Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 21

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ðây là những luật lệ mà ngươi sẽ thiết lập cho họ:

2. Nếu có ai mua một người Hê-bơ-rơ làm nô lệ, người đó sẽ phục vụ sáu năm, nhưng đến năm thứ bảy người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền gì cả. 3. Nếu người đó đến lúc còn độc thân, người đó sẽ ra đi cách độc thân. Nếu người đó có vợ, người đó sẽ ra đi cùng với vợ của mình. 4. Nếu chủ cưới vợ cho người đó, nàng sinh con trai hoặc con gái cho người đó, thì vợ và các con thuộc về chủ, người đó sẽ ra đi một mình. 5. Nhưng nếu người nô lệ nói: “Tôi thương chủ của tôi, vợ và các con của tôi; tôi không muốn ra đi tự do,” 6. thì người chủ sẽ đem người đó đến với các thẩm phán. Chủ sẽ dẫn người nô lệ đến một cái cửa hay trụ cửa, rồi dùng dùi xỏ tai người đó, và người đó sẽ làm nô lệ cho chủ vĩnh viễn.

7. Nếu một người bán con gái của mình làm nữ nô lệ, người con gái đó sẽ không được ra đi như những nam nô lệ. 8. Nếu nàng không làm hài lòng theo mắt của chủ, là người đã lấy nàng làm hầu thiếp, thì chủ phải để cho nàng được chuộc ra, chứ không có quyền bán nàng cho người ngoại quốc bởi vì chủ đã đối xử cách bất công với nàng. 9. Còn nếu chủ muốn để dành nàng cho con trai của mình thì phải cư xử với nàng theo phong tục dành cho những người con gái. 10. Nếu chủ cưới một người phụ nữ khác làm vợ, chủ không được quyền cắt giảm phần lương thực, quần áo, và quyền làm vợ của nàng. 11. Nếu người chủ không thực hiện ba điều nầy, nàng được tự do ra đi mà không phải trả tiền.

12. Người nào đánh chết một người, người đó sẽ bị tử hình. 13. Tuy nhiên, nếu người đó không cố sát nhưng Đức Chúa Trời đã trao kẻ bị giết vào tay của người đó, thì Ta sẽ định cho ngươi một chỗ để người đó chạy đến ẩn náu. 14. Nhưng nếu người nào chủ ý tấn công và cố ý giết người lân cận của mình, thì hãy lôi nó ra khỏi bàn thờ của Ta mà giết đi.

15. Người nào đánh cha hay mẹ của mình, người đó sẽ bị tử hình.

16. Người nào bắt cóc một người, bất kể người bị bắt cóc đã bị bán hay còn bị giam giữ, kẻ bắt cóc sẽ bị xử tử.

17. Người nào nguyền rủa cha hay mẹ của mình, người đó sẽ bị xử tử.

18. Khi hai người cãi nhau, nếu một người đánh người kia bằng cục đá hay bằng nắm tay, khiến người kia dù không thiệt mạng nhưng phải nằm liệt giường, 19. rồi sau đó có thể đứng dậy, và chống gậy đi ra ngoài, thì kẻ đánh người sẽ được tha, và người đó chỉ phải đền bù thiệt hại về thời gian và chăm sóc cho đến khi hoàn toàn bình phục.

20. Khi một người đánh một nô lệ nam hay nữ của mình bằng gậy, khiến người đó bị chết dưới tay của mình, người chủ phải bị trừng phạt. 21. Nhưng nếu người nô lệ còn sống một hai ngày thì người chủ không bị trừng phạt, bởi vì người nô lệ đó vốn là tài sản của chủ.

22. Nếu nhiều người đang đánh nhau, khiến một phụ nữ đang có thai bị thương, làm cho phụ nữ này sinh thiếu tháng, nhưng sau đó không bị thương tích gì trầm trọng, thì người có lỗi phải bồi thường theo mức mà người chồng của phụ nữ ấy đòi hỏi và được thẩm phán chấp thuận. 23. Nhưng nếu có thương tích xảy ra thì mạng đền mạng, 24. mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25. phỏng đền phỏng, thương tích đền thương tích, bầm giập đền bầm giập.

26. Nếu một người đánh vào mắt của người nô lệ nam hay mắt của người nô lệ nữ của mình, làm cho nó bị hư hỏng, thì vì con mắt người chủ phải cho người nô lệ được tự do. 27. Nếu một người đánh gãy răng người nô lệ nam hay người nô lệ nữ của mình, thì vì cái răng người chủ phải cho người nô lệ được tự do.

28. Khi có một con bò húc chết một người đàn ông hay một người đàn bà thì con bò phải bị ném đá chết; người ta không được ăn thịt nó; và người chủ của con bò sẽ không phải chịu trách nhiệm. 29. Tuy nhiên nếu con bò đã có tật hay húc người trong quá khứ, và chủ bò đã biết nhưng vẫn không canh giữ, để nó húc chết một người đàn ông hay một người đàn bà thì con bò phải bị ném đá, và chủ bò sẽ bị tử hình. 30. Tuy nhiên, nếu có giá chuộc mạng được ấn định cho người đó thì người đó phải trả theo giá đã ấn định để chuộc lại mạng sống của mình. 31. Nếu con bò húc phải một người con trai hay con gái thì chủ bò cũng sẽ bị xử theo luật nầy. 32. Nếu bò húc chết một nam nô lệ hay một nữ nô lệ, chủ bò phải trả cho chủ của người nô lệ ba mươi siếc-lơ bạc, và con bò phải bị ném đá chết.

33. Nếu có người mở một cái hầm hay đào một cái hầm mà không đậy nó lại, để rồi có một bò hay một con lừa té xuống đó, 34. thì người chủ của cái hầm phải đền bù thiệt hại tương đương với giá của con vật cho chủ của con vật bị chết, nhưng con vật chết sẽ thuộc về người bồi thường. 35. Nếu bò của người nầy húc chết bò của người kia thì họ sẽ bán con bò còn sống rồi chia đôi số tiền, và họ cũng phân chia con vật bị chết. 36. Nhưng nếu trong quá khứ việc con bò có tật húc nhau đã được biết mà người chủ không canh giữ, thì người chủ đó phải lấy bò bồi thường cho bò, và con bò bị chết sẽ thuộc về người đó.

Bản Dịch 1925

1. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự:

2. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hê-bơ-rơ, nó sẽ hầu việc cho sáu năm; nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. 3. Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình; nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ. 4. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sanh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. 5. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, 6. thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai; nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời.

7. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. 8. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chớ không có phép gạt, rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. 9. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. 10. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc, và tình nghĩa vợ chồng chút nào. 11. Nếu người chủ không làm theo ba điều nầy, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại.

12. Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử. 13. Nhược bằng kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. 14. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi.

15. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.

16. Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử tử.

17. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử.

18. Khi hai người đánh lộn nhau, người nầy đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến đỗi phải chết, nhưng phải nằm liệt giường, 19. nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội. Nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh.

20. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. 21. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ.

22. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhằm một người đàn bà có thai, làm cho phải sảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhằm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định, và trả tiền trước mặt quan án.

23. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, 24. lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, 25. lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương.

26. Nếu ai đánh nhằm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất con mắt. 27. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do, vì cớ mất một răng.

28. Ví có một con bò báng nhằm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết, người ta không nên ăn thịt nó; còn người chủ bò sẽ được vô tội. 29. Nhưng ngộ từ trước con bò có tật hay báng và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò nầy còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá, và chủ sẽ bị xử tử nữa. 30. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. 31. Nếu bò báng nhằm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật nầy. 32. Con bò báng nhằm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả ba chục siếc lơ bạc cho chủ nó; rồi bò sẽ bị ném đá chết.

33. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó, 34. chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình.

35. Bằng bò của ai báng nhằm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi, hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. 36. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay báng, mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người.

Bản Dịch 2011

Luật về Nô Lệ

(Phục 15:12-18)

1 Ðây là các luật lệ ngươi sẽ đặt trước mặt dân:

2 Khi ngươi mua một người Hê-bơ-rơ làm nô lệ, người ấy sẽ phục vụ ngươi sáu năm, nhưng năm thứ bảy người ấy sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền chuộc. 3 Nếu lúc đến làm nô lệ mà người ấy độc thân, khi ra đi người ấy sẽ ra đi độc thân; nhưng nếu lúc đến làm nô lệ mà người ấy đã lập gia đình, khi ra đi, vợ người ấy cũng sẽ ra đi với người ấy. 4 Nếu trong thời gian làm nô lệ, chủ cưới vợ cho người ấy, rồi vợ người ấy sinh cho người ấy con trai hoặc con gái, khi ra đi vợ và con người ấy sẽ thuộc về chủ, người ấy chỉ ra đi một mình. 5 Nhưng nếu người ấy nói, ‘Tôi thương chủ tôi, vợ tôi, và các con tôi. Tôi không muốn ra đi làm người tự do,’ 6 thì chủ người ấy sẽ đem người ấy đến trước mặt các quan tòa. Người ấy sẽ được dẫn đến bên cổng hoặc khung cửa, rồi chủ người ấy sẽ lấy dùi xỏ lủng tai người ấy, và người ấy sẽ phục vụ chủ suốt đời mình.

7 Khi một người bán con gái mình làm tỳ nữ, người con gái ấy sẽ không được tự do ra đi như các nam nô lệ. 8 Nếu nàng không vừa ý chủ là người đã dành nàng cho mình, chủ phải cho nàng được chuộc lại. Chủ không có quyền bán nàng cho dân ngoại, vì như thế là thất tín với nàng. 9 Nếu chủ muốn dành người con gái đó cho con trai mình, chủ phải đối xử với nàng như con gái mình. 10 Nếu chủ cưới một người phụ nữ khác làm vợ, chủ không được quyền cắt giảm phần lương thực, quần áo, và quyền phối ngẫu của nàng. 11 Nếu chủ không làm ba điều trên cho nàng, nàng có quyền ra đi tự do, không nợ nần, không phải trả tiền gì cả.

