Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó, Môi-se và A-rôn đã đến nói với Pha-ra-ôn: Đây là điều Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên, phán: Hãy cho dân của Ta đi, để họ thờ phượng Ta tại hoang mạc.

2. Pha-ra-ôn nói: Giê-hô-va là ai mà ta phải vâng lời để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi? Ta không biết Giê-hô-va, và ta sẽ không cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

3. Họ thưa: Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã hiện ra với chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi đi ba ngày vào hoang mạc để dâng sinh tế cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nếu không Ngài sẽ đổ dịch bệnh và gươm đao trên chúng ta.

4. Nhưng vua của Ai-cập đã nói với họ: Môi-se và A-rôn! Tại sao các ngươi làm cho dân chúng xao lãng công việc của họ? Hãy trở về làm việc đi! 5. Pha-ra-ôn nói: Hãy xem này, có quá nhiều người ở trong xứ mà các ngươi muốn cho họ nghỉ ngơi công việc của họ.

6. Ngày hôm đó, Pha-ra-ôn ra lệnh cho các đốc công của dân chúng và các viên chức rằng: 7. Các ngươi sẽ không phát rơm cho dân chúng để làm gạch như trước nữa. Hãy để cho họ tự đi kiếm rơm. 8. Số lượng gạch mà họ đã làm trước đây thì các ngươi vẫn áp dụng cho họ, các ngươi không giảm nó xuống, bởi vì họ làm biếng cho nên họ đã đòi: Hãy cho chúng tôi đi để dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời của chúng tôi. 9. Hãy giao thêm công việc cho họ, để họ chăm chú hoàn thành việc đó, và không chú ý đến những lời dối trá.

10. Vì vậy các đốc công và các viên chức đã nói với dân chúng rằng: Pha-ra-ôn đã nói như thế nầy: Ta sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. 11. Các ngươi hãy đi và tự kiếm rơm cho mình, tại nơi nào có thể kiếm được, nhưng công việc của các ngươi thì không giảm.

12. Vì vậy dân chúng đã đi tản mác khắp xứ Ai-cập để kiếm rạ làm rơm. 13. Các đốc công ép họ: Hãy hoàn thành công việc theo quy định mỗi ngày như lúc có rơm. Các viên chức của dân Y-sơ-ra-ên đã bị các đốc công, là những người mà Pha-ra-ôn đặt để trên họ, đánh đập. Họ bị hạch sách: Tại sao các ngươi không hoàn tất số gạch đã được giao phó cho ngày hôm qua và cho ngày hôm nay, giống như trước?

15. Các viên chức người Y-sơ-ra-ên đã đến kêu van với Pha-ra-ôn: Tại sao ngài đối xử với các đầy tớ của ngài như vậy? 16. Họ bảo chúng tôi làm gạch, nhưng các đầy tớ của ngài không được cung cấp rơm. Thật ra, các đầy tớ của ngài bị đánh đập là do lỗi từ những người của ngài. 17. Nhưng ông nói: Đồ lười biếng! Các ngươi là những kẻ lười biếng, cho nên các ngươi đã nói như thế nầy: Chúng ta hãy đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va! 18. Vì vậy, bây giờ hãy đi làm việc đi. Các ngươi sẽ không được phát rơm, nhưng các ngươi vẫn phải nộp đủ số gạch quy định.

19. Các viên chức người Y-sơ-ra-ên thấy họ lâm vào cảnh khó khăn khi được bảo rằng: Các ngươi không được giảm số gạch theo quy định mỗi ngày. 20. Khi rời khỏi Pha-ra-ôn, họ đã gặp Môi-se và A-rôn đang đứng đợi họ tại đó. 21. Họ đã nói với các ông: Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và xử các ông, bởi vì các ông đã làm cho chúng tôi trở thành mùi hôi hám trước mắt của Pha-ra-ôn và triều thần của ông ấy. Các ông đã trao gươm vào tay của họ để họ giết chúng tôi.

22. Môi-se trở về, thưa với Đức Giê-hô-va: Lạy Chúa! Tại sao Ngài đem hoạn nạn này đến cho dân chúng? Tại sao Ngài lại sai con đến đây? 23. Kể từ khi con nhân danh Ngài đến nói chuyện với Pha-ra-ôn, ông ấy đã làm chuyện tàn ác với dân nầy, nhưng Ngài thì không làm gì cả để giải cứu dân của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. 2. Nhưng Pha-ra-ôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết; cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi nữa. 3. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã đến cùng chúng tôi; xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng, cách chừng ba ngày đường, đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bịnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng. 4. Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi! 5. Pha-ra-ôn lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư!

6. Trong ngày đó, Pha-ra-ôn truyền lịnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: 7. Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa; chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. 8. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả; vì họ biếng nhác, lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè! đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta! 9. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng xiêu về lời giả dối nữa.

10. Các đốc dịch và phái viên bèn ra, nói cùng dân chúng rằng: Pha-ra-ôn có phán như vầy: Ta chẳng cho các ngươi rơm nữa. 11. Hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi; song chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. 12. Bấy giờ, dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ê-díp-tô, đặng góp gốc rạ thế cho rơm. 13. Các đốc dịch lại hối rằng: Hãy làm cho xong phần việc các ngươi, y cố định, ngày nào cho rồi ngày nấy, cũng như khi có phát rơm. 14. Những phái viên trong vòng dân Y-sơ-ra-ên mà các đốc dịch của Pha-ra-ôn đã lập lên trên dân đó, bị đánh và quở rằng: Sao hôm qua và ngày nay, các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước?

