Xin Chúa Sai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:01, ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Speak, My Lord *Lời: George Ben­nard, (1911) *Nhạc: George Ben­nard, (1911) *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''Spea…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Speak, My Lord
  • Lời: George Ben­nard, (1911)
  • Nhạc: George Ben­nard, (1911)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Speak, My Lord
1. Hear the Lord of harvest sweetly calling,
“Who will go and work for Me today?
Who will bring to Me the lost and dying?
Who will point them to the narrow way?”
Refrain
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I’ll be quick to answer Thee;
Speak, my Lord, speak, my Lord,
Speak, and I will answer, “Lord, send me.”
2. When the coal of fire touched the prophet,
Making him as pure, as pure can be,
When the voice of God said, “Who’ll go for us?”
Then he answered, “Here I am, send me.”
3. Millions now in sin and shame are dying,
Listen to their sad and bitter cry;
Hasten, brother, hasten to the rescue;
Quickly answer, “Master, here am I.”
4. Soon the time for reaping will be over;
Soon we’ll gather for the harvest home;
May the Lord of harvest smile upon us,
May we hear His blessèd, “Child, well done.”

Lời Việt

Xin Chúa Sai
1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền:

“:Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền?

Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ,
Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.”
Điệp Khúc:
Cúi xin Ngài ban lệnh sai,
Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái;
Cúi xin Ngài vui sai phái,
Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.” A-men.
2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày,
Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày;
Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay,
Mau mau đáp: “Có chính con, hãy sai rày!”
3. Than hồng xưa chạm nơi miệng của tiên tri Ngài,
Khiến Ê-sai được thánh sạch trong tâm hoài;
Khi Ngài ban truyền, “Ai vì ta cất bước ngay?”
Tiên tri đáp: “Có chính tôi, hãy sai rày!”
4. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng,
Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng;
Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta,
Mong nghe Chúa ban khen, “Được lắm, con à!”

Tài Liệu Tham Khảo