Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 40

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Ngày mồng một tháng giêng, ngươi hãy dựng Ðền Tạm, tức là Lều Hội Kiến. 3. Ngươi hãy đặt Rương Giao Ước vào đó, rồi dùng bức màn ngăn lại. 4. Ngươi hãy đem cái bàn vào, rồi sắp đặt cho đúng thứ tự. Ngươi hãy đem cây đèn vào, rồi gắn những ngọn đèn lên trên. 5. Ngươi hãy đặt bàn thờ dâng hương bằng vàng trước Rương Giao Ước và giăng bức màn che cửa Đền Tạm. 6. Ngươi hãy đặt bàn thờ dâng tế lễ thiêu tại phía trước cửa vào Ðền Tạm, tức là Lều Hội Kiến. 7. Ngươi hãy đặt cái bồn ở khoảng giữa Lều Hội Kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào đó. 8. Ngươi hãy dựng màn quanh sân, và giăng bức màn che cửa vào sân. 9. Ngươi hãy lấy dầu xức để xức cho Ðền Tạm và tất cả những vật ở trong đó. Ngươi hãy biệt riêng Đền cùng với mọi dụng cụ trong đó, thì Đền sẽ được thánh hóa. 10. Ngươi hãy xức dầu cho bàn thờ dâng tế lễ thiêu và các dụng cụ của bàn thờ rồi biệt riêng bàn thờ ra, thì bàn thờ sẽ trở nên rất thánh. 11. Ngươi hãy xức dầu cho cái bồn và đế của bồn, rồi biệt riêng nó ra. 12. Ngươi hãy đem A-rôn và các con trai của người đến cửa Lều Hội Kiến, rồi lấy nước thanh tẩy họ. 13. Ngươi hãy mặc những lễ phục thánh cho A-rôn, xức dầu cho người, rồi biệt riêng người ra để thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. 14. Ngươi cũng hãy đem các con trai của người đến, rồi mặc áo lễ dài cho họ. 15. Ngươi hãy xức dầu cho họ như ngươi đã xức dầu cho cha của họ, để họ thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. Việc xức dầu sẽ thừa nhận họ làm chức tế lễ đời đời qua mọi thế hệ.

16. Vì vậy Môi-se đã làm mọi việc theo như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông phải làm. 17. Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Đền Tạm đã được dựng lên. 18. Môi-se đã dựng Đền Tạm. Ông đặt các lỗ trụ, đóng ván, đặt thanh ngang, và dựng trụ. 19. Ông căng lều phủ trên Đền Tạm, rồi trải tấm bạt lên trên, như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 20. Ông đặt những Bảng Giao Ước vào trong Rương, xỏ các đòn khiêng vào Rương, rồi đậy Ngôi Thi Ân trên Rương. 21. Ông đem Rương vào trong Ðền Tạm, treo bức màn lên để phân cách Rương Giao Ước, như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 22. Ông đặt cái bàn trong Lều Hội Kiến, về phía bắc của Đền Tạm, bên ngoài bức màn. 23. Ông sắp đặt bánh trên đó trước mặt Đức Giê-hô-va, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 24. Ông đặt cây đèn trong Lều Hội Kiến, đối diện với cái bàn, ở phía nam của Đền Tạm. 25. Ông đã đặt những ngọn đèn lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đúng như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 26. Ông đã đặt bàn thờ bằng vàng trong Lều Hội Kiến tại phía trước của bức màn. 27. Ông đã xông hương trên đó đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 28. Ông đã treo màn nơi cửa Đền Tạm. 29. Ông đã đặt bàn thờ dâng tế lễ thiêu tại cửa Đền Tạm, tức là Lều Hội Kiến, để dâng trên đó tế lễ thiêu và tế lễ chay, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 30. Ông đặt bồn rửa ở khoảng giữa của Lều Hội Kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào để thanh tẩy. 31. Môi-se, A-rôn, và các con trai của A-rôn rửa tay, rửa chân từ nơi đó. 32. Mỗi khi vào Lều Hội Kiến hay đến gần bàn thờ, họ đều tẩy rửa đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. 33. Ông đã dựng màn che quanh sân Ðền Tạm và bàn thờ, giăng bức màn che cửa sân. Như vậy, Môi-se đã hoàn tất mọi công việc.

34. Mây bao phủ Lều Hội Kiến, và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. 35. Môi-se không thể vào Lều Hội Kiến, bởi vì mây phủ trên đó và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. 36. Trong suốt cuộc hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào mây cất lên khỏi Đền Tạm thì họ nhổ trại. 37. Tuy nhiên nếu mây không cất lên, thì họ không ra đi cho đến ngày mây được cất lên. 38. Trong suốt cuộc hành trình của họ, mây của Đức Giê-hô-va ngự trên Đền Tạm vào ban ngày, và có lửa ở trên đó vào ban đêm, trước mặt cả nhà Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2. Ngày mồng một tháng giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. 3. Hãy để trong đó cái hòm bảng chứng, rồi lấy màn phủ lại. 4. Cũng hãy đem bàn đến, chưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn; 5. cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng xông hương trước hòm bảng chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền tạm. 6. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm; 7. và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ; rồi đổ nước vào; 8. lại chừa hành lang chung quanh và xủ tấm màn nơi cửa hành lang.

9. Đoạn, ngươi hãy lấy dầu xức mà xức đền tạm và các đồ để trong đó; biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh, thì sẽ làm thánh vậy. 10. Cũng hãy xức dầu bàn thờ về của lễ thiêu, và các đồ phụ tùng của bàn thờ; rồi biệt riêng ra thánh, thì bàn thờ sẽ làm rất thánh. 11. Cũng hãy xức dầu cho thùng và chân thùng; biệt thùng riêng ra thánh. 12. Đoạn, hãy dẫn A-rôn cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc, rồi tắm họ trong nước.

13. Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. 14. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ; 15. xức dầu cho như ngươi đã xức cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Sự xức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời.

16. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

17. Đến ngày mồng một tháng giêng về năm thứ hai, thì đền tạm đã dựng. 18. Môi-se dựng đền tạm, để mấy lỗ trụ, đóng ván, thả xà ngang và dựng trụ. 19. Người căng bong trên đền tạm, rồi trải lá phủ bong lên trên, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

20. Đoạn, người cũng lấy bảng chứng, để trong hòm, xỏ đòn khiêng vào, để nắp thi ân lên trên hòm. 21. Người khiêng hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bảng chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

22. Người cũng để cái bàn trong hội mạc, về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn; 23. rồi sắp một hàng bánh ở trên, trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. 24. Để chân đèn trong hội mạc về phía nam, đối diện cùng cái bàn. 25. Người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. 26. Để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc; 27. trên đó người xông hương, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

28. Người cũng xủ màn nơi cửa đền tạm. 29. Đoạn, người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm, dâng trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 30. Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa; 31. Môi-se, A-rôn cùng các con trai của A-rôn, rửa tay và chân mình vào đó. 32. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

33. Chung quanh đền tạm và bàn thờ, người cũng chừa hành lang, và xủ màn nơi cửa hành lang. Ấy, Môi-se làm xong công việc là như vậy.

34. Áng mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm, 35. cho đến nỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền tạm. 36. Vả, trong các sự hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi; 37. còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. 38. Vì trong các sự hành trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Dựng và Cung Hiến Ðền Tạm

1 CHÚA phán với Môi-se, 2 “Vào ngày mồng một tháng giêng, ngươi hãy dựng Ðền Tạm, tức Lều Hội Kiến. 3 Ngươi hãy đặt vào đó Rương Giao Ước, rồi lấy bức màn che rương lại. 4 Ngươi hãy mang bàn thờ vào, rồi chưng bày trên đó những khí dụng dành cho bàn thờ ấy. Ngươi hãy mang cây đèn vào, rồi đặt các đèn vàng lên trên. 5 Ngươi hãy để bàn thờ dâng hương bằng vàng ở trước Rương Giao Ước, rồi treo tấm màn chắn ở cửa vào Ðền Tạm lên. 6 Ngươi hãy đặt bàn thờ dâng của lễ thiêu ở phía trước cửa vào Ðền Tạm, tức Lều Hội Kiến, 7 rồi để cái đỉnh đồng ở khoảng giữa Lều Hội Kiến và bàn thờ, xong mang nước đổ vào trong đỉnh. 8 Ngươi hãy dựng các tấm màn làm tường vải quanh sân đền lên, rồi máng tấm màn chắn ở cổng sân đền lên. 9 Ngươi hãy lấy dầu dùng cho phép xức dầu xức cho Ðền Tạm và mọi vật trong đó. Ngươi hãy biệt riêng đền ấy ra thánh, cùng với mọi dụng cụ trong đó, để đền ấy trở thành thánh. 10 Ngươi hãy xức dầu cho bàn thờ dâng của lễ thiêu và mọi dụng cụ của bàn thờ. Hãy biệt riêng bàn thờ ấy ra thánh, để bàn thờ ấy trở nên cực thánh. 11 Ngươi hãy xức dầu cho đỉnh đồng cùng đế đỉnh, và biệt riêng nó ra thánh. 12 Ðoạn ngươi hãy đem A-rôn và các con trai ông đến cửa Lều Hội Kiến, dùng nước tẩy rửa chúng, 13 mặc cho A-rôn bộ lễ phục thánh, rồi ngươi hãy xức dầu cho ông ấy, để ông ấy sẽ làm tư tế phục vụ Ta. 14 Ngươi cũng hãy đem các con trai ông ấy đến, mặc áo lễ dài cho chúng, 15 rồi xức dầu cho chúng, như ngươi đã xức dầu cho cha chúng, để chúng làm những tư tế phục vụ Ta. Sự xức dầu ấy sẽ phong cho dòng họ chúng chức vụ tư tế trải qua các đời.

