Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 10

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Tai họa thứ tám: Châu chấu

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy đi đến với Pha-ra-ôn, bởi vì ta đã làm cho lòng của hắn và lòng quần thần của hắn cứng cỏi, để Ta có thể bày tỏ những dấu lạ nầy của Ta trước mặt hắn, 2. để rồi con có thể thuật lại cho con và cho cháu của mình về những việc Ta đã làm tại Ai-cập, cùng các dấu lạ mà Ta đã thực hiện ở giữa họ, để các con biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.

3. Vì vậy, Môi-se và A-rôn đã đến với Pha-ra-ôn và nói với ông: Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán như vầy: Ngươi từ chối không chịu hạ mình trước mặt Ta bao lâu nữa? Hãy để cho dân của Ta đi để họ phục vụ Ta. 4. Bởi vì nếu ngươi từ chối không cho dân của Ta ra đi, hãy xem, ngày mai Ta sẽ đem châu chấu vào trong lãnh thổ của ngươi. 5. Chúng sẽ bao phủ mặt đất, đến nỗi không ai có thể thấy mặt đất được. Chúng sẽ ăn những gì còn sót lại - tức là những gì mưa đá còn chừa lại cho các ngươi. Chúng sẽ cắn phá mọi cây cối mọc lên cho ngươi ở ngoài đồng. 6. Chúng sẽ tràn ngập các cung điện của ngươi, tất cả dinh thự của các quần thần của ngươi, và nhà của toàn dân Ai-cập. Ðó là điều mà tổ phụ ngươi, hay tổ phụ của tổ phụ ngươi chưa hề thấy kể từ khi họ hiện diện trên đất cho đến ngày nay. Rồi ông đã quay ra, và lìa khỏi Pha-ra-ôn.

7. Sau đó, các quần thần của Pha-ra-ôn đã tâu với ông: Người nầy cứ là một cái bẫy của chúng ta cho đến bao giờ? Hãy cho những người đó ra đi, để họ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ! Bệ hạ không biết rằng Ai-cập đang bị tàn hại hay sao?

8. Môi-se và A-rôn đã được gọi quay trở lại để gặp Pha-ra-ôn. Ông đã nói với họ: Hãy đi phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng ai là người sẽ đi? 9. Môi-se trả lời: Chúng tôi sẽ đi cả già lẫn trẻ, cả con trai lẫn con gái của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi với cả bầy chiên và bầy bò của chúng tôi, bởi vì chúng tôi phải tổ chức một đại lễ cho Đức Giê-hô-va. 10. Ông nói với họ: Nguyện Đức Giê-hô-va cứ ở với các ngươi để xem khi nào thì ta mới cho các ngươi ra đi với những con cái của các ngươi. Hãy xem, âm mưu độc ác đã lộ ra trước mặt. 11. Không thể nào như vậy! Bây giờ, những người đàn ông của các ngươi hãy đi, rồi phụng sự Đức Giê-hô-va, bởi vì đó là điều mà các ngươi đã yêu cầu. Và rồi, họ đã bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Pha-ra-ôn.

12. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy đưa tay của con ra trên đất Ai-cập, để châu chấu kéo đến trên đất Ai-cập, và chúng sẽ cắn nuốt tất cả thực vật, là những thứ còn còn lại sau trận mưa đá. 13. Vì vậy Môi-se đã đưa cây gậy của ông ra trên đất Ai-cập. Đức Giê-hô-va đã mang một trận gió đông thổi trên xứ suốt ngày và suốt đêm. Ðến sáng, trận gió đông mang châu chấu đến. 14. Châu chấu kéo đến bao phủ cả đất Ai-cập, rồi ở lại trên cả xứ Ai-cập, rất là nhiều - đến nỗi trước đó chưa hề có nhiều châu chấu như vậy, và sau nầy cũng không bao giờ có như vậy. 15. Chúng bao phủ cả mặt đất, khiến cả xứ đen kịt. Chúng ăn tất cả những thực vật ở trong xứ và những hoa quả của những cây mà mưa đá còn chừa lại, đến nỗi không còn một cây hoặc cỏ nào còn xanh ở ngoài đồng trong cả đất Ai-cập.

