Xong Rồi!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hark! The Voice of Love and Mercy
  • Tựa đề: Xong Rồi
  • Lời: Jon­a­than Eva­ns (1749-1809), 1784; Ben­ja­min Fran­cis (1734-1799), 1787.
  • Nhạc: Louis Van Esch
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Hark! The Voice of Love and Mercy
1. Hark! the voice of love and mercy
Sounds aloud from Calvary;
See, it rends the rocks asunder,
Shakes the earth, and veils the sky:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Hear the dying Savior cry;
Hear the dying Savior cry.
2. “It is finished!” O what pleasure
Do these precious words afford;
Heav’nly blessings, without measure,
Flow to us from Christ the Lord:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Saints the dying words record;
Saints the dying words record.
3. Finished all the types and shadows
Of the ceremonial law;
Finished all that God had promised;
Death and hell no more shall awe:
“It is finished!” “It is finished!”
“It is finished!” Saints, from hence your comfort draw;
Saints, from hence your comfort draw.
4. Tune your harps anew, ye seraphs,
Join to sing the glorious theme;
All in earth, and all in heaven,
Join to praise Emmanuel’s Name;
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Glory to the bleeding Lamb!
Glory to the bleeding Lamb!

Lời Việt

Xong Rồi
1. Lời ân điển với yêu thương chan hòa
Dội vang ra từ Gô-gô-tha
Làm rung đất, tối tăm cả bầu trời
Vầng đá kia bỗng nhiên nứt rời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus lúc trút linh hồn
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời Jêsus kêu khi trút hồn.
2. Diệu thay, tiếng Jêsus kêu “Xong rồi!”
Làm vui thỏa lòng ta chẳng thôi
Từ Chân Chúa phước ân kia tuôn tràn
Giục giã ta tiến lên vững vàng.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ban trối, thánh dân ghi lòng
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời trối kia, thánh dân ghi lòng.
3. Mọi hình bóng đến nay đã xong rồi
Trọn nghi lễ từ trước các đời
Lời tuyên hứa cổ lai đã trọn rồi
Ngục chết tan, tử vương suy đồi.
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời yên ủi thánh dân muôn đời
“Việc cứu rỗi đã xong rồi, xong rồi!”
Lời ủy lạo thánh dân suốt đời.
4. Sê-ra-phin, hãy lên dây kim cầm
Hòa âm với giọng ca bỗng trầm
Trời nên hát, đất hoan ca vang rền
Tụng mỹ danh Em-ma-nu-ên
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Ngợi khen Chiên Con huyết chan hòa
“Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!”
Thật hiển vinh Chiên Con huyết lòa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo