Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 23

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đừng loan tin thất thiệt. Đừng làm chứng dối tiếp tay cho kẻ gian ác. 2. Đừng hùa theo đám đông để làm ác. Khi ngươi làm nhân chứng trong một vụ kiện, đừng hùa theo số đông để bẻ cong công lý. 3. Ngươi cũng đừng thiên vị người nghèo trong một vụ kiện.

4. Khi ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù ngươi đi lạc, hãy dẫn nó về cho chủ của nó. 5. Khi ngươi thấy con lừa của kẻ ghét ngươi bị ngã quỵ vì gánh nặng, đừng làm ngơ, nhưng phải giúp người ấy đỡ nó dậy.

6. Đừng làm sai lệch công lý của người nghèo trong vụ kiện. 7. Hãy tránh xa những lời cáo gian. Đừng giết người vô tội và ngay lành, bởi vì Ta không dung thứ người có tội.

8. Đừng nhận hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người sáng suốt và bẻ cong lời của người công bình.

9. Đừng áp bức ngoại kiều. Chính các ngươi hiểu rõ tâm trạng của ngoại kiều bởi vì các ngươi từng là những ngoại kiều tại xứ Ai-cập.

10. Ngươi sẽ gieo giống trên đất và thu hoạch hoa lợi trong sáu năm, 11. nhưng trong năm thứ bảy hãy để cho đất nghỉ và đừng canh tác. Hãy để cho những người nghèo khổ trong dân chúng được hưởng - những gì họ chừa lại thì thú vật ngoài đồng sẽ ăn. Ngươi hãy làm như vậy với vườn nho và vườn ô-liu của ngươi.

12. Ngươi hãy làm công việc của mình trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ để cho bò và lừa của ngươi được nghỉ, và để cho con trai của nữ nô lệ và người ngoại kiều được phục sức.

13. Hãy cẩn thận làm theo mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi: Đừng nhắc đến tên các thần khác và cũng đừng để ai nghe điều đó từ miệng của ngươi.

14. Mỗi năm ba lần các ngươi phải giữ lễ cho Ta: 15. Ngươi hãy giữ Lễ Bánh Không Men - trong bảy ngày ngươi hãy ăn bánh không men như Ta đã truyền cho các ngươi - theo thời gian đã được ấn định trong tháng A-bíp, bởi vì trong tháng đó ngươi đã ra khỏi Ai-cập, không ai đến ra mắt Ta mà đi tay không; 16. và Lễ Mùa Gặt những hoa lợi đầu mùa từ công sức lao động mà ngươi đã gieo trong đất của mình; cùng Lễ Thu Hoạch vào cuối năm, là lúc ngươi thu hoạch kết quả lao động của ngươi ở ngoài đồng. 17. Mỗi năm ba lần tất cả những người nam phải trình diện trước Chúa, là Đức Giê-hô-va.

18. Đừng dâng huyết cho sinh tế của Ta với bánh có men, cũng đừng giữ mỡ thuộc về sinh tế của Ta cho đến sáng.

19. Hãy đem những hoa lợi đầu mùa tốt nhất từ ruộng đất của ngươi vào nhà của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của ngươi. Đừng nấu dê con trong sữa mẹ của nó.

20. Nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước ngươi để gìn giữ ngươi dọc đường, và đem ngươi vào nơi mà Ta đã chuẩn bị. 21. Hãy nhận biết và vâng theo tiếng của Người. Ðừng chọc giận Người bởi vì Người sẽ không tha thứ sự vi phạm của ngươi - vì danh Ta ngự trong Người. 22. Nhưng nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của Người và làm theo mọi điều Ta truyền, thì Ta sẽ trở thành kẻ thù của những kẻ thù ngươi, và là đối thủ của những đối thủ ngươi. 23. Bởi vì thiên sứ của Ta sẽ đi trước các ngươi và đem các ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Ca-na-an, Hê-vít và Giê-bu-sít, và rồi Ta sẽ tiêu diệt chúng. 24. Ngươi không được sấp mình trước các thần của chúng, không phục vụ chúng, cũng không làm theo những công việc của chúng; nhưng ngươi phải phá hủy hoàn toàn các thần đó và đập vụn những trụ thờ của họ.

25. Các ngươi hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ ban phước cho thức ăn của các ngươi và nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật cách xa khỏi giữa các ngươi. 26. Không một người nào sẽ bị hư thai hoặc hiếm muộn trong xứ của ngươi. Ta sẽ cho ngươi hưởng trọn tuổi thọ của mình.

27. Ta sẽ sai sự kinh hoàng đi trước ngươi, Ta sẽ gây sự rối loạn giữa tất cả dân tộc mà ngươi đến, và Ta sẽ làm cho tất cả kẻ thù của ngươi quay lưng bỏ chạy. 28. Ta sẽ sai ong vò vẽ đến trước các ngươi để đuổi các dân Hê-vít, Ca-na-an và Hê-tít khỏi trước mặt các ngươi. 29. Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm, đừng để đất sẽ trở nên hoang vu, và thú dữ sẽ sinh ra nhiều. 30. Ta sẽ đuổi chúng từ từ khỏi trước mặt ngươi, cho đến khi ngươi gia tăng, rồi ngươi chiếm hữu xứ. 31. Ta ấn định biên giới của ngươi từ Biển Đỏ cho đến biển của người Phi-li-tin, từ hoang mạc cho đến sông Ơ-phơ-rát, bởi vì Ta sẽ phó các cư dân trong xứ vào tay của ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng đi trước mặt mình. 32. Đừng kết ước với chúng hay với các thần của chúng. 33. Chúng sẽ không được ở lại trong đất của ngươi, đừng để chúng làm cho ngươi phạm tội chống lại Ta, bởi vì nếu ngươi phục vụ các thần của chúng, chắc chắn điều đó sẽ là một cạm bẫy cho các ngươi.”

Bản Dịch 1925

1. Ngươi chớ đồn huyễn; chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối.

2. Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công bình.

3. Ngươi chớ tư vị kẻ nghèo trong việc kiện cáo.

4. Nhược bằng ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù nghịch mình đi lạc thì buộc phải đem về cho họ.

5. Ngộ ngươi thấy lừa của kẻ ghét mình bị chở nặng phải quỵ, chớ khá bỏ ngơ, phải cứu nó cho được nhẹ.

6. Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. 7. Ngươi phải tránh xa các lời giả dối; chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu. 8. Ngươi chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí, và làm mất duyên do của kẻ công bình.

9. Ngươi chớ hiếp đáp người ngoại bang, vì các ngươi đã kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô, chính các ngươi hiểu biết lòng khách ngoại bang là thế nào.

10. Trải sáu năm ngươi hãy gieo trong đất, thâu lấy hoa lợi, 11. nhưng qua năm thứ bảy hãy để đất hoang cho nghỉ; hầu cho kẻ nghèo khổ trong dân sự ngươi được nhờ lấy hoa quả đất đó, còn dư lại bao nhiêu, thú vật ngoài đồng ăn lấy. Cũng hãy làm như vậy về vườn nho và cây ô-li-ve.

12. Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại.

13. Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra.

14. Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính ta. 15. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men; phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trỗ, như lời ta đã phán dặn; vì trong tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Lại chẳng ai nên tay không đến trước mặt ta. 16. Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi về các giống ngươi đã gieo ngoài đồng; và giữ lễ mùa gặt về lúc cuối năm, khi các ngươi đã hái hoa quả của công lao mình ngoài đồng rồi. 17. Mỗi năm ba kỳ các người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va.

18. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta chung với bánh có pha men; còn mỡ của nó dâng nhằm ngày lễ kính ta, chớ để trọn đêm đến sáng mai.

19. Những hoa quả đầu mùa của đất, ngươi phải đem đến đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nên nấu dê con trong sữa mẹ nó.

20. Đây nầy, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. 21. Trước mặt người, ngươi khá giữ mình, phải nghe theo lời, chớ nên phản nghịch; người sẽ chẳng tha tội ngươi đâu, vì danh ta ngự trong mình người. 22. Nhưng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời người, cùng làm theo mọi lời ta sẽ phán, ta sẽ thù nghịch cùng kẻ thù nghịch ngươi, và đối địch với kẻ đối địch ngươi. 23. Vì thiên sứ ta sẽ đi trước mặt, đưa ngươi vào xứ của dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Ca-na-an, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, rồi ta sẽ diệt chúng nó.

24. Ngươi chớ quì lạy và hầu việc các thần chúng nó; chớ bắt chước công việc họ, nhưng phải diệt hết các thần đó và đạp nát các pho tượng họ đi. 25. Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi. 26. Trong xứ ngươi sẽ chẳng có đàn bà sảo thai hay là đàn bà son sẻ. Ta sẽ cho ngươi được trường thọ. 27. Ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước, hễ ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc đường, và cho kẻ thù nghịch ngươi xây lưng trước mặt ngươi. 28. Ta sẽ sai ong lỗ đi trước đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít khỏi trước mặt ngươi. 29. Ta sẽ chẳng đuổi chúng nó đi hết trong một năm đâu, e khi xứ sẽ trở nên đồng vắng, và loài thú rừng sanh sản ra đông, hại ngươi chăng; 30. nhưng ta sẽ đuổi chúng nó lần lần khỏi trước mặt ngươi, cho đến chừng nào số ngươi thêm nhiều và có thể cầm đất đó làm sản nghiệp.

31. Ta sẽ phân định bờ cõi ngươi từ Biển đỏ chí biển Phi-li-tin, từ đồng vắng đến sông cái; vì ta sẽ giao phú dân đó vào tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng nó khỏi mặt mình. 32. Ngươi đừng kết giao ước cùng chúng nó, hoặc cùng các thần của chúng nó. 33. Họ sẽ chẳng ở trong xứ ngươi đâu, e khi chúng nó xui cho ngươi phạm tội cùng ta mà hầu việc các thần họ chăng; điều đó chắc sẽ thành một cái bẫy cho ngươi vậy.

Bản Dịch 2011

Giữ Gìn Công Lý và Bày Tỏ Lòng Nhân Từ

1 Ngươi chớ phao tin thất thiệt. Ngươi chớ tiếp tay với kẻ ác mà làm chứng dối. 2 Ngươi chớ hùa theo số đông mà làm điều ác. Khi ngươi làm nhân chứng trong một vụ kiện, ngươi chớ hùa theo số đông để bẻ cong công lý. 3 Ngươi không được thiên vị người nghèo trong một vụ kiện.

4 Khi ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù ngươi đi lạc, hãy dẫn nó về cho chủ nó.

5 Khi ngươi thấy con lừa của kẻ thù ngươi bị ngã quỵ vì chở nặng, chớ làm ngơ, nhưng phải giúp người ấy đỡ con lừa dậy.

6 Ngươi chớ làm sai lệch công lý của người nghèo trong vụ kiện.

7 Hãy tránh xa những lời cáo gian. Ngươi chớ giết người vô tội và ngay lành, vì Ta sẽ không để cho kẻ có tội được trắng án. 8 Ngươi chớ nhận hối lộ, vì của hối lộ làm cho người khôn ngoan trở nên đui mù và làm sai lệch duyên cớ của người ngay lành.

9 Ngươi chớ áp bức các kiều dân. Các ngươi thấu hiểu tâm trạng của kiều dân là thế nào, vì các ngươi từng là kiều dân trong xứ Ai-cập.

Năm Sa-bát và Ngày Sa-bát

10 Trong sáu năm, ngươi sẽ trồng trọt trong ruộng đất của ngươi và thu hoạch hoa màu, 11 nhưng năm thứ bảy ngươi phải để cho đất nghỉ và không canh tác gì cả. Nhờ vậy những người nghèo trong dân sẽ được hưởng những hoa màu mọc lên trong năm đó. Những gì chúng không dùng, các thú rừng sẽ ăn. Ngươi hãy làm như vậy với vườn nho và vườn ô-liu của ngươi.

12 Trong sáu ngày ngươi sẽ làm công việc mình, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ, để bò và lừa của ngươi được nghỉ, các nô lệ sinh ra trong nhà ngươi và những kiều dân làm thuê có thời gian lấy lại sức.

13 Hãy cẩn thận làm theo mọi điều Ta truyền cho các ngươi:

Ngươi chớ kêu tên các thần khác mà cầu khẩn; miệng ngươi chớ nhắc đến tên chúng để cầu xin điều gì.

14 Mỗi năm ba lần ngươi sẽ giữ các ngày lễ để thờ kính Ta. 15 Ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men như Ta đã truyền cho ngươi. Ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày, theo thời gian đã định trong tháng A-bíp, vì trong tháng đó ngươi đã ra khỏi Ai-cập.

Không ai đến ra mắt Ta mà đi tay không.

16 Ngươi sẽ giữ Lễ Mùa Gặt. Ðó là lễ dâng các hoa lợi đầu mùa của sức lao động ngươi, tức hoa lợi do ngươi canh tác trong ruộng đất mình.

Ngươi sẽ giữ Lễ Thu Hoạch vào cuối năm, sau khi ngươi thu hoạch hoa lợi của sức lao động ngươi từ ngoài đồng về.

17 Mỗi năm ba lần, tất cả người nam phải đến ra mắt CHÚA Hằng Hữu.

18 Ngươi chớ dâng lên Ta máu của con vật hiến tế với bất cứ món gì có men, và chớ để mỡ của con vật hiến tế đã dâng lên Ta qua đến sáng hôm sau.

19 Ngươi hãy mang những hoa lợi đầu mùa tốt nhất của ruộng đất ngươi vào nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi.

Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó.

CHÚA Hứa Giúp Dân I-sơ-ra-ên Chinh Phục Ðất Ca-na-an

20 Này, Ta sai một thiên sứ đi trước ngươi để bảo vệ ngươi dọc đường, và đem ngươi vào nơi Ta đã sắm sẵn. 21 Hãy cẩn thận và vâng lời người. Ðừng chọc người nổi giận, vì người sẽ không tha sự vi phạm của ngươi đâu, bởi danh Ta ngự trong người. 22 Nhưng nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng người, và làm mọi điều Ta truyền bảo, Ta sẽ trở thành kẻ thù của các kẻ thù ngươi và kẻ nghịch của các kẻ nghịch ngươi.

23 Thật vậy thiên sứ của Ta sẽ đi trước ngươi, đem ngươi vào xứ của dân A-mô-ri, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Ca-na-an, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si; và Ta sẽ dẹp sạch chúng.

24 Ngươi chớ sấp mình trước các thần của chúng, chớ thờ lạy các thần ấy, hoặc làm theo các thói tục của chúng, nhưng phải phá hủy hoàn toàn các tượng thần ấy và đập nát các trụ thờ của chúng. 25 Ngươi chỉ thờ lạy một mình CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, để Ngài sẽ ban phước cho thức ăn và thức uống của ngươi, và Ta sẽ cất bịnh tật ra khỏi các ngươi. 26 Không ai sẽ bị hư thai hoặc hiếm con trong đất ngươi sống. Ta sẽ cho ngươi hưởng trọn tuổi thọ của mình.

27 Ta sẽ sai kinh hoàng đi trước ngươi, làm mọi nước chống nghịch ngươi sinh rối loạn, và khiến tất cả quân thù của ngươi quay lưng chạy trốn khỏi ngươi. 28 Ta sẽ sai ong độc đi trước ngươi để đuổi dân Hi-vi, dân Ca-na-an, và dân Hít-ti bỏ đi trước khi ngươi đến. 29 Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm, vì như thế đất sẽ trở nên hoang vu, và thú dữ sẽ sinh ra nhiều, gây hại cho ngươi. 30 Ta sẽ đuổi chúng đi khuất mắt ngươi từ từ, cho đến khi ngươi gia tăng đông đúc và chiếm trọn xứ. 31 Ta định biên giới cho ngươi từ Hồng Hải đến biển của dân Phi-li-tin, từ đồng hoang đến Sông Ơ-phơ-rát, vì Ta sẽ phó các dân trong xứ ấy vào tay ngươi, và ngươi sẽ đuổi chúng đi trước mặt mình. 32 Ngươi chớ lập giao ước với chúng hoặc với các thần của chúng. 33 Chúng sẽ không được sống còn trong đất nước ngươi, nếu không chúng sẽ xui ngươi phạm tội nghịch lại Ta; vì nếu ngươi thờ lạy các thần của chúng, sự thờ lạy thần tượng đó sẽ thành cái bẫy hại ngươi.”

Tài Liệu