Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 15:27, ngày 9 tháng 9 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Môi-se đã trả lời và nói: Nếu họ không tin con, hay không chịu nghe lời của con. Họ có thể nói: Đức Giê-hô-va đâu có hiện ra với ông.

2. Đức Giê-hô-va hỏi ông: Trong tay của con có vật gì? Ông trả lời: Một cây gậy. 3. Ngài phán: Hãy quăng nó xuống đất. Ông quăng nó xuống đất, thì nó trở thành một con rắn. Môi-se đã chạy khỏi nó. 4. Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: Hãy đưa tay của con ra và nắm lấy đuôi của nó. Ông đưa tay ra nắm lấy nó, thì nó trở thành cây gậy trong tay của ông.

5. Việc nầy sẽ khiến họ tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ - là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp - đã hiện ra với con.

6. Đức Giê-hô-va lại phán với ông: Hãy đặt tay của con vào trong ngực của con. Ông đặt tay của ông vào trong ngực của ông, và khi lấy tay ra, kìa, tay của ông bị phung cùi trắng như tuyết. 7. Ngài phán: Hãy đặt tay của con trở lại vào trong ngực của con. Ông đặt tay vào trong ngực trở lại, và khi lấy tay ra khỏi ngực, kìa, thịt đã được phục hồi.

8. Như vậy: Nếu họ không tin con mà cũng không nghe sứ điệp qua dấu lạ thứ nhất, thì họ sẽ tin sứ điệp từ dấu lạ thứ hai. 9. Nhưng nếu họ không tin cả hai dấu lạ nầy, và cũng không lắng nghe lời của con, thì hãy lấy nước dưới sông Nin đổ trên đất khô. Nước mà con đã lấy từ sông Nin sẽ biến thành huyết trên mặt đất.

10. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Chúa ôi! Con không phải là một người nói chuyện lưu loát. Từ lúc Ngài phán với đầy tớ của Ngài, từ hôm qua, và từ trước đó nữa, con là người có lưỡi chậm chạp và nói ngập ngừng.

11. Đức Giê-hô-va đã phán với ông: Ai đã tạo nên miệng của loài người? Ai đã làm cho câm, cho điếc, cho mù, hay thấy được? Không phải bởi Ta là Đức Giê-hô-va hay sao? 12. Vì vậy, bây giờ hãy đi. Ta sẽ ở với miệng của con và dạy cho con những lời phải nói.

13. Nhưng ông nói: Chúa ôi! Xin Ngài hãy sai ... Con cầu xin Ngài dùng tay của người mà Ngài sẽ sai.

14. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Môi-se. Ngài phán: Không phải A-rôn, người Lê-vi, là anh của con hay sao? Ta biết nó nói giỏi. Kìa, nó đang đến để gặp con. Khi nó thấy con, lòng của nó sẽ vui mừng. 15. Con hãy nói với nó, và đặt lời lẽ vào trong miệng của nó. Chính Ta sẽ ở với miệng của con cũng như với miệng của nó. Ta sẽ dạy các con những gì phải thực hiện. 16. Nó sẽ nói với dân chúng thay cho con. Nó sẽ như là cái miệng của con; còn con sẽ như là Ðức Chúa Trời của nó. 17. Con hãy cầm cây gậy nầy trong tay - đó là vật mà con sẽ dùng để thực hiện những dấu lạ.

18. Vì vậy, Môi-se đã trở về với Giê-trô, nhạc phụ của mình, rồi nói với ông: Xin cho con trở về với anh em của con tại Ai-cập, để xem họ còn sống hay không. Giê-trô nói với Môi-se: Con hãy đi bình an.

19. Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về Ai-cập bởi vì tất cả những người tìm hại mạng sống của con đã chết.

20. Môi-se đã dẫn vợ và các con trai của mình, đặt họ trên một con lừa, rồi lên đường trở về xứ Ai-cập. Môi-se cầm cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay của mình.

21. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Khi trở về Ai-cập, hãy thi thố tất cả những việc kỳ diệu mà Ta đã giao vào trong tay của con. Con hãy thực hiện trước mặt Pha-ra-ôn. Nhưng Ta sẽ khiến lòng của nó cứng cỏi, nó sẽ không cho dân chúng ra đi. 22. Nhưng con hãy nói với Pha-ra-ôn, Đức Giê-hô-va phán như thế nầy: Y-sơ-ra-ên là con của Ta, là con đầu lòng của Ta, 23. vì vậy Ta phán với ngươi rằng: Hãy để cho con của Ta đi, để nó phụng sự Ta. Nếu ngươi từ chối không chịu cho nó đi, thật vậy, Ta sẽ giết con của ngươi, là con trưởng nam của ngươi.

24. Thời gian trôi qua, dọc đường, tại nơi cắm trại, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se, và tìm cách giết ông. 25. Sê-phô-ra đã lấy một con dao bằng đá, cắt quy đầu dương bì của con mình, quăng nó vào chân của ông, rồi nói: Thật vậy đối với tôi, ông là một chàng rễ đẫm máu. 26. Sau đó, Ngài đã để cho ông được yên. Bà đã nói "chàng rễ đẫm máu" vì việc cắt bì.

27. Đức Giê-hô-va đã phán với A-rôn: Hãy đến gặp Môi-se tại hoang mạc. Vì vậy ông đã đi, rồi gặp người tại núi của Đức Chúa Trời, và đã hôn người. 28. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va, là Đấng đã sai ông, và tất cả những dấu lạ mà Ngài đã truyền cho ông.

29. Môi-se và A-rôn đã đi triệu tập tất cả các trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên. 30. A-rôn đã thuật lại tất cả những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, và làm những dấu lạ trước sự chứng kiến của dân chúng. 31. Họ đã tin. Khi họ nghe rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên và đoái xem cảnh khổ đau của họ, thì họ cúi đầu thờ lạy.

Bản Dịch 1925

1. Môi-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. 2. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. 3. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn; Môi-se chạy trốn nó. 4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm, thì nó hườn lại cây gậy trong tay. 5. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ngươi.

6. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Người liền đặt vào, rồi lấy ra. Nầy, tay người nổi phung trắng như tuyết. 7. Đoạn, Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại; người bèn đặt vào, rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình. 8. Lại phán: Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. 9. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu nầy, và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất; nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó, sẽ thành máu trên mặt đất vậy.

10. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. 11. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? 12. Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. 13. Môi-se thưa rằng: Ôi! lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai. 14. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kìa; khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. 15. Vậy ngươi hãy nói cùng người, và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. 16. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. 17. Ngươi hãy cầm lấy gậy nầy nơi tay, để dùng làm các dấu lạ.

18. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình, mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên.

19. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. 20. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. 21. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn; nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng chẳng cho dân sự đi. 22. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, 23. nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Nầy, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi.

24. Vả, đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán, và kiếm thế giết người đi. 25. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình, và quăng dưới chân Môi-se, mà nói rằng: Thật, chàng là huyết lang cho tôi! 26. Đức Giê-hô-va tha chồng; nàng bèn nói rằng: Huyết lang! là vì cớ phép cắt bì.

27. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời, và hôn người. 28. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền, và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. 29. Vậy, Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên. 30. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. 31. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên, và thấy điều cực khổ của mình; chúng bèn cúi đầu và thờ lạy.

Bản Dịch 2011

Chúa Ban Quyền Năng Cho Môi-se

1 Bấy giờ Môi-se thưa, “Nhưng nếu dân ấy không tin con và không nghe lời con, mà còn nói, ‘CHÚA không hề hiện ra với ông,’ thì con phải làm sao?”

2 CHÚA phán với ông, “Ngươi đang cầm gì trong tay?”

Ông đáp, “Thưa, một cây gậy”

3 Ngài phán, “Hãy quăng nó xuống đất.” Ông quăng cây gậy xuống đất. Nó liền biến thành một con rắn. Môi-se vọt chạy để tránh con rắn. 4 Nhưng CHÚA bảo Môi-se, “Hãy đưa tay ra và nắm đuôi nó.” Ông đưa tay ra và chộp đuôi nó. Nó liền biến thành cây gậy trở lại trong tay ông. 5 “Nhờ dấu lạ này chúng có thể tin rằng CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra với ngươi.”

6 CHÚA lại phán với ông, “Hãy đút tay ngươi vào trong vạt áo.” Ông đút tay vào trong vạt áo, rồi rút tay ra. Này, tay ông bị phung, trắng như tuyết. 7 Ðức Chúa Trời phán, “Hãy đút tay ngươi vào vạt áo lại.” Ông đút tay ông vào trong vạt áo lại rồi rút ra, và này, tay ông lành lặn trở lại, giống như da thịt ông. 8 “Như vậy, nếu chúng không tin ngươi và không phục phép lạ thứ nhất, chúng có thể tin vào phép lạ thứ hai. 9 Nếu với cả hai phép lạ ấy mà chúng vẫn không tin và nghe lời ngươi, hãy múc nước của Sông Nin đổ ra trên đất khô. Nước ngươi múc từ Sông Nin và đổ ra trên đất khô sẽ biến thành máu.”

10 Môi-se thưa với CHÚA, “Ôi lạy Chúa, lâu nay con không phải là một người có khả năng ăn nói, trước kia hay bây giờ cũng vậy. Từ lúc Ngài phán với tôi tớ Ngài đến giờ, con chỉ là một người nói năng lọng cọng, miệng lưỡi líu quýu.”

11 CHÚA hỏi ông, “Ai ban cho loài người khả năng ăn nói? Ai làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mù? Há chẳng phải Ta là CHÚA hay sao? 12 Bây giờ hãy đi, Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.”

13 Nhưng ông đáp, “Ôi lạy Chúa, xin Ngài sai người khác đi.”

14 Bấy giờ CHÚA nổi giận với Môi-se; Ngài phán, “Có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết nó có khẩu tài. Kìa nó đang đến thăm ngươi. Khi nó gặp ngươi, lòng nó sẽ vui mừng. 15 Ngươi sẽ nói chuyện với nó và đặt lời vào miệng nó. Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng nó. Ta sẽ chỉ dạy ngươi những gì ngươi phải làm. 16 Nó sẽ thay ngươi nói với dân. Nó sẽ làm phát ngôn viên của ngươi, còn ngươi, ngươi sẽ như Ðức Chúa Trời của nó. 17 Hãy cầm lấy cây gậy này trong tay và dùng nó để làm phép lạ.”

Môi-se Trở Lại Ai-cập

18 Môi-se trở về gặp Giê-trô nhạc phụ của ông và thưa, “Xin cha cho con về Ai-cập thăm anh chị em con, xem họ còn sống chăng.”

Giê-trô trả lời Môi-se, “Con hãy đi bình an.”

19 Khi Môi-se còn ở Mi-đi-an, CHÚA phán với ông, “Hãy trở về Ai-cập, vì những kẻ muốn giết ngươi đã chết.” 20 Vậy Môi-se dẫn vợ và các con trai ông ra đi. Ông đỡ họ cỡi trên lưng lừa trở về xứ Ai-cập; còn Môi-se thì cầm cây gậy của Ðức Chúa Trời trong tay.

21 CHÚA phán với Môi-se, “Khi ngươi trở về tới Ai-cập, hãy làm những phép lạ Ta cho tay ngươi có quyền làm, trước mặt Pha-ra-ôn, nhưng Ta sẽ để cho nó cứng lòng, hầu nó sẽ không cho dân đi. 22 Bấy giờ ngươi sẽ nói với Pha-ra-ôn, ‘CHÚA phán thế này: I-sơ-ra-ên là con đầu lòng của Ta. 23 Ta truyền cho ngươi: Hãy để con Ta đi, để nó thờ phượng Ta. Nếu ngươi từ chối không để con Ta đi, này, Ta sẽ giết con đầu lòng của ngươi.’”

Con Trai Môi-se Ðược Cắt Bì

24 Dọc đường, tại một chỗ họ dừng lại nghỉ đêm, CHÚA gặp ông và định giết ông. 25 Nhưng bà Xíp-pô-ra lấy một mảnh đá lửa bén cắt đứt phần da quy đầu của con trai bà, rồi lấy nó chạm vào đôi chân ông, và nói, “Anh quả thật là người chồng có duyên nợ máu với em.” 26 Nhờ vậy CHÚA tha mạng ông. Lúc ấy bà nói, “Người chồng có duyên nợ máu” là vì phép cắt bì.

Môi-se Gặp A-rôn

27 CHÚA phán với A-rôn, “Hãy vào đồng hoang để gặp Môi-se.” Vậy A-rôn đi và gặp Môi-se ở núi của Ðức Chúa Trời, và ôm hôn ông ấy. 28 Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời CHÚA đã sai ông và mọi phép lạ Ngài ban cho ông để thực hiện. 29 Ðoạn Môi-se và A-rôn đi và triệu tập tất cả các trưởng lão của I-sơ-ra-ên. 30 A-rôn thuật cho họ nghe tất cả những lời CHÚA đã phán với Môi-se, và Môi-se làm các phép lạ trước mặt dân. 31 Bấy giờ dân tin. Khi họ biết rằng CHÚA đang đoái đến dân I-sơ-ra-ên và đã thấy nỗi khốn khổ của họ, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài.

Tài Liệu