16. Pha-ra-ôn đã vội vã gọi Môi-se và A-rôn đến, rồi nói: Ta đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và với các ngươi nữa. 17. Vì vậy bây giờ xin tha tội cho ta. Chỉ một lần nầy! Hãy cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để Ngài cất khỏi ta tất cả sự chết chóc nầy. 18. Vì vậy, Môi-se đã lui ra khỏi Pha-ra-ôn và cầu xin Đức Giê-hô-va. 19. Đức Giê-hô-va đã chuyển một luồng gió tây rất mạnh đến cuốn châu chấu, rồi đùa chúng xuống Biển Đỏ. Không một con châu chấu nào còn lại trong cả xứ Ai Cập. 20. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng; ông không để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

Tai họa thứ chín: Bóng tối

21. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy đưa tay của con lên trời để bóng tối bao trùm xứ Ai Cập: Tối tăm đến nỗi có thể cảm nhận được. 22. Vì vậy Môi-se đã giơ tay của ông lên trời: Có sự tối tăm dày đặc trên cả xứ Ai-cập trong ba ngày. 23. Người ta không thể thấy nhau được. Trong ba ngày đó, người ta không thể rời khỏi chỗ của mình - nhưng nơi ở của toàn dân Y-sơ-ra-ên thì có ánh sáng.

24. Pha-ra-ôn đã gọi Môi-se và nói: Hãy đi phục vụ Đức Giê-hô-va. Con cái các ngươi cũng đi với các ngươi, chỉ để bầy chiên và bầy bò ở lại. 25. Nhưng Môi-se đã trả lời: Bệ hạ hãy cho chúng tôi có những sinh tế để làm tế lễ thiêu dâng lên cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi. 26. Những đàn súc vật của chúng tôi phải đi với chúng tôi, không một móng nào sẽ bị bỏ lại; bởi vì chúng tôi phải chọn một số trong chúng để dùng trong sự phụng sự Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi chưa biết phải phụng sự Đức Giê-hô-va như thế nào, cho đến khi chúng tôi đến nơi đó.

27. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng; ông không để họ ra đi. 28. Pha-ra-ôn đã nói với Môi-se: Hãy lui ra khỏi ta! Hãy coi chừng chính ngươi! Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ta nữa, bởi vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì ngươi sẽ chết! 29. Môi-se trả lời: Bệ hạ nói rất đúng! Tôi sẽ không bao giờ thấy mặt của bệ hạ nữa.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến Pha-ra-ôn, vì ta đã làm rắn lòng người và lòng quần thần, để làm cho các dấu lạ của ta tỏ ra giữa họ, 2. hầu cho ngươi thuật cùng con và cháu mình những công việc to tát ta đã làm trên dân Ê-díp-tô, các dấu lạ ta đã làm giữa vòng họ, đặng các ngươi biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. 3. Môi-se và A-rôn bèn đi đến Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Ngươi không chịu hạ mình trước mặt ta cho đến chừng nào? Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta. 4. Nếu từ chối, không cho dân ta đi, nầy, ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi; 5. nó sẽ phủ rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa; nó sẽ cắn xả những vật chi còn lại, tức vật nào trận mưa đá còn chừa lại; nó cũng cắn xả những cây mọc ngoài đồng ruộng các ngươi, 6. vào đầy cung điện ngươi, dinh thất của quần thần ngươi, và nhà cửa của người Ê-díp-tô: ấy là một điều tổ phụ ngươi, đến nỗi thỉ tổ ngươi, cũng chẳng bao giờ thấy từ khi họ đã có trên mặt đất cho đến ngày nay. Đoạn, Môi-se xây mặt lui ra khỏi Pha-ra-ôn. 7. Quần thần Pha-ra-ôn tâu rằng: Đến chừng nào người nầy mới thôi gài bẫy ta? Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó! Bệ hạ há chưa biết rằng nước Ê-díp-tô đã bị nguy vong sao?

8. Họ bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn trở lại cùng Pha-ra-ôn; người nói rằng: Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy những ai là người phải đi? 9. Môi-se tâu rằng: Chúng tôi đi, sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo, vì về phần chúng tôi, ấy là một lễ của Đức Giê-hô-va. 10. Pha-ra-ôn bèn nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao! Không! quả thật không cho đâu, vì các ngươi có mưu ác! 11. Không được vậy đâu, chỉ các ngươi, là đàn ông, phải đi hầu việc Đức Giê-hô-va, vì là điều các ngươi đã xin. Đoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt Pha-ra-ôn.

12. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra trên xứ Ê-díp-tô, đặng khiến cào cào tràn lên xứ đó, cắn xả rau cỏ và mọi vật chi trên đất mưa đá còn chừa lại. 13. Vậy, Môi-se bèn giơ gậy mình ra trên xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió đông thổi trên xứ sòng ngày và đêm đó; qua sáng mai gió đông đã dẫn cào cào đến. 14. Cào cào tràn lên khắp cả xứ Ê-díp-tô, và sa xuống trong địa hạt xứ ấy nhiều vô số. Trước kia chẳng bao giờ có bằng số đó, sau nầy cũng chẳng hề sẽ có bằng như vậy. 15. Cào cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, và xứ thành ra tối tăm, cắn xả các rau cỏ ngoài đồng cùng trái cây mà mưa đá còn chừa lại; trong khắp xứ Ê-díp-tô chẳng còn chút xanh tươi chi cho cây cối hay là cho cỏ rau ở ngoài đồng ruộng nữa.

16. Pha-ra-ôn vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và cùng các ngươi nữa. 17. Nhưng bây giờ, xin xá tội cho trẫm lần nầy; và hãy cầu giùm Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết nầy. 18. Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, và khẩn nguyện Đức Giê-hô-va. 19. Đức Giê-hô-va dẫn ngọn gió tây đến rất mạnh, đem cào cào đi đuổi xuống Biển đỏ; khắp địa hạt Ê-díp-tô chẳng còn một con cào cào nào. 20. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng: người chẳng tha dân Y-sơ-ra-ên đi.

21. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến nỗi người ta rờ đụng đến được. 22. Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; 23. trong ba ngày đó người ta không thấy nhau được, không ai nhớm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Y-sơ-ra-ên ở thì có ánh sáng cho họ.

24. Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va; con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. 25. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. 26. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào; vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. 27. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Y-sơ-ra-ên đi. 28. Pha-ra-ôn nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh! Khá giữ mình đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết! 29. Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm; tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu.

Bản Dịch 2011

Tai Họa Thứ Tám: Châu Chấu

1 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đến gặp Pha-ra-ôn, vì Ta đã để cho nó và quần thần của nó cứng lòng, hầu Ta có thể bày tỏ các quyền năng phép lạ của Ta ở giữa chúng, 2 và để ngươi có thể thuật lại cho con cháu các ngươi và con cháu chúng những gì Ta đã làm cho người Ai-cập, những phép lạ Ta đã biểu dương giữa chúng ra làm sao, để các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

3 Vậy Môi-se và A-rôn đến ra mắt Pha-ra-ôn và nói với ông ấy, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế này, ‘Ngươi cứ từ chối không chịu hạ mình xuống trước mặt Ta cho đến bao lâu nữa? Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 4 Vì nếu ngươi từ chối không cho dân Ta đi, ngày mai Ta sẽ đem châu chấu vào trong đất nước ngươi. 5 Chúng sẽ bao phủ mặt đất, đến nỗi không ai có thể thấy mặt đất nữa. Chúng sẽ cắn phá những gì mưa đá còn chừa lại. Chúng sẽ cắn phá mọi cây cối mọc lên ngoài đồng của các ngươi. 6 Chúng sẽ tràn ngập trong cung điện ngươi, dinh thự của quần thần ngươi, và nhà cửa của toàn dân Ai-cập. Ðó là điều cha ông ngươi, hoặc cha ông của tổ tiên ngươi chưa hề thấy, kể từ khi họ có mặt trên đất cho đến ngày nay.’” Nói xong ông quay gót ra đi, lìa khỏi Pha-ra-ôn.

7 Quần thần của Pha-ra-ôn tâu với ông, “Người ấy sẽ còn là mối họa cho chúng ta đến bao lâu nữa? Xin hãy để dân ông ấy ra đi, để họ có thể thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ; chẳng lẽ bệ hạ không biết Ai-cập sắp bị diệt vong rồi sao?”

8 Vậy người ta đưa Môi-se và A-rôn trở lại gặp Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn nói với hai ông, “Hãy đi thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi. Nhưng ai sẽ đi?”

9 Môi-se đáp, “Tất cả chúng tôi sẽ đi, già cũng như trẻ, con trai và con gái chúng tôi, luôn cả đàn chiên và đàn bò của chúng tôi, tất cả đều sẽ đi hết, vì chúng tôi sẽ cử hành một đại lễ trọng thể cho CHÚA.”