16 Môi-se thực hiện mọi việc y như CHÚA đã truyền cho ông. 17 Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Ðền Tạm được dựng xong. 18 Môi-se cho dựng Ðền Tạm lên. Ông cho đặt các đế và dựng các tấm vách; ông cho gắn các thanh ngang và dựng các cây trụ. 19 Ông cho trải tấm màn làm mái Ðền Tạm lên, rồi phủ tấm bạt che lều lên trên, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 20 Ông lấy các Bảng Giao Ước đặt vào trong rương, xỏ các đòn khiêng vào rương, đậy Nắp Thi Ân trên rương, 21 rồi cho khiêng rương vào trong Ðền Tạm. Ông cho treo bức màn lên để che Rương Giao Ước lại, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 22 Ông cho mang bàn thờ dâng bánh thánh vào Lều Hội Kiến, đặt bàn thờ ấy về phía bắc trong Ðền Tạm, bên ngoài bức màn. 23 Ông cho bày bánh thánh cách ngăn nắp trên bàn thờ trước mặt CHÚA, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 24 Ông cho mang cây đèn vào Lều Hội Kiến, đặt cây đèn về phía nam trong Ðền Tạm, đối diện với bàn thờ dâng bánh thánh, 25 rồi thắp các đèn vàng lên trước mặt CHÚA, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 26 Ông cho mang bàn thờ dâng hương bằng vàng vào Lều Hội Kiến, đặt ở trước bức màn, 27 rồi dâng hương thơm trên bàn thờ ấy, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 28 Ông cũng cho treo tấm màn làm cửa Ðền Tạm lên. 29 Ông cho đặt bàn thờ dâng của lễ thiêu trước cửa Ðền Tạm, tức Lều Hội Kiến, rồi dâng trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 30 Ông cho đặt cái đỉnh đồng ở khoảng giữa Lều Hội Kiến và bàn thờ, rồi cho đổ nước vào đỉnh để dùng cho sự thanh tẩy. 31 Môi-se, A-rôn, và các con trai ông dùng nước chứa trong đỉnh đó để thanh tẩy tay chân. 32 Mỗi khi vào Lều Hội Kiến để đến gần bàn thờ họ đều thanh tẩy tay chân tại đó, như CHÚA đã truyền cho Môi-se. 33 Ông cho dựng các tấm màn che quanh sân Ðền Tạm và bàn thờ lên; rồi ông cho treo tấm màn làm cổng vào sân đền lên. Như thế Môi-se đã hoàn tất mọi công việc.

Vinh Quang CHÚA Hiện Diện

(Dân 9:15-23)

34 Bấy giờ mây giáng xuống bao phủ Lều Hội Kiến, và vinh quang CHÚA tràn đầy cả Ðền Tạm. 35 Môi-se không thể vào Lều Hội Kiến được vì đám mây ngự trên đó, và vinh quang CHÚA tràn đầy cả Ðền Tạm.

36 Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, hễ khi nào đám mây cất lên khỏi Ðền Tạm, dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi; 37 nhưng nếu đám mây không cất lên, thì họ không ra đi cho đến ngày đám mây cất lên. 38 Ban ngày đám mây của CHÚA ngự trên Ðền Tạm, còn ban đêm ánh lửa từ trong đám mây tỏa ra trước mắt toàn thể nhà I-sơ-ra-ên ở mỗi chặng đường, trong suốt cuộc hành trình của họ.

Tài Liệu