Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 24

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ngài phán với Môi-se: Ngươi, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên hãy đến cùng Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy sấp mình xuống từ đằng xa. 2. Chỉ có một mình Môi-se được đến gần Đức Giê-hô-va. Những người khác không được đến gần, còn dân chúng không một ai được đi theo ông.

3. Môi-se đã đến thuật lại cho dân chúng tất cả những lời phán của Đức Giê-hô-va cùng tất cả những luật lệ. Tất cả dân chúng đồng thanh trả lời rằng: Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những điều mà Đức Giê-hô-va đã phán. 4. Môi-se đã ghi lại tất cả những lời của Đức Giê-hô-va.

Sáng hôm sau, ông dậy sớm, ông thiết lập một bàn thờ tại chân núi, với mười hai cây trụ tiêu biểu cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên. 5. Ông cử một số thanh niên Y-sơ-ra-ên để họ dâng những tế lễ thiêu và dâng những con bò làm tế lễ bình an cho Đức Giê-hô-va. 6. Môi-se lấy một nửa huyết đựng trong các chậu, còn nửa kia thì rảy trên bàn thờ. 7. Ông cầm sách giao ước, rồi đọc cho dân chúng nghe. Họ nói: Chúng tôi sẽ làm theo và tuân giữ mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán. 8. Môi-se lấy huyết rảy trên dân chúng rồi nói: Đây là huyết của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với các ngươi căn cứ trên tất cả những lời nầy.

9. Sau đó, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đi lên; 10. họ nhìn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có một vật gì giống như cái bệ bằng bích ngọc, trong suốt như bầu trời. 11. Nhưng Ngài không đưa tay hành hại những nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời, rồi họ ăn và uống.

12. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy lên núi để gặp Ta và chờ đợi tại đó. Ta sẽ ban cho ngươi những bảng đá có luật pháp và điều răn mà Ta đã viết để dạy dân chúng.” 13. Vì vậy, Môi-se cùng với Giô-suê, người phụ tá của mình, đã chỗi dậy. Môi-se đi lên núi của Đức Chúa Trời. 14. Ông đã nói với các trưởng lão: “Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại với quý vị. Có A-rôn và Hu-rơ ở với quý vị. Ai có vấn đề gì, hãy đến với họ.

15. Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi. 16. Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Si-nai. Trong sáu ngày mây bao phủ núi, sang ngày thứ bảy Ngài gọi Môi-se từ giữa đám mây. 17. Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi trước mắt dân Y-sơ-ra-ên. 18. Môi-se đã bước vào giữa đám mây rồi đi lên núi. Môi-se đã ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. 2. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người.

3. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. 4. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. 5. Người sai kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ. 6. Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ. 7. Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ. 8. Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.

9. Đoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão dân Y-sơ-ra-ên đều lên núi, 10. ngó thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh-quang. 11. Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên; nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời, thì ăn và uống.

12. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự. 13. Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. 14. Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Nầy, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi hãy hỏi hai người đó.

15. Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi. 16. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se. 17. Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng. 18. Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Bản Dịch 2011

Giao Ước Ðược Thiết Lập

1 Ngài phán với Môi-se, “Hãy đi lên gặp CHÚA: ngươi, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên. Các ngươi sẽ phủ phục đằng xa.” 2 Chỉ một mình Môi-se được đến gần CHÚA, nhưng tất cả những người khác không được đến gần, và dân cũng không được đi lên với ông.

3 Môi-se đến và nói với dân mọi lời CHÚA đã phán và mọi luật lệ. Mọi người đều đồng thanh đáp lại, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời CHÚA phán.”

4 Môi-se ghi lại mọi lời CHÚA đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ tại chân núi, và dựng mười hai trụ đá, tiêu biểu cho mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. 5 Ông cũng nhờ một số thanh thiếu niên I-sơ-ra-ên phụ giúp giết các con vật hiến tế dâng làm của lễ thiêu, và các con vật hiến tế bằng bò đực làm của lễ cầu an dâng lên CHÚA. 6 Môi-se lấy một nửa máu đổ vào các chậu, còn một nửa ông đem rảy trên bàn thờ. 7 Ðoạn ông lấy cuốn sách giao ước và đọc cho dân nghe. Họ đáp, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời CHÚA phán, và chúng tôi sẽ vâng lời Ngài.”

8 Môi-se lấy máu, rảy trên dân, và nói, “Này, máu của giao ước mà CHÚA đã lập với anh chị em y theo những lời trong sách này.”

Trên Núi với CHÚA

9 Bấy giờ Môi-se, A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu, cùng bảy mươi vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đi lên núi, 10 và họ trông thấy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có vật chi giống như cái bệ bằng lam bảo ngọc, trong suốt như trời xanh. 11 Ngài không ra tay trên những vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên dù họ ngắm nhìn Ðức Chúa Trời, và họ đã ăn uống tại đó.

12 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy lên núi để gặp Ta và đợi ở đó. Ta sẽ ban cho ngươi các bảng đá, có luật pháp và điều răn, mà Ta đã chép để dạy dân.”

13 Vậy Môi-se cùng người phụ tá của ông là Giô-suê đi lên núi, và Môi-se đã đi lên núi của Ðức Chúa Trời. 14 Ông căn dặn các vị trưởng lão, “Xin quý vị hãy ở đây đợi chúng tôi, cho đến khi chúng tôi trở lại với quý vị. Có A-rôn và Hu-rơ ở với quý vị. Nếu có chuyện gì cần giải quyết, xin quý vị cứ đến với hai ông ấy.”

15 Ðoạn Môi-se đi lên núi, và mây bao phủ núi. 16 Vinh quang của CHÚA ngự trên Núi Si-nai. Mây bao phủ núi liên tiếp sáu ngày; đến ngày thứ bảy, Ngài từ trong đám mây gọi Môi-se. 17 Bấy giờ vinh quang CHÚA hiện ra trên đỉnh núi giống như lửa cháy phừng phừng trước mắt dân I-sơ-ra-ên. 18 Môi-se đi vào trong đám mây và lên trên núi. Môi-se ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Tài Liệu