10 Ông đáp, “Thế thì nguyện CHÚA ở với các ngươi, vì ta không để cho các ngươi và những con nhỏ của các ngươi đi đâu. Rõ ràng trong đầu các ngươi đang có âm mưu đen tối. 11 Không! Không bao giờ! Nếu đi thì chỉ đàn ông các ngươi đi, để thờ phượng CHÚA mà thôi, vì đó là điều các ngươi yêu cầu.” Rồi họ đuổi hai ông ra cho khuất mắt Pha-ra-ôn.

12 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi ra trên đất Ai-cập, để châu chấu đến trên nó và cắn phá tất cả cây cối trong nước, tức tất cả những gì mưa đá còn chừa lại.”

13 Vậy Môi-se đưa cây gậy của ông ra trên đất Ai-cập. CHÚA khiến một trận gió đông thổi qua trên xứ suốt ngày và suốt đêm đó. Ðến sáng hôm sau trận gió đông ấy đã mang châu chấu vào xứ rồi. 14 Châu chấu đến bao phủ trên cả đất Ai-cập, đậu đầy trên toàn cõi Ai-cập, đông vô số kể, đông đến nỗi trước đó chưa hề có như thế, và sau này cũng không bao giờ có như vậy. 15 Chúng bao phủ cả mặt đất, khiến mặt đất biến thành một màu đen. Chúng cắn phá tất cả những cây cỏ trong xứ; chúng ăn sạch những hoa quả mưa đá còn chừa lại. Bấy giờ không một cây nào còn xanh, bất kỳ cây gì hay hoa màu gì ngoài đồng, trong cả đất Ai-cập.

16 Pha-ra-ôn vội vàng cho triệu Môi-se và A-rôn vào và nói, “Ta đã phạm tội với CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi và có lỗi với các ngươi. 17 Hãy tha lỗi cho ta một lần này nữa, và hãy cầu nguyện với CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, để ít nữa Ngài cũng cất đi khỏi ta tai họa chết người này.”

18 Vậy Môi-se rời khỏi Pha-ra-ôn và cầu nguyện với CHÚA. 19 CHÚA đổi luồng gió thành một trận gió tây cực mạnh, cuốn tất cả châu chấu và quăng chúng vào Hồng Hải; không một con châu chấu nào còn sót lại trên toàn cõi Ai-cập. 20 Nhưng CHÚA để cho lòng Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không để dân I-sơ-ra-ên ra đi.

Tai Họa Thứ Chín: Bóng Tối

21 CHÚA phán với Môi-se, “Hãy đưa tay ngươi lên trời, để bóng tối bao trùm cả đất Ai-cập; bóng tối ấy có thể cảm nhận như sờ được.” 22 Môi-se đưa tay lên trời, bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Ai-cập suốt ba ngày. 23 Người ta không thể nhìn thấy nhau. Trong ba ngày đó họ không thể rời khỏi chỗ của họ, nhưng nơi ở của toàn dân I-sơ-ra-ên đều có ánh sáng.

24 Bấy giờ Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se vào và nói, “Hãy đi và thờ phượng CHÚA, chỉ các đàn chiên dê và đàn bò của các ngươi là phải ở lại. Các con nhỏ của các ngươi cũng được phép ra đi chung với các ngươi.”

25 Nhưng Môi-se đáp, “Xin bệ hạ cho chúng tôi mang các con vật hiến tế và các của lễ thiêu của chúng tôi theo để chúng tôi dâng của tế lễ lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi. 26 Các đàn súc vật của chúng tôi phải đi với chúng tôi; không một móng nào sẽ bị bỏ lại, vì chúng tôi phải chọn một số trong chúng để dâng làm của lễ thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi chưa biết sẽ dùng những con nào để dâng làm của lễ thờ phượng CHÚA cho đến khi chúng tôi đến nơi ấy.” 27 Nhưng CHÚA để cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi; ông không để họ đi.

28 Pha-ra-ôn nói với Môi-se, “Hãy đi ra khỏi đây. Hãy liệu hồn mà đừng đến gặp mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta, ngày ấy ngươi sẽ chết.”

29 Môi-se đáp, “Xin cứ y như lời bệ hạ nói. Tôi sẽ không bao giờ muốn đến triều kiến trước mặt bệ hạ nữa.”

Tài Liệu