15. Các phái viên của dân Y-sơ-ra-ên bèn đến kêu cùng Pha-ra-ôn rằng: Sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy? 16. Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng: Hãy làm gạch đi! Nầy tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn; lỗi tại dân của bệ hạ. 17. Nhưng vua đáp rằng: Các ngươi là đồ biếng nhác, đồ biếng nhác! Bởi cớ đó nên nói với nhau rằng: Hè! đi tế Đức Giê-hô-va! 18. Vậy bây giờ, cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số.

19. Vậy, các phái viên của dân Y-sơ-ra-ên lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: Các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình ngày nào rồi ngày nấy. 20. Khi lui ra khỏi Pha-ra-ôn thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, 21. bèn nói rằng: Hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi! 22. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Lạy Chúa! sao Chúa đã làm hại cho dân sự nầy? Chúa sai tôi đến mà chi? 23. Từ khi tôi đi yết kiến Pha-ra-ôn đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân nầy, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa.

Bản Dịch 2011

Môi-se Hội Kiến với Pha-ra-ôn

1 Sau đó Môi-se và A-rôn đến ra mắt Pha-ra-ôn và nói, “CHÚA, Ðức Chúa Trời, của dân I-sơ-ra-ên phán thế này, ‘Hãy để dân Ta đi, để chúng cử hành một thánh lễ thờ phượng Ta trong đồng hoang.’”

2 Nhưng Pha-ra-ôn đáp, “CHÚA là ai mà ta phải vâng lời và để dân I-sơ-ra-ên ra đi? Ta chẳng biết CHÚA nào cả, và ta sẽ không cho dân I-sơ-ra-ên đi đâu cả.”

3 Họ thưa, “Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã hiện ra với chúng tôi. Xin bệ hạ cho chúng tôi đi ba ngày vào đồng hoang để dâng tế lễ lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi; nếu không, Ngài sẽ giáng ôn dịch hoặc gươm đao trên chúng tôi.”

4 Nhưng vua Ai-cập trả lời họ, “Môi-se và A-rôn, tại sao các ngươi xúi dân bỏ việc lao động? Hãy làm việc đi!” 5 Pha-ra-ôn nói tiếp, “Dân trong xứ bây giờ quá đông đúc, thế mà các ngươi lại muốn họ ngưng lao động!” 6 Ngày hôm đó Pha-ra-ôn ra lịnh cho các cai nô của dân và các giám thị của họ, 7 “Các ngươi chớ phát rơm cho dân để làm gạch như lâu nay nữa. Hãy để chúng tự đi kiếm rơm lấy. 8 Nhưng các ngươi phải bắt chúng nộp đủ số gạch y như đã nộp bấy lâu nay. Ðừng giảm bớt chi cả, vì chúng biếng nhác nên đã lấy cớ và kêu nài, ‘Chúng tôi phải đi dâng tế lễ lên Ðức Chúa Trời của chúng tôi.’ 9 Hãy gán những lao dịch nặng nhọc trên chúng, để chúng phải lo làm việc mà không chú tâm vào những lời dối trá.”

10 Vậy các cai nô của dân và các giám thị của họ đi ra và nói với dân, “Pha-ra-ôn phán thế này, ‘Ta sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. 11 Các ngươi hãy tự kiếm rơm lấy cho mình; kiếm ở đâu được thì kiếm, nhưng số gạch các ngươi phải sản xuất để nộp không giảm bớt.’” 12 Vậy dân đi tản mác khắp nước Ai-cập để kiếm rạ thay rơm. 13 Các cai nô thúc giục họ, “Hãy hoàn tất công việc và nộp cho đủ số gạch mỗi ngày như khi các ngươi còn được cung cấp rơm.”

14 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên, tức những người được các cai nô của Pha-ra-ôn lập lên, bị đánh đập và hạch sách, “Tại sao các ngươi không hoàn tất số gạch đã được giao phó cho ngày hôm qua và hôm nay giống như trước?”

15 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên đến gặp Pha-ra-ôn và kêu nài, “Tại sao bệ hạ đối với bầy tôi của bệ hạ như vậy? 16 Người ta không cung cấp rơm cho bầy tôi của bệ hạ, mà lại bảo, ‘Hãy đúc gạch đi!’ Xin bệ hạ xem, bầy tôi của bệ hạ bị đánh đập như thể dân của bệ hạ có lỗi vậy.”

17 Nhưng ông quát tháo, “Các ngươi là quân lười biếng, quân biếng nhác; thế nên các ngươi đã nói, ‘Chúng tôi phải đi dâng tế lễ lên CHÚA chúng tôi.’ 18 Bây giờ hãy đi ra và làm việc. Các ngươi sẽ không được phát rơm, nhưng các ngươi phải nộp đủ số gạch như trước.”

19 Các giám thị của dân I-sơ-ra-ên nhận biết họ đã gặp phải oan khiên khi bị bảo, “Các ngươi phải nộp đủ số gạch mỗi ngày.”

20 Vừa khi họ rời khỏi Pha-ra-ôn, họ gặp Môi-se và A-rôn đang chờ họ. 21 Họ nói với hai ông, “Cầu xin CHÚA chứng giám và đoán phạt các ông. Các ông đã làm cho chúng tôi trở nên hôi hám trước mặt Pha-ra-ôn và triều thần của ông ấy. Các ông đã trao thanh gươm vào tay họ, để họ giết chúng tôi.”

22 Môi-se trở về với CHÚA và thưa, “Lạy CHÚA, tại sao Ngài lại bạc đãi dân này? Tại sao Ngài sai phái con làm chi? 23 Vì từ khi con đến gặp Pha-ra-ôn để nhân danh Ngài mà nói thì ông ấy đã bạc đãi dân này, còn Ngài thì không làm gì cả để giải cứu dân Ngài.”

Tài Liệu