lại những điều nầy với dân Y-sơ-ra-ên, tuy nhiên họ không nghe Môi-se, bởi vì tinh thần họ bị suy sụp và vì ách nô lệ thật tàn ác.

10. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: 11. Hãy đi nói với Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập. Hãy cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ của hắn. 12. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Xin hãy xem, dân Y-sơ-ra-ên đã không chịu nghe con, làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe con? Môi của con chưa được cắt bì.

13. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn, truyền cho họ mạng lệnh liên hệ đến dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập, để đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập.

14. Ðây là những trưởng tộc trong dòng họ của họ: Các con trai của Ru-bên - con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên - là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là những gia tộc thuộc về Ru-bên. 15. Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ, là con của một phụ nữ Ca-na-an. Đó là những gia tộc thuộc về Si-mê-ôn. 16. Lê-vi hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. Đây là tên các con trai của Lê-vi, theo phổ hệ của họ, là: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. 17. Các con trai của Ghẹt-sôn là Líp-ni và Si-mê-i, theo gia tộc của họ. 18. Kê-hát hưởng thọ một trăm ba mươi ba tuổi. Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. 19. Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li và Mu-si. Đó là gia tộc nhà Lê-vi, theo phổ hệ của họ. 20. Am-ram cưới Giô-kê-bết, em gái của cha mình, làm vợ. Bà sinh cho ông A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ một trăm ba mươi bảy tuổi. 21. Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-ra, Nê-phết và Xiếc-ri. 22. Các con trai của U-xi-ên là: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan và Sít-ri. 23. A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em gái của Na-ha-sôn, làm vợ. Bà sinh cho ông: Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 24. Các con trai của Cô-ra là: Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. Đó là những gia tộc thuộc về Cô-ra. 25. Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới một trong các con gái của Phu-ti-ên, làm vợ. Bà sinh Phi-nê-a cho ông. Đây là các trưởng tộc thuộc về Lê-vi, theo gia tộc của họ.

26. Chính A-rôn và Môi-se là những người mà Đức Giê-hô-va đã phán: Hãy đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập theo đội ngũ của họ. 27. Những người đã nói với Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập, để đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, chính là Môi-se và A-rôn nầy.

28. Thời gian trôi qua, một ngày kia Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại xứ Ai-cập. 29. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với Pha-ra-ôn, vua của Ai-cập, tất cả những gì Ta đã phán với con. 30. Nhưng Môi-se thưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va: Con là người có môi chưa được cắt bì. Làm thế nào Pha-ra-ôn chịu nghe theo lời của con?

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pha-ra-ôn; vì nhờ tay quyền năng ép buộc vua đó sẽ tha và đuổi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình.

2. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ta là Đức Giê-hô-va. 3. Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng; song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. 4. Ta cũng có lập giao ước cùng họ, để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. 5. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Y-sơ-ra-ên bị người Ê-díp-tô bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. 6. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi; ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. 7. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô. 8. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, cho Y-sác, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp: Ta là Đức Giê-hô-va. 9. Môi-se nói lại như vậy cho dân Y-sơ-ra-ên; nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề, nên chẳng nghe Môi-se chút nào.

10. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: 11. Hãy đi tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, phải cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ mình. 12. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nầy, tôi là một kẻ vụng miệng; dân Y-sơ-ra-ên chẳng có nghe lời tôi, Pha-ra-ôn há sẽ khứng nghe lời tôi sao?

13. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

14. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Y-sơ-ra-ên. Các con trai của Ru-bên, tức là trưởng nam Y-sơ-ra-ên, là: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi. Đó là những họ hàng của Ru-bên.

15. Các con trai của Si-mê-ôn là: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ là con của vợ xứ Ca-na-an. Đó là họ hàng của Si-mê-ôn.

16. Đây là tên các con trai của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 17. Các con trai của Ghẹt-sôn, tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-y. 18. Các con trai của Kê-hát là: Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn, và U-xi-ên. Kê-hát hưởng thọ được một trăm ba mươi ba tuổi. 19. Các con trai của Mê-ra-ri là: Mách-li, và Mu-si. Đó là các họ hàng của Lê-vi, tùy theo dòng dõi của họ.

20. Vả, Am-ram lấy Giô-kê-bết, là cô mình, làm vợ; nàng sanh cho người A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi. 21. Các con trai của Dít-sê-ha là: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc-ri. 22. Các con trai của U-xi-ên là: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan, và Sít-ri. 23. A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái của A-mi-na-đáp, em của Na-ha-sôn; nàng sanh cho người Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 24. Các con trai của Cô-rê là: Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp. Đó là các họ hàng của dân Cô-rê.

25. Ê-lê-a-sa, con trai của A-rôn, cưới con gái của Phu-ti-ên làm vợ; nàng sanh Phi-nê-a cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Lê-vi, tùy theo họ hàng mình vậy.

26. Ấy, A-rôn và Môi-se nầy, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: Hãy tùy theo cơ đội, đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 27. Ấy là hai người tâu cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, đặng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ đó; ấy là Môi-se và A-rôn nầy.

28. Vậy, trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ê-díp-tô, 29. thì Ngài có truyền rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô, hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. 30. Môi-se bèn thưa rằng: Nầy, tôi là người vụng miệng: Pha-ra-ôn há sẽ nghe tôi sao?

Bản Dịch 2011

CHÚA Xác Quyết Sẽ Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

1 CHÚA phán với Môi-se, “Bây giờ ngươi hãy chờ xem những gì Ta sẽ làm cho Pha-ra-ôn. Ðúng là chỉ khi bị áp lực bởi một bàn tay mạnh mẽ thì nó mới chịu để họ ra đi, và chỉ với một bàn tay mạnh mẽ thì nó sẽ đuổi họ ra khỏi nước nó.”

2 Ðức Chúa Trời phán với Môi-se và nói với ông, “Ta là CHÚA. 3 Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp với tư cách Ðức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng Ta đã không cho chúng biết danh Ta là CHÚA. 4 Ta đã lập giao ước giữa Ta với chúng, để ban xứ Ca-na-an cho chúng, xứ chúng đã cư ngụ như kiều dân. 5 Ta đã nghe những lời kêu van của dân I-sơ-ra-ên, những kẻ bị dân Ai-cập buộc làm nô lệ, và Ta đã nhớ lại giao ước của Ta. 6 Vậy hãy nói với dân I-sơ-ra-ên, ‘Ta là CHÚA. Ta sẽ giải cứu các ngươi khỏi những gánh nặng của người Ai-cập. Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi ách nô lệ. Ta sẽ đưa tay ra cứu chuộc các ngươi và đoán phạt chúng bằng những đại họa. 7 Ta sẽ nhận các ngươi là dân Ta, và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng giải cứu các ngươi khỏi những gánh nặng của người Ai-cập. 8 Ta sẽ đem các ngươi về xứ Ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Ta sẽ ban xứ ấy cho các ngươi làm sản nghiệp. Ta là CHÚA.”

9 Môi-se thuật lại những lời ấy cho dân I-sơ-ra-ên, nhưng họ không nghe Môi-se nữa, vì tinh thần của họ đã tan vỡ, và cảnh nô lệ họ chịu quá ác nghiệt.

10 CHÚA lại phán với Môi-se, 11 “Hãy đi, nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập phải để cho dân I-sơ-ra-ên rời khỏi nước của nó.”

12 Nhưng Môi-se thưa lại với CHÚA, “Ngay cả người I-sơ-ra-ên mà còn không thèm nghe lời con, làm sao Pha-ra-ôn có thể nghe lời một kẻ ăn nói vụng về như con?”

13 Nhưng CHÚA phán với Môi-se và A-rôn và ra lịnh cho họ phải đến với dân I-sơ-ra-ên và với Pha-ra-ôn vua Ai-cập để đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ai-cập.

Gia Phả của Môi-se và A-rôn

14 Ðây là những trưởng tộc trong dòng họ của họ: Các con trai của Ru-bên, con đầu lòng của I-sơ-ra-ên, là Ha-nóc, Pan-lu, Hê-xơ-rôn, và Cạt-mi. Ðó là các gia tộc của Ru-bên.

15 Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sa-un con trai của người phụ nữ Ca-na-an. Ðó là các gia tộc của Si-mê-ôn.

16 Ðây là tên các con trai của Lê-vi, theo gia phả của họ: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Lê-vi hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.

17 Các con trai của Ghẹt-sôn là Líp-ni, Si-mê-i, theo gia tộc của họ.

18 Các con trai của Kê-hát là Am-ram, Ít-ha, Hếp-rôn, U-xi-ên. Kê-hát hưởng thọ được một trăm ba mươi ba tuổi.

19 Các con trai của Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si. Ðây là gia tộc của Lê-vi theo gia phả của họ.

20 Am-ram cưới Giô-kê-bết cô của ông làm vợ. Bà sinh cho ông A-rôn và Môi-se. Am-ram hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi.

21 Các con trai của Ít-ha là Cô-ra, Nê-phéc, và Xích-ri.

22 Các con trai của U-xi-ên là Mi-sa-ên, Ên-xa-phan, và Sít-ri.

23 A-rôn cưới Ê-li-sê-ba làm vợ, bà là con gái của Am-mi-na-đáp và là em gái của Nát-sôn; bà sinh cho ông Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và I-tha-ma.

24 Các con trai của Cô-ra là Át-sia, Ên-ca-na, và A-bi-a-sáp. Ðó là những gia tộc của dòng họ Cô-ra.

25 Ê-lê-a-xa con trai A-rôn cưới một người trong các con gái của Pu-ti-ên làm vợ; bà sinh cho ông Phi-nê-a. Ðó là các tộc trưởng trong dòng họ Lê-vi, theo từng gia tộc của họ.

26 Chính hai ông A-rôn và Môi-se này là những người CHÚA đã phán, “Hãy đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập theo từng đội ngũ của họ.” 27 Hai ông là những người đã nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập để đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập; chính là hai ông Môi-se và A-rôn này.

Môi-se và A-rôn Vâng Lịnh CHÚA

28 Một ngày kia CHÚA phán với Môi-se trong xứ Ai-cập, 29 CHÚA phán với Môi-se, “Ta là CHÚA; hãy đi nói với Pha-ra-ôn vua Ai-cập tất cả những gì Ta đã truyền cho ngươi.”

30 Nhưng Môi-se thưa lại trước mặt CHÚA, “Con là người ăn nói vụng về, làm sao Pha-ra-ôn chịu nghe lời con?”

Tài Liệu