Xin Cha Ban Thêm Dầu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Gary Marby
  • Nhạc: James Boersma
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Cha Ban Thêm Dầu
1. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Xin Cha ban tâm linh bùng cháy luôn
Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con
Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời
Điệp Khúc:
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời Chúa tôi!
Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na!
Vua muôn đời!
2. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Với ước muốn con dâng lời khẩn xin
Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay
Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo