Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 26

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ngươi hãy dùng mười bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sặm, có thêu các hình chê-ru-bin cực xảo. 2. Mỗi bức màn bề dài hai mươi tám thước, bề rộng bốn thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. 3. Mỗi năm bức màn sẽ kết dính lại nhau. 4. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi triêng của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên; và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. 5. Lại làm năm chục cái vòng cho bức màn thứ nhất, và năm chục cái vòng nơi đầu triêng bức nguyên thứ nhì; các vòng hai bên sẽ đối nhau. 6. Cũng hãy làm năm mươi cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên nầy qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một.

7. Ngươi cũng hãy kết mười một bức màn bằng lông dê, để dùng làm bong che trên đền tạm. 8. Bề dài mỗi bức màn ba chục thước, bề rộng bốn thước, mười một bức đồng một cỡ với nhau. 9. Ngươi hãy kết năm bức màn nầy riêng ra, và sáu bức màn kia riêng ra; nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ sáu ở trước đền tạm. 10. Lại thắt năm chục cái vòng nơi triêng màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất, và năm chục cái vòng nơi triêng màn của bức nguyên thứ nhì; 11. cũng làm năm chục cái móc bằng đồng, móc vào vòng, rồi hiệp cái bong lại, để nó thành ra một. 12. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bong nguyên, thì sẽ xủ xuống phía sau đền tạm; 13. phần bề dài dư trong các bức màn của bong, bên nầy một thước, bên kia một thước, thì sẽ xủ xuống hai bên hông đền tạm đặng che vậy.

14. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ để trên bong, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa.

15. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si-tim. 16. Mỗi tấm trướng mười thước, hoành một thước rưỡi, 17. có hai cái mộng liền nhau; hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy.

18. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm hai mươi tấm ván; 19. dưới hai mươi tấm ván hãy đặt bốn mươi lỗ mộng bằng bạc; cứ hai lỗ mộng ở dưới, để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. 20. Lại hãy làm hai mươi tấm ván về phía bắc đền tạm, 21. và bốn mươi lỗ mộng bằng bạc, cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. 22. Ngươi cũng hãy làm sáu tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây. 23. Về hai góc phía sau đền tạm, phải làm hai tấm ván, 24. khít nhau tự dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu; hai cái góc đều làm như vậy. 25. Thế thì, có tám tấm ván và mười sáu lỗ mộng bằng bạc; cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. 26. Lại, ngươi hãy làm năm cây xà ngang bằng gỗ si-tim cho những tấm ván về phía bên nầy, 27. năm cây xà ngang về phía bên kia và năm cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây. 28. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu nầy đến đầu kia. 29. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang, và làm những khoen bằng vàng, đặng xỏ các cây xà ngang. 30. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy.

31. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu những hình chê-ru-bin cực xảo; 32. rồi xủ màn đó trên bốn trụ bằng cây si-tim, bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. 33. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bong, rồi ở phía trong màn để hòm bảng chứng; màn nầy dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. 34. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bảng chứng, đặt trong nơi chí thánh. 35. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn; còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn.

36. Về cửa Trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, vải gai đậu mịn, có thêu cực xảo; 37. rồi làm cho bức màn nầy năm cái trụ bằng cây si-tim, bọc vàng; đinh nó cũng bằng vàng, và đúc năm lỗ trụ bằng đồng.

Bản Dịch 2011

Ðền Tạm - Các Màn và Các Tấm Bạt

(Xuất 36:8-19)

1 Ngoài ra ngươi hãy làm một Ðền Tạm bằng mười tấm màn dệt bằng gải vai mịn, chỉ xanh dương, chỉ tím, và chỉ đỏ thắm. Ngươi sẽ thêu hình các chê-ru-bim thật mỹ thuật trên các màn ấy. 2 Chiều dài mỗi màn sẽ là mười bốn mét; chiều rộng mỗi màn sẽ là hai mét. Tất cả các màn sẽ đồng kích thước như nhau. 3 Năm tấm màn này sẽ kết lại với nhau, và năm tấm màn kia sẽ kết lại với nhau. 4 Ngươi hãy làm những khoen bằng chỉ xanh dương gắn dọc theo mép tấm màn ngoài cùng của bộ màn thứ nhất. Ngươi hãy làm những khoen tương tự gắn dọc theo mép tấm màn ngoài cùng của bộ màn thứ nhì. 5 Ngươi hãy làm năm mươi khoen cho bộ màn này, và ngươi hãy làm năm mươi khoen gắn vào mép của bộ màn kia; các khoen của hai bộ màn phải đối nhau cách chính xác. 6 Ngươi hãy làm năm mươi cái móc khóa bằng vàng, rồi dùng các móc khóa ấy kết hai bộ màn lại với nhau. Như thế Ðền Tạm sẽ thành hình do hai bộ màn được kết lại với nhau thành một.

7 Ngươi hãy làm mười một tấm màn bằng lông dê kết lại với nhau, để thành một mái lều che trên Ðền Tạm. 8 Chiều dài mỗi tấm màn là mười lăm mét; chiều rộng mỗi tấm màn là hai mét. Mười một màn ấy đều có kích thước bằng nhau. 9 Ngươi hãy kết năm tấm màn lại với nhau thành một mái. Ngươi hãy kết sáu tấm màn kia lại với nhau thành một mái, nhưng tấm thứ sáu ngươi hãy gấp đôi lại ở phía trước lều. 10 Ngươi hãy làm năm mươi khoen gắn nơi mép của mái thứ nhất, và cũng hãy làm năm mươi khoen gắn nơi mép của mái thứ nhì.

11 Ngươi hãy làm năm mươi cái móc khóa bằng đồng, rồi móc các khoen lại, để kết hai mái lại với nhau; như vậy ngươi sẽ có một bộ mái lều. 12 Phần còn dư lại của các màn mái lều, tức phân nửa vải dư, sẽ được thả rủ xuống phía sau Ðền Tạm. 13 Nửa mét màn dư phía bên này và nửa mét màn dư phía bên kia, dọc theo chiều dài của lều, ngươi sẽ cho rủ xuống hai bên Ðền Tạm, một bên này, một bên kia, để che lều. 14 Ngươi hãy làm một tấm bạt bằng da chiên nhuộm đỏ để che lều, rồi phủ bên trên tấm bạt ấy một tấm bạt nữa làm bằng loại da thú thượng hạng.

Vách Ván của Ðền Tạm

(Xuất 36:20-34)

15 Ngươi hãy dùng những tấm ván bằng gỗ si-tim dựng lên làm vách cho Ðền Tạm. 16 Mỗi tấm sẽ dài năm mét và rộng bảy tấc rưỡi. 17 Mỗi tấm sẽ có hai cái mộng để gắn các tấm ván lại với nhau. Ngươi sẽ làm các mộng ấy cho tất cả các tấm ván của Ðền Tạm.

18 Ngươi hãy dựng các tấm ván của Ðền Tạm như sau: hai mươi tấm về hướng Nê-ghép, tức hướng nam. 19 Ngươi hãy làm bốn mươi cái đế bằng bạc để dưới hai mươi tấm ván; dưới mỗi tấm ván ngươi đặt hai đế ăn khớp với hai cái mộng, và cứ dưới mỗi tấm phải có hai cái đế ăn khớp với hai cái mộng. 20 Phía bên kia của Ðền Tạm, tức hướng bắc, ngươi hãy dựng hai mươi tấm ván, 21 cùng với bốn mươi cái đế bạc; hai đế dưới mỗi tấm ván; cứ dưới mỗi tấm ván đặt hai cái đế. 22 Ðầu trong cùng của Ðền Tạm, về hướng tây, ngươi hãy làm sáu tấm ván. 23 Ở hai góc trong cùng của Ðền Tạm, ngươi sẽ làm hai tấm ván. 24 Chúng sẽ được ghép lại với nhau thành góc từ dưới lên trên, cho đến khoen thứ nhất. Các tấm ván ở hai góc đều ghép lại với nhau như thế, để làm thành hai góc. 25 Như vậy sẽ có tám tấm ván với những cái đế bằng bạc, mười sáu cái đế cả thảy. Cứ mỗi tấm ván có hai cái đế; tấm ván nào cũng có hai cái đế.

26 Ngươi hãy làm các thanh ngang bằng gỗ si-tim; năm thanh cho các tấm ván bên này của Ðền Tạm, 27 năm thanh cho các tấm ván bên kia của Ðền Tạm, và năm thanh cho các tấm ván cho phía trong cùng của Ðền Tạm, về hướng tây. 28 Thanh ngang giữa, nằm ở giữa độ cao của vách ván, sẽ dài từ đầu này đến đầu kia. 29 Ngươi sẽ dát vàng các tấm ván; còn các khoen giữ các thanh ngang, ngươi sẽ làm bằng vàng. Ngươi hãy lấy vàng bọc tất cả các thanh ngang. 30 Sau đó ngươi dựng Ðền Tạm theo như kiểu ngươi đã được chỉ vẽ trên núi.

Bức Màn và Tấm Màn Cửa

(Xuất 36:35-38)

31 Ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng sợi gai mịn. Ngươi hãy thêu trên đó hình các chê-ru-bim thật mỹ thuật. 32 Ngươi sẽ treo bức màn đó trên bốn trụ gỗ si-tim bọc vàng, có móc vàng, dựng trên bốn đế bạc. 33 Ngươi sẽ treo bức màn đó dưới các móc khóa, rồi đem Rương Giao Ước vào đó, tức vào phía trong bức màn. Ðối với các ngươi, bức màn ấy sẽ phân chia giữa Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. 34 Ngươi sẽ đậy Nắp Thi Ân trên Rương Giao Ước trong Nơi Chí Thánh. 35 Ngươi sẽ đặt cái bàn để bánh thánh bên ngoài bức màn; cây đèn ngươi sẽ đặt ở phía nam trong Ðền Tạm đối ngang cái bàn, còn cái bàn ngươi sẽ đặt về phía bắc.

36 Ngươi sẽ làm một tấm màn che cửa vào lều bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, và vải dệt bằng những sợi gai mịn. Ngươi hãy nhờ các thợ đan dệt tài khéo làm tấm màn đó. 37 Ngươi sẽ làm năm cây trụ gỗ si-tim, lấy vàng bọc lại, để treo tấm màn đó. Các móc treo màn sẽ được làm bằng vàng. Ngươi hãy đúc năm cái đế bằng đồng để dựng các trụ ấy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu