Xin Kể Chuyện Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tell Me The Story of Jesus
  • Lời: Fanny Crosby
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Kể Chuyện Chúa
1. Hãy kể tôi tường sự tích Jêsus,
Khắc lời quí báu trong lòng tôi;
Xin cho tôi nghe tích quí muôn đời,
Chính Jêsus Christ, Con Chúa Trời.
Ca binh thiên sứ hát vang tôn vinh,
Tôn Chúa Jêsus đã hạ trần,
Vinh thay cho Chúa ở nơi cao sang,
Ân trạch khắp đất luôn bình an.
Điệp Khúc:
Hãy kể tôi tường sự tích Jêsus,
Khắc lời quí báu trong lòng tôi;
Xin cho tôi nghe tích quí muôn đời,
Tích Jêsus Christ, Con Chúa Trời.
2. Hãy kể tôi tường khi Chúa giáng trần,
Ðói, lạnh khi ở trong đồng hoang;
Vì tội người, nên mang khổ âm thầm,
Cuối cùng chiến thắng vang mọi đàng.
Bao nhiêu đau đớn ta Jêsus mang,
Lê gót khắp nơi lắm ê chề,
Khi bị từ chối, Chúa mang khổ nàn,
Không nhà khốn khó mọi người chê.
3. Hãy kể tôi tường thập tự giá xưa,
Chúa oằn oại bấy khi bị treo;
Nào là mồ hoang chôn Chúa âm thầm,
Lúc phục sinh sáng tươi huy hoàng.
Yêu thương vô đối trong cổ tích đây,
Tươi sáng hơn mọi lúc tôi nhìn,
Tôi tuôn nước mắt lúc anh kể than,
Ôi! tình Chúa đã thay tội tôi.

Tài Liệu Tham Khảo