Luật về Tội Bạo Hành

12 Hễ ai đánh chết người, kẻ ấy sẽ bị xử tử. 13 Nếu người ấy không cố ý giết người, nhưng án mạng đã xảy ra do Ðức Chúa Trời cho phép kẻ bị chết phải chết bởi tay người ấy, thì Ta sẽ chỉ định cho ngươi một chỗ để người ấy có thể chạy đến đó ẩn náu. 14 Nhưng nếu ai cố tình toan tính, rồi xông vào giết người lân cận mình, ngươi phải lôi kẻ sát nhân ấy ra khỏi bàn thờ Ta, mà xử tử nó đi.

15 Kẻ nào đánh cha hoặc đánh mẹ sẽ bị xử tử.

16 Kẻ nào bắt cóc người ta, bất kể người bị bắt cóc đã bị bán hay còn bị nó giam giữ, kẻ bắt cóc ấy sẽ bị xử tử.

17 Kẻ nào chưởi cha hoặc mắng mẹ sẽ bị xử tử.

18 Khi hai người cãi nhau, nếu một người đánh người kia bằng cục đá hay bằng nắm tay, khiến người kia bị trọng thương, dù không gây cho người kia bị thiệt mạng, nhưng phải nằm liệt giường, 19 rồi sau đó có thể đứng dậy, chống gậy đi lại, và đi ra ngoài được, thì kẻ đánh người sẽ được tha, nhưng phải trả tiền chữa trị và thiệt hại cho người kia trong suốt thời gian dưỡng bịnh cho đến khi hoàn toàn bình phục.

20 Khi người chủ nô lệ đánh một nam nô lệ hay một nữ nô lệ bằng roi, và người nô lệ chết ngay dưới tay chủ, người chủ phải bị trừng phạt. 21 Nhưng nếu người nô lệ còn sống được một, hai ngày, người chủ khỏi bị trừng phạt, vì chủ đã bỏ tiền ra mua nó.

22 Khi người ta ẩu đả nhau, nếu ai gây cho một phụ nữ đang mang thai bị hư thai, nhưng không thiệt hại chi khác, kẻ gây cho nàng bị hư thai phải bồi thường theo số tiền chồng nàng đòi, và theo quyết định của quan tòa. 23 Nhưng nếu có thiệt hại gì khác, ngươi sẽ lấy mạng đền mạng, 24 mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân, 25 phỏng đền phỏng, thương tích đền thương tích, bầm đền bầm.

26 Khi người chủ nô lệ đánh nhằm con mắt của một nam nô lệ hay một nữ nô lệ của mình, khiến nó bị mù, người chủ nô lệ đó phải để cho người nô lệ được ra đi tự do, để đền bù cho con mắt của người đó. 27 Nếu người chủ nô lệ đánh gãy răng của một nam nô lệ hay một nữ nô lệ của mình, người nô lệ ấy được ra đi tự do, để đền bù cho cái răng bị gãy.

Luật về Tài Sản

28 Khi một con bò húc chết một người đàn ông hay đàn bà, con bò ấy phải bị ném đá chết; không ai được ăn thịt nó. Chủ con bò ấy sẽ được xem là vô can. 29 Nhưng nếu con bò ấy hay có tật húc người, và chủ bò đã được khuyến cáo, nhưng không chịu kiềm chế nó, để nó húc chết một người nam hay nữ, con bò ấy sẽ bị ném đá chết và chủ nó cũng sẽ bị xử tử. 30 Nếu người ta cho chủ bò được đền tiền chuộc mạng, chủ bò phải đền bất cứ giá nào thân nhân của nạn nhân đòi cho mạng sống của nạn nhân. 31 Nếu bò húc chết một đứa bé trai hay một đứa bé gái, chủ bò cũng bị xử theo luật này. 32 Nếu bò húc chết một nam nô lệ hay một nữ nô lệ, chủ bò phải trả cho chủ người nô lệ ba trăm bốn mươi lăm gờ-ram bạc, còn con bò phải bị ném đá chết.

33 Nếu ai để giếng mình không đậy, hoặc đào giếng mà không đậy miệng giếng lại, rủi bò hay lừa của ai té vào giếng ấy, 34 chủ giếng phải bồi thường tiền cho chủ con vật, nhưng xác con vật sẽ thuộc về chủ giếng.

35 Nếu bò của người này húc bò của người kia chết, phải bán con bò còn sống mà chia nhau số tiền, và họ cũng sẽ chia nhau con bò chết. 36 Nhưng nếu người ta biết một con bò đã có tật hay húc, mà chủ bò không kiềm chế nó, thì chủ bò phải lấy bò đền bò, và người ấy sẽ được giữ con bò chết.

Tài Liệu