Xin Mở Mắt Chúng Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Open Our Eyes
  • Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con
  • Lời: Robert Cull
  • Nhạc: Robert Cull
  • Tài Liệu: Maranatha! Singers

Lời Anh

Open Our Eyes
Open our eyes, Lord
We want to see Jesus
To reach out and touch Him
And say that we love Him
Open our ears, Lord
And help us to listen
Open our eyes, Lord
We want to see Jesus

Lời Việt

Xin Mở Mắt Chúng Con
Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Mở rộng đôi mắt tối tăm
Để được trông thấy thánh nhan.
Cầu xin Chúa chí nhân
Rủ lòng thương đến chúng con
Dạy lòng con biết lắng nghe
Để được thông biết ý Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo