Xin Linh Giê-hô-va

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Spirit of the Living God
  • Tựa đề: Xin Linh Giê-hô-va
  • Lời: Daniel Iverson
  • Nhạc: Daniel Iverson, 1926
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Spirit of the Living God
1. Spirit of the living God, fall afresh on me;
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.
2. Spirit of the living God, move among us all;
make us one in heart and mind, make us one in love:
humble, caring, selfless, sharing.
Spirit of the living God, fill our lives with love.

Lời Việt

Xin Linh Giê-hô-va
Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở đến ngự tâm đây
Xin Linh Giê-hô-va hằng sống, mau đến tâm này
Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi!
Xin Linh Giê-hô-va mau đến, dẫy đầy tâm này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo