Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 37

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bết-sa-lê-ên đã làm một cái rương bằng gỗ si-tim, dài hai cu-bít rưỡi, rộng một cu-bít rưỡi, cao một cu-bít rưỡi. 2. Ông đã bọc nó bằng vàng ròng, cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi làm một đường viền chung quanh bằng vàng. 3. Ông đã đúc bốn khoen bằng vàng, rồi gắn vào bốn chân của rương, hai khoen bên nầy và hai khoen bên kia. 4. Ông đã làm những đòn khiêng bằng gỗ si-tim, rồi bọc chúng bằng vàng. 5. Ông đặt những đòn khiêng vào các khoen gắn bên hông của rương để khiêng rương.

6. Ông đã làm một Ngôi Thi Ân bằng vàng ròng, dài hai cu-bít rưỡi, rộng một cu-bít rưỡi. 7. Ông đã làm hai chê-rúp bằng vàng dát mỏng đặt trên hai đầu của Ngôi Thi Ân, 8. một chê-rúp ở đầu nầy và một chê-rúp ở đầu kia. Ông đã làm Ngôi Thi Ân dính liền với hai chê-rúp ở hai đầu của ngôi. 9. Các chê-rúp dang cánh ra ở phía trên và dùng cánh của mình để che phủ Ngôi Thi Ân. Họ sẽ đối diện nhau nhưng mặt của hai chê-rúp sẽ hướng về Ngôi Thi Ân.

10. Ông đã làm một cái bàn bằng gỗ si-tim, dài hai cu-bít, rộng một cu-bít, cao một cu-bít rưỡi. 11. Ông đã bọc nó bằng vàng ròng, và làm một đường viền bằng vàng chung quanh nó. 12. Ông đã làm cho nó một cái khung, rộng khoảng một bàn tay. Ông đã làm một đường viền bằng vàng chung quanh khung. 13. Ông đã làm cho nó bốn khoen bằng vàng, rồi gắn những khoen đó vào bốn góc tại bốn chân của nó. 14. Các khoen sẽ gắn gần với khung để giữ những đòn dùng để khiêng cái bàn. 15. Ông đã làm những đòn khiêng bằng gỗ si-tim, rồi bọc chúng bằng vàng, và chúng được dùng để khiêng bàn. 16. Ông đã làm những vật dụng để trên bàn như đĩa, khay, lọ, và bình để rót, bằng vàng ròng.

17. Ông đã làm một cây đèn bằng vàng ròng - chân đèn được dát vàng. Đế, thân, đài, nụ, và cánh hoa của đèn là một khối. 18. Có sáu nhánh tỏa ra hai bên, ba nhánh bên nầy của chân đèn và ba nhánh bên kia của cây đèn. 19. Trên một nhánh sẽ có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với nụ hoa và cánh hoa; và trên nhánh bên kia cũng sẽ có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với nụ hoa và cánh hoa - như vậy có sáu nhánh tỏa ra từ cây đèn. 20. Ngay trên cây đèn cũng có bốn đài hoa hình hạnh nhân với nụ hoa và cánh hoa. 21. Dưới hai nhánh giống nhau có một nụ hoa; dưới hai nhánh giống nhau có một nụ hoa; dưới hai nhánh giống nhau có một nụ hoa - có sáu nhánh tỏa ra từ cây đèn. 22. Những nụ hoa và các nhánh kết thành một khối - tất cả được dát vàng ròng. 23. Ông đã làm bảy ngọn đèn, kéo cắt tim đèn, và đĩa đựng tàn đèn được làm bằng vàng ròng. 24. Ông đã làm chân đèn và những phụ tùng của nó bằng một ta-lâng vàng ròng.

25. Ông đã làm một bàn thờ để xông hương bằng gỗ si-tim. Bàn thờ hình vuông, dài một cu-bít, rộng một cu-bít, và cao hai cu-bít. Các sừng được gắn liền với bàn thờ thành một khối. 26. Ông đã dùng vàng ròng bọc trên mặt, tất cả các phía, và những sừng của nó. Ông đã làm một đường viền chung quanh bằng vàng. 27. Ông đã làm hai cái khoen bằng vàng gắn bên dưới đường viền - hai cái bên nầy và hai các bên kia - để người ta xỏ các đòn khiêng vào khiêng nó. 28. Ông đã làm các đòn khiêng bằng gỗ si-tim bọc vàng. 29. Ông đã chế tạo dầu xức thánh và hương thơm thuần khiết, theo nghệ thuật hòa hương.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, Bết-sa-lê-ên đóng hòm bằng cây si-tim, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi, và bề cao một thước rưỡi. 2. Người bọc vàng ròng bề trong và bề ngoài, cùng chạy đường viền chung quanh. 3. Đúc bốn cái khoen vàng đặng gắn bốn góc: hai cái bên hông nầy, hai cái bên hông kia. 4. Người cũng chuốt các đòn bằng cây si-tim, bọc vàng; 5. rồi xỏ đòn đó vào khoen hai bên hông, đặng khiêng hòm.

6. Người cũng làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. 7. Làm hai tượng chê-ru-bin bằng vàng đánh giát để nơi hai đầu nắp thi ân, 8. một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia, ló ra nơi hai đầu nắp. 9. Hai chê-ru-bin sè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân.

10. Người cũng đóng một cái bàn bằng cây si-tim; bề dài hai thước, bề ngang một thước, bề cao một thước rưỡi; 11. bọc bằng vàng ròng, và chạy một đường viền chung quanh. 12. Lại cùng lên be cho tứ vi bàn cao chừng bốn ngón tay, và chạy cho be một đường viền vàng. 13. Người đúc bốn cái khoen vàng tra vào bốn góc, tại nơi chân bàn. 14. Các khoen ở gần nơi be để xỏ đòn vào, đặng khiêng bàn; 15. người chuốt đòn bằng cây si-tim, bọc vàng, đặng khiêng bàn. 16. Lại cũng lấy vàng ròng mà làm các đồ dùng bày trên bàn: dĩa, chén, ly, và chậu, để dùng làm lễ quán.

17. Người cũng làm chân đèn bằng vàng ròng; cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu, và cái hoa đều làm ra bằng vàng đánh giát. 18. Hai bên thân đèn có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh ở bên nầy và ba nhánh ở bên kia. 19. Trong sáu nhánh nứt ra trên thân chân đèn, mỗi nhánh đều có ba cái đài hình như hột hạnh nhân, cùng bầu và hoa. 20. Trên thân chân đèn lại cũng có bốn cái đài hình như hột hạnh nhân, cùng bầu và hoa. 21. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hễ cứ mỗi hai nhánh, thì dưới có một cái bầu. 22. Bầu và nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng đánh giát. 23. Người cũng làm bảy cái thếp đèn, kéo bắt tim và đồ đựng tàn bằng vàng ròng. 24. Người dùng một ta lâng vàng ròng, mà làm chân đèn và các đồ phụ tùng của chân đèn.

25. Người cũng đóng một cái bàn thờ xông hương bằng cây si-tim, hình vuông, bề dài một thước, bề ngang một thước, và bề cao hai thước. Bàn thờ có bốn sừng ló ra. 26. Người bọc vàng ròng trên mặt, bốn cạnh chung quanh và các sừng; tứ vi cũng chạy đường viền vàng. 27. Dưới đường viền đó, nơi hai bên góc, người làm hai cái khoen vàng để xỏ đòn, đặng khiêng. 28. Người chuốt đòn bằng cây si-tim và bọc vàng.

29. Người cũng chế dầu thánh để xức, và hương thanh sạch bằng các hương liệu theo nghề thợ chế hương.

Bản Dịch 2011

Làm Rương Giao Ước

(Xuất 25:10-12)

1 Bê-xa-lên làm một cái rương bằng gỗ si-tim. Rương ấy dài một mét hai mươi lăm, rộng bảy tấc rưỡi, và cao bảy tấc rưỡi. 2 Ông bọc vàng cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi làm một đường viền bằng vàng chung quanh rương. 3 Ông đúc bốn cái khoen bằng vàng gắn ở bốn chân, hai khoen bên này và hai khoen bên kia. 4 Ông làm các đòn khiêng bằng gỗ si-tim, và lấy vàng bọc lại, 5 rồi xỏ các đòn khiêng ấy vào các khoen ở hai bên rương để khiêng. 6 Ông làm một Nắp Thi Ân bằng vàng ròng, dài một mét hai mươi lăm, và rộng bảy tấc rưỡi. 7 Ông cũng làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát mỏng, rồi gắn vào hai đầu nắp; 8 một chê-rúp ở đầu này và một chê-rúp ở đầu kia. Ông gắn hai chê-ru-bim đó vào hai đầu nắp, để dính làm một với nắp. 9 Hai chê-ru-bim dang cánh ra, dùng các cánh mình che trên Nắp Thi Ân. Hai chê-ru-bim quay mặt vào nhau, nhưng đều cúi nhìn vào Nắp Thi Ân.

Làm Bàn Ðể Bánh Hằng Hiến

(Xuất 25:23-30)

10 Ông làm một bàn bằng gỗ si-tim, dài một mét, rộng nửa mét, và cao bảy tấc rưỡi. 11 Ông lấy vàng ròng bọc bàn lại, rồi làm một đường viền bằng vàng quanh bàn ấy. 12 Ông làm một cái khung quanh bàn, bề ngang thành khung rộng một bàn tay, rồi làm một đường viền quanh khung bằng vàng. 13 Ông đúc bốn cái khoen bằng vàng, rồi gắn bốn khoen ấy vào bốn chân ở bốn góc bàn. 14 Các khoen ấy ở sát với cái khung và được dùng để xỏ các đòn khiêng vào để khiêng bàn. 15 Ông làm các đòn khiêng để khiêng bàn bằng gỗ si-tim, rồi lấy vàng bọc lại. 16 Ông cũng lấy vàng ròng làm các khí dụng để trên bàn: các khay, các đĩa đựng hương, các chén, và các bình để dùng cho việc dâng lễ quán.

Làm Cây Ðèn

(Xuất 25:31-40)

17 Ông làm một cây đèn bằng vàng ròng. Cái đế và thân cây đèn được làm bằng vàng dát mỏng. Các đài hoa, các nụ hoa, và các cánh hoa đều dính với cây đèn thành một khối. 18 Cây đèn có sáu nhánh tẻ ra hai bên. Ba nhánh của cây đèn tẻ ra bên này, và ba nhánh của cây đèn tẻ ra bên kia. 19 Trên mỗi nhánh bên này có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa. Trên mỗi nhánh bên kia cũng có ba đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa. Cả sáu nhánh tẻ ra hai bên cây đèn đều giống nhau như thế. 20 Còn trên chính thân cây đèn có bốn đài hoa giống hình hoa hạnh nhân, với các nụ hoa và các cánh hoa. 21 Phía dưới, nơi hai nhánh dưới cùng đâu lại với nhau, có một nụ hoa; phía dưới, nơi hai nhánh giữa đâu lại với nhau, có một nụ hoa; và phía dưới, nơi hai nhánh trên cùng đâu lại với nhau, có một nụ hoa. 22 Các nụ hoa và các nhánh đèn được đúc chung với nhau thành một khối. Toàn thể cây đèn được làm bằng vàng ròng dát mỏng liền với nhau thành một khối. 23 Ông làm bảy đèn vàng, các kéo cắt tim đèn, và các đĩa đựng tàn đèn bằng vàng ròng. 24 Ông làm cây đèn và mọi khí dụng cho cây đèn bằng ba mươi bốn ký vàng ròng.

Làm Bàn Thờ Dâng Hương

(Xuất 30:1-5)

25 Ông làm bàn thờ dâng hương bằng gỗ si-tim, bề ngang nửa mét, bề dọc nửa mét, tức hình vuông, và cao một mét. Các sừng của bàn thờ dính liền với bàn thờ thành một khối. 26 Ông lấy vàng ròng bọc bàn thờ lại, gồm mặt bàn, chung quanh bàn, và các sừng của bàn. Kế đó ông làm một đường viền quanh bàn thờ bằng vàng. 27 Ông làm hai khoen bằng vàng, rồi gắn vào bên hông bàn, phía dưới đường viền. Ông làm như thế cho cả hai bên hông bàn, để người ta xỏ các đòn khiêng vào khiêng bàn. 28 Ông lấy gỗ si-tim làm các đòn khiêng, rồi lấy vàng bọc chúng lại.

Chế Dầu Dùng cho Phép Xức Dầu và Hương Thơm Thánh

(Xuất 30:22-38)

29 Ông cũng chế dầu thánh dùng cho phép xức dầu và hương thơm thánh tinh khiết, theo cách chế biến của thợ chế hương.

Tài Liệu