Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Dân Y-sơ-ra-ên phát triển tại Ai-cập

1. Đây là tên những con trai của Y-sơ-ra-ên đã đến Ai-cập cùng với Gia-cốp; mỗi người đã đến với gia đình của mình: 2. Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, 3. Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min; 4. Đan và Nép-ta-li, Gát và A-se. 5. Tất cả số người xuất phát từ gia tộc của Gia-cốp là bảy mươi người - vì Giô-sép đã ở tại Ai-cập.

6. Giô-sép, các anh em của ông và những người cùng thế hệ đã qua đời. 7. Con cháu của Y-sơ-ra-ên kết quả, phát triển rất nhiều và gia tăng bội phần. Họ trở nên vô cùng cường thạnh và lan tràn khắp xứ.

Dân Y-sơ-ra-ên bị đàn áp

8. Lúc này, có một vua mới lên ngôi trị vì Ai-cập - không biết Giô-sép. 9. Vua nói với dân chúng của mình rằng: Hãy nhìn xem! Dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta. 10. Hãy đến! Chúng ta phải đối xử với họ cách khôn khéo, đừng để họ gia tăng. Khi chiến tranh xảy ra, họ hiệp với kẻ thù của chúng ta đánh lại chúng ta, rồi rời khỏi xứ.

11. Vì vậy, chúng đặt các đốc công trên họ, cuối cùng họ bị hành hạ với những công việc nặng nề. Họ đã xây thành Phi-thom và Ram-se để làm kho cho Pha-ra-ôn. 12. Nhưng càng bị hành hạ chừng nào, họ càng gia tăng và lan ra chừng nấy. Họ đau khổ vì các con trai của Y-sơ-ra-ên 13. phải phục dịch. Người Ai Cập bắt dân Y-sơ-ra-ên làm việc nhọc nhằn. 14. Chúng làm cho cuộc đời của họ bị cay đắng trong cảnh nô lệ, phải làm lụng nặng nhọc trong việc nhồi đất, làm gạch, và trong mọi việc đồng áng. Trong tất cả những lao dịch của họ, chúng bắt họ lao dịch thật nhọc nhằn.

Pha-ra-ôn ra lệnh giết con trai người Do Thái

15. Vua Ai-cập truyền cho các nữ hộ sinh của người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, 16. rằng: Khi các ngươi giúp các phụ nữ Hê-bơ-rơ sinh, và thấy trên bàn là con trai thì phải giết nó, nhưng nếu là con gái thì nó sẽ sống.

17. Nhưng các nữ hộ sinh kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai-cập, vẫn để cho các bé trai sống.

18. Vua Ai-cập gọi các nữ hộ sinh đến và nói với họ: Sao các ngươi làm như vậy và để cho các bé trai sống?

19. Các nữ hộ sinh nói với Pha-ra-ôn: Bởi vì không giống như phụ nữ Ai-cập, phụ nữ Hê-bơ-rơ rất khỏe mạnh. Trước khi chúng tôi đến với họ, con của họ đã được sanh ra rồi.

20. Đức Chúa Trời ban ơn cho các nữ hộ sinh. Dân Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. 21. Vì các nữ hộ sinh có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài làm cho nhà của họ được thịnh vượng.

22. Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn dân của mình: Hãy ném tất cả con trai sơ sinh xuống sông, và mọi con gái thì các ngươi phải cứu sống.

Bản Dịch 1925

1. Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô: 2. Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa; 3. Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Bên-gia-min; 4. Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se. 5. Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô.

6. Vả, Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. 7. Con cháu Y-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thạnh; cả xứ đều đầy dẫy.

8. Nhưng bấy giờ tại nước Ê-díp-tô, có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Giô-sép. 9. Vua phán cùng dân mình rằng: Nầy, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta; 10. hè! ta hãy dùng chước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên, một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta, và ra khỏi xứ chăng. 11. Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu xâu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó nhọc; họ xây thành Phi-thom và Ram-se dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. 12. Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Y-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy. Người Ê-díp-tô bèn đem lòng ghen ghét dân Y-sơ-ra-ên, 13. bắt làm công việc nhọc nhằn, 14. gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc nầy người Ê-díp-tô bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nhọc nhằn lắm.

15. Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, 16. mà rằng: Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hễ thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống. 17. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. 18. Vua xứ Ê-díp-tô bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống? 19. Các bà mụ tâu rằng: Ấy tại người đàn bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô; vì họ mạnh khỏe hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến. 20. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ; dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. 21. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng.

22. Pha-ra-ôn bèn truyền lịnh cho cả dân mình rằng: Phàm con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sanh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống.

Bản Dịch 2011

Con Cháu Gia-cốp Hưng Thịnh

1 Ðây là tên các con trai của I-sơ-ra-ên đã đến Ai-cập với Gia-cốp, mỗi người đi với gia đình mình: 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, 3 I-sa-ca, Xê-bu-lun, Bên-gia-min, 4 Ðan, Náp-ta-li, Gát, và A-se. 5 Tổng số những người trong dòng dõi của Gia-cốp là bảy mươi người; còn Giô-sép thì đã sống tại Ai-cập. 6 Giô-sép qua đời, tất cả anh em ông và mọi người trong thế hệ đó đều cũng qua đời. 7 Nhưng con cháu I-sơ-ra-ên vẫn cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở rất nhiều. Họ trở nên đông đúc và hùng mạnh. Khắp nước, nơi nào cũng có họ.

Dân I-sơ-ra-ên Bị Áp Bức

8 Bấy giờ một vua mới lên ngôi trị vì tại Ai-cập; vua ấy không biết Giô-sép. 9 Vua ấy nói với dân của ông, “Này, dân I-sơ-ra-ên đã thành một dân đông đúc và mạnh hơn chúng ta. 10 Hãy đến, chúng ta hãy dùng những biện pháp khôn ngoan để đối phó với chúng, kẻo chúng cứ tiếp tục gia tăng; rồi khi đất nước có chiến tranh, chúng hiệp tác với quân thù, đánh lại chúng ta, và rời khỏi xứ.” 11 Vậy chúng lập các cai nô trên họ, để đàn áp họ bằng lao động khổ sai. Họ bị bắt xây cất các thành dự trữ lương thực cho Pha-ra-ôn; đó là các thành Pi-thom và Ram-se. 12 Nhưng càng bị áp bức bao nhiêu, họ càng gia tăng dân số và tràn ra bấy nhiêu. Vì thế dân Ai-cập đâm ra lo sợ dân I-sơ-ra-ên. 13 Dân Ai-cập bèn bắt dân I-sơ-ra-ên làm những việc khắc nghiệt hơn. 14 Chúng làm cho đời sống họ trở nên trăm bề cay đắng, vì họ phải lao động khổ sai trong việc nhồi đất làm gạch và mọi công việc đồng áng. Hễ việc gì chúng bắt họ làm, chúng đều dùng đó như một phương tiện để hành hạ họ.

Chính Sách Diệt Chủng

15 Bấy giờ vua Ai-cập ra lịnh cho các bà mụ Hê-bơ-rơ, một bà tên Síp-ra và bà kia tên Pu-a, 16 “Khi các ngươi đến giúp các sản phụ Hê-bơ-rơ lúc họ lâm bồn, hãy xem đứa trẻ là trai hay gái. Hễ con trai, hãy giết đi; còn con gái, hãy để cho sống.” 17 Nhưng các bà mụ kính sợ Ðức Chúa Trời. Họ không làm theo lệnh vua Ai-cập đã truyền cho họ, mà họ cứ để cho các bé trai sống. 18 Vua Ai-cập cho gọi các bà mụ vào và hỏi, “Tại sao các ngươi làm như thế, mà để cho các trẻ trai sống?”

19 Các bà mụ trả lời với Pha-ra-ôn, “Bởi vì các sản phụ Hê-bơ-rơ không giống như các sản phụ Ai-cập; họ rất khỏe mạnh. Trước khi cô mụ đến, thì họ đã sinh rồi.” 20 Ðức Chúa Trời ban phước cho các bà mụ. Dân I-sơ-ra-ên cứ gia tăng đông đúc và trở nên rất hùng mạnh. 21 Vì các bà mụ kính sợ Ðức Chúa Trời, nên Ngài ban phước cho gia đình họ. 22 Bấy giờ Pha-ra-ôn truyền lịnh cho toàn dân của ông, “Tất cả con trai do người Hê-bơ-rơ sinh ra đều phải đem ném xuống Sông Nin cho chết; chỉ để các con gái sống mà thôi.”

Tài Liệu